Formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Tiskový formulář slouží jako podklad pro vyplnění „Jmenného seznamu zaměstnanců”, který je součástí programu podpory zaměstnanosti „Antivirus" v kroku Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd. Podrobné informace k čerpání podpory naleznete na webu státní správy https://antivirus.mpsv.cz/ Externí odkaz. Tiskový formulář Varia najdete v agendě Mzdy ve skupině Výkazy.

Obecné podmínky použití tiskového formuláře

Předpokladem použití tiskového formuláře jako podkladu pro vyúčtování je dodržení obecných podmínek pro nárok na kompenzace, jejichž dodržení Vario nekontroluje, a to zejména:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec, na kterého se uplatňuje nárok na příspěvek, nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP);
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Podmínky použití tiskového formuláře ve Variu

Podmínkou využití výstupu ve Variu je použití mzdových složek pro překážky v práci v členění podle režimu A – karanténa a omezení provozu a režimu B – související hospodářské potíže, jak bylo dříve doporučeno.

Pro evidenci překážek k práci z důvodu omezení provozu (režim A) je tedy nutné použít jinou mzdovou složku, než pro překážky v práci z důvodu absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek (režim B), byť by sazba náhrady náležela ve stejné sazbě procent průměrného výdělku.

Zdrojem tisku jsou měsíční mzdové složky pracovních poměrů aktuálního období s typem složky:

 • Režim A: Překážky organizace – denní, Překážky organizace – hodinové, Náhrada při DPN, Náhrada při DPN – zvýšená, Náhrada při DPN – oprava.
 • Režim B: Překážky organizace – denní, Překážky organizace – hodinové.

Složka „Náhrada při DPN” se do výstupu zahrne, pokud vznikla v souvislosti s měsíční mzdovou složku „Karanténa” nebo měsíční mzdovou složkou „Nemoc”, která má v poli „Kategorie” zadanou kategorii „Karanténa”. Složky „Náhrada při DPN – oprava” a „Náhrada při DPN – zvýšení” se do výstupu zahrnou, pokud mají v poli „Kategorie” zadanou kategorii „Karanténa”.

Postup použití tiskového formuláře

Tiskový formulář najdete v agendě Mzdy ve skupině Výkazy.

1. Výběr režimu

V prvním kroku vyberete režim, pro který chcete výstup tisknout:

 • Režim A – karanténa, nařízení omezení provozu

nebo

 • Režim B – související hospodářské potíže

2. Výběr mzdových složek

Pro režim A vyberte mzdové složky, které jste použili pro evidenci překážek v práci:

 • z důvodu karantény (§ 192 zákoníku práce) – mzdové složky „Náhrada při DPN”, „Náhrada při DPN – oprava” a „Náhrada při DPN – zvýšená”, pokud jste je poskytli v souvislosti s karanténou, viz výše.
 • z důvodu nařízení omezení provozu (§ 208 zákoníku práce) – mzdové složky, které jste pro tento účel použili, s typem složky „Překážky organizace – denní”, „Překážky organizace – hodinové”.

Pro režim B vyberte mzdové složky, které jste použili pro evidenci překážek v práci z důvodu absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek s typem složek „Překážky organizace – denní”, „Překážky organizace – hodinové”.

3. Zobrazení a kontrola údajů

Po zobrazení výstupu zkontrolujte, zda obsahuje všechny předpokládané zaměstnance, kterým byly vyplaceny náhrady mzdy a splňují podmínky pro kompenzaci, a všechny odpovídající vyplacené náhrady ke kompenzaci.

4. Export údajů do xls

Volbou menu Export do souboru výstup uložte do souboru jako typ „Microsoft Excel (xls)” na vámi vybrané místo v počítači pod vhodně zvoleným názvem souboru.

5. Vložení exportovaných údajů z xls do šablony programu Antivirus

Soubor vytvořený v bodu 4 otevřete a označte údaje ve sloupcích Příjmení, Jméno, Rodné číslo, § ZP, Náhrada mzdy, ZP a SP pro režim A; (nebo ve sloupcích Příjmení, Jméno, Rodné číslo, Náhrada mzdy, Zdravotní pojištění a Sociální pojištění pro režim B); od řádku 2 až po poslední řádek obsahující údaje. Vybrané údaje zkopírujte do schránky (Ctrl+C).

Ve druhém kroku „Seznam zaměstnanců Měsíčního vyúčtování programu Antivirus” otevřete šablonu xlsx pro odpovídající režim A nebo B. V šabloně pro režim A označte oblast B12 H12; (nebo) v šabloně pro režim B označte oblast B12G12; a vložte údaje ze schránky (Ctrl+V).

Jednotlivé xlsx soubory pojmenujte následujícím způsobem:

REŽIM NÁZVY XLSX SOUBORŮ
pro režim A Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-A.xlsx
pro režim B Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-B.xlsx

Příklad: Antivirus-12345678-vyuctovani-2020-04-20200420T143120-A.xlsx

 • Soubory připojte k odesílanému měsíčnímu vyúčtování.
 • V kroku „Souhrn vyúčtování” můžete podle tiskového formuláře vyplnit také kumulativní údaje o počtu zaměstnanců podle jednotlivých paragrafů, celkem a předpokládané maximum příspěvku.

 

 

Související dokumenty