Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190521

vydání: 20190521 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v květnové aktualizaci nového a jiného. Upozorňujeme, že toto vydání obsahuje změny v datové struktuře Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190521. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Změna hranice srážkové daně při neprovedeném prohlášení k dani

Zaměstnavatelům a zpracovatelům mezd připomínáme, že dochází ke změně ve způsobu zdanění u zaměstnanců bez provedeného prohlášení k dani, a to u příjmů mezi 2501 Kč a 3000 Kč ze zálohové nově na srážkovou daň. Zákonem č. 80/2019 Sb. dochází od 1. 5. 2019 v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, aktuálně částkou 3000 Kč.

Zvýšení se prvně použije při vyúčtování mzdy za květen, proto je vhodné před zpracováním mezd za květen aktualizovat na nové vydání.

Změna hranice pro sražení plně zabavitelné částky při výpočtu výše srážek ze mzdy podle exekučních předpisů

Od 1. 6. 2019 dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí nově dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9643 Kč, od 1. 6. 2019 se použije částka 19286 Kč.

Přechodným ustanovením se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení. Prvně bude zvýšená částka použita za výplatní období června.

Pokud zpracováváte exekuční srážky, aktualizujte na nové vydání nejpozději před zpracováním mezd za červen.

Kontrola duplicity rodného čísla

Do dialogu Pracovník byla přidána kontrola zadání duplicitního rodného čísla. Při zadání rodného čísla v dialogu Pracovník a při otevření detailu záznamu Pracovník se kontroluje, zda dané rodné číslo již v agendě „Personalistika” existuje. V kladném případě se zobrazí varování, že dané rodné číslo již existuje a nový pracovní poměr by měl být evidován na kartě Pracovní poměry u původního záznamu zaměstnance (např. v případě, kdy zaměstnankyně evidovaná pod rodným jménem nově nastupuje jako provdaná). Obdobně se kontrola může uplatnit při opakovaných dohodách mimo pracovní poměr apod.

Tiskový formulář Pojištění odpovědnosti

Po rozšíření možností tisku tiskového formuláře „Pojištění odpovědnosti” v minulém vydání jsme pro toto vydání připravili novou možnost tisku s členěním na střediska. Pokud provedete tisk přes menu Výstup – Pro náhled resp. Soubor – Náhled a po výběru výstupu „Pojištění odpovědnosti” v poli „Možnosti” vyberete volbu „S poměry po střediscích”, získáte přehled pracovních vztahů s vyměřovacími základy pro sociální pojistné za jednotlivá období čtvrtletí v členění na střediska platná v období výpočtu mzdy včetně částek pojištění odpovědnosti za jednotlivá střediska, celkového zaokrouhlení a celkové částky pojištění odpovědnosti.

Zobrazení Mzdy – Výsledné složky

Do zobrazení „Mzdy – Výsledné složky” jsme přidali sloupec „Středisko období”. Zobrazuje středisko platné v období zpracování mzdy.

Sloupec lze do zobrazení přidat přes kartu „Formát” a volbu „Zobrazit pole” resp. menu „Formát” – Zobrazit skryté sloupce zaškrtnutím pole Středisko období.

Elektronická podání – komunikace s ČSSZ

Upozorňujeme ty z vás, kteří podávají e-Podání prostřednictvím VREP/APEP, že 2. 5. 2019 skončila platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2019”. Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 (platný od 28. 3. 2019 do 27. 3. 2020) je k dispozici v sekci e-Podání Ke stažení (Šifrovací certifikát ČSSZ  – platný do 27. 3. 2020) na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni. Certifikát si stáhněte do adresáře nebo na plochu vašeho PC, otevřete a nainstalujte standardním způsobem.

Po instalaci nového certifikátu proveďte jeho nastavení pro jednotlivé typy podání v doplňku Elektronická podání v dialogu „Možnosti elektronického podání” na kartě VREP v poli „Šifrovací certifikát”.