Souhrn změn ve vydání 20170328

vydání: 20170328 - verze: 14

Vážení uživatelé,

tak jako vždycky, když vylepšujeme a upravujeme Altus Vario, i tentokrát vám vylíčíme, co je v něm nového. A není toho málo! I když to zní už mírně monotematicky, také v březnovém vydání pro vás máme další zajímavé funkce, kterými si usnadníte práci při evidenci tržeb pomocí software Vario. Ve mzdových novinkách se dočtete například o vrácení návrhu zákona senátem zpět do sněmovny a čekají tam na vás další důležité zprávy. V prodejně můžete od tohoto vydání založit nový kontakt přímo z okna prodeje či nákupu, usnadnili jsme vám i vytvoření dokladu pomocí volby „Jiný doklad” v dialogu „Platit”. V účetnictví naleznete například aktuální verze výkazů Rozvaha 2017 a Výkaz zisků a ztrát 2017. Mezi drobnější, ale neméně významné změny pak patří úprava funkce, která kontroluje klíčová pole v položkách dokladů.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Elektronická evidence tržeb

Do tohoto vydání Varia jsme implementovali dvě nové funkce v agendě EET. První slouží k úpravám dokladů s tržbou odeslanou na server finanční správy, druhá pro stornování tržby odeslané do EET. Pro přiblížení problematiky citujeme z webu finanční správy etrzby.cz Externí odkaz:

Storno a opravy (§ 7 ZoET)

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se opravy tržby, která již byla odeslána do systému správce daně, postupuje se obdobně jako v případě evidování tržby s tím rozdílem, že tato zadaná částka bude záporná (mínusová položka). Postup se vztahuje na případy vrácení zboží bez uvedení důvodu, při vyřízení reklamace, u omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy byly údaje o evidované tržbě zaslány správci daně před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil (nejčastěji půjde o zasílání zboží webovými obchody na dobírku a následné nepřevzetí zboží). Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Úpravy dokladů s tržbou odeslanou do EET

V předchozím vydání Varia jste nemohli měnit údaje dokladu odeslaného do EET. Jednalo se o údaje či funkce, které mohly způsobit změnu částek dokladu. V tomto vydání jsme restrikce zmírnili.

V možnostech agendy EET v sekci Oprávnění k agendě jsme přidali nové oprávnění Úpravy dokladů odeslaných do EET. Povolením oprávnění umožníte vybranému uživateli (vybraným uživatelům) měnit pole, která mohou ovlivnit částku dokladu, jehož tržba je evidovaná v EET (doklad je uzamčen).

Stornování tržby odeslané do EET

V agendě EET nyní můžete zrušit – stornovat – zápis do EET buď ze záznamu zprávy EET, nebo přímo z odeslaného dokladu. Také stornování evidované tržby je navázáno na oprávnění, které je přístupné v možnostech agendy EET v sekci Oprávnění.

Ze záznamu zprávy:

 • Z místní nabídky v detailu záznamu agendy EET (karty Obecné nebo Částky) vyberete a klepnete na volbu Stornovat.
 • Po potvrzení storna se změní stav původní zprávy na Stornováno a doplní se Datum stornování.
 • Stornování vygeneruje novou zprávu s opačnou částkou, odešle ji do EET a uloží ji do agendy EET s označením CheckBox - Zatržítko Storno zpráva.

Z odeslaného dokladu:

 • Storno spustíte klepnutím na tlačítko Boční uvozovka  vedle pole Stav EET Uzamčeno na kartě Součet v sekci EET (nebo z místní nabídky dokladu "Stornovat odeslání do EET").
 • Po potvrzení storna se změní stav původní zprávy na Stornováno a doplní se Datum stornování.
 • Stornování vygeneruje novou zprávu s opačnou částkou, odešle ji do EET a uloží ji do agendy EET s označením CheckBox - Zatržítko Storno zpráva.

Ať jste postupovali jedním, nebo druhým způsobem vracení evidované tržby, stornování EET zprávy v příslušném dokladu nastaví Stav EET na Požadováno.

V možnostech agendy Vario EET přibyla dvě nová oprávnění pro úpravy dokladů s evidovanými tržbami a pro vracení evidovaných tržeb

V možnostech agendy Vario EET přibyla dvě nová oprávnění: pro úpravy dokladů s evidovanými tržbami a pro vracení evidovaných tržeb

Nastavení stavu EET v agendě Vydané doklady

V tomto vydání Varia přinášíme novou funkci, pomocí které můžete zautomatizovat nastavování volby v poli Stav EET v agendě Vydané doklady v závislosti na způsobu úhrady. Jeden nebo více způsobů úhrady, ke kterým se má přiřadit Stav EET Požadováno, vyberete v možnostech agendy EET na kartě Automatizace odeslání do EET.

Funkce, která automaticky nastaví hodnotu pole "Stav EET Požadováno" podle preferovaného typu úhrady, obsluhuje výhradně doklady agendy Vydané doklady.

Stav EET se může změnit v závislosti na způsobu úhrady:

 • Po změně způsobu úhrady.
 • Vložením kontaktu (firmy).
 • Vystavením dokladu z jiného dokladu, např. fakturací zakázek.
 • Založením nového záznamu ze šablony, která obsahuje způsob úhrady a nemá nastaven Stav EET.

Na kartě Automatizace odeslání do EET přibylo nové nastavení jednoho nebo více způsobů úhrady pro Stav EET Požadováno

Na kartě Automatizace odeslání do EET přibylo nové nastavení jednoho nebo více způsobů úhrady pro Stav EET Požadováno

Dodatečné odeslání tržeb z agendy EET

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.” (web Finanční správy etrzby.cz Externí odkaz)

Jestliže doklad neobdrží FIK, ale PKP kód, nastaví se do stavu EET Uzamčeno a příslušná zpráva EET je ve stavu Repeat. Jak již bylo řečeno, vzniká zákonná povinnost tyto zprávy odeslat do 2 dnů. K odeslání těchto zpráv v agendě EET slouží funkce Dodatečné odeslání tržeb.

V aktuálním vydání Varia jsme tuto funkci přidali také na kartu DOMŮ do položky skupiny Vario (moderní vzhled) a v klasickém vzhledu do panelu nástrojů. Tlačítko pro funkci Dodatečné odeslání tržeb obsahuje titulek EET (0) a v závorce uvádí aktuální počet dokladů, které se nepodařilo odeslat do EET. Na první pohled tak vidíte, zda potřebujete dodatečně odeslat nějaké doklady – bez nutnosti otevírat agendu EET. Klepnutím na tlačítko odešlete všechny neodeslané doklady naráz. Z nabídky tlačítka otevřete agendu EET.

Tlačítko EET (0) na kartě DOMŮ a na panelu nástrojů se zobrazuje pouze účetním jednotkám (viz Naše firma), které mají režim EETmožnostech agendy EET nastaven na Produkční a pouze uživatelům, kteří mají oprávnění obsluhovat agendu EET.

Počet dokladů v titulku tlačítka nemusí být vždy aktuální, protože doklady, které se nepodařilo odeslat, mohou vznikat i na jiných počítačích. Automatické obnovení počtu dokladů probíhá stejně jako u funkce Úkoly po cca 30 minutách. Nastavení intervalu kontroly provedete v možnostech agendy Úkoly v poli Perioda kontroly úkolů (minuty).

Funkci dodatečného odeslání tržeb spustíte z nabídky nástrojů agendy EET a nově také z karty DOMŮ – z položky skupiny Vario (moderní vzhled)

Funkci dodatečného odeslání tržeb spustíte z nabídky nástrojů agendy EET a nově také z karty DOMŮ – z položky skupiny Vario (moderní vzhled)

Doklad

Způsoby úhrady

Do číselníku Způsoby úhrady, který obsahuje výchozí základní platební metody, jsme přidali nový způsob úhrady Platební kartou. Tento způsob úhrady využijete především pro usnadnění práce s agendou EET.

Mzdy

Plánované zvýšení částek daňového zvýhodnění v roce 2017

Vládní návrh zákona, který přináší očekávané zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, se vrátil ze senátu s pozměňovacími návrhy zpět k projednání do sněmovny. Nový pozměňovací návrh mění jeho účinnost na první den následujícího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení. Vzhledem k tomu návrh pravděpodobně nebude schválen s navrhovanou účinností k 1. 4. 2017. Částky daňového zvýhodnění tedy nadále zůstávají na úrovni roku 2016. Zvýšení daňového zvýhodnění proto přinese až některé z následujících vydání Varia.

Srážka základní nepostižitelné částky z odstupného

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016 je třeba při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy přistupovat k odstupnému poskytovanému jednorázově při skončení pracovního poměru jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutému najednou (předem) a srážky vypočítat zvlášť za každý měsíc období určeného podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Znamená to, že základní nepostižitelná částka stanovená podle ustanovení § 278 OSŘ se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

Od nového vydání se při výpočtu srážek zjišťuje, zda bylo vyplaceno odstupné. Pokud ano, tak je možné zadat počet násobků odpovídající počtu násobků průměrné mzdy ve složce odstupného. Zadaným počtem se násobí základní nezabavitelná částka a tato částka se přičte k základní nezabavitelné částce za aktuální období.

Kontrola zadání částek odpočtů pro roční zúčtování daní

Do dialogu Pracovník na kartu Rodina přibyla kontrola po zadání částky do tabulky „Nezdanitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování” u typu odpočtu

 • Odpočet – penz. připojištění,
 • Odpočet – životní pojištění,
 • Odpočet – odbory,
 • Odpočet – úroky.

Pokud je zadaná částka vyšší než částka pro daný rok povolená zákonem, zobrazí se upozornění a částka se sníží na maximální povolenou částku.

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

Ve vzoru č. 25 tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech jsme rozšířili tisk bodu 19 o výsledek provedeného ročního zúčtování daní. Informace o vráceném přeplatku na dani z ročního zúčtování záloh a daňového bonusu se zobrazí na těch potvrzeních, u kterých bylo roční zúčtování za vybraný rok spočítáno na novém vydání. Pro možnost zadání data vrácení přeplatku na dani nebo doplatku ze zúčtování je do úvodního dialogu tiskového formuláře přidáno pole „Datum vrácení přeplatku na dani z ročního zúčtování”.

Tiskový formulář ELDP – roční

Do tiskového formuláře ELDP jsme zapracovali některé nepříliš obvyklé případy:

 • vykazování vyloučených dob u souběžných zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce,
 • rozdílné uplatňování vyloučených dob v překrývajících se poměrech a v případech navazujících poměrů.

Pozornost jsme věnovali také případům, kdy po skončení poměru dojde například k vracení náhrady za přečerpanou dovolenou.

Prodejna

Vytvoření nového kontaktu z okna prodeje (nákupu)

Při práci s modulem Prodejna k jednotlivým prodejům a nákupům obvykle přiřazujete kontakt. Vybraný kontakt může ovlivnit ceny produktů, výši slev a po zaplacení dochází k jeho vložení na výsledný prodejní doklad. Jestliže při prodeji potřebujete založit nový kontakt, máte dvě možnosti. První je využít funkci Zobrazit seznam firem (F6), která otevře seznam existujících firem a v záhlaví dialogu založíte nový kontakt tlačítkem Nový záznam (Ctrl+N). Druhou možností je zavřít modul Prodejna a využít standardní funkčnost agendy Adresář.

Aktuální vydání přidává novou možnost, jak založíte nový kontakt – nyní to jde přímo z dialogu prodejny prostřednictvím pole Kontakt / IČO.

Do pole Kontakt / IČO zadáte požadovaný budoucí název kontaktu. Pokud Vario kontakt nedohledá, zobrazí dotaz, jestli si přejete založit nový kontakt. Založený kontakt můžete následně editovat, doplnit obchodní údaje a při uložení nové údaje převzmete do aktuálního prodeje. Obdobně postupujete zadáním identifikačního čísla. Pro (IČO) kontaktu se načtou údaje z veřejného rejstříku ARES (funkce vyžaduje připojení k internetu).

Neznámý kontakt do adresáře nyní založíte rovnou z dialogu prodejny prostřednictvím pole Kontakt / IČO

Neznámý kontakt do adresáře nyní založíte rovnou z dialogu prodejny prostřednictvím pole Kontakt / IČO

Volba „Jiný doklad” v dialogu „Platit”

Volba Jiný doklad v dialogu Platit umožňuje po výběru dokladu a knihy vytvořit příslušný doklad s položkami vybranými v prodejním okně. V tomto vydání jsme se rozhodli proces vystavení těchto dokladů zjednodušit. Nyní si ulehčíte práci, když využijete nové možnosti a nadefinujete si tlačítko s touto funkcí Vytvořit doklad.

 • V možnostech Prodejny a dále v Možnostech tlačítka zvolte funkci Vytvořit doklad.
 • Vyberte doklad a případně knihu.
 • Po stisku tohoto tlačítka v Prodejně se zobrazí dialog Platit, který se automaticky přepne do modu Jiný doklad s přednastaveným dokladem a knihou.

Nová funkce Vytvořit doklad v možnostech tlačítek pokladny

Nová funkce Vytvořit doklad v možnostech tlačítek pokladny

Účetnictví

Definované sestavy 2017

Do tohoto vydání jsme zařadili aktuální verze účetních výkazů Rozvaha 2017Výkaz zisků a ztrát 2017. K dispozici jsou plné i zkrácené verze v českém jazyce. Pokud jde o cizojazyčné verze, můžete využít anglické nebo německé překlady, oba v plném rozsahu. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů. Tisk zkráceného rozsahu nastavíte v úvodním dialogu před tiskem.

Definované sestavy 2016 pro neziskové organizace

Aktuální vydání obsahuje nové verze účetních výkazů RozvahaVýkaz zisků a ztrát pro neziskové organizace pro rok 2016. K dispozici jsou plné verze v českém jazyce. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů. Tisk reaguje na nastavení typu účetní jednotky v možnostech modulu Účetnictví.

Opravy a úpravy

Adresář

Export dat

Pomocí exportu Export adresáře v agendě Adresář přenášíte kontakty mezi dvěma účetními jednotkami Varia. Výstupem exportu je MDB soubor ve specifickém formátu, který lze následně importovat na libovolné účetní jednotce v libovolném datovém profilu. Pokud jste exportovali jen některé knihy adresáře, export skončil chybou. V aktuálním vydání jsme tento nedostatek opravili.

Doklad

Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu

V tomto vydání Vario jsme změnili pravidla restrikčních kontrol polí Produkt, Varianta, SkladCílový sklad v položce dokladu následovně:

 • Produkt, Variantu, Sklad a Cílový sklad lze měnit jen na určitých typech dokladů. Nelze je měnit na dokladech zaúčtovaných či jinak uzamčených.
 • Produkt typu Služba (platí i pro variantu Služby) lze změnit na jinou hodnotu jen na položce bez stavu nebo se stavem STORNOVÁNO.
 • Produkt skladový a jeho variantu nelze měnit na položkách, u nichž proběhlo úplné nebo částečné plnění, jsou úplně nebo částečně zarezervovány, mají vazby na jiné doklady nebo mají vyplněny množstevní skupiny.

Sklad nelze měnit na položkách výrobních a demontážních zakázek, pokud:

 • Na straně výrobku bylo provedeno úplné nebo částečné plnění.
 • Na straně výrobku existuje úplná nebo částečná rezervace (u demontáže).
 • Na straně výrobku existují vazby na jiné doklady.

