Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190725

vydání: 20190725 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v červencové aktualizaci nového a jiného.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190725. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Uživatelům, kteří neaktualizovali na červnové vydání, přípomínáme legislativní novinky platné od července 2019. Změny vyplývají ze zákona č. 32/2019 Sb., který s účinností od 1. 7. 2019 ruší karenční dobu, tedy první 3 pracovní dny nemoci bez náhrady mzdy. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku bude náležet již od 1. pracovního dne (směny).

Z hlediska zadávání mzdových složek nemocí nedochází k žádným změnám. Do pole „Hodiny náhrady” ve mzdové složce „Nemoc” budou automaticky zahrnuty nově také hodiny neodpracované v prvních třech pracovních dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Snížení sazby sociálního pojištění zaměstnavatele od 1. 7. 2019

Zákon č. 32/2019 Sb. zároveň snižuje sazbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele na 24,8 % z vyměřovacího základu.  O nastavení nové sazby se můžete přesvědčit v agendě Mzdy v období 7/2019 v dialogu „Nastavení” na kartě Sociální v poli „Sazba zaměstnavatel”. Toto snížení má přímý dopad do výpočtu základu daně podle § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů poprvé při výpočtu daňové povinnosti za měsíc červenec 2019.

Pro správný výpočet odvodu pojistného na sociální pojištění a korektní výpočet náhrad při dočasné pracovní neschopnosti od července 2019 aktualizujte na nové vydání nejpozději před zpracováním mezd za červenec 2019.

Nová verze datové věty PVPOJ od 1. 8. 2019

V souvislosti se zrušením karenční doby dojde také ke změně v datové větě PVPOJ, která slouží k elektronickému odeslání přehledu o platbě pojistného. Nový formát bude použit poprvé v srpnu za zúčtovací období července 2019.

Nový tiskový formulář Potvrzení – odvod ZP z MVZ

Novým tiskovým formulářem „Potvrzení – odvod ZP z MVZ” potvrzuje zaměstnavatel, že za daného zaměstnance odvádí zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Potvrzení se vytvoří pro zaměstnance, který má k zadanému datu trvající pracovní poměr, ve kterém je nastaven parametr „Doplatek ZP do MVZ”. K nastavení kategorie „Plátce stát” se nepřihlíží.

Příklad nového tiskového formuláře Potvrzení zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu

Obrázek: Příklad nového tiskového formuláře Potvrzení zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu

Nový tiskový formulář Mzdové náklady po zakázkách

V dialogu Zaúčtování mezd na kartě „K zaúčtování” přibyl nový tiskový formulář „Mzdové náklady po zakázkách”. Tento tiskový výstup je licencovaný za úhradu. Proti standardnímu tiskovému formuláři „Mzdové náklady” se liší ve struktuře seskupení, kdy v rámci součtu za zakázku jsou uvedeny součty za jednotlivá střediska proti tiskovému formuláři „Mzdové náklady”, kde v rámci součtu za středisko jsou uvedeny součty za zakázky. Oba tiskové výstupy respektují vybraný způsob zaúčtování a nastavení předkontací a párovacích znaků. V obou tiskových výstupech lze v úvodním dialogu určit, za které zakázky, nebo za která střediska má být výstup proveden.

Příklad nového tiskového formuláře Mzdové náklady po zakázkách

Obrázek: Příklad nového tiskového formuláře Mzdové náklady po zakázkách