Souhrn změn ve vydání 20170425

vydání: 20170425 - verze: 14

Vážení uživatelé,

dubnovém vydání pro vás máme další zajímavé funkce. Pokud si Vario zaktualizujete, získá váš modul Prodejna do výbavy ještě jeden dialog pro výdej zakázek, který využijete k filtrování zakázek pomocí tzv. zobrazení.

V modulu Pokladna nyní slevy zadané v pokladních dokladech zobrazíte a nebo vytisknete díky novému formuláři. Snad vás potěšíme také tím, že jsme do výdajových dokladů přidali populární funkci, která slouží ke korekci základu a sazeb DPH.

Změny se udály i v modulu Mzdy. Od tohoto vydání obsahuje nový typ mzdové složky a novou mzdovou složku „Náhrada při zrušení poměru” – obě určené pro zadání náhrady mzdy při zrušení poměru zaměstnancem. Do mezd jsme rovněž zapracovali novou verzi tiskového formuláře „Mzdové listy za období od – do”. Mzdové aktuality uzavíráme zprávou o doplňku „Informační systém o platech”, ve kterém jsme změnili způsob vykazování odměn zúčtovaných k výplatě.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Plánované zvýšení částek daňového zvýhodnění v roce 2017

Vládní návrh zákona, který přináší očekávané zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, čeká na podpis prezidenta republiky. Návrh zákona byl schválen s účinností od 1. 4. 2017 a ve Sbírce zákonů bude vyhlášen až po tomto datu. Bude tedy uplatněn výklad, podle kterého nabude zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pro mzdy za duben tedy nadále platí hodnoty daňového zvýhodnění platné pro rok 2016, tedy 1417 Kč na druhé a 1717 Kč na třetí a další dítě. O nabytí účinnosti a použití zvýšených hodnot daňového zvýhodnění vás budeme informovat v následujících vydáních.

Nová mzdová složky Náhrada při zrušení poměru

Při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely výpočtu náhrady mzdy se použije § 67 odst. 3 zákoníku práce, který říká, že pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Pro zadání této náhrady do mzdy jsme připravili nový typ mzdové složky a novou mzdovou složku „Náhrada při zrušení poměru”. Při jejím použití je možné stejně jako u složky „Odstupné” zadat v poli „Sazba” počet měsíců výpovědní lhůty a systém do pole „Částka” dopočítá výši náhrady jako násobek sazby a průměrného měsíčního výdělku. Tato mzdová složka vstupuje do hrubé mzdy a do vyměřovacího základu pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. Na mzdovém listě se zobrazí pod „Náhrady mzdy”.

Optimalizace tiskového formuláře Mzdové listy za období od – do

Nové vydání zahrnuje novou verzi tiskového formuláře „Mzdové listy za období od – do”, který jsme obsahově plně sjednotili s klasickým tiskovým formulářem „Mzdové listy”. Dalším přínosem je provedená optimalizace tohoto tiskového formuláře pro SQL instalace.

ISP – změna způsobu vykazování Odměn zúčtovaných k výplatě, kód AA0157

Doplněk ISP ˜– informační systém o platech (příbuzný k doplňku ISPV) exportuje data z modulu Mzdy do souboru ve formátu XML.

Doposud se odměny zúčtované k výplatě (ODMENYK, AA0157) načítaly přímo ze mzdové složky. Vzhledem k tomu, že uživatelé si mohou změnit název mzdové složky, nově se tento údaj načítá z dialogu Možnosti. Zde přibyl nový ukazatel Odměny (ODMENYK, AA0157), kde si uživatel vybere z roletového menu všechny mzdové složky, které používá pro odměny podle § 134 a § 224 zákoníku práce. Patří sem například odměny za splnění mimořádného pracovního úkolu, odměny při životním a pracovním jubileu, skončení pracovního poměru, přiznání invalidního důchodu.

Nový ukazatel Odměny (ODMENYK, AA0157)

Nový ukazatel „Odměny (ODMENYK, AA0157)”, ke kterému se v tabulce níže zobrazí jedna nebo více mzdových složek definovaných výrobcem programu Vario. Do polí sloupce „Mzdová složka” však můžete zapisovat názvy vlastních mzdových složek, které používáte v poli „Mzdová složka” (v detailu Pracovního poměru)

Pokladna

Změna částek DPH ve výdajovém pokladním dokladu

Ve výdajových pokladních dokladech – v dialogu Přehled stavů položek dokladu – jsme zpřístupnili funkci Upravit DPH…, kterou jste si oblíbili už v agendě Přijaté doklady. Dialogy Přehled stavů položek dokladu/Změna částek DPH dokladu otevřete ze součtového řádku Celkem tlačítkem   z karty Položky. Podrobný popis funkce pro ruční korekci DPH naleznete v dokumentu nápovědy Změna částek DPH přijatého dokladu.

Ve výdajových pokladních dokladech jsme nově zpřístupnili funkci Upravit DPH…

Ve výdajových pokladních dokladech jsme nově zpřístupnili funkci Upravit DPH…

Pokladní doklad se slevami

Do agendy Pokladna jsme přidali nový tiskový formulář, který zobrazuje slevy zadané v pokladních dokladech. Respektuje nastavení dokladu v poli Zobrazit. Jedná se o obdobu tiskového formuláře Faktura se slevami v agendě Vydané doklady.

Prodejna

Vydat zakázku

Modul Prodejna obsahuje od tohoto vydání dva dialogy pro výdej zakázek. Pokud je ponecháno výchozí nastavení klávesových zkratek prodejny, původní seznam zakázek otevřete klávesovou zkratkou F8. K otevření druhého dialogu je potřeba nastavit si tlačítko v možnostech modulu Prodejna a přidělit mu příslušnou funkci Vydat zakázku (zobrazení).

Nový dialog používá oproti původnímu navíc funkci „Zobrazení” (zakázky po položkách a zakázky), jinak je totožný. Přidáním funkce „Zobrazení pro výběr dokladů” vycházíme vstříc zákazníkům, kteří si chtějí nechat na míru vytvořit specifická zobrazení k filtrování zakázek. Takové zobrazení může být nastaveno tak, aby se uživateli prodejny nabízelo hned po otevření dialogu. Díky tomu se vám zobrazí jen ty zakázky, které chcete při určitém režimu prodeje vidět. Položky v seznamu zobrazení můžete přepínat během prodeje. Pokud byste chtěli přidat zobrazení „na míru”, kontaktujte nás (nebo Vario partnery), rádi vám vyhovíme.

Dvojče dialogu Seznam zakázek rozšířené o nabídku Zobrazit

Dvojče dialogu Seznam zakázek rozšířené o nabídku Zobrazit

Opravy a úpravy

Evidence majetku

Roční přehled

Agenda Evidence majetku obsahuje tiskový formulář Roční přehled. V předchozích vydáních výstup obsahoval i majetek vyřazený v průběhu roku, ke kterému se přehled tiskne. Výstup v aktuálním vydání zobrazuje jen majetek, který není vyřazený v hospodářském roce, ke kterému se tiskne přehled.

Prodejna

Akceptovat výchozí sklad produktu

Prodejna standardně pracuje s nastaveným skladem v poli Sklad (v možnostech prodejny na kartě Obecné). Pokud však používáte u některých produktů jiný sklad a máte tento sklad nastaven prostřednictvím pole Výchozí sklad v katalogu, bude jej Prodejna používat po zaškrtnutí nastavení Akceptovat výchozí sklad produktu.

Seznamy produktů v poli „Popis”, „Produkt” nebo v dialogu „Seznam produktů” (tlačítko Zboží) však vinou chyby ukazovaly množství ze skladu Prodejny bez ohledu na nastavení. V tomto vydání se tyto seznamy opět řídí volbou Akceptovat výchozí sklad produktu a zobrazují množství z příslušného výchozího skladu produktu, pokud máte tuto volbu vybranou.

Účetnictví

Import účetnictví

Vario již delší dobu obsahuje nástroj pro přenos účetních záznamů. Při opakovaném použití importu účetního deníku docházelo k nechtěnému odstranění účetního rozvrhu pro roky, které nebyly předmětem importu. V aktuálním vydání jsme tuto chybu opravili.

Výroba

Aktualizovat výrobní ceník

Důležitou funkcí v agendě modulu Výroba je funkce Aktualizovat výrobní ceník. Tato funkce vypočítá všechny ceny výrobků a polotovarů včetně cen materiálů dle kalkulačního vzorce implementovaného v systému Altus Vario. Při určité (málo pravděpodobné) kombinaci hodnot ve výrobní operaci funkce Aktualizovat výrobní ceník nepracovala správně. V tomto vydání se na funkci můžete opět plně spolehnout.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 3. 4. 2017 do 25. 4. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY