Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20181215

vydání: 20181215 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás prosincové vydání Vario. Podívejte se, co je nového a věnujte, prosíme, pozornost našim radám.

Víme, že číst souhrny změn není žádná zábava. S četbou vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Souhrny změn tu ovšem nejsou pro zábavu a pobavení, ale proto, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné. Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte k dispozici také články Mzdy – Nastavení roku 2019 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2019, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2019. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20181215.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2019 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Altus Vario – Maintenance 2019.

Obsah:

Příjemnou práci s novým vydáním a klidné Vánoce vám přeje společnost Altus software.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidné Vánoce vám přeje společnost Altus software

Novinky a změny

Nové tiskové formuláře Prohlášení poplatníka daně a Prohlášení poplatníka daně – podklad

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně umožňuje tisk formuláře „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 26”. Volitelně lze tisknout jen ¹hlavičku s identifikací plátce daně a poplatníka nebo také ²údaje o slevách a daňovém zvýhodnění evidované ve Variu nebo ³prázdný formulář. Dle vyjádření Generálního ředitelství Finanční správy není nutné tisknout formulář oboustranně.

Úvodní dialog nového formuláře Prohlášení poplatníka daně

Úvodní dialog nového formuláře „Prohlášení poplatníka daně”

 

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně – podklad zobrazuje přehled údajů evidovaných ve Variu jako poklad k ručnímu vyplnění nebo kontrolu vyplněného formuláře „Prohlášení poplatníka daně”. 

Úvodní dialog nového formuláře Prohlášení poplatníka daně – podklad

Úvodní dialog nového formuláře „Prohlášení poplatníka daně – podklad”

 

Nové tiskové formuláře jsou dostupné z agendy Personalistika pod skupinou Uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně” je možné vybrat i z hlavní nabídky tiskových formulářů.

Tiskové formuláře jsou licencované pro každou zpracovávanou firmu. Pro výstup do náhledu nebo tisku je nutná plná licence, která bude obchodním oddělením přidělována po připsání úhrady za licenci.

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně

Tiskový formulář „Prohlášení” tiskne údaje do formuláře dle vzoru č. 26:

 • Pro zaměstnance v aktuální knize.
 • Pro vybraný rok a datum přepokládaného podpisu prohlášení – k tomuto zadanému datu je vyhodnoceno trvání pracovního vztahu, platnost podpisu prohlášení, slev a daňových zvýhodnění a zletilost dětí.
 • Pro zaměstnance s pracovním vztahem platným k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení – alespoň jeden pracovní vztah zaměstnance musí mít datum nástupu dřívější nebo shodný se dnem předpokládaného podpisu a datum ukončení musí být nezadán nebo zadán na den předpokládaného podpisu nebo pozdější.
 • Volitelně podle podpisu prohlášení:
  • Jen pro zaměstnance se zadaným podpisem prohlášení platným k datu předpokládaného podpisu prohlášení – pro hromadný tisk na začátku roku, kdy se tiskne prohlášení na nový rok stávajícím zaměstnancům.
   nebo
  • I pro zaměstnance bez zadaného podpisu prohlášení – pro nové nástupy v průběhu roku.
 • S volitelným rozsahem tištěných údajů:
  • Komplet – identifikace plátce a poplatníka, slevy a daňová zvýhodnění dle evidence v detailu zaměstnance:
   • Slevy se vyplní, pokud jsou v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění” evidované k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení.
   • Tabulka vyživovaných dětí se vyplní, jen pokud jsou na nějaké dítě v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění” evidována daňová zvýhodnění v pořadí 1, 2 nebo 3 k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení.
   • Pokud se vyplní tabulka vyživovaných dětí, mohou být vyplněny i informace o jiném poplatníkovi (strana 2, bod c a tabulka):
    • Bod c) a tabulka se nevyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” není zadáno nic nebo takový řádek není vůbec zadán.
    • V bodu c) se zaškrtne NE a tabulka se nevyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je vybráno „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” je vybráno „Ne”.
    • V bodu c) se zaškrtne ANO a tabulka se vyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je vybráno „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” je vybráno „Ano”. Další údaje formuláře se vyplní podle zadání údajů v dialogu Pracovník:
     • Adresa bydliště partnera se předpokládá shodná s adresou poplatníka. Pokud je jiná, je možné ji zadat jako další adresu poplatníka v dialogu Pracovník na kartě Obecné s názvem adresy „Prohlášení – jiný poplatník”.
     • Pokud je partner zaměstnán, je možné zadat název a adresu plátce daně v dialogu Pracovník na kartu Pracovní poměry do tabulky „Další údaje”. Z nabídky vyberte typy „PR - Jiný plátce daně – název”, resp. „PR - Jiný plátce daně – adresa” a do sloupce „Popis” zadejte název, resp. adresu zaměstnavatele partnera. Datum „Od” a „Do” není nutné zadávat. V případě změny zaměstnavatele je možné údaje přepsat nebo je časově rozlišit ve sloupcích „Od” a „Do” tak, aby k zadanému datu předpokládaného podpisu byl platný jen jeden záznam. Pokud je název nebo adresa zaměstnavatele partnera zadán(a), údaj „Zaměstnání” se vyplní „Ano”. Pokud ani název ani adresa zaměstnavatele partnera nejsou zadány, údaj „Zaměstnání” se nevyplní. Pro hodnotu „Ne” v údaji „Zaměstnání” je nutné místo názvu zaměstnavatele zadat hodnotu „Nezaměstnán” výběrem z nabídky.
     • Údaj „Uplatňuje daňové zvýhodnění” se vyplní ANO, pokud je v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění…” k zadanému datu předpokládaného vyplnění platná alespoň jedna složka „DZ uplatněné partnerem dítěte” s pořadím 1, 2 nebo 3. V opačném případě se vyplní NE.
  • Jen hlavička – pouze identifikace plátce a poplatníka.
  • Bez údajů – prázdný formulář pro kompletní ruční vyplnění.
 • S volitelným podkladem – zaškrtnutím volby „Tisknout s bílým podkladem” lze tisknout pouze text bez barevného pozadí, jinak podle nastavení tiskárny barevně, tedy s růžovým podkladem nebo v odstínech šedi apod. Dle vyjádření Generálního ředitelství Finanční správy není nutné tisknout formulář oboustranně, ani barevně.
 • Volitelně s tiskem data podpisu – datum zadané do pole „Tisknout datum podpisu prohlášení” se přenese na druhou stranu formuláře do podpisové části.

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně – podklad

Tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně – podklad” tiskne údaje podle stejných principů jako tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně”. Výstup slouží jako podklad pro ruční vyplnění formuláře „Prohlášení” nebo pro následnou kontrolu proti údajům evidovaným ve Variu při ručním vyplnění poplatníkem.

Údaje jsou zobrazeny v úsporné formě s možností zatržení funkce „Stránkovat za jednotlivé zaměstnance”.

Nová skupina v nabídce tiskových formulářů v agendě Personalistika

V souvislosti s novými tiskovými formuláři „Prohlášení poplatníka daně” a „Prohlášení poplatníka daně – podklad” vznikla v agendě Personalistika – v nabídce tiskových formulářů – nová skupina Uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Do této skupiny jsme přesunuli také stávající tiskové formuláře, které se používají pro oblast uplatnění slev a daňového zvýhodnění:

 • „Potvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění” – dříve ve skupině Výkazy.
 • „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění” – dříve ve skupině Výkazy.
 • „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro přiznání k dani” – dříve ve skupině Potvrzení příjmu.

Nový vzor formuláře Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Připravili jsem pro vás nový vzor formuláře č. 2, který se obsahově shoduje se vzorem předchozím. Byly upraveny některé nadpisy a doplněna informace, že potvrzení je platné do doby, dokud nedojde ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Tím je správcem daně znovu deklarováno, že toto potvrzení není nutné vyžadovat opakovaně na začátku roku, pokud od posledního potvrzení k žádné změně nedošlo.

Doplněk ISPV – naplnění položky OBORVZD

Součástí exportního xml souboru doplňku ISPV je položka OBORVZD. Položku je nutné poprvé vyplnit v hlášení za 4. čtvrtletí 2018 kódem vzdělání u zaměstnanců s vyšším než základním vzděláním. U zaměstnanců se základním a nižším vzděláním (vzdělání A, B a C) zůstane položka OBORVZD prázdná.

 • Pro získání kódu oboru vzdělání je připravena aplikace Výběr oboru vzdělání Externí odkaz, s jejíž pomocí můžete položku OBORVZD vyplnit.

Předpokladem pro správné zařazení je zjištění nových údajů o dosaženém vzdělání u jednotlivých zaměstnanců.

Podle roku ukončení a typu studia vznikne plný nebo zjednodušený kód:

PLNÝ KÓD ROK UKONČENÍ ZADÁVÁ SE
1991 až 2017 rok ukončení studia, vzdělání vysokoškolské, sídlo školy (obec), název vysoké školy, studijní program a studijní obor
VOŠkonzervatoře 2006 až 2017 rok ukončení studia, vzdělání středoškolské, sídlo školy (obec), název školy a studijní obor
ZJEDNODUŠENÝ KÓD ROK UKONČENÍ ZADÁVÁ SE
před rokem 1991 rok ukončení studia, vzdělání vysokoškolské, vystudovaný obor
, VOŠ, konzervatoře před rokem 2006 rok ukončení studia, vzdělání středoškolské, vystudovaný obor
Cizinci, studium v zahraničí rok ukončení studia, vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ, vystudovaný obor

Kódy oboru vzdělání zadejte do Varia takto:

 • Otevřete doplněk ISPV a klepněte na tlačítko Zaměstnanci.
 • Pokud máte kódy oboru vzdělání předem k dispozici, zadejte, resp. kopírujte je do sloupce Obor vzdělání do řádků jednotlivých zaměstnanců.
 • Pokud kódy oboru vzdělání nemáte, pak otevřete aplikaci pro vytvoření kódu:
  • z tabulky Zaměstnanci poklepáním na prázdné pole ve sloupci Obor vzdělání v řádcích jednotlivých zaměstnanců.
  • v tabulce Zaměstnanci poklepáním ve sloupci Zaměstnanec otevřete dialog Zaměstnanec, kde klepněte na tlačítko Vybrat obor vzdělání.
 • Aplikace se otevře ve výchozím Externí odkaz webovém prohlížeči.
 • Zadejte požadované údaje výběrem z nabídek.
 • Po vytvoření kódu klepněte v aplikaci na tlačítko Kopírovat a vraťte se zpět do doplňku ISPV.
 • Klávesovou zkratkou Ctrl+V vložte kód do pole Obor vzdělání daného zaměstnance.
 • Postup opakujte pro další zaměstnance.

Číselník Kvalifikace

Do dialogu Pracovník na kartě Pracovní poměry v tabulce Další údaje – po výběru volby „Dosažená kvalifikace” ve sloupci „Popis” – můžete nově vybírat hodnotu z číselníku „Kvalifikace”. Zadaná hodnota se používá v tiskovém formuláři Zápočtový list na řádku s „dosaženou kvalifikací”. Položky můžete zadat v dialogu Možnosti / Číselníky v detailu číselníku „Kvalifikace”.

Položky číselníku by neměly být delší než 100 znaků, proto je v dialogu „Možnosti číselníku” v poli „Podmínka1” nastaveno omezení délky položky Len([Hodnota])<=100.

Každému pracovníkovi nyní můžete evidovat dosažené kvalifikace a odborné způsobilosti například podle Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Každému pracovníkovi nyní můžete evidovat dosažené kvalifikace a odborné způsobilosti například podle Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Úprava nastavení parametrů typů mzdových složek a mzdových složek

Aktualizací byly nastaveny některé parametry „typů mzdových složek” a „mzdových složek”.

Parametry typů mzdových složek

 • Náhrada za ztrátu po PN – Průměrný výdělek – odstraněno Kč
 • K výplatě – Platba – Pokladna
 • Důchodové spoření – Účtovat – Ne
 • Důchodové spoření – oprava – Účtovat – Ne
 • Důchodové spoření – přeplatek – Účtovat – Ne
 • SP pracovníka – rozdíl DS – Účtovat – Ne

Parametry mzdových složek

 • Vojenské cvičení – Nabízet – Ne
 • DNP – oprava – Nabízet – Ne
 • Odměna jednatele – Typ složky – Statutární odměny

 

Související dokumenty