Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – III. část

vydání: 20240129 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

v souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled zde uvádíme. Tato třetí část popisuje změny týkající se daňové podpory spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče a úpravy pro podporu evidence čerpání zaměstnaneckých benefitů. Navazuje na již publikované dokumenty Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – II. částMzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část. O novinkách, úpravách a nově provedených nastaveních v systému Vario píšeme v článcích Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240129Souhrn změn ve vydání 20240129.

Děkujeme vám za vaši dlouhodobou důvěru a těšíme se na vaši spokojenost s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

Dnem 1. 1. 2024 nabyl účinnosti předpis č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Zákon o daních z příjmů pak upravuje poskytování příspěvků na nově definované i stávající produkty zajištění na stáří a jejich daňový režim v § 15a, § 15b a § 15c. Nově zavedený Dlouhodobý investiční produkt bude mít při dodržení určitých podmínek v zásadě stejné daňové zacházení, jako mají dnes produkty penzijních společností či životního pojištění. Dlouhodobý investiční produkt budou moci poskytovat pouze regulované finanční instituce, jako jsou banky, obchodníci s cennými papíry nebo investiční společnosti. Stejné daňové výhody jako dlouhodobý investiční produkt bude mít nově také tzv. Pojištění dlouhodobé péče, což bude pojistný produkt, jehož cílem je, aby lidé mohli zajistit sebe nebo své blízké pro případ potřeby dlouhodobé péče.

Pro evidenci příspěvků zaměstnavatele na tyto nové produkty jsou v novém vydání Varia připraveny nové typy složek Dlouhodobý investiční produktPojištění dlouhodobé péče. Při výpočtu mzdy jsou částky mzdových složek s těmito typy spolu s příspěvky na dříve používané produkty s typem složek Penzijní připojištění – firma nebo Životní pojištění firma sčítány a je hlídáno překročení společného limitu pro osvobození příspěvků od daně podle § 6 odst. 9 písm. m) ZDP* a tedy i pojištění. Částky překračující v součtu za všechny tyto typy hranici 50 000 Kč jsou při výpočtu mzdy automaticky načítány do mzdové složky Příspěvky PP – daněné zam., která je u zaměstnance zdaňována a vstupuje do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.

Podle § 15 odst. 5 ZDP* bude možné od základu daně odečíst příspěvky v celkovém úhrnu 48 000 Kč zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož je pojistníkem.

Evidence nových institutů produktů spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče, jejich evidence v jednotlivých pracovních poměrech i vytvoření plateb na tyto produkty v platebním příkazu probíhá ve Variu na stejných místech a principech jako stávající penzijní připojištění a životní pojištění nově pod názvy Spoření na stáříPojištění dlouhodobé péče.

Změny v čerpání zaměstnaneckých benefitů

Zákon č. 349/2023 Sb. konsolidující veřejné rozpočty se promítl do zákona o daních z příjmů také v oblasti čerpání benefitů. Pro hladkou aplikaci nové legislativní úpravy poskytla Finanční správa Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024. Při posuzování typu plnění je obecně vždy třeba důsledně odlišovat plnění přispívající k vytváření pracovních podmínek pro výkon práce zaměstnanců od plnění, u nichž převažuje povaha benefitu souvisejícího s osobní sférou zaměstnance. Tomuto členění by pak měly odpovídat mzdové složky pro evidenci daného typu plnění poskytovaného zaměstnanci a tím i odpovídající daňový režim.

Nástroje pro evidenci a kontrolu některých typů byly zapracovány do modulu Mzdy již v předchozích vydáních systému Vario. Další oblastí, pro kterou najdete ve Variu nově podporu, je evidence nepeněžních příspěvků poskytnutých zaměstnanci podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP*. Díky pozměňovacímu návrhu budou na straně zaměstnance osvobozeny v úhrnu alespoň do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období. Pro rok 2024 tedy do výše 21 983,50 Kč.

Pro evidenci nepeněžních příspěvků poskytnutých dle tohoto paragrafu na:

 1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,
 2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
 3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
 4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, kromě knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,

…jsme do tohoto vydání připravili nový typ mzdové složky a mzdovou složku Nepeněžní plnění – limitované. Použitím mzdové složky Nepeněžní plnění – limitované nebo jiné, uživatelsky vytvořené v dialogu Mzdové složky s typem složky Nepeněžní plnění – limitované bude v průběhu roku kontrolováno dosažení osvobozeného limitu. Částky překračující v úhrnu hranici poloviny průměrné mzdy budou při výpočtu automaticky evidovány ve mzdové složce Nepeněžní plnění – daněné zam., která vstupuje do základu daně zaměstnance a do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.

Pro evidenci dalších částečně nebo plně osvobozených plnění používejte jiné odpovídající mzdové složky s typy složek:

 • Příspěvek na stravování
 • Stravenky
 • Práce na dálku – paušální částka
 • Penzijní připojištění – firma, Životní pojištění firma, Dlouhodobý investiční produkt, Pojištění dlouhodobé péče
 • Příjmy osvobozené od daně
 • Příjmy osvobozené – k výplatě
 • Příspěvky

Pro evidenci plnění, která nejsou osvobozena nebo jsou poskytována v částkách překračujících povolené limity, používejte další odpovídající mzdové složky s typy složek:

 • Plnění – nepeněžité
 • Nepeněžní plnění
 • Auto odpočet 1 %
 • Plnění – peněžité
 • Vyšší cestovní náhrady

Změna parametru „Nabízet” na „Ne” u mzdové složky „Nepeněžní dary osvobozené”

Veškeré příjmy zaměstnance v podobě daru poskytnutého zaměstnavatelem v souvislosti se závislou činností budou od roku 2024 nově podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP* podléhat dani z příjmů bez ohledu na jejich výši i peněžní či nepeněžní formu. Změna se týká i nepeněžních darů nepřesahujících 2 000 Kč poskytovaných k životním a pracovním jubileím dle právního předpisu č. 114/2002 Sb., neboť tato „Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb” je s účinností k 1. 1. 2024 zrušena. Z tohoto důvodu je u mzdové složky Nepeněžní dary osvobozené aktualizací nastaven parametr Nabízet na hodnotu Ne. Od roku 2024 by tato složka neměla být používána.

Poznámka: ZDP* – zákon o daních z příjmů.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario