Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220628

vydání: 20220628 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v červnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220628, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci a krásné léto vám přeje tým Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Úprava částky normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima v roce 2022 na základě stanoviska Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka” stanoviskem následujícího znění:

„Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).”

Na základě tohoto stanoviska částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí 7 935 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení vstupuje do výpočtu nezabavitelného minima při provádění exekučních srážek. Nastavení hodnoty pro celý rok 2022 bude zajištěno aktualizací na nové vydání.

V dialogu Nastavení na kartě Sociální je k editaci nadále přístupné pole Normativní náklady na bydlení pro případ nutnosti zpětné rekonstrukce výpočtu mzdy spočítané s nižší hodnotou normativních nákladů na bydlení.

Číselník Důvody ukončení pracovního poměru

Číselník Důvody ukončení v možnostech Varia byl nově naplněn hodnotami, které odpovídají číselníku důvodů ukončení pracovněprávního vztahu poskytovaný ČSSZ pro e-podání ONZ při ukončení zaměstnání.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance ve služebním poměru, mohou do číselníku Důvody ukončení Možnostech Varia přidat další důvody pro ukončení služebního poměru:

Důvody ukončení služebního poměru
§ 71 zák. č. 234/2014 Sb. – doba určitá
§ 72 odst. /1, písm. a-d) zák. č. 234/2014 Sb.
§ 73 zák. č. 234/2014 Sb. – na žádost zaměstnance
§ 74 odst. /1 písm. a-h) + 74 odst. /2 zák. č. 234/2014 Sb.

Hodnoty tohoto číselníku se nabízejí v detailu pracovního poměru v poli Důvod ukončení. Důvod ukončení vybraný z nových hodnot číselníku se přenáší do tiskového formuláře Nemocenské pojištění do pole Důvod ukončení pro e-podání při skončení zaměstnání.

Dříve vložené položky tohoto číselníku jsou přesunuty do číselníku „Důvody ukončení pracovního vztahu”.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění byly provedeny další úpravy zejména pro zefektivnění práce a kontrolu vyplnění údajů při odeslání podání o skončení zaměstnání:

 1. Pro zobrazení údajů o skončení zaměstnání po 1. 4. 2022, tedy při klepnutí na tlačítko Načíst nebo Znovu načíst a Zobrazit načtené v úvodním dialogu tiskového formuláře, se otevře přímo detail načtených údajů, což umožní jejich rychlé doplnění a kontrolu.
 2. Číselník Důvody ukončení
  Pokud je vyplněný důvod ukončení z nově naplněného číselníku u pole Důvod ukončenídetailu pracovního poměru, načte se důvod ukončení spolu s dalšími údaji při klepnutí na tlačítko Načíst v úvodním formuláři tiskového formuláře Nemocenské pojištění. Pokud číselník obsahuje i důvody pro ukončení služebního poměru a je takový vybrán, načte se vybraný důvod ukončení do pole Důvod pro druh zaměstnání Služební poměr. Při důvodech ukončení pro služební poměr se nastaví také pole Druh zaměstnání na hodnotu Služební poměr (kromě důvodu ukončení Ostatní).
 3. Po klepnutí na Elektronické podání a potvrzení volby pro elektronické odeslání proběhne kontrola, zda je vyplněný důvod ukončení nebo důvod neposkytnutí údajů při ukončení zaměstnání po 1. 4. 2022. Nová kontrola při elektronickém podání dá na výběr, zda pokračovat nebo ukončit podání.
  Kompletní kontrolu xml souboru před odesláním je možné zajistit nakopírováním souboru xsd schématu dostupného na webu ČSSZ s názvem ONZ2022.xsd do aplikační složky tiskových formulářů agendy Personalistiky.
 4. Pokud při načtení údajů není vyplněno rodné číslo u cizinců bez rodného čísla nebo EČP, nově se už nedoplňuje datum narození do rodného čísla. Zobrazí se pouze výzva k zadání pohlaví.

Tiskový formulář Zápočtový list

Do tiskového formuláře Zápočtový list se nově přenáší vyplněný důvod ukončení pracovního vztahu pouze v případě, že je načten nebo vyplněn v úvodním dialogu tiskového formuláře a je zaškrtnuto pole Uvést důvod ukončení na žádost zaměstnance.

Tiskový formulář Zápočtový list – potvrzení výdělku

Vzhledem k tomu, že údaje pro Úřad práce při ukončení zaměstnání se od 1. 4. 2022 předávají prostřednictvím sociální správy v rámci e-podání ONZ z tiskového formuláře Nemocenské pojištění, byl tiskový formulář Zápočtový list – potvrzení výdělku přesunut do skupiny Historie. (Poznámka 09/2023: aktuálně je zařazen do skupiny Ukončení).

Nový tiskový formulář Malá rekapitulace – za období od – do

Nový tiskový formulář Malá rekapitulace - za období od – do je obdobou tiskového formuláře Malá rekapitulace. Nový výstup umožňuje zobrazit kumulované údaje za vybraná období vybraného roku. Pojištění odpovědnosti se načítá do období 3, 6, 9, 12, pokud jsou tato vybrána. Částka pojištění odpovědnosti se počítá z vyměřovacích základů i za 2 předcházející období, případně tedy i za období, která vybrána být nemusí.

Nový tiskový formulář najdete v agendě Mzdy ve skupině Po obdobích a Rekapitulace.

Automatická evidence doby čerpání peněžité pomoci v mateřství (PPM) v tabulce Vyřazení

Při zadání složky PPM a Rodičovská dovolená do měsíčních mzdových složek je možné potvrdit zapsání důvodu a data zařazení do mimo evidenčního stavu do tabulky Vyřazení z evidenčního stavu. Tabulka Vyřazení je běžně přístupná v detailu pracovního poměru na kartě Obecné po klepnutí na tlačítko Vyřazení.

Plus  Při ukončení složky PPM přibyla také možnost uložení ukončení kategorie PPM v tabulce Vyřazení.

Plus  Při zadání složky PPM po porodu do měsíčních mzdových složek je nově nabídnuta možnost výpočtu posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství (viz Výpočet posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství ). Pokud výpočet proběhne, je možné nastavit tuto kategorii do tabulky Vyřazení pro pokračování evidence mimoevidenčního stavu.

Plus  Při ukončení složky PPM po porodu obdobně přibyla možnost uložení ukončení kategorie PPM po porodu v tabulce Vyřazení.

Výpočet posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM)

Modul Mzdy nově nabídne výpočet posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Pro evidenci doby čerpání peněžité pomoci v mateřství se používá mzdová složka PPM. Složka PPM se použije ode dne nástupu a měla by být ukončena dnem, který předchází dni porodu. Ode dne porodu se pokračuje složkou PPM po porodu.

V detailu složky PPM po porodu:

 • Při zadání data porodu do pole Platnost od se nově zobrazí dotaz, zda se má spočítat předpokládaný datum ukončení nároku na PPM a tedy ukončení složky PPM po porodu.
 • Pokud je vybrána možnost Ano, hledá systém mzdovou složku PPM, která končí v poli Platnost do dnem předchozím dni porodu.
 • Pokud je taková složka nalezena, zjistí se z ní datum Práce neschopen od, což by měl být datum nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
 • Uživatel má možnost toto datum potvrdit nebo zadat jiné, pokud nebylo v evidenci správně nalezeno.
 • Uživatel vybere počet týdnů nároku na peněžitou pomoc v mateřství – 22, 28, 31 nebo 37 týdnů.
 • Systém spočítá datum posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství a toto datum vloží do pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence otevřené mzdové složky PPM po porodu.

Pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence se používá v případě, že složka absence bude trvat přes konec aktuálně zpracovávaného období a nevyplňuje se v ní tedy pole Platnost do. Při vytvoření mzdy v období, do kterého takto zadané datum spadá, bude toto pole použito pro ukončení složky v polích Platnost doLikvidace do.

Doplněk ISP – doplnění platových tarifů pro rok 2022

Do doplňku ISP jsme doplnili platové tarify pro rok 2022. Nové tarify jsou potřebné pro export dat za 1. pololetí 2022, který má být odeslán do 5. srpna 2022. Upozorňujeme, že došlo ke změnám v zařazení některých skupin zaměstnanců do jednotlivých druhů platového tarifu. Nový druh platového tarifu je nutné nastavit pro zdravotníky, lékařezubařepedagogy po načtení údajů za první pololetí roku 2022 v tabulce Zaměstnanci, na záložce Obecné, ve sloupci DRPLTARK.

Pro zdravotníky platí pro rok 2022 druh platového tarifu 3, pro lékaře a zubaře 4 a pro pedagogy 5.

Druh platového tarifu – pole DRPLTARK – datový prvek AA129 2021 2022
Zdravotníci 2 3
Lékaři a zubaři 3 4
Pedagogové 4 5

 

Související dokumenty