Dovolená od roku 2021

Obsah:

Dialog Dovolená

Základní přehled o nastavených nárocích dovolené jednotlivých pracovních poměrů získáte v agendě Mzdy z menu Agenda funkcí Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz Dovolená… vyberete z Nástroje agendy (moderní vzhled). Tento formulář slouží také k provedení roční uzávěrky dovolené (obr. 1).

Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů

Obrázek 1: Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů.

 

Poklepáním na identifikátor v poli sloupce Pracovní poměr (obr. 1) otevřete formulář Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) s detailními údaji o nárocích, čerpání a zůstatcích dovolené, který se liší podle roku nastaveného v agendě Mzdy. Od roku 2021 je k dispozici nový formulář Nárok na dovolenou pracovního vztahu, který reflektuje novou právní úpravu platnou od 1. 1. 2021. Např. nároky roku 2021 v tomto novém formuláři otevřete z agendy Mzdy nastavené v roce 2020 po provedení roční uzávěrky roku 2020 z karty Nároky nového roku nebo z agendy Mzdy nastavené v roce 2021 z karty Nároky aktuálního roku. Stejný formulář otevřete také z detailu pracovního poměru po klepnutí na tlačítko Dialog Mzda Dovolená po předchozím nastavení agendy Mzdy do roku 2021.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) umožňuje nastavit nový nárok na dovolenou, zobrazit přehled převedené a čerpané dovolené, návrh pro krácení dovolené z důvodu dlouhodobé absence a vypořádat zbývající dovolenou při ukončení pracovního vztahu.

 • Formulář se otevírá z dialogu Pracovní poměr a Mzda tlačítkem Dialog Mzda Dovolená
 • Dialog lze otevřít také po zadání data ukončení pracovního poměru ze zobrazeného dialogu Ukončení pracovního poměru tlačítkem Nastavit u řádku Nový nárok na dovolenou.
 • Otevření je možné také z dialogu Dovolená z karet Nároky aktuálního roku a Nároky nového roku (obr. 1).
 • V dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) je popsáno, v jakých jednotkách jsou jednotlivé časové hodnoty uváděny. Hodnoty roku 2020 jsou primárně ve dnech, základní roční výměra a individuální úprava v týdnech. Ostatní údaje jsou primárně v hodinách. Pokud je uváděn ekvivalent hodinových hodnot i ve dnech, je pro přepočet použita hodnota pracovního dne aktuálně nastavená v pracovním poměru. Obdobně to platí pro ekvivalent dnů uváděný v hodinách. Pouze počet hodin čerpané dovolené z roku 2020 je uváděn podle hodnoty pracovního dne v době čerpání dovolené.

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

Rekapitulace údajů pracovního poměru

V části Rekapitulace údajů pracovního poměru (obr. 2) jsou vlevo zobrazeny základní údaje o pracovním poměru. Vpravo pak údaje vztahující se k aktuálnímu roku, které také ovlivňují výpočet nároku:

Pole Typ indikuje typ dovolené, na kterou vznikl nárok:

 • 1 – Dovolená za kalendářní rok
 • 2 – Poměrná část dovolené
 • Pole Pracovní doba/den uvádí hodnoty stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a obvyklou délku pracovního dne (směny) aktuálně nastavené v pracovním poměru.
 • Pole Pracovní fond zobrazuje celkový počet hodin v roce podle pracovního rozvrhu a stanovené týdenní pracovní doby.
 • Pole Náhradní doby vyčísluje celkový počet hodin evidovaných mzdovými složkami, které jsou do výpočtu nároku započítávány jako limitované náhradní doby výkonu práce.
 • Pole Průměrná TPD (týdenní pracovní doba) odpovídá průměrné týdenní pracovní době pracovního poměru za všechna období trvání poměru v roce podle pole Pracovní doba pracovního poměru v případě, že mzda období není zpracována, nebo pole Pracovní doba mzdy období, pokud mzda období je zpracována. K této hodnotě jsou vztaženy všechny limity pro dovolenou tj. 4, 12 a 20násobek týdenní pracovní doby. 
 • Pole Plánovaný počet směn Zatržítko a Skutečný počet směn Zatržítko jsou využity při výpočtu nároku u nerovnoměrných pracovních režimů.
 • Pole Pro rok (obr. 3) uvádí, pro který rok se zobrazují detailní údaje o dovolené, dále Aktuální rok. 

Převod a čerpání dovolené

Část Převod a čerpání dovolené zobrazuje přehled nároku, čerpání a zbývající části dovolené v členění na dovolenou z roku 2020 ve dnech a hodinách a z aktuálního roku v hodinách. Tlačítkem Dialog za polem Čerpaná celkem lze zobrazit přehled čerpání dovolené ve vybraném roce.

Nastavení nároku na dovolenou

Výpočet nového nároku

Část Výpočet nového nároku slouží k nastavení nároku dovolené ve vybraném roce (obr. 3).

 • Pole Základní roční výměra udává základní nárok dovolené daného zaměstnance v týdnech. Při vytvoření záznamu se přednastaví hodnota, která je nastavena jako výchozí nárok firmy v dialogu Nastavení. Tento základní nárok lze zvýšit u konkrétního zaměstnance dle zákoníku práce o další týdny nebo jeho části. Tento základní nárok je zadán v plné výši za celý rok i v případě, že pracovní vztah celý rok netrval.
 • Pole Individuální úprava (nekrácená) umožňuje zadat počet týdnů dovolené, o které se navýší celkový nárok spočítaný ze základního nároku. Není nijak limitována nebo krácena, je pouze přičtena k nároku spočítaného ze základní roční výměry poměru. Měla by být používána ve výjimečných, opodstatněných případech.
 • V poli Aktuální (uložený) nárok se zobrazuje nárok aktuální, platný. Jde o nárok, který je v dané chvíli uložen a ze kterého se počítá zbývající dovolená. Při nástupu je třeba nejdříve použít tlačítko Vytvořit, aby se vytvořila hodnota v poli Aktuální (uložený) nárok. Pak to bude vypadat následovně:

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 3: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

Ze základního nároku se spočítá Nový (navrhovaný) nárok na dovolenou. Při výpočtu nového nároku na dovolenou je dále přihlédnuto k datu Vznik poměru a Datum ukončení, k polím Pracovní dobaRozvrh ke dnům, které nejsou považovány za výkon práce pro účely dovolené a limitovaným náhradním dobám, zadaným v nastavovaném ročním období.

Hodnoty Aktuální nárok a Nový nárok (obr. 3) by měly být v souladu. V opačném případě se zobrazí v poli Poznámka informace o nesouladu. Pokud hodnoty v souladu nejsou, je možné tlačítkem Nastavit (resp. Upravit) nový nárok nastavit jako Aktuální.

Vypořádání roku celkem

Část Vypořádání roku celkem (obr. 3) zobrazuje výslednou bilanci převedeného a nového nároku po čerpání dovolené v aktuálním roce a případném krácení pro neomluvenou absenci.

 • Pole z minulého roku eviduje hodiny nevyčerpané dovolené převedené z předchozího roku. Pro rok 2021 se nepoužívá.
 • Tlačítkem Zatržítko za polem Krácení pro neoml. absenci je možné zobrazit přehled neomluvené absence evidované ve mzdových složkách. Pokud je návrh uživatelem akceptován, pak je návrh uložen do pole Krácení pro neoml. absenci
 • V poli Čerpaná z aktuálního roku se zobrazuje počet hodin dovolené čerpané ve vybraném roce.
 • Do pole Zbývá z aktuálního roku se počítá zbývající nárok na dovolenou aktuálního roku v hodinách z polí: Aktuální nárok + Z minulého roku - Krácení pro neoml. absenci - Čerpaná z aktuálního roku.
 • Do pole Zbývá z roku 2020 se počítá zbývající nárok na dovolenou z roku 2020 ve dnech z údajů tabulky Z roku 2020 z polí: Nárok - Čerpaná.
 • V poli Převést/Proplatit se zobrazuje zbytek dovolené, které je možné převést do dalšího roku nebo proplatit při skončení pracovního vztahu.
 • Tlačítkem Dialog Proplatit bude možné vytvořit mzdovou složku pro proplacení zbývající dovolené při skončení pracovního poměru.

Při vytváření nároku při vzniku pracovního poměru z agendy Personalistika musí být v agendě Mzdy vybrán rok podle roku vzniku poměru. Např. při vzniku poměru 1. 1. 2021 je nutné mít v agendě Mzdy nastavený Rok 2021.
Při vypořádání dovolené při ukončení pracovního poměru z agendy Personalistika musí být v agendě Mzdy vybrán rok podle data ukončení. Např. ukončení k 31. 1. 2021 budete fyzicky provádět v únoru, ale v agendě Mzdy je nutné mít nastavený Rok 2021 a Období 1.

Přehled dovolené

Část Přehled dovolené (obr. 3) zobrazuje přehled všech záznamů dovolené pro jednotlivé roky, které pro daný pracovní vztah existují.

 • Celkový přehled nároku na dovolenou všech zaměstnanců v aktuálním roce lze nadále zobrazit v agendě Mzdy volbou Nástroje agendy(Agenda)/Dovolená….
 • Převod dovolené do nového roku bude nadále zajišťovat funkce Roční uzávěrka spuštěná v posledním období aktuálního roku po zpracování mezd posledního období roku.

Vypořádání nároku na dovolenou u nerovnoměrného rozvrhu

A. Při ukončení pracovního poměru
1. Zkontrolujte, zda je vyplněno pole Plánovaný počet směn.
2. Proveďte načtení skutečného počtu směn označením pomocí Zatržítko. Při kliknutí na Ano se doplní skutečný počet odpracovaných směn a upraví se nárok na dovolenou v poli Nový (navrhovaný) nárok.
3. V případě, že zaměstnanec měl neomluvenou absenci, zjistěte, zda není důvod ke Krácení pro neoml. absenci. Kliknutím na Zatržítko Návrh na krácení dovolené zobrazíte přehled neomluvených dob.
4. Klikněte na Upravit.
5. Chcete-li Převést / Proplatit dovolenou, klikněte na Vytvořit složku.
6. Ukončete kliknutím na Zavřít.
B. Při Roční uzávěrce
1. Na kartě Přepočet směn poklepejte na Pracovní poměr.
2. V detailu Dovolené/Nárok na dovolenou pracovního vztahu zkontrolujte, zda je načten Plánovaný počet směn, případně jej doplňte ve funkci Rozvrhy.
3. Proveďte načtení Skutečného počtu směn aktivací  Zatržítko v tomto poli.
4. Pokračujte ve vypořádání dovolené na ostatních kartách.

Roční uzávěrka dovolené

Roční uzávěrka se spouští z posledního období roku, který se uzavírá – v agendě Mzdy:

 • z menu Agenda funkcí Dovolená… (klasický vzhled),
  nebo příkazem Dovolená… Nástroje agendy (moderní vzhled).

Nastavení nároku probíhá pro všechny pracovní vztahy, které nejsou ukončené nebo končí po posledním dni aktuálního roku, a v poli Poměr mají typ poměru, který má nastaven parametr Dovolená.

Karta Nároky aktuálního roku (obr. 1) zobrazuje přehled všech vytvořených nároků aktuálního roku. Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky aktuálního roku, Nenastavené nároky, Přepočet směn, Dlouhodobá absence a Přečerpaný nárok.

Poté se přepněte na kartu Roční uzávěrka (obr. 1) a proveďte nastavení způsobu provedení uzávěrky. Nastavit lze způsob nastavení výchozích hodnot nových nároků a již vytvořených nároků.

Provést roční uzávěrku

Po klepnutí na tlačítko  Provést roční uzávěrku  probíhá vytvoření záznamu dovolené pro nový rok pro jednotlivé pracovní poměry v následujících krocích:

1. Zjištění výchozího základního nároku firmy v lednu následujícího roku. Pokud není nastaven výchozí základní nárok firmy v lednu následujícího roku v dialogu Mzdy/Nastavení, zobrazí se dotaz na výchozí základní nárok firmy.

2. Zjištění, zda nárok daného pracovního poměru v novém roce již existuje a dále se postupuje dle nastavení na kartě Roční uzávěrka:

a) Pokud záznam existuje a je vybrána volba Aktualizovat:

 1. jestliže je zatrženo Zatržítko ponechat základní nárok poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 2. je-li zatrženo Zatržítko ponechat individuální úpravu nároku poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 3. nastavení nároku.

Jestliže záznam existuje a je vybrána volba Neaktualizovat, nic se neděje.

b) Pokud záznam neexistuje, probíhá nastavení nároku.

3. Vytvořené záznamy se zobrazí formou seznamu na kartě Nároky nového roku.

Nastavení nároku v roční uzávěrce

 • Podle nastavení se uloží Základní roční výměra (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku nebo výchozí nárok firmy).
 • Podle nastavení se uloží Individuální úprava nároku (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku).
 • Je zjištěn pracovní fond podle stanovené týdenní pracovní doby a rozvrhu (standardní = 5; nestandardní = podle nastavení; nerovnoměrný = plánovaný počet směn) a doba trvání poměru v roce.
 • Provede se výpočet nového nároku, který se uloží do Aktuálního (uloženého) nároku.
 • Spočítá se zbytek dovolené z aktuálního roku a uloží se do Z minulého roku. V roce 2020 do Minulá z roku 2020 Nárok ve dnech.

Nebude-li Roční uzávěrka dovolené provedena, objeví se příslušná informační hláška v dialogu Vytvoření mezd v Období 1 nového roku.

Proplácení zbytku dovolené při ukončení pracovního vztahu

V dialogu Dovolená/Nárok na dovolenou pracovního vztahu se zobrazuje pole Zbývá z aktuálního roku a Zbývá z roku 2020. Pokud jsou tyto hodnoty nenulové a u pracovního poměru je vyplněné pole Datum ukončení v aktuálním roce, je možné klepnout na tlačítko Proplatit. Tato funkce umožňuje při skončení pracovního poměru vytvořit mzdovou složku Proplacená dovolená se zbývajícím počtem hodin dovolené. Dny dovolené zbývající z roku 2020 jsou přepočítány na hodiny podle aktuální délky pracovního dne.

Po klepnutí na tlačítko systém zjistí, zda období ukončení poměru není uzavřené. Pokud je uzavřené, má uživatel možnost období otevřít a složku do něj vytvořit nebo vytvořit složku do výchozích složek tak, že se složka vytvoří v dalším období, nebo složku nevytvořit.

Pokud je období otevřené, pak se zjistí, zda je mzda daného zaměstnance v období ukončení poměru již vytvořená. Pokud ano, složka proplacené dovolené se do něj vytvoří. Pokud není vytvořená, může uživatel potvrdit vytvoření složky do výchozích složek tak, aby se vytvořila s vytvořením mezd v období ukončení poměru nebo složku nevytvořit. Pokud je vybrána volba, která otevírá období, měl by po výpočtu mzdy s novou mzdovou složkou uživatel období opět uzavřít.

Pokud se složka vytvoří, do počtu hodin se doplní počet hodin z pole Zbývá z aktuálního období a hodiny odpovídající dnům v poli Zbývá z roku 2020. Pokud je nalezen průměrný hodinový výdělek platný v daném období, dosadí se do pole Základ a spočítá se náhrada do pole Částka. Pokud není nalezen, zobrazí se informace, že je nutné průměrný výdělek do pole Základ zadat, aby proběhl výpočet náhrady. Po vytvoření složky by měl uživatel spustit výpočet mzdy.

Kontrola dovolené

Při zadání měsíční mzdové složky Dovolená nebo Proplacená dovolená probíhá kontrola nastavení a čerpání dovolené. Kontrola probíhá v dialogu Měsíční složka při klepnutí na tlačítko OK, OK+Další a Použít a při zavření dialogu Mzdy/Hromadné zadáván/Dovolené, překážky.

Při kontrole systém zjistí, zda je pro aktuální rok nárok dovolené pro daného zaměstnance nastaven. Pokud není, je uživatel zobrazením informační hlášky vyzván, aby provedl nastavení nároku dovolené a zkontroloval její čerpání. Pokud je nárok nastaven, kontroluje se, zda není přečerpán. Pokud je přečerpán a v daném měsíci existuje složka proplacené dovolené, může se uživatel rozhodnout, zda si přeje upravit počet hodin ve složce proplacené dovolené o přečerpaný počet hodin. Pokud tuto možnost nevyužije, je vyzván, aby problém vyřešil jiným způsobem. Pokud složka proplacené dovolené v daném období neexistuje, je uživatel také vyzván, aby zkontroloval nastavený nárok a zadané čerpání dovolené.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty