Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220829

vydání: 20220829 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220829, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s aktuální verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob, kde plátcem je i stát

Upozorňujeme uživatele zpracovávající mzdy firem, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, že Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta vládního návrhu, který mění částku vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného i stát. Zákon nabude účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nastavení nové částky odpočtu 11 014 Kč proveďte v roce 2022 v období nabytí účinnosti v agendě Mzdy/Nastavení/karta Zdravotní/v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát. Na otázku „Chcete provést nastavení hodnoty tohoto pole také v následujících obdobích” odpovíte Ano. Změnu proveďte před výpočtem mezd za období nabytí účinnosti tohoto zákona.

Stejným zákonem bude stanovena také nová výše odpočtu platná od 1. 1. 2023, kterou bude do Varia možné nastavit v prosinci 2022 po aktualizaci Varia na rok 2023.

Volitelné potlačení kontroly provedení uzávěrky probíhající při vytvoření mezd

Při provedení uzávěrky období v každém třetím období čtvrtletí kromě uzavření období probíhá také výpočet průměrných výdělků. Vytvoření průměrů je následně kontrolováno při vytvoření mezd průvodcem vytvoření. Pokud nejsou průměry nalezeny, je usuzováno, že uzávěrka nebyla provedena. Tento závěr nevyhovuje při zpracování mezd v některých firmách např. při zpracování odměn u SVJ. V průvodci uzávěrkou přibylo nové pole Nekontrolovat provedení uzávěrky při vytvoření mezd.

Pokud pole zaškrtnete, při vytvoření mezd se následně nekontroluje, zda průměry byly vytvořeny.

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

Do úvodního dialogu tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech jsme přidali pole Částka snížení vstupní ceny nízkoemisního vozidla za období 1–6/2022. Pole je přístupné pro rok 2022 a je určené k zadání částky, která sníží úhrn příjmů na řádku č. 1 a 2 potvrzení podle přechodného ustanovení zákona č. 142/2022 Sb., který upravuje zákon č. 586/1992 Sb.

Zadaná částka bude odpovídat 0,5 % vstupní ceny nízkoemisního motorového vozidla, které bylo zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně poskytnuto k používání pro služební i soukromé účely za období 1–6/2022, tedy polovinu částky, která byla zahrnuta do mzdy zaměstnance jako příjem ve výši 1 % vstupní ceny za tato období.
Současně byl u tohoto výstupu nastaven výchozí rozsah tisku na Aktuální záznam.

Dialog Výpočet mezd – kontroly zpracování mezd

Upravili jsme kontroly zpracování mezd v dialogu Výpočet mezd – výběr na kartě Kontroly. U druhé kontroly v pořadí Nabízejí se k vytvoření všechny pracovní poměry, které nejsou ukončené? se nově nezobrazují jako problémové poměry, které začínají až v dalším než kontrolovaném období a nemají vytvořené žádné výchozí mzdové složky. Pátá kontrola Jsou všechny vytvořené nebo upravené pracovní poměry spočítané? nezahrnuje poměry, u kterých proběhly opakované úpravy měsíčních mzdových složek na kartě Měsíční složky v dialogu Mzda, pokud byly následně v tomto dialogu spočítané. Obdobně je vyhodnocován parametr Upravené, ale nespočítané na kartě Výpočet.

Tiskové formuláře ELDP a Nemocenské pojištění

Tiskové formuláře ELDP a Nemocenské pojištění jsme upravili v souladu s aktuálně platnými Metodickými pokyny k ELDP pro vykazování dnů pojištění a vyloučených dob v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020, kdy je u DPČ a DPP při OČR z důvodu pandemických opatření posuzován rozhodný příjem v období vzniku sociální události nebo předchozím.

 

Související dokumenty