Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211025

vydání: 20211025 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v říjnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelnou porci novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20211025, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Novinky a změny

Dialog Dovolená – roční uzávěrka dovolené

V dialogu Dovolená, který slouží k uzávěrce dovolené na konci kalendářního roku, jsme provedli významné změny.

Dialog Dovolená jsme upravili s důrazem na provedení uzávěrky dovolené na konci kalendářního roku dle současných legislativních pravidel

Obrázek: Dialog Dovolená jsme upravili s důrazem na provedení uzávěrky dovolené na konci kalendářního roku dle současných legislativních pravidel

Nová karta Neomluvená absence

… nahradila kartu Přepočet směn.

 • Na nové kartě se zobrazují poměry, u kterých je evidována neomluvená absence. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr je možné otevřít detail dovolené a v poli Krácení pro neoml. absenci zadat počet hodin krácení nároku z důvodu neomluvené absence.

Zrušená karta „Přepočet směn” není od roku 2021 používána, protože nový nárok je počítán z rozvrhů do té doby zpracovaných období. Za nezpracovaná období se dopočítávají směny a hodiny poměrně z celkového plánovaného počtu směn daného roku. 

Nová karta Rozdílný nárok

… nahradila od roku 2021 kartu Dlouhodobá absence.

 • Na nové kartě se zobrazují všechny poměry, které mají uložený nárok na dovolenou, který se ale liší od nově navrhovaného. Nejčastějším důvodem rozdílu může být dlouhodobá absence nebo dřívější ukončení poměru, u nerovnoměrných rozvrhů také rozdílný počet plánovaných a skutečných směn. Důvody rozdílu mohou být přechodné, proto je vhodné se této kartě věnovat při zpracování mezd na konci roku nebo před ukončením pracovního poměru.

Zpřístupnění obsahu karty Přečerpaný nárok

… karta Přečerpaný nárok nadále zobrazuje poměry, u kterých došlo k přečerpání uloženého nároku na dovolenou.

 • Vzhledem k zálohovému principu stanovení nároku na dovolenou může být při čerpání dovolené přečerpání pouze dočasné. Bude-li však nárok například z důvodu dlouhodobé absence krácen, je třeba přečerpanou dovolenou vhodným způsobem řešit v závěru roku nebo při ukončení poměru.

Upraveny texty na kartě Vypořádání

… s doporučeným postupem provedení roční uzávěrky dovolené.

Detailní informace týkající se provedení roční uzávěrky dovolené a nastavení nároku na dovolenou naleznete v dokumentaci.

Dialog Nárok na dovolenou

Do funkce dialogu Nárok na dovolenou jsme zapracovali provedení uzávěrky dovolené za rok 2021 a dalších.

 • V sekci Aktuální rok se ve sloupci Minulá po uzávěrce roku 2021 a dalších promítne zůstatek nevyčerpané dovolené z uzavíraného roku.
 • V poli Nárok bude uveden převedený zůstatek z předchozího roku.
 • V poli Čerpaná pak čerpání tohoto zůstatku a v poli Zbývá pak zbývající nevyčerpaný nárok.
 • Případný nevyčerpaný zůstatek převedený z roku 2020, který je nutné dočerpat ve dnech, se nadále zobrazuje v sekci Z roku 2020 ve sloupcích Minulá z roku 2020 až do úplného dočerpání.

Dialog Měsíční složka při absenci kratší než jedna směna

V dialogu Měsíční složka jsme upravili zadání absencí kratších než jedna směna. Po ruční editaci pole Dny na hodnotu menší než 1 se doplní pole Hodiny pro datum zadaný v polích Platnost odDo podle aktuálně nastaveného rozvrhu. V případě ruční editace pole Hodiny se zobrazí dotaz, zda se má automaticky upravit pole Dny podle podílu hodin zadaných v poli Hodiny k plnému počtu hodin pracovního dne zadaného v polích Platnost odDo podle aktuálního rozvrhu.

Dialog Měsíční složka pro měsíční složku Proplacená dovolená

Do dialogu Měsíční složka pro měsíční složku Proplacená dovolená jsme doplnili funkčnost, kdy se po zadání dnů dopočítají hodiny podle pole Pracovní den. Pokud je upraveno pole Hodiny trvání, dopočítají se po potvrzení dotazu naopak Dny trvání. Pro započítání hodin proplacené dovolené do bilance dovolené by mzdová složka Proplacená dovolená neměla být zadána hodnotou nula v poli Dny trvání.

Kontrola vypořádání dovolené při výpočtu mzdy v období ukončení

Při výpočtu mzdy v období ukončení poměru proběhne nově kontrola, zda má daný poměr vypořádanou dovolenou. Kontrola probíhá při výpočtu v detailu mzdy a při hromadném výpočtu mezd.

Pokud se liší uložený nárok od nově navrhovaného anebo není nulový zůstatek proti nově navrhovanému nároku:

 • zobrazí se informace o nutnosti vypořádat dovolenou
  nebo
 • tato informace se zapíše do protokolu.

Doplněk Import mezd MS Excel

Doplněk Import mezd MS Excel nově dopočítává dny a hodiny, dny pracovní a hodiny pracovní při různých kombinacích vyplnění sloupců Dny, Hodiny, Dny pracovní, Hodiny pracovní

 • při jednodenních absencích dle zadaných sloupců a rozvrhu daného dne včetně absencí kratších než jedna směna
 • při vícedenních absencích dle zadaných sloupců a rozvrhu daných dní

a to pro absence za pracovní dny (např. Dovolená) i pro absence za kalendářní dny (např. Neplacené volno).

Elektronické podání Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti i pro cizince

ČSSZ upravila datovou větu služby HZUPN20 – tedy elektronického podání Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Nový element zahranicni umožní odesílat elektronicky hlášení o ukončení elektronicky také pro zahraniční zaměstnance. Spuštění nové verze podání se očekává 1. 11. 2021.

Při ukončení DPN (dočasné pracovní neschopnosti) cizince (mimo SR) vyberte v tiskovém formuláři po načtení události v detailu události v poli Zahraniční volbu Zahraničí kromě SR. V tom případě nebude při validaci xml souboru na straně ČSSZ probíhat kontrola na číslo rozhodnutí, takže to může být v libovolném formátu. Nově upravený je také vzor papírového formuláře.

Tiskový formulář Zápočtový list

Do tiskového formuláře Zápočtový list, do sekce III. Srážky ze mzdy zákonné – dohodnuté jsme přidali exekuce s druhem srážek Insolvence-pevná částka. K údajům o srážkách přibyla informace o datu doručení. Zahrnuty jsou i ty evidované exekuce, na které neproběhla žádná srážka.

 

Související dokumenty