Dovolená do roku 2020

Obsah:

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Dovolená

Základní přehled o nastavených nárocích dovolené jednotlivých pracovních poměrů získáte v agendě Mzdy z menu Agenda funkcí Dovolená… (klasický vzhled), nebo příkaz Dovolená… vyberete z Nástroje agendy (moderní vzhled). Tento formulář slouží také k provedení roční uzávěrky dovolené (obr. 1).

Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů

Obrázek 1: Dialog Dovolená – nastavení nároků dovolené jednotlivých pracovních poměrů.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Tiskový formulář Nárok na dovolenou pracovního vztahu (obr. 2) umožňuje nastavit nový nárok na dovolenou, zobrazit návrh pro krácení dovolené z důvodu dlouhodobé absence a vypořádat zbývající dovolenou při ukončení pracovního vztahu.

 • Formulář se otevírá z dialogu Pracovní poměr a Mzda tlačítkem Dialog Mzda „Dovolená”.
 • Dialog lze otevřít také po zadání data ukončení pracovního poměru ze zobrazeného dialogu Ukončení pracovního poměru tlačítkem Vytvořit u řádku Nový (navrhovaný) nárok na dovolenou.

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

V horní části formuláře (obr. 2) jsou zobrazeny údaje o pracovním poměru, které výpočet nároku ovlivňují.

Pole Typ indikuje typ dovolené, která je zobrazena:

 • 0 – dovolená za odpracované dny
 • 1 – dovolená za kalendářní rok
 • 2 – dovolené za poměrnou část roku

 

 • V seznamu Pro rok (obr. 3) lze vybrat Combo, pro který rok se má zobrazit detailní údaje o dovolené. Pole Plánovaný počet směn Zatržítko a Skutečný počet směn Zatržítko jsou využity při výpočtu nároku u nepravidelných pracovních režimů.
 • Střední část dialogu slouží k nastavení nároku dovolené ve vybraném roce a k dalším funkcí obsluhujícím stanovení nároku.
  Pole Základní roční nárok udává základní nárok dovolené daného zaměstnance. Při vytvoření záznamu se přednastaví hodnota, která je nastavena jako výchozí nárok firmy v dialogu Nastavení. Tento základní nárok lze zvýšit u konkrétního zaměstnance dle nového zákoníku práce i o jednotlivé dny. Tento základní nárok je zadán v plné výši za celý rok i v případě, že pracovní vztah celý rok netrval. Pokud pracovní vztah celý kalendářní rok netrval, započítává se do aktuálního nároku jedna dvanáctina tohoto základního nároku za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního vztahu.
 • Zaškrtnutí Zatržítko pole Započítat celý měsíc nástupu umožní zahrnout do aktuálního nároku 1/12 základního nároku v případě, že zaměstnanec k novému zaměstnavateli nastoupil bezprostředně po skončení poměru u předchozího zaměstnavatele.
 • Pole Individuální úprava umožňuje zadat počet dní dovolené, o které se navýší základní nárok. Tyto dny nejsou zahrnuty do výpočtu poměrné části dovolené, pokud pracovní vztah netrvá celý rok.
 • V poli Aktuální (uložený) nárok se zobrazuje nárok aktuální, platný. Jde o nárok, který je v dané chvíli uložen a za kterého se počítá zbývající dovolená. Při nástupu je třeba nejdříve použít tlačítko Vytvořit, aby se vytvořila hodnota v poli Aktuální (uložený) nárok. Pak to bude vypadat následovně:

Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 3: Dialog formuláře Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

Ze základního nároku, případné 1/12 za měsíc nástupu a individuálního nároku se spočítá Nový (navrhovaný) nárok na dovolenou. Při výpočtu nového nároku na dovolenou je dále přihlédnuto k datu Vznik poměru a Datum ukončení, k poli Rozvrh a ke dnům, které nejsou považovány za výkon práce pro účely dovolené, zadaným v nastavovaném ročním období.

Nastavení nároku

Hodnoty Aktuální nárok a Nový nárok by měly být v souladu. V opačném případě se zobrazí v poli Poznámka informace o nesouladu. Pokud hodnoty v souladu nejsou, je možné tlačítkem Vytvořit (resp. Upravit) Nový nárok nastavit jako Aktuální.

 • Pole Z minulého roku zobrazuje počet dní dovolené převedené z předchozího roku.
 • Tlačítkem Zatržítko za polem Krácení pro absenci je možné zobrazit návrh na krácení dovolené z důvodu dlouhodobé absence, kdy krácení připadá v úvahu po zameškání 100 a více prac. dnů pro dlouhodobou absenci, případně po zameškání alespoň jednoho dne neomluvené absence. Pokud je návrh uživatelem akceptován, pak je návrh uložen do pole Krácení pro absenci. Pokud se při zadání do pole Krácení pro absenci zjistí, že před čerpáním rodičovské dovolené byla čerpána řádná dovolená, je uživatel v poli Poznámka upozorněn, že takovou dovolenou nelze krátit.
 • V poli Čerpaná dovolená se zobrazuje počet dní dovolené čerpané ve vybraném roce. Tlačítkem Dialog za polem Čerpaná dovolená lze zobrazit přehled čerpání dovolené ve vybraném roce.
 • Do pole Zbývá se počítá zbývající nárok na dovolenou z pole Aktuální nárok + Z minulého roku - Krácení pro absenci - Čerpaná dovolená.
 • V poli Převést/Proplatit se zobrazuje zbytek dovolené, které je možné převést do dalšího roku nebo proplatit při skončení pracovního vztahu.
 • Tlačítkem Dialog Proplatit bude možné vytvořit mzdovou složku pro proplacení zbývající dovolené při skončení pracovního poměru.

Ukončení pracovního poměru musí být minimálně v aktuálním zvoleném období, např. ukončení k 31. 1. 2010 budete fyzicky provádět v únoru, ale v agendě Mzdy je nutné mít nastavené Období 1.

 • Ve spodní části se zobrazuje přehled všech záznamů dovolené pro jednotlivé roky, které pro daný pracovní vztah existují.
 • Celkový přehled nároku na dovolenou všech zaměstnanců v aktuálním roce lze nadále zobrazit v agendě Mzdy volbou Nástroje agendy(Agenda)/Dovolená.
 • Převod dovolené do nového roku bude nadále zajišťovat funkce Roční uzávěrka spuštěná v posledním období aktuálního roku po zpracování mezd posledního období roku.

Vypořádání nároku na dovolenou u nerovnoměrného rozvrhu

A. Při ukončení pracovního poměru
1. Zkontrolujte, zda je vyplněno pole Plánovaný počet směn.
2. Proveďte načtení skutečného počtu směn označením pomocí Zatržítko. Při kliknutí na Ano se doplní skutečný počet odpracovaných směn a upraví se nárok na dovolenou v poli Nový (navrhovaný) nárok.
3. V případě, že zaměstnanec měl dlouhodobou nepřítomnost v práci, případně alespoň jeden den neomluvené absence, zjistěte, zda není důvod ke Krácení pro absenci kliknutím na Zatržítko Návrh na krácení dovolené.
4. Klikněte na Vytvořit.
5. Chcete-li Převést / Proplatit dovolenou, klikněte na Vytvořit složku.
6. Ukončete kliknutím na Zavřít.
B. Při Roční uzávěrce
1. Na kartě Neomluvená absence poklepejte na Pracovní poměr.
2. V detailu Dovolené/Nárok na dovolenou pracovního vztahu zkontrolujte, zda je načten Plánovaný počet směn, případně je doplňte.
3. Proveďte načtení Skutečného počtu směn aktivací  Zatržítko v tomto poli.
4. Pokračujte ve vypořádání dovolené na ostatních kartách.

Roční uzávěrka dovolené

Roční uzávěrka se spouští z posledního období roku, který se uzavírá. Nastavení nároku probíhá pro všechny pracovní vztahy, které nejsou ukončené nebo končí po posledním dni aktuálního roku, a v poli Poměr mají typ poměru, který má nastaven parametr Dovolená.

Vytvoření záznamu dovolené pro nový rok probíhá v následujících krocích:

1. Zjištění výchozího základního nároku firmy v lednu následujícího roku. Pokud není nastaven výchozí základní nárok firmy v lednu následujícího roku v dialogu Mzdy/Nastavení, zobrazí se dotaz na výchozí základní nárok firmy.

2. Zjištění, zda nárok v novém roce již existuje a dále se postupuje dle nastavení v prvním kroku průvodce:

a) Pokud záznam existuje a je vybrána volba Aktualizovat:

 1. jestliže je zatrženo Zatržítko ponechat základní nárok poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 2. je-li zatrženo Zatržítko ponechat individuální úpravu nároku poměru, uloží se hodnota z existujícího záznamu,
 3. hodnota zahrnutí prvního měsíce se uloží vždy,
 4. záznam se odstraní,
 5. nastavení nároku.

Jestliže záznam existuje a je vybrána volba Neaktualizovat, nic se neděje.

b) Pokud záznam neexistuje, probíhá nastavení nároku.

3. Vytvořené záznamy se zobrazí formou seznamu v druhém kroku průvodce.

Nastavení nároku v roční uzávěrce

1. Podle nastavení se uloží Základní roční nárok (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku nebo výchozí nárok firmy).
2. Uloží se pole Započítat celý měsíc nároku (ze záznamu nového roku (Ano nebo Ne), jinak Ne).
3. Podle nastavení se uloží Individuální úprava nároku (ze záznamu nového roku nebo ze záznamu aktuálního roku).
4. Je zjištěn počet směn v týdnu podle rozvrhu (standardní = 5; nestandardní = podle nastavení; nerovnoměrný = plánovaný počet směn).
5. Provede se výpočet nového nároku, který se uloží do Aktuálního (uloženého) nároku.
6. Spočítá se zbytek dovolené z aktuálního roku a uloží se do Z minulého roku.

Nebude-li Roční uzávěrka dovolené provedena, objeví se příslušná informační hláška v dialogu „Vytvoření mezd” v Období 1 nového roku.

Proplácení zbytku dovolené při ukončení pracovního vztahu

V dialogu Dovolená/Nárok na dovolenou pracovního vztahu se zobrazuje pole Zbývá. Pokud je u pracovního poměru vyplněné pole Datum ukončení, je možné klepnout na tlačítko Proplatit. Tato funkce umožňuje při skončení pracovního poměru vytvořit mzdovou složku Proplacená dovolená se zbývajícím počtem dní dovolené.

Po klepnutí na tlačítko se zjistí, zda období ukončení poměru není uzavřené. Pokud je uzavřené, má uživatel možnost období otevřít a složku do něj vytvořit nebo vytvořit složku do výchozích složek tak, že se složka vytvoří v dalším období, nebo složku nevytvořit.

Pokud je období otevřené, pak systém zjistí, zda je mzda daného zaměstnance v období ukončení poměru již vytvořená. Pokud ano, složka proplacené dovolené se do něj vytvoří. Pokud není vytvořená, může uživatel potvrdit vytvoření složky do výchozích složek tak, aby se vytvořila s vytvořením mezd v období ukončení poměru nebo složku nevytvořit. Pokud je vybrána volba, která otevírá období, měl by po výpočtu mzdy s novou mzdovou složkou uživatel období opět uzavřít.

Pokud se složka vytvoří, do počtu dní se doplní počet dní z pole Zbývá. Pokud je nalezen průměrný hodinový výdělek platný v daném období, dosadí se do pole Základ a spočítá se náhrada do pole Částka. Pokud není nalezen, zobrazí se informace, že je nutné průměrný výdělek do pole Základ zadat, aby proběhl výpočet náhrady. Po vytvoření složky by měl uživatel spustit výpočet mzdy.

Kontrola dovolené

Při zadání měsíční mzdové složky Dovolená nebo Proplacená dovolená probíhá kontrola nastavení a čerpání dovolené. Kontrola probíhá v dialogu Měsíční složka při klepnutí na tlačítko OK, OK+Další a Použít a při zavření dialogu Mzdy/Hromadné zadáván/Dovolené, překážky.

Při kontrole systém zjistí, zda je pro aktuální rok nárok dovolené pro daného zaměstnance nastaven. Pokud není, je uživatel zobrazením informační hlášky vyzván, aby provedl nastavení nároku dovolené a zkontroloval její čerpání. Pokud je nárok nastaven, kontroluje se, zda není přečerpán. Pokud je přečerpán a v daném měsíci existuje složka proplacené dovolené, může se uživatel rozhodnout, zda si přeje upravit počet dní ve složce proplacené dovolené o přečerpaný počet dní. Pokud tuto možnost nevyužije, je vyzván, aby problém vyřešil jiným způsobem. Pokud složka proplacené dovolené v daném období neexistuje, je uživatel také vyzván, aby zkontroloval nastavený nárok a zadané čerpání dovolené.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty