Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023 – II. část

vydání: 20230123 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

v souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled zde uvádíme. Tato druhá část obsahuje chybějící hodnoty pro nastavení roku 2023 a navazuje na již publikovaný dokument Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023 – I. část. O novinkách, úpravách a nově provedených nastaveních v systému Vario píšeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230123. Aktualizací na toto vydání je modul Mzdy připraven na zpracování mezd od ledna 2023. Následující únorové vydání bude určeno zejména zaměstnavatelům, kteří budou uplatňovat slevy na pojistném na sociální zabezpečení za zaměstnace se zkrácenými úvazky.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Seyfor, a. s.Divize MB, BU Vario.

Obsah

Snížení důchodového věku a vyšší sazba pojistného zaměstnavatele pro vybrané profese od ledna 2023

V souvislosti se zákonem č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., který s účinností od 1. 1. 2023 přinesl snížení důchodového věku pro vybrané profese zdravotnických záchranářů a pro členy jednotek hasičského záchranného sboru podniku, byly v modulu Mzdy provedeny tyto změny:

  • Změna sazby SP zaměstnavatele

Zvyšuje se sazba pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele v roce 2023 o 2 procentní body a dále postupně o další procentní bod až na cílovou sazbu 29,8 % v roce 2026; tato vyšší sazba se použije pro vyměřovací základ stanovený samostatně za zaměstnance se sníženým důchodovým věkem.

Pro tyto zaměstnance je připraven nový typ mzdové složky Podíl výkonu práce. Mzdová složka s tímto typem složky zadaná do měsíčních složek zaměstnanců těchto profesí určí podíl výkonu práce v těchto činnostech na celkové odpracované době zaměstnance. Výpočet mzdy poté zajistí výpočet zvýšené sazby SP zaměstnavatele z vyměřovacícho základu zaměstnance v zadaném poměru k době odpracované v rámci jiných činností.

  • Tiskový formulář Přehled o výši pojistného

Tiskový výstup a elektronické podání formuláře Přehled o výši pojistného jsou rozšířeny o:

  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou zdravotnickými záchranáři nebo členy HZS podniku
  • z toho pojistné za zaměstnavatele
  • Pojistné za zaměstnavatele celkem

Nový vzor a služba elektronického podání PVPOJ23 zahrnují také údaje pro slevy na pojistném při zkráceném úvazku, která bude uplatňována od února 2023. Nástroje pro zadání, výpočet a report údajů o těchto slevách přinese následující únorové vydání.

  • Tiskový formulář Sociální pojištění

Pro zaměstnavatele vybraných profesí zdravotnických záchranářů a členy jednotek podnikových HZS s vyšším odvodem pojistného za zaměstnavatele byla do tiskového formuláře Sociální pojištění přidána nová volba rozsahu tisku Se sazbami. Tím je výstup rozšířen o rekapitulaci vyměřovacích základů a částek pojistného v členění podle kategorie zaměstnanců, resp. podle sazeb pojistného.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem za vybrané skupiny zaměstnanců od února 2023

Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost u konkrétní skupiny zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, uplatnit 5% slevu na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem. Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nabyde účinnosti 1. 2. 2023 a zaměstnavatelé si od února 2023 budou moci při splnění všech zákonných podmínek poprvé slevu na pojistném uplatnit. Slevy budou uplatňovány poprvé v březnu z mezd za únor 2023. Kompletní úpravy modulu mzdy pro zpracování těchto slev přinese únorové vydání Varia. Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance a poté slevu reportovat v rámci e-podání Přehledu o výši pojistného.

V souvislosti s touto změnou byly do lednového vydání roku 2023 připraveny tyto změny:

  • Nový tiskový formulář Oznámení uplatnění slevy na pojistném

Nový tiskový výstup slouží k tisku a elektronickému podání formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance podle zákona č. 216/2022 Sb., musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Oznámení je možné generovat v agendě Personalistika pro zaměstnance s pracovním poměrem trvajícím k datu uplatnění slevy. Oprávněnost nároku na uplatnění slevy je nutné individuálně posoudit podle platné zákonné úpravy.

Oznámení bude odesíláno pouze elektronicky novou službou e-Podání OZUSPOJ a to od 1. 2. 2023. Z tiskového formuláře Oznámení uplatnění slevy na pojistném bude toto podání možné odeslat běžným postupem pomocí doplňku Datové schránky nebo Elektronická podání. Podrobný popis práce s formulářem naleznete v článku nápovědy Formulář Oznámení uplatnění slevy na pojistném.

Nová výše minimální mzdy pro rok 2023

Od 1. ledna 2023 se nařízením vlády č. 465/2022 Sb. zvyšuje minimální mzda při 40hodinové stanovené týdenní pracovní době na 17 300 Kč (tj. o 1 100 Kč) a minimální hodinová mzda na 103,80 Kč (tj. o 7,40 Kč).

Nová částka životního minima jednotlivce pro výpočet exekucí v roce 2023

Na základě nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, jež nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023, se hodnota životního minima jednotlivce pro rok 2023 nově zvyšuje na částku 4 860 Kč.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2023

Zákonem č. 456/2022 Sb. jenž nabývá účinnosti 1. ledna 2023 se hodnota normativních nákladů na bydlení skládá ze „základní” částky NNB ve smyslu § 26 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře ve výši 14 197 Kč a dále z navýšení částky ve smyslu § 26a odst. 2 zákona o státní sociální podpoře ve výši 1 400 Kč. Hodnotu normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2023 tvoří součet těchto dvou dílčích částek, tj. 15 597 Kč.

Změny ve výpočtu exekučních srážek v roce 2023

Kromě změny částek životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení byla změněna také výše nezabavitelné částky na osobu povinného a na vyživovanou osobu a způsob stanovení částky, na kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, a to nařízením vlády č. 466/2022 Sb. s účinností taktéž od 1. 1. 2023.

Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se nově rovná dvěma třetinám (doposud třem čtvrtinám) součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Aktuální výše nezabavitelné částky pro rok 2023 činí 13 638 Kč. Výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu se nově rovná jedné čtvrtině (dříve jedné třetině) nezabavitelné částky na osobu povinného a pro rok 2023 činí 3 409,50 Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, je nově stanovena částkou 1,5násobku (dříve 2násobku) součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení a nadále nevstupuje při provádění srážky ze mzdy do tradičního třetinového systému, ale sráží se podle § 279 odst. 3 věty první občanského soudního řádu bez omezení v plné výši. Tento limit pro rok 2023 činí 30 685,50 Kč, zaokrouhleno na koruny nahoru 30 686 Kč.

Výpočet exekučních srážek ve mzdách roku 2023 je zajištěno aktualizací na vydání 20230123.

 

Související dokumenty