Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191215

vydání: 20191215 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás prosincové vydání Varia. Podívejte se, co je nového, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné.

Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2020 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2020, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2020. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20191215.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2020 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Altus Vario – Maintenance 2020.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Altus software.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Altus software

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Změny v odesílání „Přílohy k žádosti o dávky” od 1. 1. 2020

V souvislosti se zavedením elektronických neschopenek od ledna 2020 se mění dobrovolné odesílání přílohy v elektronické podobě na povinné. Pro elektronické podání Vario nabízí dvě možnosti, a to doplněk Datové schránky nebo doplněk Elektronická podání. Pro stávající uživatele těchto rozšíření se na způsobu odeslání nic nemění. Nadále je dostupná také možnost vytvořit xml soubor pro e-podání ve Variu a tento soubor odeslat přes ePortál ČSSZ.

Uživatelům, kteří dosud odesílali přílohu v papírové formě, doporučujeme v předstihu vybrat a zprovoznit jedno z řešení.

Nový vzor 2020 tiskového formuláře „Příloha k žádosti o dávky”

Se zavedením elektronických neschopenek od ledna 2020 bude ukončeno používání tiskového formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské dávky” vzor 2018, který nyní najdete ve skupině Historie. Nadále ho můžete použít pro tisk a odeslání žádostí o nemocenské dávky u pracovních neschopností začínajících v roce 2019. Pro tyto neschopnosti i pro neschopnosti začínající v roce 2020 můžete použít nový tiskový formulář Příloha k žádosti o dávku vzor 2020, který je nadále umístěn ve skupině Nemocenské pojištění.

Nový vzor 2020 je obdobou původního, nově obsahuje rozšíření pro načtení a odesílání informací o způsobu výplaty mzdy. Tyto nové informace se spolu s dříve načítanými údaji načítají z dialogu Pracovní poměr z karty Platby – ze záznamu platby Dobírka tlačítkem  Načíst  z úvodního dialogu tiskového formuláře. Po otevření detailu události nové údaje najdete na kartě Platební spojení, kde je možné je doplnit nebo upravit. Pro správně zadaná čísla účtů vedená u českých bank, výplatu v hotovosti nebo poštou na adresu v ČR nepředpokládáme komplikace.

Zvýšenou pozornost věnujte vyplnění údajů v případě zasílání mzdy na účty v cizině.

Při načítání se nově kontroluje, zda je u zaměstnance aktuálně evidována exekuce nebo insolvence. Pokud systém tyto skutečnosti indikuje, přednastaví parametry Exekuce nebo Insolvence do detailu události. Tyto parametry je vhodné korigovat podle aktuálního stavu v daném období.

Do úvodního formuláře jsme přidali tlačítko  Načíst eNeschopenky  , které z nového doplňku eNeschopenky načítá notifikace o pracovních neschopnostech. Načteny jsou údaje o DPN začínající v daném období mezd a trvající více než 14 dní, které dosud nejsou zadány ve mzdách. Tuto funkčnost jistě oceníte v případech, kdy DPN začíná v počátečních dnech měsíce, v nichž mzdy ještě nejsou vytvořeny. Z notifikace se do pojistné události načte „název pracovního poměru”, „datum vzniku neschopnosti” a „číslo rozhodnutí”, tedy údaje dostatečné pro následné načtení rozhodných období a doplnění dalších údajů pro kompletní vyplnění přílohy k žádosti.

Nový tiskový formulář „Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti”

Nový tiskový formulář Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti bude od roku 2020 odesílán při ukončení pracovní neschopnosti. Princip načtení a editace údajů pro hlášení je obdobný jako u přílohy k žádosti o dávky. Do detailu události je nutné doplnit údaje, které se dříve vyplňovaly na 5. díl papírové neschopenky. Bez uvedení data návratu do práce nebo uvedení důvodu nenastoupení do práce, nebude hlášení přijato. Tiskový formulář najdete ve skupině Nemocenské pojištění.

Tlačítko  Načíst eNeschopenky  načítá z nového doplňku eNeschopenky notifikace o pracovních neschopnostech, které končí v daném období mezd a dosud nejsou zadány ve mzdách. Tuto možnost využijete v případech, kdy DPN končí v době, kdy mzdy ještě nejsou pro dané období vytvořeny. Z notifikace se do pojistné události načte „název pracovního poměru”, „datum vzniku neschopnosti”, „číslo rozhodnutí” a „datum ukončení neschopnosti”, tedy údaje umožňující vyplnit kompletní hlášení při ukončení DPN.

Výpočet náhrad při DPN od roku 2020

V souladu s metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí je od roku 2020 upraven postup výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v prvém 14denním období trvání těchto sociálních událostí.

Nově je použito zaokrouhlení na haléře, resp. 2 platná desetinná místa v případě dílčích redukovaných částek průměrného hodinového výdělku v rámci 1. až 3. redukční hranice. Obdobně je zaokrouhleno 60 % průměrného redukovaného hodinového výdělku před jeho vynásobením počtem zaměstnancem neodpracovaných hodin. Celková náhrada je nadále zaokrouhlována na korunu nahoru.