Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023 – I. část

vydání: 20221215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2023, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2023. Pozornost věnujte též novinkám v modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20221215.

Další novinky roku 2023 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Předpokládáme, že následující vydání přinese první úpravy související se slevou na pojistném na sociální zabezpečení, která bude platit od února 2023.

Následující vydání zajistí také nastavení částek minimální mzdy, životního minima a normativních nákladů na bydlení pro rok 2023, které jsou nezbytné pro výpočet mzdy a exekucí za leden 2023. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2022.

Obsah:


Zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění pro rok 2023

Sdělením č. 320/2022 Sb. bylo vyhlášeno, že od 1. ledna 2023 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 Kč.

Na tuto novou výši se posouvá hranice sjednaného příjmu za kalendářní měsíc pro rozdělování zaměstnanců na zaměstnance, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a na zaměstnance ostatní. Na tuto novou výši se posouvá hranice příjmu zúčtovaného do kalendářního měsíce u zaměstnání malého rozsahu pro posouzení, zda je, či není zaměstnanec v daném kalendářním měsíci účasten nemocenského pojištění.

U zaměstnance, jehož sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc je v rozmezí 3 500 Kč až 3 999 Kč, se považuje jeho zaměstnání v roce 2022 za zaměstnání ostatní. Zaměstnanec je z takového zaměstnání účasten nemocenského pojištění od vstupu do zaměstnání až do jeho skončení bez ohledu na výši zúčtovaného příjmu do kalendářního měsíce. Od 1. ledna 2023 se stane toto zaměstnání při příjmu sjednaném v uvedené výši zaměstnáním malého rozsahu. Účasten nemocenského pojištění bude v roce 2023 jen v těch kalendářních měsících, do nichž mu bude zúčtován příjem alespoň 4 000 Kč. Při změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu je zaměstnavatel povinen oznámit skončení zaměstnání. V případě, že zaměstnanci bude od 1. ledna 2023 zvýšen sjednaný započitatelný příjem tak, aby nadále byl účasten nemocenského pojištění, například z 3 500 Kč na 4 000 Kč za měsíc, zůstává jeho zaměstnání nepřetržitě zaměstnáním ostatním a zaměstnavatel nemá žádnou oznamovací povinnost.

Sleva na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem za vybrané skupiny zaměstnanců od února 2023

Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost u konkrétní skupiny zaměstnanců, pracujících na částečný úvazek, uplatnit 5% slevu na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem. Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nabyde účinnosti 1. 2. 2023 a zaměstnavatelé si od února 2023 budou moci při splnění všech zákonných podmínek poprvé slevu na pojistném uplatnit. Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance a poté slevu reportovat v rámci e-podání Přehledu o výši pojistného.

Ve Variu se změny projeví zejména v tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného a jeho elektronickém podání. Výstup bude upraven a doplněn o možnost uplatnit slevu na pojistném a také o seznam osob, na které je uplatňována sleva v daném měsíci. Funkce umožňující uplatnění slevy na pojistném bude do modulu Mzdy promítnuta v rámci lednové a únorové aktualizace. 

Nové vzory daňových tiskových formulářů pro rok 2022 a 2023

Výpočet daně z příjmů

Tiskový formulář Výpočet daně z příjmu byl doplněn o vzor č. 27 pro tisk formuláře Výpočet daně z příjmu a daňového zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Nový vzor zahrnuje nově uplatňovanou slevu na dani za zastavenou exekuci a nově respektuje případně dodatečně učiněné prohlášení poplatníka k dani dle § 38k odst. 7 zákona o dani z příjmů.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech nově tiskne také vzor č. 31 pro potvrzení příjmů za rok 2023.

Do vzoru č. 30 pro tisk za rok 2022 byla přidána možnost zadat v úvodním dialogu částku snížení vstupní ceny nízkoemisního vozidla za období 1 až 6/2022. Tato částka snižuje úhrn příjmů na řádku č. 1 a 2 dle přechodného ustanovení zákona č. 142/2022 Sb. upravujícího zákon č. 586/1992 Sb.

Žádost o roční zúčtování daně

Tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně je připraven ve vzoru č. 3 nabídnout tisk formuláře Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022. Kromě nového uspořádání jednotlivých sekcí, obsahuje novou část pro zadání slevy za zastavenou exekuci.

Prohlášení poplatníka daně

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je připraven pro zdaňovací období 2022 i 2023 podle vzoru č. 26.

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně pro tisk tohoto formuláře je nově rozšířen o možnost postupu podle § 38k odst. 7 zákona o dani z příjmů, tedy pro dodatečné učinění prohlášení a dodatečné uplatněné slevy příp. daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování.

Nová výše minimální mzdy pro rok 2023

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, prošel připomínkovým řízením a očekává se jeho projednání vládou. Nastavení nové hodnoty minimální mzdy do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Nová částka životního minima jednotlivce pro výpočet exekucí v roce 2023

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima byl zařazen na jednání vlády 14. 12. 2022. Zveřejnění nařízení vlády ve Sbírce zákonů se očekává do konce roku. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia. 

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2023

Senátem aktuálně projednávaná novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře by měla přinést nové postupy stanovení a novou výši částek normativních nákladů na bydlení. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je 1. 1. 2023. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2023 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

 

Související dokumenty