Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211215

vydání: 20211215 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás prosincové vydání Varia. Podívejte se, co je nového, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné.

Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2022 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2022, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2022. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20211215.

Obsah:

 

V zájmu zajištění bezproblémového chodu Varia na přelomu roku vám doporučujeme zrevidovat nastavení systému Vario a věnovat zvýšenou pozornost některým jeho funkcím. Vše podstatné jsme přehledně shrnuli v dokumentu Překlenutí roku – nastavení a provoz Varia na přelomu roku.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2022 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Vario – Maintenance 2022.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Nastavení roku 2022

Bylo provedeno nastavení známých hodnot pro výpočet mezd v roce 2022. Vše potřebné se dozvíte v článku Mzdy – Nastavení roku 2022.

Prodloužení uznatelnosti výdajů programu Antivirus pro zúžený režim A a aktivace režimu B od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022

Uznatelnost výdajů pro režim programu Antivirus, pokud je příspěvek poskytnut z důvodu nařízení karantény nebo izolace, byla prodloužena nařízením vlády ze dne 29. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Pro zpracování mezd budou do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd automaticky nadále zahrnuty pouze mzdové složky Náhrada při DPN vytvořené ke mzdovým složkám nemoci a karantény s kategorií Karanténa nebo Izolace. Výše příspěvku je nadále stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Současně byl rozhodnutím vlády znovu aktivován i režim B, který nově funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Nárok na náhradu výdajů mají firmy, které mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Při spuštění tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd bude od zpracování mezd za listopad 2021 znovu umožněn výběr režimu a pro režim B také výběr mzdových složek, kterými byly vyplaceny náhrady pro zahrnutí do vyúčtování.

Ve mzdách za listopad 2021 je tedy možné evidovat překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení běžným způsobem a ke generování výstupu přistoupit až po aktualizaci na toto vydání.

Plánované obnovení vyplácení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačky

Očekávané obnovení vyplácení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě neprošlo do data uvedení toho vydání celým legislativním procesem. Po nabytí účinnosti vládního návrhu zákona bude připraveno nové vydání Varia, které opět zpřístupní možnost vyplácení nároku na příspěvek při karanténě resp. izolaci mzdovou složkou Příspěvek při karanténě. Pro hladké zpracování příspěvku v prosincových mzdách 2021 doporučujeme u mzdových složek nemocí, které nastaly z důvodu nařízené karantény nebo izolace, evidovat kategorii „Karanténa” nebo „Izolace” v poli Kategorie.

Změny v dialogu Pracovník v souvislosti s možností kompletního vyplnění formuláře Žádost o roční zúčtování podle údajů Varia

Tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně – kompletní vyplnění podle údajů Varia

Při tisku Žádosti o roční zúčtování daně lze nyní vybrat novou možnost kompletního vyplnění formuláře podle údajů evidovaných ve Variu. Jde o obdobnou volbu, kterou nabízí také tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně. Oba formuláře jsou dostupné pod shodnou licencí. Úplný potenciál takto připravených formulářů je využit při současném použití mobilní aplikace B2E – Zaměstnanecký portál a funkce Generování výkazů pro B2E. Postup zpracování formuláře naleznete v dokumentaci Žádost o roční zúčtování daně.

Úprava tiskového formuláře Prohlášení poplatníka daně

Stávající tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně nově akceptuje jako vyživované ty děti, které mají tento parametr nastavený v dialogu Pracovník na kartě Rodina v novém poli Vyživované – pro daňové účely. Toto pole bylo v rámci aktualizace nastaveno shodně s původním polem Vyživované. Pokud je pole Vyživované nastaveno ke dni aktualizace podle skutečného stavu, pak není nutné do nastavení nového pole před tiskem Prohlášení poplatníka daně zasahovat.

Úprava tiskového formuláře ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu OZP

Do tiskového výstupu byla doplněna nová hodnota průměrné mzdy nutná pro výpočet plnění povinného podílu OZP za rok 2021. To umožní získání předběžného přehledu o povinném plnění. Nový tiskový vzor zatím není k dispozici.

Tiskový formulář Mzdový výměr pro více pracovních poměrů

Tiskový formulář Mzdový výměr nově umožňuje tisk mzdového výměru pro více pracovních poměrů. K možnosti tisku aktuálního záznamu pracovníka přibyla možnost tisknout mzdové výměry pro vybrané pracovní poměry, kterým byly zadány výchozí mzdové složky s typem Měsíční mzda nebo Hodinová mzda. Nové částky mzdy se v tom případě nezadávají do úvodního dialogu, ale přebírají se z výchozích mzdových složek.

Před tiskem je v úvodním dialogu nově možné:

  • Zadat časový interval, do kterého spadá začátek platnosti nových výměrů podle pole Od výchozích mzdových složek zadaných na kartě Nastavení v dialogu Pracovní poměr.
  • Z pracovních poměrů, které do intervalu nastavením složek spadají, zvolit k tisku všechny nebo vybrat filtrem pouze požadovanou skupinu poměrů.

Podrobnosti o formuláři naleznete v dokumentaci Tiskové výstupy agendy Personalistika/Nástup.

 

Související dokumenty

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Solitea, a.s., Divize Vario