Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Pro zpracování slev z pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele z vyměřovacích základů zaměstnanců pracujících se sjednanou kratší pracovní dobou podle zákona č. 216/2022 Sb. (dále sleva) se uplatní typ složky SP zaměstnavatele – sleva. Pro zadání mzdových složek podle důvodu uplatnění slevy odpovídající písmenům ag §7a odstavce 1 zákona č. 216/2022 Sb. se používají mzdové složky s typem složky SP zaměstnavatele – sleva a to:

 • Sleva A – starší 55 let
 • Sleva B – péče o dítě
 • Sleva C – péče o závislé
 • Sleva D – studium
 • Sleva E – rekvalifikace
 • Sleva F – zdravotní postižení
 • Sleva G – mladší 21 let

Zadání těchto mzdových složek do výchozích resp. měsíčních mzdových složek zajistí kontrolu nároku, výpočet a následné uplatnění slevy v dalších krocích zpracování mezd.

Tyto mzdové složky je možné použít jako výchozí mzdové složky na kartě Nastavení dialogu Pracovní poměr. Je také možné je běžným způsobem přidávat do měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda nebo funkcí hromadného zadávání. V jednom období může být pro jednoho zaměstnance použita pouze jedna mzdová složka s typem složky SP zaměstnavatele – sleva. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, musí si zaměstnavatel vybrat, ve kterém poměru chce slevu uplatnit. Slevu lze uplatnit pouze v pracovním vztahu s typem poměru HPP, tedy v pracovním poměru.

Pro zadání slevy je možné vytvořit mzdové složky s uživatelským názvem s použitím typu složky SP zaměstnavatele – sleva. V tom případě je nutné do detailu mzdové složky v dialogu Mzdová složka zadat písmeno AG určující důvod slevy do pole Kód složky.

Ve mzdové složce pro uplatnění slevy uživatel nezadává žádné další údaje. Při výpočtu jsou složkou slevy spuštěny kontroly nároku na slevu:

Kontroly

Pro důvody AF – pracovní doba v rozmezí 8 až 30 hodin

Pro důvody A, D a G – kontrola dosažení věkové hranice

Pro důvody AG:

 • kontrola nepřekročení 1,5 násobku průměrné mzdy úhrnem vyměřovacích základů pojištěných poměrů zaměstnance za aktuální období podle §7a odst. 3 písm. a)
 • kontrola nepřekročení 1,15 % průměrné mzdy úhrnem vyměřovacích základů pojištěných poměrů zaměstnance připadajících na jednu hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech pojištěných poměrů zaměstance za aktuální období podle §7a odst. 3 písm. b)

Pro důvody AF:

 • kontrola překročení limitu 138 hodin odpracovanou dobou ve všech poměrech zaměstnance včetně doby výkonu práce za aktuální období podle §7a odst. 3 písm. c)

Jako odpracované pro účely §7a odst. 3 písm. c) eviduje Vario hodiny:

 • skutečně odpracované – pole Hodiny v měsíční mzdové složce Hrubá mzda
 • hodiny svátků, kdy zaměstnanec nepracuje pro svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy – mzdové složky s typem složky Svátek
 • hodiny zadané ve mzdových složkách absencí – mzdové složky s typem složek, které mají nastaven parametr Absence s výjimkou typu Překážky org. – počasí – hod.Překážky organizace – denní

Pokud kontrola nenajde důvod nesplnění nároku, pak se do následujících polí vloží odpovídající hodnoty:

 • Částka – částka 5 % z vyměřovacího základu pro sociální pojištění daného poměru zaměstnance
 • Sazba – sjednaná týdenní pracovní doba
 • Základ – vyměřovací základ sociálního pojištění daného poměru zaměstnance

V případě nesplnění podmínek nároku se důvod nesplnění podmínky zobrazí (nebo zapíše do protokolu) a uloží do pole Poznámky mzdové složky slevy. Ostatní pole složky se vynulují. Pokud nejsou splněny podmínky nároku na slevu, je možné složku ve mzdě ponechat nebo odstranit.

Zadání složky slevy nijak neovlivňuje samotnou mzdu zaměstnance.

Optimalizace označení dovolené nad zákonný nárok

Při uplatnění slevy probíhá kontrola nepřekročení 1,15 % průměrné mzdy úhrnem vyměřovacích základů pojištěných poměrů zaměstnance připadajících na jednu hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech pojištěných poměrů zaměstance za aktuální období podle §7a odst. 3 písm. b). Do odpracovaných hodin lze zahrnout pouze zákonné nároky na pracovní volnodovolenou. U čerpané dovolené je tedy nutné rozlišovat případné čerpání dovolené poskytnuté nad rámec zákona, tedy nad 4 týdny. Pro minimalizaci rizika, že zpětně dojde ke zpochybnění uplatnění slevy a z toho vyplývajícího případného penále za dlužné pojistné a pro hladký způsob evidence dovolené, slouží funkce Optimalizace označení dovolené nad zákonný nárok.

Tato funkce označuje automaticky hodiny čerpání dovolené nad zákonný nárok tak, aby bylo čerpání těchto hodin dovolené upřednostňováno před čerpáním zákonného nároku při současném zachování nároku na slevu. Tato optimalizace nevyžaduje žádný další úkon při zadávání dovolené, kromě případného nastavení zákonného nároku ve výši 8 týdnů dovolené pro pedagogické pracovníky.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu – detail dovolené

 • V detailu dovolené v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu přibyla nová pole Zákonný nárokNad zákonný nárok. Zobrazují, kolik hodin z Aktuálního nároku odpovídá základní výměře dovolené a kolik hodin představuje nárok nad zákonnou minimální výměru. Pro běžné zaměstnance se automaticky vychází ze základní minimální výměry dovolené 4 týdnů dle § 212 odst. 1 zákoníku práce. Pro pedagogické pracovníky je nutné nastavit nárok dle § 212 odst. 3 zákoníku práce v dialogu Pracovní poměr.

Zadání zákonného nároku na dovolenou pro pedagogické pracovníky

 • Z důvodu potřeby rozlišit čerpání nároku dle zákonné minimální výměry a nároku nad zákonný limit je nově nutné rozlišit běžné a pedagogické pracovníky. Pro pedagogické pracovníky, na které je uplatňována sleva, je nutné v dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví v tabulce Termíny poměru vybrat volbu Zákonný nárok dovolené. Do tabulky pod touto volbou vytvořte záznam, kde do pole Od zadejte první den roku začátku zaměstnání pedagogického pracovníka nebo nejpozději 1. 1. 2022 (pokud pracovní poměr vznikl dříve) a do pole Zákonný nárok dovolené zadejte 8 jako zákonný nárok dle § 212 odst. 3 zákoníku práce. U ostatních zaměstnanců není nutné tento záznam vytvářet. Pro rozlišení čerpání nároku dle zákonného výměru a nároku nad zákonný limit se u nich automaticky vychází ze základní výměry dovolené 4 týdnů dle § 212 odst. 1 zákoníku práce.

Přehled o výši pojistného

Slevu za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu Přehled o výši pojistného resp. e-podáním ve verzi PVPOJ2023 běžným způsobem pomocí doplňku Datové schránky nebo Elektronická podání. Sleva je odečtena od standardně vypočteného pojistného, které je zaměstnavatel povinen platit. Kromě částky slevy je ve formuláři uveden také počet zaměstnanců, za které slevu uplatňuje, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje. Pro elektronické podání přibyla kontrola zadání důvodu uplatnění slevy.

Příkaz

Po zpracování mezd se při vytvoření platebního příkazu odečtou částky mzdových složek s typem složky SP zaměstnavatele – sleva zaokrouhlené na korunu nahoru od běžného odvodu částek pojistného na sociální zabezpečení při volbě Odvody SP.

Zaúčtování

Typ složky SP zaměstnavatele – sleva je nastaven k zaúčtování. V dialogu Zaúčtování (nebo v detailu typu mzdové složky SP zaměstnavatele – sleva) je nutné nastavit pro mzdové složky slev s tímto typem odpovídající předkontaci. Vhodné je použít předkontaci (a další nastavení) používanou pro účtování složky SP zaměstnavatele. V tom případě jsou částky slev účtovány jako snížení nákladů plynoucího z pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele bez nutnosti dalších úprav. Zaúčtování respektuje principy zaúčtování složky SP zaměstnavatele pro účtování slev při všech zvolených způsobech zaúčtování.

 

Související dokumenty