Souhrn změn ve vydání 20160418

vydání: 20160418 - verze: 14

Vážení uživatelé,

toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Představujeme vám novinky v dubnovém vydání. Prodejna disponuje novou funkcí, která obsluze zkrátí proces vrácení dokladu. Do doplňku Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) jsme implementovali strukturu vstupních dat platných pro rok 2016. Dílčí úpravy některých tiskových formulářů jsme realizovali v modulu Mzdy. Také modul Účetnictví nevyšel naprázdno, přidali jsme do něj nová rozvržení pro tisk (sestavy) a tiskové formuláře Rozvaha 2016 a Výkaz zisku a ztrát 2016. Výčet hlavních změn v této aktualizaci uzavíráme zprávou o vylepšení průvodce vystavení objednávek. Administrátoři Varia do něj nyní mohou přidávat tzv. počítaná pole prostřednictví vývojových nástrojů Vario SDK.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a vylepšení, která jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Prodejna

Rychlejší vrácení produktů

V dialogu Možnosti tlačítek pokladny/Možnosti tlačítka můžete podrobně nastavovat rozměry tlačítek, jejich rozestupy a funkce, řazení do řádků a sloupců. Do nabídky pole "Funkce" jsme přidali novou položku "Vrátit doklad". Pokud ji přiřadíte k některému z tlačítek, zkrátíte počet kroků při vrácení dokladu Pohyby/Vybrat doklad/Vrátit (Alt+V).

  • Nyní prostě klepněte na tlačítko Vrátit doklad a v okně "Výběr dokladu vrácení" zadáte číslo účtenky.
  • Operaci dokončete ťuknutím na tlačítko Vrátit.

Nový dialog Výběr dokladu vrácení v okně Prodejny

Nový dialog "Výběr dokladu vrácení" v okně Prodejny.

Objednávky

Počítaná pole v průvodci vystavení objednávek

V okně průvodce vystavení objednávek, kde se vybírají produkty, přibyla nová funkce. Umístili jsme ji nad tabulku produktů a poznáte ji podle názvu "Zobrazení" vedle pole se seznamem. Seznam obsahuje jedinou položku "Bez podrobností". V seznamu pole "Zobrazit" je běžně k výběru jen tato možnost a je-li vybrána, průvodce zobrazuje pouze pevně dané sloupce, tak jak jste zvyklí.

Novou funkci, jejíž smysl spočívá v možnosti přidávat sloupce (počítaná pole) do průvodce prostřednictvím zobrazení, mohou aktivovat pouze odborní konzultanti se znalostí práce se sadou vývojových nástrojů Vario SDK.

Nad tabulkou doporučených produktů a služeb k objednání přibylo nové pole Zobrazit

Nad tabulkou doporučených produktů a služeb k objednání přibylo nové pole "Zobrazit".

Účetnictví

Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát 2016

V souladu s novou legislativou jsou ve Vario k dispozici dvě nové definované sestavy pro Rozvahu 2016 a Výkaz zisku a ztrát 2016. Pro tisk definovaných sestav můžete využít stejnojmenné tiskové formuláře, které doplňují výstupy o hlavičku a podbarvení řádků. Vzhledem ke změně struktury výkazů a metodiky účtování (viz následující odstavec) je zapotřebí příslušnou sestavu rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nadefinovat znovu.

"Nejen při účtování během účetního období započatého v roce 2016, ale především při sestavování účetní závěrky za toto období se účetní jednotky budou muset podřídit mnoha novým pravidlům zakotveným v novelách účetních předpisů. Jelikož dochází mimo jiné také k velkému počtu změn v názvech a obsahu položek ve výkazech účetní závěrky, odkazuje novela vyhlášky na postup stanovený v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. Jedná se o jakýsi "převodový můstek" mezi dvěma obdobími, jímž by se měly účetní jednotky řídit, aby byla zajištěna srovnatelnost vykazovaných údajů mezi běžným (míněno účetní období 2016) a minulým (míněno účetní období 2015) účetním obdobím."  Zdroj www.danarionline.cz.

Opravy a úpravy

Mzdy

ISPV – informační systém o průměrném výdělku

Rok 2016 se vynutil změny v doplňku ISPV. Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 Externí odkaz vstoupí pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat (S2012) byly do nové struktury (S2016) přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI):

  • Odměny na dohody o provedení práce (ODMDPPQ).
  • Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ).
  • Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ).
  • Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ).

Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016).

Díky nedávným změnám v ukládání měsíční údajů byl upraven také výpočet některých ukazatelů např. průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, odpracované doby a absence. Novinkou je také export výstupního souboru v xml formátu.

Formuláře Statistika, Statistika – měsíční, Statistika – ÚNP

Díky detailnější evidenci údajů ve mzdách jsou nově počítány statistické ukazatele o přepočtených počtech zaměstnanců a odpracované době v tiskových formulářích Statistika, Statistika – měsíční a Statistika – ÚNP.

Formulář Potvrzení o příjmu – vedlejší činnost

Dle nového vzoru byl upraven tiskový formulář Potvrzení o příjmu – vedlejší činnost. Tento formulář tiskne potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné činnosti jako vedlejší. Na potvrzení je nutné vyznačit jednotlivá období nebo celé období 1–12, kdy trvala účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Podkladem k tomu může být formulář ELDP, kde naopak nejsou pojištěná období vybrána zatržítkem.

Katalog

Obaly

Ve funkci, která slouží k evidenci obalů a k usnadnění dodržování zákona o obalech, jsme opravili akceptování načtené XLS šablony. Nyní je nová šablona společnosti EKO-KOM systémem vyhodnocena jako přípustná.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 15. 3. 2016 do 18. 4. 2016 uskutečnili následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty