Dovolená od roku 2021

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Dovolená

Základní přehled o nastavených nárocích dovolené jednotlivých pracovních poměrů získáte:

 • v agendě Mzdy z menu Nástroje agendy(Agenda) příkazem Dovolená… (moderní nebo klasický vzhled). Tento formulář slouží také k provedení roční uzávěrky dovolené (obr. 1).

Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů

Obrázek 1: Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů.

 

Poklepáním na identifikátor v poli sloupce Pracovní poměr (obr. 1) otevřete formulář Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) s detailními údaji o nárocích, čerpání a zůstatcích dovolené, který se liší podle roku nastaveného v agendě Mzdy. Od roku 2021 je k dispozici nový formulář Nárok na dovolenou pracovního vztahu, který reflektuje novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2021. Např. nároky roku 2021 v tomto novém formuláři otevřete z agendy Mzdy nastavené v roce 2020 po provedení roční uzávěrky roku 2020 z karty Nároky nového roku nebo z agendy Mzdy nastavené v roce 2021 z karty Nároky aktuálního roku. Stejný formulář otevřete také z detailu pracovního poměru po klepnutí na tlačítko Dialog Mzda Dovolená po předchozím nastavení agendy Mzdy do roku 2021.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) umožňuje nastavit nový nárok na dovolenou, zobrazit přehled převedené a čerpané dovolené, návrh pro krácení dovolené z důvodu neomluvené absence a vypořádat zbývající dovolenou při ukončení pracovního vztahu.

 • Formulář se otevírá z dialogu Pracovní poměr a Mzda tlačítkem Dialog Mzda Dovolená
 • Dialog lze otevřít také zadáním data ukončení pracovního poměru v zobrazeném dialogu Ukončení pracovního poměru resp. tlačítkem Vytvořit u řádku Nový nárok na dovolenou.
 • Otevření je možné také z dialogu Dovolená z karet Nároky aktuálního roku a Nároky nového roku (obr. 1).
 • V dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) je popsáno, v jakých jednotkách jsou jednotlivé časové hodnoty uváděny. Hodnoty roku 2020 jsou primárně ve dnech, základní roční výměra a individuální úprava v týdnech. Ostatní údaje jsou primárně v hodinách. Pokud je uváděn ekvivalent hodinových hodnot i ve dnech, je pro přepočet použita hodnota pracovního dne aktuálně nastavená v pracovním poměru. Obdobně to platí pro ekvivalent dnů uváděný v hodinách. Pouze počet hodin čerpané dovolené z roku 2020 je uváděn podle hodnoty pracovního dne v době čerpání dovolené.

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

Rekapitulace údajů pracovního poměru

V části Rekapitulace údajů pracovního poměru (obr. 2) jsou vlevo zobrazeny základní údaje o pracovním poměru. Vpravo pak údaje vztahující se k aktuálnímu roku, které také ovlivňují výpočet nároku:

Pole Typ indikuje typ dovolené, na kterou vznikl nárok:

 • 1 – Dovolená za kalendářní rok
 • 2 – Poměrná část dovolené
 • Pole Pracovní doba/den uvádí hodnoty stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a obvyklou délku pracovního dne (směny) aktuálně nastavené v pracovním poměru.
 • Pole Pracovní fond zobrazuje celkový počet hodin v roce podle pracovního rozvrhu a stanovené týdenní pracovní doby.
 • Pole Náhradní doby vyčísluje celkový počet hodin evidovaných mzdovými složkami, které jsou do výpočtu nároku započítávány jako limitované náhradní doby výkonu práce.
 • Pole Průměrná TPD (týdenní pracovní doba) odpovídá průměrné týdenní pracovní době pracovního poměru za všechna období trvání poměru v roce podle pole Pracovní doba pracovního poměru v případě, že mzda období není zpracována, nebo pole Pracovní doba mzdy období, pokud mzda období je zpracována. K této hodnotě jsou vztaženy všechny limity pro dovolenou tj. 4, 12 a 20násobek týdenní pracovní doby. 
 • Pole Plánovaný počet směn Zatržítko umožňuje uložit aktuální plánovaný počet směn zadaný u daného rozvrhu, který byl použit při výpočtu nároku u nerovnoměrných pracovních režimů. Pole Skutečný počet směn je informativní. Předpokladem pro výpočet správného nároku je zadávání pracovních rozvrhů do jednotlivých období před zpracováním mezd v průběhu celého roku ve funkci Rozvrhy... Plánovaný počet směn se použije v období roční uzávěrky pro výpočet předpokládaného nároku nového roku. V průběhu roku jsou pro výpočet použity zadané rozvrhy již zpracovaných období. Za nezpracovaná období je do výpočtu nároku započten poměrný počet směn z plánovaného počtu směn.
 • Pole Pro rok (obr. 3) uvádí, pro který rok se zobrazují detailní údaje o dovolené, dále Aktuální rok. 

Převod a čerpání dovolené

Část Převod a čerpání dovolené zobrazuje přehled nároku, čerpání a zbývající části dovolené v členění na dovolenou z roku 2020 ve dnech a hodinách a z aktuálního roku v hodinách. Tlačítkem Dialog za polem Čerpaná celkem lze zobrazit přehled čerpání dovolené ve vybraném roce.

Nastavení nároku na dovolenou

Výpočet nového nároku

Část Výpočet nového nároku slouží k nastavení nároku dovolené ve vybraném roce (obr. 3).

 • Pole Základní roční výměra udává základní nárok dovolené daného zaměstnance v týdnech. Při vytvoření záznamu se přednastaví hodnota, která je nastavena jako výchozí nárok firmy v dialogu Nastavení. Tento základní nárok lze zvýšit u konkrétního zaměstnance dle zákoníku práce o další týdny nebo jeho části. Tento základní nárok je zadán v plné výši za celý rok i v případě, že pracovní vztah celý rok netrval.
 • Pole Individuální úprava (nekrácená) umožňuje zadat počet týdnů dovolené, o které se navýší celkový nárok spočítaný ze základního nároku. Není nijak limitována nebo krácena, je pouze přičtena k nároku spočítaného ze základní roční výměry poměru. Měla by být používána ve výjimečných, opodstatněných případech.
 • V poli Aktuální (uložený) nárok se zobrazuje nárok aktuální, platný. Jde o nárok, který je v dané chvíli uložen a ze kterého se počítá zbývající dovolená. Při nástupu je třeba nejdříve použít tlačítko Vytvořit, aby se vytvořila hodnota v poli Aktuální (uložený) nárok. Pak to bude vypadat následovně:

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 3: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

Ze základního nároku se spočítá Nový (navrhovaný) nárok na dovolenou. Při výpočtu nového nároku na dovolenou je dále přihlédnuto k datu Vznik poměru a Datum ukončení, k polím Pracovní dobaRozvrh ke dnům, které nejsou považovány za výkon práce pro účely dovolené a limitovaným náhradním dobám, zadaným v nastavovaném ročním období.

Hodnoty Aktuální nárok a Nový nárok (obr. 3) by měly být v souladu. V opačném případě se zobrazí v poli Poznámka informace o nesouladu. Pokud hodnoty v souladu nejsou, je možné tlačítkem Nastavit (resp. Upravit) nový nárok nastavit jako Aktuální.

 • Pole Zákonný nárok a Nad zákonný nárok zobrazují, kolik hodin z Aktuálního nároku odpovídá základní výměře dovolené a kolik hodin představuje nárok nad zákonnou minimální výměru. Pro běžné zaměstnance se automaticky vychází ze základní minimální výměry dovolené 4 týdnů dle § 212 odst. 1 zákoníku práce. Pro pedagogické pracovníky je nutné nastavit nárok dle § 212 odst. 3 zákoníku práce v dialogu Pracovní poměr. Rozdělení nároku pro kontrolu nároku souvisí s uplatněním slevy na pojistném z pojistného zaměstnavatele za zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou viz Optimalizace označení dovolené nad zákonný nárok.

Vypořádání roku celkem

Část Vypořádání roku celkem (obr. 3) zobrazuje výslednou bilanci převedeného a nového nároku po čerpání dovolené v aktuálním roce a případném krácení pro neomluvenou absenci.

 • Pole z minulého roku eviduje hodiny nevyčerpané dovolené převedené z předchozího roku. Pro rok 2021 se nepoužívá.
 • Tlačítkem Zatržítko za polem Krácení pro neoml. absenci je možné zobrazit přehled neomluvené absence evidované ve mzdových složkách. Pokud je návrh uživatelem akceptován, pak je návrh uložen do pole Krácení pro neoml. absenci
 • V poli Čerpaná z aktuálního roku se zobrazuje počet hodin dovolené čerpané ve vybraném roce.
 • Do pole Zbývá z aktuálního roku se počítá zbývající nárok na dovolenou aktuálního roku v hodinách z polí: Aktuální nárok + Z minulého roku - Krácení pro neoml. absenci - Čerpaná z aktuálního roku.
 • Do pole Zbývá z roku 2020 se počítá zbývající nárok na dovolenou z roku 2020 ve dnech z údajů tabulky Z roku 2020 z polí: Nárok - Čerpaná.
 • V poli Převést/Proplatit se zobrazuje zbytek dovolené, který je možné převést do dalšího roku nebo proplatit při skončení pracovního vztahu.
 • Tlačítkem Dialog Proplatit bude možné vytvořit mzdovou složku pro proplacení zbývající dovolené při skončení pracovního poměru.

Při vytváření nároku při vzniku pracovního poměru z agendy Personalistika musí být v agendě Mzdy vybrán rok podle roku vzniku poměru. Např. při vzniku poměru 1. 1. 2021 je nutné mít v agendě Mzdy nastavený Rok 2021.
Při vypořádání dovolené při ukončení pracovního poměru z agendy Personalistika musí být v agendě Mzdy vybrán rok podle data ukončení. Např. ukončení k 31. 1. 2021 budete fyzicky provádět v únoru, ale v agendě Mzdy je nutné mít nastavený Rok 2021 a Období 1.

Přehled dovolené

Část Přehled dovolené (obr. 3) zobrazuje přehled všech záznamů dovolené pro jednotlivé roky, které pro daný pracovní vztah existují.

 • Celkový přehled nároku na dovolenou všech zaměstnanců v aktuálním roce lze nadále zobrazit v agendě Mzdy volbou Nástroje agendy(Agenda)/Dovolená….
 • Převod dovolené do nového roku bude nadále zajišťovat funkce Roční uzávěrka spuštěná v posledním období aktuálního roku po zpracování mezd posledního období roku.

Vypořádání nároku na dovolenou u nerovnoměrného rozvrhu

A. Při ukončení pracovního poměru
1. Předpokladem výpočtu správného nároku je zadaní rozvrhů v obdobích trvání poměru v roce ukončení poměru. Můžete také načíst Plánovaný počet směn. Při výpočtu nároku v poli Nový (navrhovaný) nárok použit skutečný počet směn z rozvrhů do té doby zpracovaných období. Za nezpracovaná období se dopočítávají směny a hodiny poměrně právě z celkového plánovaného počtu směn daného roku.
2. Můžete provést načtení skutečného počtu směn označením pomocí Zatržítko. Při kliknutí na Ano se doplní skutečný počet odpracovaných směn, který je informativní.
3. V případě, že se Nový (navrhovaný) nárok liší od aktuálního (uloženého) nároku, klikněte na Upravit.
4. V případě, že zaměstnanec měl neomluvenou absenci, zjistěte, zda není důvod ke Krácení pro neoml. absenci. Kliknutím na Zatržítko Návrh na krácení dovolené zobrazíte přehled neomluvených dob.
5. Chcete-li Převést / Proplatit nevypořádanou dovolenou, klikněte na Vytvořit složku.
6. Ukončete kliknutím na Zavřít.
B. Při Roční uzávěrce
1. Na kartě Nároky nového roku ve sloupci Rozvrh můžete získat základní přehled o používaných nerovnoměrných rozvrzích.
2. Ve funkci Rozvrhy... případně doplňte chybějící plánovaný počet směn aktuálního roku. V detailu Nárok na dovolenou pracovního vztahu můžete načíst skutečný počet směn. Předpokladem pro výpočet správného nároku je zadávání pracovních rozvrhů před zpracováním mezd do jednotlivých období v průběhu celého roku.
3. V agendě Mzdy v dialogu Rozvrhy… zadejte plánovaný počet směn pro následující rok pro všechny nerovnoměrné rozvrhy, které plánujete dále používat.
4. Pokračujte ve vypořádání dovolené na dalších kartách stejně jako u poměrů se standardním rozvrhem.

Roční uzávěrka dovolené

Roční uzávěrka se spouští z posledního období roku, který se uzavírá – v agendě Mzdy:

 • z menu Agenda funkcí Dovolená… (klasický vzhled),
  nebo příkazem Dovolená… Nástroje agendy (moderní vzhled).

