Souhrn změn ve vydání 20160316

vydání: 20160316 - verze: 14

Vážení uživatelé,

toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci využít nejnovější funkce a vylepšení, která jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Banka

SEPA platby v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru

Do seznamu pluginů pro bankovní příkazy jsme doplnili nový formát SEPA verze pain.001.001.03. Podrobnosti popisujeme v článku Přidání profilu SEPA.

Zkratka SEPA pochází z anglického výrazu Single Payment Area. V češtině bychom řekli, že SEPA je jednotná oblast pro platby v eurech vždy v rámci Evropské unie. Nezapomeňte, že proto, aby platba proběhla jako SEPA platba, je potřeba, aby banka příjemce i odesílatele takovou platbu uměly provést. Podrobné informace, jak úspěšně zadat SEPA platbu, naleznete v nápovědě vaší konkrétní banky.

Sklad

Oprávnění k úpravám rezervační fronty

Dialog Rezervační fronta je šikovná funkce, díky které můžete měnit pořadí položek čekajících v rezervační frontě. Slouží také pro odebírání rezervace rezervovaným položkám a naopak – rezervování položek čekajících na rezervaci ve frontě. Z vašich reakcí však vyplynulo, že chybí kontrola nad přístupem uživatelů do rezervační fronty. Nastavení oprávnění k úpravám rezervační fronty jsme tedy doplnili. Správce systému teď přidělí nebo odebere oprávnění v možnostech Varia na úrovni oprávnění agendy Sklad.

Po aktualizaci na toto vydání je nové oprávnění Úpravy rezervační fronty výchoze vypnuté.

  1. Uživatelé, kteří ve Vario pracují s daty firem, u kterých nejsou nastavená oprávnění na úrovni agendy Sklad k nějakému uživateli, rozdíl nezaznamenají. Dialog "Rezervační fronta" budou bez omezení editovat jako dříve.
  2. Uživatelé, kteří ve Vario pracují s daty firem, u kterých jsou nastavená oprávnění na úrovni agendy Sklad (byť k jedinému uživateli), postupují takto:
  • V konkrétní datové firmě otevřete dialog Možnosti Altus Vario.
  • Vyhledejte sekci Oprávnění k agendě Sklad.
  • Přidělte oprávnění pověřeným uživatelům povolením nového oprávnění Úpravy rezervační fronty CheckBox - Zatržítko.

Dialog Možnosti Altus Vario a nové oprávnění k agendě Sklad – Úpravy rezervační fronty

Dialog Možnosti Altus Vario a nové oprávnění k agendě Sklad "Úpravy rezervační fronty".

Kampaně

Uživatelské údaje

V agendě Kampaně si nyní můžete ukládat uživatelské údaje k jednotlivým kontaktům kampaně. K tomuto účelu jsme vytvořili nová pole Údaj 1, Údaj 2, Počet 1Počet 2 a přidali jsme je do detailu kampaně na kartě Kontakty. Ve výchozím zobrazení sloupce nehledejte, jsou skryté. Pokud je potřebujete používat, zapnete je pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce.

Dialog Kampaně, karta Kontakty a funkce Zobrazit skryté sloupce s novými sloupci Údaj 1, Údaj 2, Počet 1 a Počet 2

Dialog Kampaně, karta Kontakty a funkce Zobrazit skryté sloupce s novými sloupci Údaj 1, Údaj 2, Počet 1 a Počet 2.

Mzdy

Tiskový formulář Vyúčtování daně

Tiskový formulář Vyúčtování daně byl rozšířen o novou xml strukturu určenou pro rok 2016. Změna spočívá zejména v nové struktuře údajů v příloze č. 2 a dále přibylo pole "Datum srážky". Novinkou tohoto formuláře ve vzoru pro rok 2016 je automatické načítání přílohy č. 2, která se pro předcházející roky musela vyplňovat ručně. Struktura údajů přílohy odpovídá novému vzoru tiskového formuláře "Přehled souhrnných údajů – cizinci".

Do přílohy č. 1 jsme také přidali možnost výběru ze seznamu ve sloupci "Název obce". Po výběru obce se doplní údaj do sloupců "Kód obce" a "Název okresu".

Tiskový formulář Vyúčtování daně srážková daň

Tento tiskový formulář po úpravě umožňuje vybrat období pro načtení údajů:

  • Dle období zúčtování – zobrazí údaje podle období, do kterého je příjem a z něj sražená daň zadána – do "Vyúčtování daně" za rok 2016 se zahrnou období mezd 1–12/2016.
  • Dle období srážky – zobrazí údaje podle období, kdy se předpokládá jejich výplata a srážka, tedy v následujícím období po období zúčtování – do "Vyúčtování daně" za rok 2016 se zahrnou období mezd 12/2015–11/2016.

Tiskový formulář Přehled souhrnných údajů – cizinci

V tomto formuláři jsme upravili načítání údajů z evidence zaměstnaných nerezidentů tak, aby odpovídaly požadavkům na přílohu č. 2 tiskového formuláře "Vyúčtování daně".

Tiskový formulář Další údaje

V tiskovém formuláři "Další údaje" můžete nově vybírat z nabídky typů údajů, které jsou k jednotlivým zaměstnancům evidovány.

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

Formulář nyní umožňuje zadávat datum vystavení a ukládat údaj jména a telefonu osoby, která potvrzení vystavuje, a to pro každého uživatele a firmu.

Navazující výchozí mzdová složka

Z požadavků našich zákazníků jsme realizovali přání vytvořit navazující výchozí mzdovou složku. Tuto možnost najdete v agendě Personalistika v dialogu "Pracovní poměr" na kartě Nastavení po otevření existující výchozí mzdové složky. V dialogu "Výchozí složka" se po zadání pole "Platnost do" zpřístupní tlačítko OK + Navazující. Po klepnutí na tlačítko se vytvoří nová výchozí mzdová složka, která je kopií stávající, ale v poli "Platnost od" bude datum následující po dni v poli "Platnost do" stávající složky. Tuto možnost využijete například v případě, že zaměstnanci je od následujícího období zvýšena částka měsíční mzdy.

Otevření Kalendáře v dialogu Měsíční složka

Při zadávání měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky – v detailu měsíční mzdové složky – se nyní formulář "Kalendář" u datumových polí "Platnost od" a "do" a "Likvidace od" a "do" otevírá v období aktuálního zpracování mezd. Není již nutné posouvat zobrazené období o období zpět.

Tabulka Další údaje na kartě Personální v dialogu Pracovník

V souvislosti s dokončením elektronického podání "Vyúčtování daně" podle vzoru pro rok 2016 jsme rozšířili možnosti tabulky "Další údaje" v dialogu Pracovník na kartě Personální. Ve sloupci "Popis" je možné u relevantních typů údajů využít nabídku z rozbalovacího seznamu. Ta je dostupná například u typu údajů "Důchody", "Nejvyšší dosažené vzdělání" a dále pro skupinu údajů sledovaných u daňových nerezidentů (DN): DN – Typ dokladu totožnosti, DN – Číslo dokladu totožnosti, DN – Stát dokladu totožnosti, DN – Typ daňové identifikace.

Doplněk Import mezd z MS Excel

Několik změn jsme provedli také v doplňku Import mezd z MS Excel. Doplněk je rozšířen o možnost importovat složku "Podíl odpracované doby". Odstraněn byl problém s importem složky "Přesčas" měsíční mzdy na Accessu 2010. Díky nové kontrole není teď možné importovat mzdové složky do uzavřeného období. Též jsme ošetřili situace, kdy jsou importovány neznámé mzdové složky nebo pracovní poměry, které nejsou zadány v agendě Personalistika. V tom případě se do protokolu zapíše číslo problematického řádku importu.

Ostatní

Výměna dat – FastCentrik 3.0 (Basic nebo Plus)

Společnost NetDirect vydala novou, v pořadí již třetí verzi oblíbeného internetového obchodu FastCentrik ve variantách Basic a Plus. Ujišťujeme vás, že toto vydání Altus Vario obsahuje propojení na všechny verze FastCentriku. Integrované exporty a importy vám i nadále usnadní správu e-shopu i vedení ekonomických agend ve Variu.

V průvodci exportem dat pro e-shop FastCentrik přibylo nové okno s volbou verze internetového obchodu, pro který export proběhne

V průvodci exportem dat pro e-shop FastCentrik přibylo nové okno s volbou verze internetového obchodu, pro který export proběhne.

Opravy a úpravy

Mzdy

Nastavení sazby při vytváření měsíčních složek daňových zvýhodnění na SQL instalacích

Na SQL instalacích se při vytváření více měsíčních mzdových složek daňového zvýhodnění průvodcem vytvoření mezd mohlo stát, že se všechny tyto složky vytvořily se sazbou 1. Tuto skutečnost odhalila kontrola při výpočtu mzdy a bylo nutné u jednotlivých složek zadat správnou sazbu a tím i částku. To se mohlo stát v případě, že pracovní poměr končil právě v průběhu aktuálního období zpracování mezd a daňová zvýhodnění zadaná v dialogu Pracovník na kartě Rodina byla ukončena k datu ukončení poměru a ne k poslednímu dni období ukončení poměru. Nyní se i v tomto případě složky vytvoří se správnou sazbou.

Tiskový formulář Rekapitulace nemocí, POČR a PPM

Po poslední úpravě tohoto formuláře se chybně zobrazoval počet kalendářních dní. Chyba je opravena.

Tiskový formulář Příloha žádosti o nemocenské dávky

V posledním vydání tohoto formuláře způsobovalo problémy odeslání přílohy v elektronické formě. Po úpravě by elektronické podání mělo proběhnout v pořádku.

Tiskový formulář Rekapitulace mezd po období od-do

Tento tiskový formulář opět respektuje výběr nejen aktuálního roku, ale dle zadaných kritérií dokáže zobrazit údaje za více roků současně.

Účetnictví

Rozšířená funkčnost dialogového filtru

Při práci s deníkem (v režimu zobrazení Deník) je velice užitečnou funkcí filtrování. Chcete-li získat pohled na zápisy účtované na určité konto, použijete filtr Konto (filtr s parametrem, před použitím filtru jste dotázáni na číslo konta). Dalším vestavěným filtrem je Období od-do, kterým zobrazíte doklady účtované na požadovaná období (filtr s parametrem, zadáte období od a období do).

Filtry jmenované v předchozím odstavci však byly koncipovány tak, že každé obnovení dat (tzn. i vyvolané přechodem mezi roky) vyvolalo v tabulce agendy opětovný dotaz systému na zadání parametrů. Také vypnutí původních filtrů nebylo uživatelsky jednoduché. Proto jsme se rozhodli původní filtry "Konto" a "Období od-do" zrušit a nahradit je filtrem Dialogový filtr, který se beztak už teď používá k filtrování "konta" a "střediska". Do filtru "Dialogový filtr" postačilo přidat navíc parametry na filtrování "Období od" a "Období do" a plnohodnotná náhrada je na světě.

Výhody při použití filtru "Dialogový filtr"

  • Při obnovení dat si pamatuje naposledy použité parametry. Již není třeba je neustále zadávat.
  • Filtrované hodnoty lze vybírat ze seznamu.
  • Filtr se už neukládá k rozvržení. Prostě při opětovném otevření agendy Účetnictví není potřeba znovu zadávat kritéria filtru a uživatel může pracovat opět se všemi záznamy.

Rozšířená funkčnost dialogového filtru nahradila původně samostatné filtry Konto a Období od-do

Rozšířená funkčnost dialogového filtru nahradila původně samostatné filtry Konto a Období od-do.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 16. 2. 2016 do 15. 3. 2016 provedli následující změny:

Nový dokument

Doplněné dokumenty