Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2021 – I. část

vydání: 20201215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2021, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2021. Pozornost věnujte též novinkám v modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20201215.

Další novinky roku 2021 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Zásadní změnu přinese tzv. daňový balíček obsahující zrušení superhrubé mzdy, zvýšení základní daňové slevy na poplatníka a další.
Lednové vydání zajistí také nastavení částek normativních nákladů na bydlení a životního minima jednotlivce pro rok 2021, které jsou nezbytné pro výpočet exekucí za leden 2021. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2020.

Změny v roční uzávěrce dovolené v roce 2020

Vzhledem k zákonné úpravě v oblasti dovolených došlo ke změnám v roční uzávěrce dovolené.

 • Základní výměra dovolené je nově stanovena v týdnech. Výchozí hodnota je nastavena jako pětina základního nároku dovolené platné pro prosinec roku 2020. Tuto hodnotu lze změnit a pro rok 2021 nastavit v průběhu provedení roční uzávěrky dovolené za rok 2020. 
 • Do roku 2021 není převáděna přečerpaná dovolená z roku 2020 záporným zůstatkem staré dovolené v novém roce.
 • Pokud jsou převáděny základní nároky a individuální nároky stávajících poměrů, je jejich nová hodnota stanovena jako pětina obdobné hodnoty platné pro prosinec roku 2020.

Z důvodu změny výpočtu nároku na dovolenou doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu pro rok 2021. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte. Tím zajistíte správný vstup celého nároku do výpočtu podle nových pravidel. Hodnota nároku ponechaná v poli Individuální úprava bude bez úpravy přičtena k nároku spočítanému z hodnoty základního nároku, a to vždy nelimitovaná a nezkrácená.

Provedení roční uzávěrky dovolené v roce 2020

 • V období 12/2020 po zpracování mezd za prosinec spusťte v agendě Mzdy z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz Dovolená… vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky aktuálního roku, Nenastavené nároky, Neomluvená absence, Rozdílný nárokPřečerpaný nárok.
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Nastavte novou základní výměru dovolené pro rok 2021 v týdnech. Nastavte parametry pro vytvoření nových a dříve vytvořených nároků. Klepnutím na tlačítko  Provedení roční uzávěrky  se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2021.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené.
 • Doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu pro rok 2021. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2021, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2021 – v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

Změny v dovolených od roku 2021

Zákonem č. 285/2020 Sb. upravený zákoník práce stanovuje s účinností od 1. 1. 2021 nová pravidla pro vznik práva na dovolenou, určení její délky a jejího čerpání. Výklad nových pravidel se bude postupně vyvíjet podle názorů různých pracovněprávních autorit. Promítnutí změn do Varia je připraveno v souladu s názory autorů této právní úpravy.

Určujícím kritériem pro výpočet nároku na dovolenou je stanovená nebo kratší týdenní pracovní doba zaměstnance. Délka dovolené se určí z odpracovaných celých násobků týdenní pracovní doby zaměstnance a základní výměry dovolené v týdnech. Dovolená a její čerpání se nově posuzuje v hodinách. Nevyčerpaný zůstatek dovolené z roku 2020 bude v roce 2021 dočerpán ve dnech.

Změny v dovolené pro rok 2021 se do modulu Mzdy promítnou v těchto oblastech:

1. Nový dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu, který detailně rekapituluje:

 • Údaje pracovního poměru, které mají vliv na výpočet nároku dovolené.
 • Údaje o převodu a čerpání dovolené v členění na dovolenou převedenou z roku 2020 a dovolenou aktuálního roku.
 • Výpočet nového nároku.
 • Vypořádání roku celkem.

Celkový přehled nároků dovolené pro rok 2021 získáte:

a) V agendě Mzdy nastavené na rok 2020 z menu Agenda funkcí Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkazem Dovolená… Nástroje agendy (moderní vzhled) na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené Nárok na dovolenou pracovního vztahu konkrétního zaměstnance. Po provedení roční uzávěrky dovolené za rok 2020 najdete v agendě Mzdy nastavené na rok 2021 tytéž údaje ve stejné funkci na kartě Nároky aktuálního roku.

b) V agendě Mzdy nastavené v roce 2021 v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené – souhrn.

Individuální náhled na detail nároku dovolené pracovního poměru získáte v agendě Mzdy nastavené na rok 2021, následném přepnutí do agendy Personalistika a otevřením detailu pracovníka, kde na kartě Pracovní poměry otevřete detail pracovního poměru a klepnete na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

2. Změny v roční uzávěrce dovolené, které umožní převést stávající nároky stanovené ve dnech na základní výměru v týdnech a spočítají nové nároky pro rok 2021 v hodinách.

3. Změny v tiskových formulářích, kde kromě informací o dovolené roku 2021 v hodinách budou uváděny údaje o zůstatku a čerpání dovolené převedené z roku 2020 ve dnech.

Zvýšení hranice rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění a hranice pro zdanění srážkovou daní

Na základě nařízení vlády č. 436/2020 Sb. se od 1. 1. 2021 zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 500 Kč. Hranice pro zdanění srážkovou daní u příjmů v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc při neprovedeném prohlášení k dani navázaná na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění tedy činí nově také 3 500 Kč.

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2021

Očekává se, že návrh nařízení vlády, který stanoví výši částek normativních nákladů na bydlení a životního minima jednotlivce pro rok 2021, bude projednán vládou do konce roku. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2021 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

Nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2020

Statistickým úřadem byla zveřejněna průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2020 potřebná pro Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2020, která dosáhla 34 611 Kč. Na portálu MPSV však není k datu tohoto vydání k dispozici pro rok 2020 v této věci žádná nová informace, interaktivní formulář ani tiskový výstup ve formátu pdf, který by tuto novou hodnotu reflektoval. Orientační přehled o výši plnění povinného podílu za rok 2020 můžete získat v tiskovém formuláři po aktualizaci na toto vydání, které již novou hodnotu průměrné mzdy obsahuje. Kompletní tiskový formulář ZPS k tisku Ohlášení za rok 2020 včetně nového tiskového vzoru pro vás připravíme v následujícím vydání Varia.

 

Související dokumenty