Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240320

vydání: 20240320 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v březnové aktualizaci Varia nového a jiného.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240320.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Doplněk ISPV po změnách v dohodách konaných mimo pracovní poměr

Od 1. října 2023 došlo k významným změnám v pracovních podmínkách pro osoby pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, které vyplynuly z novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozšířením § 138 ZP se na zaměstnance pracující na dohody nově vztahují § 115 až 118 zákoníku práce, které upravují odměňování zaměstnanců ve svátek, o sobotách a nedělích, za ztížených pracovních podmínek a za práci v noci. Proto byl doplněk ISPV upraven tak, aby se příplatky a náhrady vyplacené osobám pracujících na dohody z těchto titulů staly součástí položek ODMDPCQ – odměny z dohod o pracovní činnosti, ODMDPPQ – odměny z dohod o provedení práce a potažmo i položky OONQ – celkové ostatní osobní náklady. Od 1. ledna 2024 budou obdobně do těchto položek zahrnuty také zúčtované náhrady za dovolenou dohodářů.

Doplněk eNeschopenky – filtr „Trvající déle než 14 dní”

V doplňku eNeschopenky byl na kartě Neschopenky upraven filtr Trvající déle než 14 dní, který nyní nepřihlíží k existenci notifikace Trvání ke dni. Zobrazuje neschopenky, které:

  • mají datum ukončení po více než 14 dnech –nebo
  • nemají datum ukončení a od data zahájení uplynulo více než 14 dní.

Poskytnutí zaměstnaneckých benefitů ve výši překračující limit pro osvobození

Při poskytnutí nepeněžního plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů ve výši překračující limit pro osvobození stanovený pro rok 2024 na 21 983,50 Kč je souhrn zdanitelných příjmů nově v období evidován pro účely vykazování souhrnných příjmů zaokrouhlený na korunu nahoru. To se promítá do tiskových formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmechPotvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň. Pro vykazování úhrnu příjmů byly v souladu k tomu upraveny také tiskové formuláře Vyúčtování daněPřehled souhrnných údajů – cizinci.

Tiskový formulář „Potvrzení příjmu – soud”

V souvislosti se zavedením nových mzdových složek pro evidenci příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří byla provedena úprava tiskového formuláře Potvrzení příjmu – soud. Další úpravy vyplynuly ze současně provedené revize zahrnování mzdových složek do příslušných položek potvrzení tak, aby odpovídalo současné struktuře zúčtovaných příjmů.

Upravené tiskové formuláře

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 02. 2024 do 20. 03. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario