Souhrn změn ve vydání 20160803

vydání: 20160803 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky červencového vydání. Největšími změnami jsou nové funkce v modulu Mzdy, jmenujme jen tak namátkou možnost přihlásit zaměstnance ke zdravotní pojišťovně přímo při výpočtu mzdy, nebo naopak hromadné odhlašování zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr. Mezi drobnější, ale neméně významné změny pak patří nové zobrazení "Skupina" v detailu kontaktu a výkonější kontrolní a výpočtové vlastnosti doplňku Import mezd z MS Excel. V agendě Účetnictví jsme vám nachystali automatické ověřování správnosti vygenerovaných dat ve formuláři "Kontrolní hlášení DPH". V možnostech Varia máte nyní k dispozici nové tlačítko sloužící ke zdvojování libovolné existující firmy.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Související firmy

V adresáři lze propojovat kontakty typu OrganizacePodnikající osoba pomocí pole "Skupina". Do seznamu zobrazení, v detailu těchto kontaktů na kartě Ostatní, jsme přidali novou položku Skupina, díky které provázané kontakty zobrazíte.

Funguje to jednoduše. Vybraným kontaktům na kartě Obecné přiřadíte v poli Skupina mateřský kontakt. V detailu kteréhokoliv z nich se přepnete na kartu Ostatní a v zobrazení Skupiny uvidíte všechny kmenové kontakty.

Altus software a kontakty spadající do holdingu Solitea, a. s. v novém zobrazení Skupiny.

Altus software a kontakty spadající do holdingu Solitea, a. s. v novém zobrazení Skupiny.

Evidence smluv

Vložení kontaktu

V detailu dokladu Smlouva chyběla funkce na vyhledání kontaktu z internetového rejstříku firem, která je běžně k dispozici v ostatních dokladových agendách. Zapracovali jsme na tom a od tohoto vydání můžete vkládat kontakt do smlouvy i postupným zapisováním identifikačního čísla v poli Kontakt/IČO. Zároveň jsme upravili vkládání kontaktu do smlouvy dle standardu Varia.

Jméno nového kontaktu a kontaktní údaje nalezené podle IČO lze použít buď pouze v dokladu Smlouva, nebo je můžete přidat do adresáře

Jméno nového kontaktu a kontaktní údaje nalezené podle IČO lze použít buď pouze v dokladu Smlouva, nebo je můžete přidat do adresáře.

Mzdy

Pojištění odpovědnosti

V dialogu průvodce příkazem se nově vytvoří platba v minimální výši (100 Kč) i v případě, že firma zaměstnává pouze na dohody konané mimo pracovní poměr, z nichž nebylo za předchozí čtvrtletí odvedeno žádné pojistné na sociální pojištění. V souvislosti s touto změnou jsme takto upravili také tiskový formulář "Pojištění odpovědnosti".

Platba pojistného se nově zobrazuje také na tiskovém formuláři Malá rekapitulace.

Zdravotní pojištění – Nabídka přihlášení k poslední známé zdravotní pojišťovně během výpočtu

Pro výpočet mzdy zakládající účast na zdravotním pojištění je nutné mít zadánu v dialogu Pracovník na kartě Personální v poli Zdravotní pojišťovna (ZP) aktuální zdravotní pojišťovnu. V tabulce Historie ZP je udržována historická příslušnost při změně ZP nebo vyřazení z evidence. Pokud ZP není zadána nebo je nastavena volba "není evidována", výpočet mzdy je ukončen.

Zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce jsou účastni zdravotního pojištění v závislosti na dosažení rozhodného příjmu. Pokud pro ně neplatí povinnost odvodu z minimálního vyměřovacího základu a nemají jiný pojištěný pracovní vztah, měli by být u své zdravotní pojišťovny odhlášeni. V dialogu Pracovník na kartě Personální v poli Zdravotní pojišťovna by měli mít nastaveno "není evidována". Tím je zajištěn správný výpočet Počtu zaměstnanců pojištěných u ZP v tiskovém formuláři Přehled o platbě pojistného. Pokud v aktuálním období dosáhnou rozhodného příjmu, je potřeba je opět přihlásit.

Nová funkce nabídne možnost přihlásit zaměstnance přímo při výpočtu mzdy. Systém nabídne uživateli poslední ZP, ke které byl zaměstnanec přihlášen v Historii ZP. Po potvrzení proběhne přihlášení k dané ZP včetně vytvoření kódu "P" do Oznámení k prvnímu dni aktuálního období a výpočet pokračuje. Při hromadném výpočtu s protokolem je přiřazení poslední známé ZP zapsáno do protokolu. Pokud není nalezena žádná ZP nebo uživatel nesouhlasí s jejím nastavením, nic se nemění, výpočet je ukončen.

Hromadné odhlášení

Pokud zaměstnanci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce nedosáhnou rozhodného příjmu z těchto dohod (a neplatí pro ně povinnost odvodu z minimálního vyměřovacího základu a nemají jiný pojištěný pracovní vztah), měli by být odhlášeni ze své zdravotní pojišťovny a neměli by být uvedeni v počtu zaměstnanců na "Přehledu o platbě pojistného" příslušné pojišťovny.

Zrychlení procesu odhlašování nabízí nová funkce pro hromadné odhlašování zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr.

V dialogu Výpočet mezd – výběr... se na nové kartě Příslušnost k ZP zobrazuje seznam zaměstnanců s pracovními poměry, kteří mají Typ poměru DPC nebo DPP a v aktuálním období nedosáhli rozhodného příjmu pro účast na zdravotním pojištění. Seznam je aktuální po výpočtu všech mezd aktuálního období. Po výběru zaměstnanců z tohoto seznamu se klepnutím na tlačítko Odhlásit ZP provedou následující činnosti:

 1. Odhlášení od poslední aktuální zdravotní pojišťovny k poslednímu dni předchozího období – ukončení příslušnosti k ZP v Historii ZP k poslednímu dni předchozího období.
 2. Vygenerování kódu "O" do Oznámení k poslední aktuální zdravotní pojišťovně k poslednímu dni předchozího období.
 3. Nastavení pole Zdravotní pojišťovna na "není evidována".
 4. Pokud je zaškrtnuté zatržítko CheckBox - Zatržítko Provést výpočet mezd odhlášených zaměstnanců, spustí se výpočet všech pracovních poměrů právě odhlášených zaměstnanců.

Funkce na nové kartě Příslušnost k ZP v dialogu Výpočet mezd zrychlí proces odhlašování příslušnosti ke zdravotní pojišťovně

Funkce na nové kartě Příslušnost k ZP zrychlí proces odhlašování příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

Doplněk Import mezd z MS Excel

Do doplňku jsme přidali kontrolu, která hlídá, zda je nastaven rozvrh pro importované pracovní poměry s nerovnoměrným rozvrhem pro složky s formulářem 3 a 9. Pokud rozvrh není nastaven, je informace zapsána do protokolu. Po nastavení rozvrhu je doporučena kontrola importovaných složek. Rozšířili jsme také funkci pro výpočet přesčasu měsíční mzdy. Nyní probíhá výpočet sazby složky ze základů všech složek nastavených ve složce "Přesčas měsíční mzdy" v poli "Vypočítat z". Při výpočtu je respektován rozvrh mzdy aktuálního období. Pokud jsou importovány složky s daty mimo aktuální období, nejsou u těchto složek importována data (datum), dny a hodiny. Tyto složky jsou zdokumentovány v protokolu a je nutné je opravit.

Účetnictví

Kontrola exportu Kontrolní hlášení DPH

Pro ověření správnosti vygenerovaných dat ve formuláři Kontrolní hlášení DPH slouží soubor definující strukturu písemnosti v XSD. Dříve jste si jej museli vyhledat a stáhnout ze stránek Daňového portálu Externí odkaz. Od tohoto vydání to už není potřeba, přibalili jsme ho totiž do standardní distribuce Varia. Soubor najdete ve stejné složce, kde je tiskový formulář Kontrolní hlášení DPH. Pokud je soubor dphkh1_epo2.xsd přítomen ve stejné složce jako formulář Kontrolní hlášení DPH, dojde při uložení věty XML ke kontrole tímto XSD.

Ostatní

Kopírování firmy (účetní jednotky)

V možnostech Varia jsme pro uživatele s oprávněním správce systému přichystali nové tlačítko Duplikovat..., které umožňuje zdvojovat libovolnou existující firmu.

iDoklad

Vario již delší dobu podporuje stahování dat ze systému iDoklad. V minulém vydání jsme přinesli podporu pro stahování dobropisů a přijatých faktur. Aktuální vydání nově podporuje též stahování úhradových dokladů pro dobropisy a faktury přijaté. Úhrady se přenášejí v podobě výdajových pokladních dokladů. Stahování těchto pokladních dokladů lze aktivovat nastavením typu a názvu pokladního výdajového dokladu v možnostech doplňku iDoklad. Současně jsme opravili problém při importu zahraničních nákupních dokladů.

Úpravy a opravy

Prodejna

Doporučujeme aktualizaci

Při nákupech nebo vratkách zboží prostřednictvím modulu Prodejna vznikala chyba "Aplikace Altus Vario nenalezla pole Datum_UZPD odkazované ve výrazu.". Touto chybou mohou být postižena vydání Varia od prosince 2015 až do minulého vydání. Chyba souvisí se zavedením a integrací kontrolního hlášení. V aktuálním vydání je již vše opraveno.

Sklad

Inventura čtečkou

Množství lze do inventury načítat také on-line čtečkou. K zadání produktů čtečkou slouží okno Katalog a sklad, které otevřete tlačítkem Načíst čtečkou...

Jestliže uživatel čtečkou vybral produkty typu "Služba" nebo "Sada", načtení produktů skončilo chybou. Nyní po opravě se už správně načtou jen ty produkty, které nejsou tohoto typu. Ignorované produkty se vám zobrazí v dialogu s výpisem chyb. Upravili jsme také vkládání do dialogu inventury, výběr produktů je nyní omezen na seznam z katalogu, bez služeb a sad.

Kopírování produktů ze schránky do ceníku

Při načítání záznamů produktů do vytvářeného ceníku funkcí Radio button - Přepínač Vložit produkty ze schránky nefungovalo párování podle katalogových čísel a čárových kódů. V novém vydání by již tento problém neměl nastat. Opravená funkce by měla nalézt a spárovat produkty podle:

 • popisu,
 • katalogového čísla,
 • čárového kódu,
 • čárového kódu vlastní
 • a všech čárových kódů definovaných v tabulce "Čárové kódy".

Záznamy, které průvodce nemohl vložit, zobrazíte pomocí příkazu z menu Úpravy/Chyby vložení... Zjistíte tak, které řádky se nepodařilo vložit do cílové tabulky.

Počítaný ceník a pole Cena za množství

Při kopírování nových produktů z katalogu do ceníku se nastavila u dříve vložených produktů cena za množství = 1. Chybu jsme opravili, nyní zůstává původní hodnota.

Výroba

Tiskový formulář Kusovník

Upravili jsme chování typů tiskových výstupů "Materiálová norma se sklady" a "Souhrnná materiálová norma se sklady". Ve sloupečku "Množství" se od tohoto vydání zobrazuje množství komponent potřebné k vyrobení celého zadávaného množství.

Ostatní

Aktualizace číselníků doplňku ISP

Do doplňku ISP jsme přidali do číselníku Stupeň řízení hodnotu 5 "Zástupce vedoucího oddělení". Do číselníku Druh právního vztahu jsme přidali hodnotu 71 "Služební poměr zaměstnanců na služebních místech" podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Doplněk ISPV

V tomto vydání jsme provedli několik úprav v doplňku Informační systém o průměrném výdělku:

 • Ukazatel ABSCELKQ nyní správně zahrnuje svátky v době absencí tak, jak je tomu u ukazatele ABCELK.
 • Po konzultacích s metodickým oddělením fa Trexima jsme zpřesnili výpočet ukazatele OONQ a ODMSTATQ.
 • V případě celoroční nemoci bez náhrady mzdy se nyní v xml souboru uvádí <absplac>0</absplac> pro bezproblémový průchod validačními kontrolami.
 • Zpřesněn byl také výpočet ukazatele ABSNEMZ, který nyní respektuje změnu úvazku v průběhu sledovaného období.

Doplněk Časové rozlišení

Aktuální verze Varia obsahuje úpravu doplňku Časové rozlišení. Jedná se o doplněk, který se spouští nad položkami prvotních dokladů a časově rozpočítává částku aktuální položky na více samostatných interních dokladů. Předchozí verze doplňku vytvářela pro všechny uplynulé měsíce zadaného období jeden souhrnný doklad s kumulovanou částkou. Nová verze doplňku se vrací k původní funkčnosti, která pro každý uplynulý měsíc zadaného období vytváří samostatné doklady.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 23. 6. 2016 do 3. 8. 2016 uskutečnili následující změny: