Účetnictví – Použití zvláštního režimu pro cestovní službu ve Variu

vydání: 20211215 - verze: 14

Návrh postupu výpočtu a evidence DPH ve Variu

Tento návrh postupů vychází z dokumentu Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu, který vydalo Generální finanční ředitelství. Ke každému pravidlu z dokumentu uvádíme jeho řešení ve Variu. Postupy ve Variu se týkají pravidel od kapitoly 3.3. Předchozí kapitoly zde neuvádíme, protože se týkají určení druhů plnění a nároků na odpočet DPH a nesouvisí s postupy ve Variu.

Zdroj citací Finanční správa České republiky

3.3 Základ daně, výpočet přirážky z přijaté zálohy a výpočet daně

Základ daně se stanovuje vždy za jednotlivou poskytnutou cestovní službu zákazníkovi, nikoliv souhrnně za více cestovních služeb poskytnutých v rámci jednoho zdaňovacího období.

ŘešeníDoporučujeme vykazovat DPH na daňovém dokladu vystaveném na zákazníka (faktura nebo pokladní doklad za zájezd).

Základ daně - § 89 odst. 3

Základem daně je u poskytnuté cestovní služby přirážka snížená o daň z přirážky. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby.

ŘešeníMusíte vypočítat částku přirážky jako rozdíl mezi pořizovací cenou služeb. Způsob výpočtu je individuální podle vašeho konkrétního případu. Zadání částek do dokladu je popsáno dále.

Vyplňování v daňovém přiznání

Přirážka snížená o daň se uvádí v daňovém přiznání na ř. 1 do sloupce základ daně a daň vypočtená z přirážky včetně daně se uvádí na ř. 1 do sloupce daň na výstupu. Na ř. 26 daňového přiznání se uvádí částka za uskutečněné zdanitelné plnění podle zvláštního režimu pro cestovní službu snížená o přirážku včetně daně.

ŘešeníDaňový doklad bude obsahovat 2 položky:

1. Cenu cestovní služby (bez přirážky). Sazba DPH této položky je 0 %. Zdanitelné plnění je Zvláštní režim. Základ DPH bude vykázán na řádku 26 Přiznání k DPH.

2. Částku přirážky (Cena s DPH). Sazba DPH této položky je základní (21 %). Zdanitelné plnění je Základ daně. Základ a částka DPH budou vykázány na řádku 1 Přiznání k DPH.

Konkrétně pro zájezd v celkové ceně 16 000, kde přirážka činí 4 000:

Doklad Faktura, karta Položky

Výpočet přirážky z přijaté zálohy - § 89 odst. 4

V případě, že poskytovateli vzniká povinnost přiznat daň z přijaté úplaty před uskutečněním cestovní služby (dále jen „záloha”), stanoví se přirážka z přijaté zálohy a z ní základ daně a daň. Povinnost přiznat daň z přijaté zálohy vzniká tehdy, je-li cestovní služba známa dostatečně určitě, tj. je známa služba, která má být poskytnuta (posuzovanou službu lze identifikovat jako cestovní službu), sazba daně a místo plnění.

Přirážka z přijaté zálohy se stanoví jako součin přijaté zálohy a koeficientu pro výpočet přirážky. Přirážka z přijaté zálohy snížená o daň se uvádí jako základ daně do ř. 1 a daň vypočtená z přirážky z přijaté zálohy včetně daně se uvádí na ř. 1 do sloupce daň na výstupu. Na ř. 26 se uvádí částka přijaté zálohy snížená o přirážku z přijaté zálohy včetně daně.

ŘešeníMěli byste vypočítat hodnotu koeficientu, což je v podstatě poměr mezi pořizovací cenou služeb a přirážkou. Způsob výpočtu je individuální podle vašeho konkrétního případu.

Jelikož Vario umí vystavovat Daňové doklady o přijetí platby (DDoPP) poměrnou částí, lze se obejít bez koeficientu. Vytvoříte zálohovou fakturu, ve které uvedete cenu zájezdu a přirážku (stejně jako v daňovém dokladu ve výše uvedeném příkladu). Při vystavení DDoPP k záloze zvolíte zdanitelná plnění poměrnou částí a tím dojde k poměrnému rozdělení částek (viz řešení příkladu dále).

Základ daně při uskutečnění cestovní služby v případě přijetí zálohy

Při stanovení základu daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přijaté úplaty před uskutečněním cestovní služby, se postupuje obdobně dle § 37a zákona o DPH. V tomto případě je základem daně u cestovní služby poskytnuté v rámci zvláštního režimu rozdíl mezi základem daně podle § 89 odst. 3 a souhrnem základů daně podle § 89 odst. 4 zákona o DPH.

