Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20221215

vydání: 20221123 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás prosincové vydání Varia. Podívejte se, co je nového, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné.

Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2023 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2023. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20221215.

Obsah:

 

V zájmu zajištění bezproblémového chodu Varia na přelomu roku vám doporučujeme zrevidovat nastavení systému Vario a věnovat zvýšenou pozornost některým jeho funkcím. Vše podstatné jsme přehledně shrnuli v dokumentu Překlenutí roku – nastavení a provoz Varia na přelomu roku.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2023 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Vario – Maintenance 2023.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje kolektiv pracovníků Varia.Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje kolektiv pracovníků Varia.

Novinky a změny

Nastavení roku 2023

Bylo provedeno nastavení známých hodnot pro výpočet mezd v roce 2023. Vše potřebné se dozvíte v článku Mzdy – Nastavení roku 2023.

Dodatečně učiněné prohlášení poplatníka daně a dodatečně uplatněné slevy na dani resp. daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování

Nové vydání Varia přináší rozšíření možností provedení ročního zúčtování daně a tiskových výstupů o dodatečně učiněné prohlášení poplatníka daně. Pokud zaměstnanec v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dani z příjmu uplatňujete slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a, c, d, e, f) příp. daňové zvýhodnění dodatečně po skončení roku v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a učiní-li případně dodatečně Prohlášení k dani po skončení roku ve stanovených lhůtách, je nově možné zpracovat tuto variantu v těchto oblastech:

Zadání dodatečného provedení prohlášení a uplatnění slev v dialogu Pracovník

Období dodatečného učinění prohlášení je možné zadat v dialogu Pracovník na kartě Personální k volbě Prohlášení do sloupce Dodatečné učinění prohlášení. Dodatečné uplatnění slev a daňového zvýhodnění lze zadat v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daň. zvýhodnění pro roční zúčtování do sloupce Dodatečné uplatnění. Dodatečné učinění prohlášení i dodatečné uplatnění slev příp. daňového zvýhodnění je nutné zadávat:

  • Do samostatných záznamů nově vytvořených pro dodatečné učinění prohlášení resp. uplatnění slevy příp. daňové zvýhodnění
  • S daty Od a Do jen v rozmezí maximálně jednoho kalendářního roku
  • Se zatržením ve sloupci Dodatečné učinění prohlášení resp. Dodatečné uplatnění
  • Pro pokračování prohlášení nebo slevy v dalším roce vytvořením nových samostatných záznamů

Rozšíření možností tiskového formuláře Prohlášení poplatníka daně

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně nově umožní tisk prohlášení při dodatečně provedeném prohlášení. Do úvodního dialogu tiskového formuláře přibyla volba Dodatečné provedení při ročním zúčtování po skončení roku.

Při této volbě jsou do zpracování vybráni jen zaměstnanci s dodatečně učiněným prohlášením a dodatečně uplatněnými slevami příp. daňovým zvýhodněním zadaným v dialogu Pracovník. V tisku prohlášení je pak v záhlaví prohlášení vyznačeno dodatečné učinění prohlášení písmeny XD a u dodatečně uplatněné slevy a daňového zvýhodnění jsou vyznačena písmena XDrozsah měsíců, na které bylo dodatečné uplatnění učiněno.

Do úvodního dialogu tiskového formuláře přibyla volba Dodatečné provedení při ročním zúčtování po skončení roku

Obrázek: Do úvodního dialogu tiskového formuláře přibyla volba „Dodatečné provedení při ročním zúčtování po skončení roku”

Tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně

Tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně vyznačuje zadané dodatečné uplatnění slev v Podpisové části v poli: Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani / daňového zvýhodnění písmenem X.

Tiskový formulář Výpočet daně z příjmu

Byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v obdobích zaměstnání před dodatečně provedeným prohlášením vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je tato daň a k ní náležející příjem započtena do výpočtu daně z příjmu v tiskovém formuláři Výpočet daně z příjmu do úhrnu příjmů a odvedených záloh na dani. Dodatečně uplatněné slevy příp. daňová zvýhodnění jsou zahrnuty do sekcí nároků na slevu příp. daňové zvýhodnění.

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

Do tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech nemají dodatečně učiněné prohlášení a dodatečně uplatněné slevy příp. daňová zvýhodnění žádný dopad, protože byla učiněna po skončení roku a neměly na výši zdanitelných příjmů a provedené zálohy daně žádný vliv.

Roční zúčtování daně

Obdobně jako do tiskového formuláře Výpočet daně z příjmů byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v obdobích zaměstnání před dodatečně provedeným prohlášením vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je daň a k ní náležející příjem zahrnuty do funkce ročního zúčtování daně do úhrnu příjmů a odvedených záloh na dani. Zároveň jsou zohledněny dodatečně nárokované slevy, příp. daňová zvýhodnění.

Doplněk ISP – doplnění platových tarifů pro rok 2022

Do doplňku ISP jsme doplnili platové tarify stanovené nařízením vlády č. 264/2022 Sb. pro některé skupiny státních zaměstnanců s účinností od 1. 9. 2022. Nové tarify jsou potřebné pro export dat za 2. pololetí 2022, který má být odeslán do 5. února 2023.

Generování výkazů pro B2E

Verzování výkazu Prohlášení poplatníka daně

Generování výkazu Prohlášení poplatníka daně pro B2E nově umožňuje generovat v rámci roku další verze výkazu. Pokud je dokument Prohlášení poplatníka daně podepsán zaměstnancem přes Zaměstnanecký portál nebo Online Vario, pak je nově vytvořený dokument považován za změnový. Tato informace je propsána do předmětu vytvořeného záznamu dokumentu a zkratkou i do názvu vytvořeného pdf souboru. Obdobně jsou označeny záznamy a soubory při dodatečně učiněném prohlášení, v tomto případě se jedná o prohlášení dodatečné. Záznamy a soubory předchozích dokumentů zůstávají nedotčeny. Nepodepsané, dříve vytvořené dokumenty se považují za pracovní a jsou dalším vygenerováním přepsány.

Generování výkazu Prohlášení poplatníka daně pro B2E nově umožňuje generovat v rámci roku další verze výkazu

Obrázek: Generování výkazu Prohlášení poplatníka daně pro B2E nově umožňuje generovat v rámci roku další verze výkazu

Rozšířené možnosti filtrování zaměstnanců pro generování výkazů

Do tabulky zaměstnanců, kteří se v druhém kroku doplňku Generování výkazů pro B2E nabízejí k výběru pro generování vybraného výkazu, přibyl sloupec Roční zúčtování. Podle tohoto pole je nově možné filtrovat skupinu zaměstnanců, kterým se má vygenerovat např. tiskový formulář Žádost o roční zúčtování nebo naopak Potvrzení o zdanitelných příjmech. Do obdobné tabulky pro generování Výplatních lístků v agendě Mzdy přibyly za účelem filtrování sloupce:

  • Středisko mzdy
  • Kategorie poměru
  • Údaj 1 poměru
  • Údaj 2 poměru
  • Výplatní místo
  • Nadřízený

Nová sleva na dani za zastavenou exekuci

Zákon č. 286/2021 Sb. změnou zákona o dani z příjmu umožňuje od roku 2022 uplatnit novou slevu na dani pro oprávněného ve výši náhrady za zastavenou exekuci. Do dialogu Pracovník na kartu Rodina do tabulky Nezdanitelné části daně a slevy na dani pro roční zúčtování ve sloupci Odpočet jsme přidali volbu Sleva – za zastavenou exekuci. Sleva za jednu zastavenou exekuci může maximálně činit 450 Kč, tedy 30 % z 1 500 Kč. Celková částka slevy závisí na počtu a výši náhrady přiznané exekutorem. Způsob zadání a uplatnění slevy je obdobný jako pro ostatní slevy v nabídce. Zadaná částka pro rok 2022 se promítne do tiskových formulářů Výpočet daně z příjmuŽádost o roční zúčtování za rok 2022 a následně také nově do ročního zúčtování daně za rok 2022, pokud je provedeno.

 

Související dokumenty