Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210331

vydání: 20210331 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v březnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210331,  na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka

Podle zákona č. 121/2021 Sb., který nabyl účinnosti 5. 3. 2021, náleží zaměstnanci v odůvodněných případech mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, tzv. Izolačka. V novém vydání Varia bude vyplacení příspěvku realizováno novou mzdovou složkou Příspěvek při karanténě. O změnách navazujících na novou zákonnou úpravu, o podmínkách použití složky, postupu zadání, výpočtu částky příspěvku a jeho dopadech do dalších oblastí modulu Mzdy se dočtete v dokumentaci Příspěvek při karanténě, tzv. Izolačka.

Změny v doplňku eNeschopenky v souvislosti s karanténním příspěvkem

Na změny související s karanténním příspěvkem reagují úpravy doplňku eNeschopenky a funkcí pro načítání notifikací do mzdových složek nemoci, a to vytvořením nových kategorií do složek nemocí. To uživatelům umožní snadněji identifikovat izolaci a další skutečnosti vyplývající z notifikací. Nově je také možné otevřít přehled načtených notifikací k zadanému číslu rozhodnutí přímo v měsíční mzdové složce nemoci tlačítkem  u pole Neschopenka(Číslo rozhodnutí). Více se o změnách dočtete v dokumentaci Změny ve vytváření a aktualizaci mzdových složek nemocí dle notifikací doplňku eNeschopenka od března 2021 v souvislosti s novou informací o izolaci a nárokem na příspěvek při karanténě.

Nová kategorie mzdy „Izolace”

Byla přidána nová kategorie mzdy Izolace, která vznikla v souvislosti s novým příspěvkem při karanténě. Novou kategorii můžete použít pro mzdovou složku s typem Nemoc, pro zadání absence vzniklé na základě izolace podle zákona č. 258/2000 Sb.. Použití nové kategorie má dopad do navazující složky Náhrada při DPN a tím i do výpočtu složky Příspěvek při karanténě a do tiskového výstupu Antivirus – vyúčtování náhrad mezd.

Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Od března 2021 dochází ke změnám v programu Antivirus. Příspěvek bude nově náležet za březen a dále pouze na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá ke dni podání vyúčtování alespoň 3 měsíce. Tato změna se promítla také do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd. Při spuštění tiskového formuláře se od března 2021 bude nově zadávat předpokládané datum podání vyúčtování. K tomuto datu bude vyhodnoceno trvání pracovního poměru v délce 3 měsíců pro zařazení pracovního poměru do tisku. Pokud pracovní poměr nebude k zadanému datu trvat alespoň 3 měsíce, nebude do výstupu zařazen.

Nadále platí, že systém nevyhodnocuje dobu trvání výpovědní lhůty ani důvody výpovědi. Z poměrů zobrazených ve výstupu lze uplatnit nárok jen u zaměstnanců v pracovním poměru, kterým nebyla ke dni podání vyúčtování dána zaměstnavatelem výpověď, s výjimkou výpovědi dané dle § 52 písm. g) a h) ZP (ani tedy neplyne ke dni podání vyúčtování výpovědní doba) a jsou splněny další podmínky stanovené programem. Pracovní poměry nesplňující tyto podmínky je nutné z exportu odstranit a ve vyúčtování je neuvádět.

Nově se do tiskového formuláře pro program A (a také pro výpočet limitu programu A+) zahrnují mzdové složky Náhrada při DPN nejen s textem „Karanténa” v poli Údaj 1, ale také s textem „Izolace”. Do mzdové složky Náhrada při DPN se tento text doplní při výpočtu mzdy, pokud je ve mzdové složce Nemoc, ke které náhrada náleží, nastavena v poli Kategorie nová kategorie „Izolace”.

Nová kategorie „Izolace” je zavedena v souvislosti s novým příspěvkem při karanténě.

Zdravotní volno a jeho vliv na nárok na dovolenou

Pro evidenci pracovního volna, které bývá nazýváno „zdravotním volnem”, „indispozičním volnem”, „Sick days” apod. je možné ve Variu použít různé mzdové složky. Výběr složky by měl korespondovat s pravidly, kterými je tento benefit definován vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou.

Tyto doby jsou obvykle definovány jako doby pracovního volna, které

 • mají být evidovány jako absence
 • nezapočítávají se do odpracované doby
 • mají být proplaceny

Z hlediska nároku na dovolenou jsou to doby, které:

 • nejsou považovány za výkon práce
 • nejsou stanovené jako plně započitatelné
 • jsou důležitými osobními překážkami v práci, ale nejsou vyjmenované v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

a započítávají se tedy do nároku na dovolenou jako částečně započitatelné náhradní doby.

Pro evidenci takových dob je možné použít následující mzdové složky, a to podle způsobu stanovení náhrady, která je za dobu trvání pracovního volna vyplacena:

 • Zdravotní volno-náhrada mzdou s typem složky Prac.volno-ostatní-náhrada MM – pro náhradu podílem měsíční mzdy
 • Zdravotní volno-náhrada průměr s typem složky Prac.volno-ostatní-s náhradou – pro náhradu průměrem
 • Zdravotní volno-hod.sazba s typem složky Prac.volno-ostatní-hod.sazba pro náhradu hodinovou sazbou

Pro potřeby pouhé evidence pracovního volna bez vlivu na dovolenou, absenci nebo mzdu je připravena mzdová složka Sick days s typem složky Doba neodpracovaná placená.

Nové mzdové složky a typy mzdových složek

Nové mzdové složky:

 • Zdravotní volno-náhrada mzdou s typem složky Prac.volno-ostatní-náhrada MM
 • Zdravotní volno-náhrada průměr s typem složky Prac.volno-ostatní-s náhradou
 • Zdravotní volno-hod.sazba s typem složky Prac.volno-ostatní-hod.sazba
 • Příspěvek při karanténě s typem složky Příspěvek při karanténě

Nové typy složek:

 • Prac.volno-ostatní-náhrada MM
 • Prac.volno-ostatní-s náhradou
 • Prac.volno-ostatní-hod.sazba
 • Příspěvek při karanténě

Změna typu složky

U mzdové složky Zdravotní volno byl změněn typ složky na Prac.volno-ostatní-náhrada MM. Výpočet složky se nemění. Změna se projeví v započítání doby složky do limitovaných dob pro nárok na dovolenou.

Upravené tiskové formuláře

Přehled o výši pojistného

V souvislosti s novým příspěvkem při karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. došlo v tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného od března 2021 k následujícím změnám:

 • nový tiskový výstup, který uvádí nový údaj o počtu zaměstnanců, kterým byl příspěvek vyplacen, celkovou částku vyplaceného příspěvku a konečnou částku odvodu
 • nový typ elektronického podání PVPOJ21 s upravenou strukturou datové věty

Nárok na příspěvek při karanténě podle zákona vzniká zatím do 30. 4. 2021, nicméně uvedené změny v obou výstupech zřejmě zůstanou v platnosti do konce roku 2021.

Sociální pojištění

Do tiskového formuláře byly zahrnuty mzdové složky Příspěvek při karanténě vyplacené jednotlivým zaměstnanců, jejichž součet snižuje celkový odvod sociálního pojištění.

Malá rekapitulace

Do tiskového formuláře byl zahrnut součet mzdových složek Příspěvek při karanténě, který snižuje celkový odvod sociálního pojištění.

Tiskový formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

 

Pracovní smlouva

 • Pokud je v pracovním poměru Typ poměru „na dobu určitou” a je vyplněn předpokládaný datum ukončení, pak se použije do bodu 6 pracovní smlouvy. Pokud je vyplněno i Datum ukončení, tak má tento přednost.

 

Penzijní připojištění a Penzijní připojištění – platba

Životní pojištění a Životní pojištění – platba

 

Potvrzení o příjmu – čtvrtletí, Potvrzení o příjmu – čtvrtletí – souhrn

Potvrzení o příjmu – roční

Potvrzení o příjmu – roční – souhrn

 • Tyto tiskové výstupy se tisknou s přednastavenou možností „Se zúčtováním daně”

 

Související dokumenty