Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230306

vydání: 20230306 - verze: 14

Nové vydání Varia je určeno uživatelům modulu Mzdy, kteří uplatňují slevu na pojistném podle §7a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to zejména v případech, kdy:

  • zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům vyšší než minimální zákonnou výměru dovolené, tzn. více než 4 týdny
  • zpracovává mzdy pro pedagogické pracovníky, případně státní zaměstnance
  • zpracovává mzdy zaměstnance s více pracovními poměry a doba trvání těchto poměrů v některém období nepokrývá celý měsíc

Sleva na pojistném dle aktuálního výkladu § 7a zákona č. 589/1992 Sb. Vario novinky

Podle § 7a odst. 3 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. sleva nenáleží, pokud úhrn vyměřovacích základů připadajících na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin je vyšší než 1,15násobek průměrné mzdy. Dle výkladu MPSV nelze pro výpočet tohoto podílu do odpracovaných hodin zahrnovat hodiny dovolené nebo pracovního volna s náhradou mzdy, které poskytuje zaměstnavatel nad rámec zákoníku práce. Vznikla tedy nutnost rozlišovat čerpání zákonného nároku a nad minimální nárok daný zákonem. Pro čerpání pracovního volna s náhradou nad rámec zákona kromě dovolené doporučujeme používat mzdové složky s typem složky:

  • Prac.volno-ostatní-s náhradou,
  • Prac.volno-ostatní-hod.sazba
  • Prac.volno-ostatní-náhrada MM.

Pořadí čerpání dovolené na základě právního předpisu a čerpání dovolené podle rozhodnutí zaměstnavatele nad rámec zákona není zákonem určeno. Podle dostupného výkladu je zaměstnavatel oprávněn označit jednotlivé úseky čerpání dovolené jako zákonné a nad rámec zákona podle vlastního uvážení.

Pokud při ukončení pracovního poměru v průběhu roku nebo dlouhodobé absenci nevznikne nárok v předpokládaném rozsahu hodin a původní nárok je snížen, může dojít i ke změně rozdělení dovolené na zákonnou a nadlimitní část. V důsledku toho se část čerpané dovolené označené jako zákonná a zahrnutá do výpočtu pro kontrolu dle § 7a odst. 3 písm. b) stane dovolenou nadlimitní a jako taková nesmí být zahrnuta do odpracované doby. Tím by mohlo jít o neoprávněné uplatnění slevy a riziko vzniku penále. Výklad zatím neobsahuje vyjádření, jak bude tato situace při kontrolách posuzována. Pro minimalizaci vzniku tohoto rizika a vzhledem k pracnosti „ručně” rozlišovat a označovat jednotlivé části čerpání dovolené je připravena nová funkce modulu Mzdy Optimalizace označení dovolené nad zákonný nárok.

Více informací o nových možnostech najdete v dokumentaci Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou.

Upravené tiskové formuláře

 

Ovlivněné dokumenty nápovědy