Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220125

vydání: 20220125 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného.

Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte zpětně k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2022Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2022 a Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211229, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2022.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Upozornění k souběžně vystaveným eNeschopenkám pro karanténu a pro nemoc

Dle sdělení ČSSZ může dojít v souvislosti s testováním v zaměstnání a trasováním k vystavení více eNeschopenek ze strany Krajských hygienických stanic a lékařů, viz tisková zpráva ČSSZ Externí odkaz.

Pro způsob zpracování jednotlivých DPN, výplatu náhrady a případné poskytnutí příspěvku při karanténě je rozhodující, zda jde o souběh karantény a pracovní neschopnosti, nebo jednu navazující sociální událost s izolací. Pro souběh i navázání mají důležitý vliv datum začátku a ukončení pracovní neschopnosti, text v poli Poznámka v jednotlivých neschopenkách resp. notifikacích a případně také prokázaný pozitivní výsledek PCR testu. V případě vystavení více eNeschopenek na shodné období doporučujeme postup a nárok na příspěvek při karanténě konzultovat s příslušnou správou sociálního zabezpečení.

Postupy pro zadání navazujících nebo souběžných sociálních událostí najdete v článku dokumentace Navázání složek nemoci do jedné kontinuální sociální události.

Uživatelé Varia používající doplněk eNeschopenky poznají eNeschopenku vystavenou v souvislosti s testováním v zaměstnání podle slovního spojení „Karanténa testování zaměstnanců”, které bude uvedeno v poli Poznámka v notifikacích dané DPN v doplňku eNeschopenky. Do měsíčních mzdových složek nemocí vytvořených podle těchto notifikací by měl být i v těchto případech vložen text „Karanténa” do pole Kategorie.

Případům DPN, které se časově překrývají nebo bezprostředně navazují, je třeba věnovat zvýšenou pozornost!

Pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. ledna 2022

Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.

Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022. V tiskovém formuláři Antivirus – vyúčtování náhrad mezd se pro vyúčtování za leden a únor 2022 budou zobrazovat pouze náhrady za mzdové složky nemocí s kategorií Karanténa Izolace.

Nové pole Obec místa výkonu v dialogu Pracovní poměr, Mzda a Pracovní poměry 

Do dialogů Pracovní poměr a Mzda jsme přidali pole Obec místa výkonu. Toto pole slouží výhradně pro vyplnění formuláře POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2021, který je povinnou přílohou č. 1 tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti”. Pole je zpřístupněno na kartě Obecné jako alternativní pole k poli Místo výkonu práce po výběru volby Obec místa výkonu práce u pole Místo výkonu práce. Zadání pole Obec místa výkonu je umožněno výběrem z číselníku obcí.

Do nového pole vyberte název obce, ve které je místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance. Není-li v pracovní smlouvě uvedena jako místo výkonu práce právě jedna obec, postupujte podle pokynů tiskopisu. Pole vyplňujte v tom pracovním poměru, ve kterém v prosinci vykazovaného roku probíhá zdanění všech případných souběžných poměrů.

Pro prvotní hromadné vyplnění údaje Obec místa výkonu je možné využít dialog Pracovní poměry, do kterého je pole Obec místa výkonu také přidáno.

Tiskový formulář Vyúčtování daně – Příloha 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12.

Při spuštění tiskového formuláře Vyúčtování daně a načtení dat pro řádný typ podání proběhne nově načtení počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích na kartu Příloha 1 z nového pole Obec místa výkonu. Pokud přehled obsahuje záznam bez vyplněné obce, pak u uvedeného počtu zaměstnanců nebyl tento údaj vyplněn. Chybějící údaje je vhodné doplnit do dialogu Pracovní poměr nebo Mzda v období 12 vykazovaného roku.

Nadále je možné upravit údaje přímo na kartě Příloha 1, tedy bez možnosti promítnutí těchto údajů do detailu pracovního poměru k opakovanému načtení. Klepnutím na počet zaměstnanců ve sloupci Počet zaměstnanců je možné zobrazit přehled zaměstnanců, jejichž obec místa výkonu odpovídá obci na daném řádku přehledu nebo naopak není zadána.

Tiskový formulář Vyúčtování daně - Příloha 2 – Úhrn příjmů

V tiskovém formuláři Vyúčtování daně jsme opravili záměnu údajů o příjmu, které se načítaly na kartu Příloha 2 do sloupců Úhrn příjmů (sloupec 14) a Úhrn zdanit. příjmů (sloupec 15). Dále jsou do sloupce „Úhrn příjmů” nově zahrnovány i osvobozené příjmy zadané do mzdových složek s typem složky Příjmy osvobozené – k výplatě, Příspěvek na stravování, Náhrada při DPNNáhrada při DPN – oprava.

Tiskový formulář Přehled souhrnných údajů – cizinci

V tiskovém formuláři Přehled souhrnných údajů – cizinci jsou do sloupce „Úhrn příjmů” nově zahrnovány i osvobozené příjmy zadané do mzdových složek s typem složky Příjmy osvobozené – k výplatě, Příspěvek na stravování, Náhrada při DPNNáhrada při DPN – oprava.

Paušální náhrada nákladů za zpracování exekucí plátci mzdy

S účinností od 1. 1. 2022 je zákonem č. 286/2021 Sb. pro plátce mzdy zavedena možnost, aby si z provedených srážek ponechal náhradu nákladů za zpracování exekuce. Vyhláškou č. 517/2021 Sb. je stanovena paušální náhrada ve výši 50 Kč za období a zaměstnance, kterému provádí srážky zákonem daného typu.

Paušální náhrada se bude týkat pouze exekucí, které byly zahájeny po účinnosti této novely a je použitelná pouze pro výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí a exekuce), ne však pro insolvenční řízení.

Způsob nastavení platby a složky pro srážku náhrady nákladů exekuce najdete v dokumentaci.

 

Rekapitulace mzdových vydání z přelomu roku