Příklad č. 5

Poskytovatel, který je plátcem, poskytne cestovní službu (zájezd) v termínu od 1. srpna do 10. srpna v celkové ceně 16 000 Kč včetně daně. Za jednotlivé nakoupené služby cestovního ruchu předpokládá, že uhradí celkem 12 000 Kč. Před uskutečněním cestovní služby přijal zálohu ve výši 1 000 Kč dne 1. února a dále obdržel k 1. dubnu doplatek v podobě druhé zálohy ve výši 15 000 Kč. Pro výpočet základu daně z přijaté zálohy postupuje poskytovatel dle § 89 odst. 6 a výši koeficientu stanovil na 0,25 [(16000-12000)/16000]. Přirážka z přijaté zálohy ve výši 1 000 Kč činí 250 Kč (1000*0,25). Daň z přirážky činí 43,39 Kč (250-250/1,21). Základ daně z přijaté zálohy činí 206,61 Kč (250-43,39).

ŘešeníVe Variu se vystaví zálohová faktura na požadovanou částku. Do zálohové faktury uvedete cenu cestovní služby a přirážku.

Doklad Zálohová faktura, karta Položky

 

Zákazník uhradí 1 000 Kč zálohu. Při úhradě zálohové faktury vystavíte DDoPP. Vario navrhne rozdělení uhrazené částky podle zdanitelných plnění. Pokud vyberete volbu Poměrnou částí, částka se rozpočítá stejně, jako byste použili výpočet koeficientem.

Rozpis úhrady na daňový doklad o přijetí platby (DDoPP) podle sazeb DPH

 

Výsledný DDoPP k přijaté platbě 1 000 Kč:

Daňový doklad o přijetí platby na kartě Položky

Příklad č. 5 – pokračování

Přirážka z přijaté zálohy ve výši 15 000 Kč činí 3 750 Kč (15000*0,25). Daň z přirážky činí 650,83 Kč (3750-3750/1,21). Základ daně z přijaté zálohy činí 3 099,17 Kč.

ŘešeníPři úhradě doplatku v podobě druhé zálohy ve výši 15 000 Kč postupujete stejným způsobem. Vystavený DDoPP obsahuje zbývající část plnění předepsaných zálohovou fakturou.

Daňový doklad o přijetí platby na kartě Položky

 

Oba vystavené DDoPP zajistí, aby se příslušné částky dostaly do Přiznání k DPH za příslušná období.

Příklad č. 5 - pokračování

Celková daň z přijatých záloh je 694,22 Kč a základ daně je 3 305,78 Kč.
Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (10. srpna) však poskytovatel cestovní služby uhradil za jednotlivé nakoupené služby 14 000 Kč. U cestovní služby tak byla ke dni uskutečnění zdanitelného plnění stanovena přirážka ve výši 2 000 Kč (16000-14000), daň ve výši 347,11 (2000-2000/1,21) a základ daně dle § 89 odst. 3 ve výši 1 652,89 Kč (2000-347,11). Protože přijal zálohy na cestovní službu, výsledný základ daně a výši daně ke dni uskutečnění cestovní služby (10. srpna) stanoví obdobně dle postupu uvedeného v § 37a zákona o DPH. To znamená, že základem daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (základ daně ke dni uskutečnění cestovní služby – základy daně z přijatých záloh) je – 1 652,89 Kč (1652,89-3305,78). Z vypočteného základu daně obdobně dle § 37a stanoví daň, a to ve výši – 347,11 Kč (--1652,89*0,21). V tomto případě poskytovatel zaplatil na dani více již na základě přijatých záloh, proto v daňovém přiznání za srpen sníží na ř. 1 daň o 347,11 Kč a základ daně o 1 652,89 Kč. Na ř. 26 uvede poskytovatel částku 2 000 Kč za uskutečněné zdanitelné plnění snížené o přirážku ke dni uskutečnění plnění a o souhrn částek z přijatých záloh snížených o přirážky přijatých záloh (16000-2000-[(1000+15000)-(250+3750)]). V případě, že dojde ke změně přirážky z důvodu konečného vyúčtování nakoupených služeb cestovního ruchu po dni uskutečnění zdanitelného plnění, poskytovatel opraví základ daně obdobně dle § 42 zákona o DPH.

ŘešeníVystaví se konečný daňový doklad. Uvede se skutečná cena přirážky (2 000). K dokladu se připojí uhrazená záloha. Vario vypočte DPH k nové přirážce a odečte zdanitelná plnění z DDoPP vystavených k úhradám.

Doklad Faktura, karta Položky

 

Výsledkem je změna DPH ve výši -347,11 a oprava základů o -1 652,89 resp. +2 000.

Přehled stavů položek dokladu

Výpočet daně

Výpočet daně se provede dle § 37 písm. b) zákona o DPH, tzv. metodou „shora”, kdy základem daně je přirážka včetně daně.

ŘešeníV položkách dokladů Varia zadáváte částku do sloupce Cena s DPH, daň a základ daně se dopočítají.

3.4 Místo plnění, datum uskutečnění cestovní služby, sazba daně a daňový doklad

Místo plnění – § 89 odst. 9

Místem plnění při poskytnutí cestovní služby je místo, kde má poskytovatel cestovní služby sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

ŘešeníVe Variu předpokládáme tuzemské místo plnění.

DUZP – § 89 odst. 10 a povinnost přiznat daň

Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby. Za den poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.

ŘešeníUvedete příslušné datum do pole Datum zdanitelného plnění konečného daňového dokladu.

 

Poskytovateli vzniká povinnost přiznat daň ke dni poskytnutí služby (obvykle k poslednímu dni poskytnuté cestovní služby). Pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata úplata, ze které vzniká povinnost přiznat daň, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté úplaty ke dni přijetí úplaty.

ŘešeníUvedete příslušné datum do pole Datum přijetí úhrady DDoPP.

Sazba daně – § 89 odst. 11

U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, pokud není osvobozena od daně (viz kapitola 3.6).

ŘešeníU položky s přirážkou na dokladech Varia vyplníte základní sazbu.

Daňový doklad – § 89 odst. 14

Poskytovatel cestovní služby uvádí při poskytnutí cestovní služby na daňovém dokladu údaj „zvláštní režim – cestovní služba”.

ŘešeníNa kartě Součet u konečného daňového dokladu vyberete příslušný text. Text se vyplní v číselníku textů.

Doklad Faktura, karta Součet

Daňový doklad – § 89 odst. 14 – pokračování

… Poskytovatel cestovní služby však nesmí uvést na daňovém dokladu samostatně daň týkající se přirážky.

ŘešeníZákazníkovi nelze vytisknout daňový dokad pomocí standardních tiskových formulář Varia. Daňový doklad Varia slouží pro evidenci DPH a účetního případu. Zákazníkovi lze z Varia vytisknout stvrzenku o přijetí úhrady. Jako potvrzení nákupu cestovní služby je potřeba použít smlouvu nebo případně doklad, který neobsahuje položky a údaje o DPH.

Připravili jsme tiskový formulář Faktura cestovní služba, který tiskne vydané faktury. Tiskový formulář neobsahuje položky a rekapitulaci DPH. Vytisknou se texty faktury, celková částka, uhrazené zálohy a částka zbývající k úhradě. Tiskový formulář Faktura cestovní služba není součástí standardní distribuce, dodává se zvlášť. Prosíme, kontaktujte nás.

Kurz pro přepočet cizí měny na české koruny

Poskytovatel cestovní služby, který fakturuje cestovní službu v cizí měně, použije pro přepočet cizí měny na českou měnu pravidla podle § 4 odst. 8 zákona o DPH.

ŘešeníPoužijte standardní nástroje na přepočet částek dokladu kurzem.

3.5 Oprava základu daně nebo výše daně

Poskytovatel cestovní služby při opravách postupuje přiměřeně dle § 42 nebo § 43 zákona o DPH. Poskytovatel cestovní služby nevystavuje opravný daňový doklad při opravě základu daně nebo výše daně u cestovní služby. Opravu provede pouze v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

ŘešeníČástky do Přiznání k DPH se dostávají prostřednictvím daňových dokladů. Případné opravy doporučujeme provést přímo na dokladech (např. pomocí záporné položky), aby oprava byla transparentní.

3.6 Osvobození cestovní služby od daně

Tato část se týká metodiky, ne postupů ve Variu.

3.7 Evidence

Souběh použití běžného režimu DPH a zvláštního režimu – § 89 odst. 17

Pokud poskytovatel cestovních služeb poskytuje cestovní služby jak v rámci běžného režimu, tak i povinně v rámci zvláštního režimu, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých režimů.

ŘešeníPoužívejte příslušné daňové doklady pro jednotlivá plnění.

4. Prodej cestovních služeb prostřednictvím poukazů

Tato část se týká metodiky, ne postupů ve Variu.

5. Ostatní

Přechodná ustanovení

Na daňové povinnosti vzniklé před 31. prosincem 2021 se použijí pravidla zákona o DPH účinného do tohoto data. Na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2022 se použijí pravidla zákona o DPH účinná od 1. ledna 2022.

ŘešeníNová pravidla uplatněte pro doklady s datem zdanitelného plnění od 1. 1. 2022.

 

Související dokumenty