Sklad nelze měnit na položkách ostatních dokladů, pokud:

 • Bylo provedeno úplné nebo částečné plnění.
 • Položka je úplně nebo částečně zarezervována (u demontáže).
 • Existují vazby na jiné doklady.

Cílový sklad nelze měnit na položce převodky, pokud:

 • Bylo provedeno plnění.
 • Položka je zarezervována.

Katalog

Export katalogu a ceníků

Pomocí exportu Export katalogu v agendě Katalog můžete přenášet data mezi dvěma účetními jednotkami Varia. Výstupem exportu je MDB soubor ve specifickém formátu, který obsahuje vybrané informace z katalogu a ceníků. Tento soubor lze následně importovat na libovolné účetní jednotce v libovolném datovém profilu. Pokud jste exportovali velké množství ceníků včetně jejich platností, pak výsledný soubor vykazoval duplicity, které způsobovaly chybu při následném importu. V aktuálním vydání jsme vše opět napravili.

Naplnění ceníku produkty

Produkty do ceníku můžete načítat z předchozího období, ze skladu, z katalogu, z jiného ceníku, ale také třeba ze schránky pomocí průvodce. V minulém vydání se výběr funkčních možností vinou chyby znenadání zúžil a produkty do ceníku jste mohli načítat jen z jiného ceníku. V tomto vydání je chyba odstraněna.

Prodejna

Nevyplněná položka

Při prodeji nebo nákupu jste mohli vytvořit mezi položkami "prázdnou" položku bez produktu, popisu a ceny. Taková položka se po zaplacení přenesla do prodejního dokladu. Vzhledem k nové povinnosti odesílání dokladů do EET se prodejní doklady po odeslání uzamykají proti úpravám. Kvůli tomuto uzamčení již není možné "prázdné" položky dodatečně odstranit. V aktuálním vydání jsme proto položkám bez vyplněných polí Produkt, Popis, Číslos nulovou cenou s DPH zakázali promítnutí do výsledného prodejního dokladu.

Velikost písma v Prodejně

Na kartě Periferie si mnozí z vás na začátku práce s modulem Prodejna nastavili velikost písma, která jim vyhovuje. Díky tomu pak vidíte větší popisky například tlačítek a polí. V tomto vydání jsme rozšířili seznam lokalit, kterých se zvětšení písma týká ještě o okno Pohyby a doklady. Nastavením velikosti písma ovlivníte i ostatní okna „Seznam firem”, „Seznam produktů” a na základní obrazovce modulu všechny prvky včetně tlačítek.

Reklamace

Vracení peněz

V modulu Reklamace jsme uvedli do souladu reálné chování aplikace s dokumentací. Nyní se modul „Reklamace” při vracení peněz z prodeje uskutečněného "Příjmovým pokladním dokladem" chová tak, jak je uvedeno v dokumentaci. Vracení peněz je v tomto případě provedeno vystavením „Příjmového pokladního dokladu” se záporným množstvím (částkou).

Účetnictví

Přiznání k DPH DAP MOSS

Průvodce Přiznání k DPH DAP MOSS usnadňuje daňovému subjektu, který si vybral ČR jako členský stát identifikace, naplnit přiznání daty a odeslat je elektronicky. Formulář můžete pro interní potřeby také vytisknout. V posledním vydání se objevila chyba, která se projevila zobrazením hlášení „Type mismatch” hned při výběru formuláře z nabídky tisku. V tomto vydání jsme formulář, resp. průvodce upravili tak, aby fungoval ve všech období roku.

Tiskový formulář Výkaz zisků a ztrát německy

V tiskovém formuláři účetního výkazu "Výkaz zisků a ztrát 2016 německy" jsme odhalili chybu. Přestože výstup deklaruje tisk definované sestavy pro rok 2016, ve skutečnosti tiskne data z německého výkazu „Výkaz zisků a ztrát pro rok 2004”. V aktuálním vydání jsme nesoulad opravili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 28. 2. 2017 do 28. 3. 2017 uskutečnili následující změny:

nový dokument aktualizované dokumenty