Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část

vydání: 20231215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2024, které popisujeme v dokumentu  Mzdy – Nastavení roku 2024. Pozornost věnujte též novinkám v modulu Mzdy prezentovanými článkem Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20231215.

Další novinky roku 2024 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Předpokládáme, že následující vydání přinese úpravy zejména v oblasti stravování zaměstnanců, ve zdanění příjmů podle § 6 odstavců 3, 6, 7 a zejména 9 a souvisejících zákona o dani z příjmu včetně benefitního plnění a případně změny vyplývající z projednávaného návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří.

Následující vydání zajistí také nastavení částek minimální mzdy a normativních nákladů na bydlení pro rok 2024, které jsou nezbytné pro výpočet mzdy a exekucí za leden 2024. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2023.

Změny v pojištění dohod o provedení práce se vzhledem k předpokládané dodatečné legislativní úpravě dají očekávat nejdříve s přepokládaným nabytím účinnosti 1. 7. 2024.

Obsah:


Dovolená dohod konaných mimo pracovní poměr od r. 2024

Zákonem č. 281/2023 Sb., kterým byl upraven zákoník práce, nabývá od 1. 1. 2024 účinnosti právní úprava nároku zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr na dovolenou. Právo bude vznikat dohodářům automaticky ze zákona za obdobných podmínek jako u pracovních poměrů.

Více se o způsobu výpočtu nároku na dovolenou u dohod a doporučení pro evidenci odpracované doby dozvíte v dokumentaci v odstavci Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr od roku 2024.

Slevy na pojistném po technické novele právní úpravy

Zákonem č. 321/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly provedeny technické změny v některých ustanoveních zákona, které upravují nárok na slevu nebo způsob zaokrouhlení ve výpočtu parametrů ovlivňující nárok na slevu:

  • Sleva A – podmínka dosažení alespoň 55 let je považována za splněnou i při narození v první den období.
  • Sleva D – podmínka mladší 26 let se považuje za nesplněnou při narození v poslední den období.
  • Pro účely §7a odst. 3a se od roku 2024 hodnota 1,15 % průměrné mzdy zaokrouhluje na korunu nahoru.
  • Pro účely §7a odst. 3b se od roku 2024 úhrn vyměřovacích základů připadajících na 1 odpracovanou hodinu a 1,15 % průměrné mzdy zaokrouhluje na korunu nahoru.

Změny podle zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Konsolidační balíček vstoupil v platnost 12. 12. 2023 zveřejněním ve Sbírce zákonů jako zákon č. 349/2023 Sb. Vzhledem k jeho dělené účinnosti budou změny z něj vyplývající do modulu Mzdy zapracovány postupně. Některé parametrické změny přináší již tato aktualizace.

Sazby daně z příjmů pro rok 2024

Od počátku roku 2024 dochází ke zvýšení daňové progrese u fyzických osob s vyššími příjmy z důvodu snížení hranice pro část základu daně, ze kterého se počítá daň sazbou 23 %, a to ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek, tzn. od základu daně 1 582 212 Kč, u zálohy na daň u zaměstnanců z 4násobku na 3násobek, tzn. od základu daně 131 851 Kč při průměrné mzdě stanovené pro rok 2024 na 43 967 Kč dle nařízení vlády č. 286/2023 Sb.

Tomu odpovídá nastavení sazeb daně v dialogu Nastavení na kartě Daňové v tabulce Sazby daně z příjmu fyzických osob pro rok 2024.

Slevy na dani a nezdanitelné části daně pro roční zúčtování

Od počátku roku 2024 je zrušena možnost slevy na dani, kterou může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let (příp. do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole). Od ročního zúčtování za rok 2024 se ruší možnost odpočtu zaplacených členských příspěvků členem odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a také možnost uplatnění slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné. V dialogu Nastavení pro rok 2024 proto nebudou na kartě Daňové v tabulce Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění nastaveny záznamy Sleva na dani – student, Sleva – za umístění dítěte, Odpočet – vzděláváníOdpočet – odbory.

Změna měsíčního limitu pro srážku daně zvláštní sazbou

S účinností od 1. 7. 2024 dochází ke změně měsíčního limitu pro srážku daně zvláštní sazbou 15 % u zaměstnanců s příjmy na základě DPP bez prohlášení k dani, doposud stanoveného pevnou částkou ve výši 10 000 Kč včetně. Poprvé při zúčtování mzdy za červenec 2024 bude limit stanoven ve výši částky zakládající u zaměstnanců s příjmy z DPP u téhož zaměstnavatele účast na nemocenském pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 ve výši 10 500 Kč.

Této změně odpovídá nastavení pole Základ srážkové daně v dialogu Nastavení na kartě Daňové od období 7 roku 2024.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % vyměřovacího základu

Zaměstnanci budou od ledna roku 2024 odvádět nemocenské pojištění, a to ve výši 0,6 % ze svého vyměřovacího základu. Pojistné bude zahrnuto do odvodu na sociální pojištění, které bude pro rok 2024 činit 7,1 % vyměřovacího základu. To se promítne z pole Sociální pojištění/Sazba pracovník na kartě Sociálnídialogu Nastavení do výpočtu mzdy.

Další dopady zákona zejména v oblasti stravování zaměstnanců, zdanění příjmů podle § 6 odstavců 3, 6, 7 a zejména 9 a souvisejících zákona o dani z příjmu včetně benefitního plnění, zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP, změny vyplývající z projednávaného návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří a další, budou zapracovány do dalších vydání.

Nová výše minimální mzdy pro rok 2024

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, byl schválen vládou a očekává se zveřejnění nového nařízení ve Sbírce zákonů. Nastavení nové hodnoty minimální mzdy do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2024

Senátem aktuálně projednávaná novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře by měla přinést novou výši částek normativních nákladů na bydlení. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je 1. 1. 2024. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Nové vzory daňových tiskových formulářů pro rok 2023 a 2024

Výpočet daně z příjmů

Tiskový formulář Výpočet daně z příjmu byl doplněn o vzor č. 28 pro tisk formuláře Výpočet daně z příjmu a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023.

Prohlášení poplatníka daně

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je připraven pro zdaňovací období 2024 podle vzoru č. 27. V tiskopisu byla odstraněna možnost uplatňovat slevu na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP – sleva byla zrušena v rámci konsolidace veřejných rozpočtů.

Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň

Pro tisk potvrzení o dani vybírané srážkou je připraven pro rok 2024 vzor č. 11.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech se i pro rok 2024 nadále tiskne podle vzoru č. 31 pro potvrzení příjmů za rok 2023. Nový vzor bude k dispozici v následujících vydáních po zveřejnění konečné verze formuláře ze strany Finanční správy ČR. Dodatečné úpravy tiskopisu se předpokládají v souvislosti s probíhajícím legislativním procesem vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario