Mzdy v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19

vydání: 20200330 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy, v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 dochází ke změnám, které se projeví ve zpracování mezd už za měsíc březen. Obratem na tyto změny reagujeme s cílem pomoci vám tuto složitou situaci co nejefektivněji zvládnout.

V rámci schváleného programu Antivirus Externí odkaz bude stát zaměstnavatelům poskytovat příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, nepřidělování práce z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců nebo v důsledku výpadku vstupu, omezení poptávky nebo odbytu), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro poskytnutí kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR Externí odkaz, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. 

O refundaci vyplacených náhrad mezd se bude žádat po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost od počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o příspěvek na náhrady mezd naleznete zveřejněné na webu státní správy https://antivirus.mpsv.cz/ Externí odkaz.

Jako podklad pro vyplnění „Jmenného seznamu zaměstnanců”, který je součástí programu podpory zaměstnanosti „Antivirus” v kroku Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd, slouží nový tiskový formulář Varia „Antivirus – vyúčtování náhrad mezd" (viz článek nápovědy Formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd).

1. Nemocenské dávky

Aktuální informace ke změnám vyplývajících z mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 a jejich dopadech na oblast nemocenských dávek doporučujeme sledovat na webových stránkách MPSV ČR Informace ke koronaviru Externí odkaz.

Ošetřovné

Zákonem č. 133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 dochází ke změnám v ošetřovném.

Ošetřovné bude nově zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší handicapované děti navštěvující školu. Pečující se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Více informací na webu MPSV ČR Externí odkaz.

Žádost o ošetřovné není v tomto případě vystavena lékařem, ale podána pečující osobou. Postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete na webu ČSSZ Externí odkaz.

Postup zadání ošetřovného ve Variu při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Pro evidenci ošetřovného nadále používejte mzdovou složku OČR. Složku můžete použít pro celou dobu trvání uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádných opatření při epidemii. Složku tedy není nutné ukončovat po 9 resp. 16 dnech. To platí už pro období března 2020, a to i v případě, že zákon nabyde účinnosti až v dubnu 2020. V novém vydání Varia nebude zobrazováno upozornění:

 • na ukončení po 9 (resp. 16) dnech
 • a pobídka k doplnění čísla rozhodnutí.

Pro samostatnou evidenci OČR z důvodu zavření škol můžete vytvořit novou mzdovou složku s vlastním názvem a typem složky OČR.

Zákonem je umožněno i opakované vystřídání pečující osoby. Podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. K tomuto datu se tedy bude podávat žádost o ošetřovné a příloha k žádosti o dávku pro střídající osobu. Ošetřovné se vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení” (stažení tiskopisu pdf k tisku a ručnímu vyplnění z webu ČSSZ Externí odkaz, interaktivní formulář z webu ČSSZ ePortál Externí odkaz), který předá ošetřující každý měsíc zaměstnavateli. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Odeslání Přílohy k žádosti o dávku v případě OČR při péči o dítě z důvodu uzavření školy přes doplněk Elektronická podání

Elektronické podání běžné OČR vyžaduje zadání čísla rozhodnutí. V případě „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě” z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) není přiděleno žádné číslo rozhodnutí. Pro odeslání přílohy k žádosti o dávku přes doplněk Elektronická podání je možné obejít zadání čísla rozhodnutí tím, že v tiskovém formuláři „Příloha k žádosti o dávku”, po načtení a zobrazení údajů o OČR, otevřete detail události a v poli „Zahraniční” vyberete hodnotu „1”, tedy zahraničí mimo SR. Takto nastavená podání při validačních kontrolách číslo rozhodnutí nevyžadují a dle sdělení ČSSZ budou akceptována.

Podklady pro výpočet dávky může zaměstnavatel předat příslušné OSSZ také zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Dočasná pracovní neschopnost z důvodu karantény

Pro evidenci doby dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance z důvodu nařízené karantény je možné používat mzdovou složku „Nemoc”, případně složku „Karanténa”. Do pole „Kategorie” měsíční mzdové složky „Nemoc” můžete zadat kategorii „Karanténa”. Při importu složek z doplňku eNeschopenky bude tato kategorie do složky „Nemoc” doplňována automaticky, pokud je text „Karanténa” uveden v poznámce notifikace.

Při zadání této kategorie nebo použití mzdové složky „Karanténa” se do následně vytvořené mzdové složky „Náhrada při DPN” text „Karanténa” uloží do pole „Údaj 1”. Ostatní složky „Náhrady při DPN” vznikající ze složky „Nemoc” bez kategorie „Karanténa” mají v poli „Údaj 1” text „Nemoc”. Podle tohoto údaje – tedy typu složky – je následně členěn tiskový formulář „Náhrada při DPN”. Tento tiskový formulář lze nově tisknout s filtrem „Karanténa” nebo „Nemoc”. Podle pole „Údaj 1” mzdových složek „Náhrada při DPN” lze filtrovat také v zobrazení „Mzdy” a „Mzdy – roční přehled”. Text „Karanténa” v poli „Údaj 1” složky „Náhrada při DPN” je přepokladem zahrnutí této náhrady mzdy do tiskového formuláře „Antivirus – Vyúčtování náhrad mezd”. 

 

2. Překážky práce na straně zaměstnavatele v důsledku COVID-19

Ve Variu doporučujeme překážky práce na straně zaměstnavatele zadávat v členění podle důvodu jejich poskytnutí:

Režim A

 • Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření podle usnesení vlády na základě krizového zákona a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

U režimu A se zřejmě bude do vyúčtování uvádět číslo příslušného usnesení nebo číslo jednací příslušného dokumentu, podle kterého byl zaměstnavatel nucen uzavřít provoz či omezit svoji činnost. 

Režim B

 • Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců.
 • Nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů.
 • Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků.

Následně:

 1. V dialogu Mzdové složky můžete k tomuto účelu vytvořit nové mzdové složky.
 2. V poli Mzdová složka zadejte vlastní název složky s rozlišením důvodu překážky.
 3. Do názvu těchto mzdových složek překážek, které předpokládáte nárokovat k úhradě, můžete vložit společnou část názvu např. antivirus, pandemie, corona, COVID, číslo rozhodnutí nebo jednací pro režim A apod. To by mohlo napomoci následnému filtrování těchto složek v zobrazeních mezd k jejich dalšímu zpracování. Rozlišení těchto složek pro režim A a režim B je předpokladem pro použití tiskového formuláře „Antivirus – Vyúčtování náhrad mezd”.
 4. V poli Typ složky vyberte „Překážky organizace – denní” (případně „Překážky organizace – hodinové”).
 5. Do pole Sazba zadejte výši procent náhrady, kterou budete touto složkou zaměstnance proplácet.

 

Související dokumenty