Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2018

vydání: 2017121501 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Altus Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2018, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2018.

Během roku 2018 zveřejníme postupně nové aktualizace Vario, které budou obsahovat další legislativní změny včetně aktualizovaných tiskových formulářů podle nadcházejícího nabývání účinnosti těchto úprav. Do lednového vydání pro vás připravíme zpracování nové dávky nemocenského pojištění tzv. Otcovské a další změny v oblasti nemocenského pojištění, které nabývají účinnosti k 1. 2. 2018.

Zvýšení částky daňového zvýhodnění na první dítě

Novela zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2018, zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč (o 150 Kč měsíčně). Nová výše daňového zvýhodnění na první dítě se projeví ve mzdě za leden 2018.

Rozšíření okruhu příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

V souvislosti se změnou v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, která je účinná od 1. 1. 2018, se rozšiřuje okruh příjmů, které podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. U zaměstnance, který u zaměstnavatele neučinil prohlášení k dani, jsou to (kromě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč) nově i příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. Zdanění těchto příjmů srážkovou daní se použije poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018.

Pro účely zahrnutí těchto příjmů plynoucích podle § 6 zákona do dílčího základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vydává plátce daně na žádost zaměstnance podle § 38j odst. 3 potvrzení, které je k dispozici v agendě Personalistika v tiskovém formuláři Potvrzení příjmu – srážková daň.

Změna důchodového věku

K 1. 1. 2018 vstupuje v platnost novela zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, která přináší zastropování a sjednocení důchodového věku. Schválená úprava bude aktuální od roku 2031, kdy se dotkne pojištěnců narozených v roce 1966, u nichž již nebude docházet ke zvyšování důchodového věku nad 65 let. Osoby narozené po roce 1971 dosáhnou důchodového věku jednotně v 65 letech bez ohledu na pohlaví nebo počet dětí u žen.

Nový datum nároku na starobní důchod můžete nastavit hromadně volbou menu „Přepočet nároku na důchod” nebo jednotlivě v dialogu „Pracovník” na kartě Personální v sekci „Starobní důchod” tlačítkem  Návrh .

Změny v tiskových formulářích

ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí k datu tohoto vydání nezveřejnilo vzor „Oznámení o plnění povinného podílu” za rok 2017. Nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 je však známa a v nejbližších dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novou hodnotu jejího 2,5násobku jsme zapracovali do dosavadního vzoru tiskového formuláře ZPS.

V úvodním dialogu formuláře můžete nově zadat celkovou cenu všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez DPH) do pole Cena odebraných výrobků bez DPH. Přepočet se automaticky doplní do pole Plnění povinnosti odběrem.

Nový vzor formuláře po jeho uvolnění ze strany ČSSZ zapracujeme do lednového vydání Varia. Formulář bude reflektovat změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které přinesla novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s platností od 1. 10. 2017. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění ze strany dodavatele dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelům tedy odpadne povinnost přikládat k Oznámení přílohu č. 1.

Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. Odběratelé budou nově vyzváni mailem, aby dodavateli potvrdili provedení zaplacených dodávek pomocí odkazu do elektronické evidence.

Věnujte, prosíme, pozornost informacím na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Externí odkaz, a to zejména Změny v oblasti plnění povinného podílu od roku 2017 Externí odkaz (pdf) a Evidence náhradního plnění – manuál pro dodavatele a odběratele Externí odkaz (pdf).

Potvrzení příjmu – srážková daň

Nový tiskový formulář Potvrzení příjmu – srážková daň se bude používat pro potvrzení příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně u zaměstnanců, kteří neučinili prohlášení k dani. Potvrzení vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance pro účely zahrnutí těchto příjmů plynoucích podle § 6 zákona do dílčího základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Nový tiskový formulář pro rok 2018 bude u těchto zaměstnanců kromě příjmů z DPP zahrnovat nově i příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč a případné statutární odměny daňových nerezidentů ČR. Dosavadní formulář „Potvrzení příjmů – DPP”, který zahrnuje pouze příjmy z dohod o provedení práce, se použije naposledy pro potvrzení příjmů za rok 2017.

Potvrzení zdanitelných příjmů

Pro rok 2018 je připraven tiskový formulář „Potvrzení zdanitelných příjmů ze závislé činnosti” podle nového vzoru č. 26.