Nastavení nároku probíhá pro všechny pracovní vztahy, které nejsou ukončené nebo končí po posledním dni aktuálního roku, a v poli Poměr mají typ poměru, který má nastaven parametr Dovolená.

Dialog Dovolená (obr. 1) je rozčleněn na tyto karty:

název KARTy POPIS
Nároky aktuálního roku Přehled uložených nároků aktuálního roku.
Nenastavené nároky Přehled poměrů, které nemají v aktuálním roce vůbec nastavený nárok na dovolenou. Před provedením uzávěrky proveďte jejich nastavení.
Neomluvená absence Přehled poměrů, u kterých je v aktuálním roce evidována mzdová složka neomluvené absence. V detailu dovolené je možné zadat do pole „Krácení pro neoml. absenci” počet hodin krácení nároku z důvodu neomluvené absence.
Rozdílný nárok Přehled poměrů, u kterých uložené nároky neodpovídají nově navrhovaným, které zohledňují všechny zadané události aktuálního roku, zejména dlouhodobou absenci a výkon práce v požadovaném počtu násobků týdenní pracovní doby, u nerovnoměrných rozvrhů také rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem směn. K odpracování potřebných násobků týdenní pracovní doby může dojít až ke konci roku! V případě rozdílu proveďte nastavení nového nároku.
Přečerpaný nárok Přehled poměrů, u kterých došlo k přečerpání nároku. Proveďte u nich kontrolu nároku, čerpání a případné přečerpání řešte vhodným způsobem. Pokud bude při roční uzávěrce zjištěno přečerpání dovolené, přečerpané dny se do nároku nového roku nepřenášejí!
Vypořádání Popisuje postup provedení uzávěrky dovolené.
Roční uzávěrka Umožňuje nastavení výchozích hodnot nových nároků, případně již vytvořených nároků v případě opakovaného provedení uzávěrky. Klepnutím na tlačítko  Provést roční uzávěrku  lze spustit uzávěrku dovolené aktuálního roku.
Nároky nového roku Přehled nových nároků vytvořených roční uzávěrkou pro následující rok.

 

 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony pro poměry na kartách Nenastavené nárokyNeomluvená absenceRozdílný nárok a Přečerpaný nárok.
 • V přehledu rozvrhů zadejte předpokládaný počet směn pro nový rok pro každý používaný nerovnoměrný rozvrh!
 • Poté se přepněte na kartu Roční uzávěrka a proveďte nastavení způsobu provedení uzávěrky. Nastavit lze způsob nastavení výchozích hodnot nových nároků a již vytvořených nároků.

Provést roční uzávěrku

Po klepnutí na tlačítko  Provést roční uzávěrku  probíhá vytvoření záznamu dovolené pro nový rok pro jednotlivé pracovní poměry v následujících krocích:

1. Zjištění výchozího základního nároku firmy v lednu následujícího roku. Pokud není nastaven výchozí základní nárok firmy v lednu následujícího roku v dialogu Mzdy/Nastavení, zobrazí se dotaz na výchozí základní nárok firmy.

2. Zjištění, zda nárok daného pracovního poměru v novém roce již existuje a dále se postupuje dle nastavení na kartě Roční uzávěrka:

a) Pokud záznam existuje a je vybrána volba Aktualizovat:

 1. jestliže je zatrženo Zatržítko ponechat základní nárok poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 2. je-li zatrženo Zatržítko ponechat individuální úpravu nároku poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 3. nastavení nároku.

Jestliže záznam existuje a je vybrána volba Neaktualizovat, nic se neděje.

b) Pokud záznam neexistuje, probíhá nastavení nároku.

3. Vytvořené záznamy se zobrazí formou seznamu na kartě Nároky nového roku.

Nastavení nároku v roční uzávěrce

Detailní údaje o nastavených nárocích najdete v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu

 • Podle nastavení se uloží Základní roční výměra (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku nebo výchozí nárok firmy).
 • Podle nastavení se uloží Individuální úprava nároku (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku).
 • Je zjištěn pracovní fond podle stanovené týdenní pracovní doby a rozvrhu (standardní = 5; nestandardní = podle nastavení; nerovnoměrný = plánovaný počet směn) a doba trvání poměru v roce.
 • Provede se výpočet nového nároku, který se uloží do Aktuálního (uloženého) nároku.
 • Spočítá se zbytek dovolené z aktuálního roku a uloží se do sekce Převod a čerpání - Aktuální rok do sloupce Minulá do pole Nárok a také do pole Z minulého roku. Pokud není dočerpána dovolená z roku 2020 uloží se do sekce Převod a čerpání – Z roku 2020 do sloupce Minulá z roku 2020 do pole Nárok ve dnech.

Nebude-li Roční uzávěrka dovolené provedena, objeví se příslušná informační hláška v dialogu Vytvoření mezd v Období 1 nového roku.

Nárok na dovolenou zaměstnanců na DPČ a DPP

V rámci roční uzávěrky dovolené bude poprvé za rok 2023, a následně dalších, stanoven nárok na dovolenou také zaměstnancům na DPČ a DPP, které pokračují do následujícího roku. Pro nastavení nároku na dovolenou pro účely uzávěrky dovolené i u nově sjednaných dohod je nutné kromě právní úpravy respektovat doporučené nastavení pracovního vztahu a evidence odpracované doby:

Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr od roku 2024

Zákonem č. 281/2023 Sb., kterým byl upraven zákoník práce, nabývá od 1. 1. 2024 účinnosti právní úprava nároku zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr na dovolenou. Právo bude vznikat dohodářům automaticky ze zákona za stejných podmínek jako u pracovních poměrů.

Předpokladem pro stanovení nároku na dovolenou je nastavení parametru Dovolená pro pracovní vztahy DPP a PDCdialogu Nastavení na kartě Prac. poměry, které bude provedeno automaticky.

Stanovení nároku na dovolenou pro dohody je ve Variu realizováno obdobně jako pro pracovní poměry. Zákonem č. 281/2023 Sb. je pouze určena týdenní pracovní doba (TPD) ve výši 20 hodin. Konečný nárok bude kromě ní závislý na počtu celých odpracovaných násobků této TPD a výměře dovolené. Do odpracované doby pro účely dovolené se započtou tzv. náhradní doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracoval, tj. užije se § 348 odst. 1 v kombinaci s § 216 odst. 2 a 3 ZP.

Při splnění podmínky trvání dohody po dobu alespoň 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dní a odpracování alespoň 4násobku TPD, tj. 80 hodin vč. náhradních dob v daném kalendářním roce, je nárok na dovolenou stanoven univerzálním postupem:

počet odpracovaných celých násobků TPD/52 × 20 × výměra dovolené

V dohodách se sjednanou týdenní pracovní dobou zadanou v pracovním poměru do pole Pracovní týden se při zjišťování nároku přihlédne k této hodnotě, k nastavenému rozvrhu a případně počtu hodin pracovního dne. U dohod bez sjednané týdenní pracovní doby se bude vycházet až ze zadaných odpracovaných hodin. Při stanovení konečného nároku se v obou případech přihlédne k zadaným odpracovaným hodinám a případným náhradním dobám v jednotlivých obdobích roku.

Nárok se stanovuje pro každou dohodu samostatně v rámci kalendářního roku. Nelze posoudit, zda jde o účelové a pouze formální nebo faktické navázání pracovněprávních vztahů.

Evidence odpracované doby v dohodách konaných mimo pracovní poměr

V rámci roční uzávěrky dovolené je od roku 2024 stanoven nárok na dovolenou také zaměstnancům na DPČ a DPP. Pro hladký průběh uzávěrky dovolené u dohod je vhodné:

1. Provést zadání hodnot pracovního úvazku Pracovní týden/den a Rozvrh

 • Zadat pole Pracovní týden (doba) v dialogu Pracovní poměr, pokud byl rozsah týdenní pracovní doby v dohodě sjednán.
 • Nastavit pole Rozvrh a Pracovní den v dialogu Pracovní poměr, pokud je rozvržení pracovní doby evidováno ve Variu. Pokud není, použije se rozvrh Bez rozvrhu.

Pro výpočet pracovního (časového) fondu by měla být zadána tato pole v dialogu Pracovní poměr pro:

 • rozvrh Standardní – pole Pracovní den
 • rozvrh Nestandardníhodiny v jednotlivých pracovních dnech rozvrhu
 • rozvrh Nerovnoměrný – hodiny v jednotlivých pracovních dnech rozvrhu, pokud rozvrh pro dané období existuje, pro ostatní období pole Pracovní den
 • rozvrh Bez rozvrhu – pole Pracovní týden (doba)

2. Provést výpočet průměrného hodinového výdělku při uzávěrce v každém třetím období čtvrtletí.

Kontroly nastavení pracovní doby v dialogu Pracovní poměr

V dialogu Pracovní poměr se kontroluje zda:

 • v poli Pracovní týden je vyšší hodnota než v poli Pracovní den
 • při zadané pracovní době v poli Pracovní týden je v poli Plný denní pracovní úvazek hodnota 8 nebo 7,75 nebo 7,5

U dohod konaných mimo pracovní poměr se navíc kontroluje zda:

 • u poměru typu DPC je zadán Pracovní týden nepřekračující 20 hodin
 • je u dohod zadána pracovní doba v poli Pracovní týden, pokud je v dohodě sjednána

Proplácení zbytku dovolené při ukončení pracovního vztahu

V dialogu Dovolená/Nárok na dovolenou pracovního vztahu se zobrazuje pole Zbývá z aktuálního roku a Zbývá z roku 2020. Pokud jsou tyto hodnoty nenulové a u pracovního poměru je vyplněné pole Datum ukončení v aktuálním roce, je možné v období trvání poměru klepnout na tlačítko Proplatit. Tato funkce umožňuje při skončení pracovního poměru vytvořit mzdovou složku Proplacená dovolená se zbývajícím počtem hodin dovolené. Dny dovolené zbývající z roku 2020 jsou přepočítány na hodiny podle aktuální délky pracovního dne.

Po klepnutí na tlačítko systém zjistí, zda období ukončení poměru není uzavřené. Pokud je uzavřené, má uživatel možnost období otevřít a složku do něj vytvořit nebo vytvořit složku do výchozích složek tak, že se složka vytvoří v dalším období, nebo složku nevytvořit.

Pokud je období otevřené, pak se zjistí, zda je mzda daného zaměstnance v období ukončení poměru již vytvořená. Pokud ano, složka proplacené dovolené se do něj vytvoří. Pokud není vytvořená, může uživatel potvrdit vytvoření složky do výchozích složek tak, aby se vytvořila s vytvořením mezd v období ukončení poměru nebo složku nevytvořit. Pokud je vybrána volba, která otevírá období, měl by po výpočtu mzdy s novou mzdovou složkou uživatel období opět uzavřít.

Pokud se složka vytvoří, do počtu hodin se doplní počet hodin z pole Zbývá z aktuálního období a hodiny odpovídající dnům v poli Zbývá z roku 2020. Pokud je nalezen průměrný hodinový výdělek platný v daném období, dosadí se do pole Základ a spočítá se náhrada do pole Částka. Pokud není nalezen, zobrazí se informace, že je nutné průměrný výdělek do pole Základ zadat, aby proběhl výpočet náhrady. Po vytvoření složky by měl uživatel spustit výpočet mzdy.

Viz také Funkce Vytvořit složku: Proplacená dovolená v dialogu Nárok na dovolenou nově i pro dohody bez rozvrhu pracovní doby.

Kontrola dovolené

Při zadání měsíční mzdové složky Dovolená nebo Proplacená dovolená probíhá kontrola nastavení a čerpání dovolené. Kontrola probíhá v dialogu Měsíční složka při klepnutí na tlačítko OK, OK+Další a Použít a při zavření dialogu Mzdy/Hromadné zadávání/Dovolené, překážky.

Při kontrole systém zjistí, zda je pro aktuální rok nárok dovolené pro daného zaměstnance nastaven. Pokud není, je uživatel zobrazením informační hlášky vyzván, aby provedl nastavení nároku dovolené a zkontroloval její čerpání. Pokud je nárok nastaven, kontroluje se, zda není přečerpán. Pokud je přečerpán a v daném měsíci existuje složka proplacené dovolené, může se uživatel rozhodnout, zda si přeje upravit počet hodin ve složce proplacené dovolené o přečerpaný počet hodin. Pokud tuto možnost nevyužije, je vyzván, aby problém vyřešil jiným způsobem. Pokud složka proplacené dovolené v daném období neexistuje, je uživatel také vyzván, aby zkontroloval nastavený nárok a zadané čerpání dovolené.

Při výpočtu mzdy v období ukončení poměru probíhá kontrola, zda má daný poměr vypořádanou dovolenou. Kontrola probíhá při výpočtu v detailu mzdy a při hromadném výpočtu mezd.
Pokud se liší uložený nárok od nově navrhovaného anebo není nulový zůstatek proti nově navrhovanému nároku, zobrazí se informace o nutnosti vypořádat dovolenou nebo se tato informace zapíše do protokolu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty