Formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Obsah

Úvod

Tiskový formulář slouží jako podklad pro vyplnění „Jmenného seznamu zaměstnanců”, který je součástí programu podpory zaměstnanosti „Antivirus" v kroku Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd. Podrobné informace k čerpání podpory naleznete na webu státní správy https://antivirus.mpsv.cz/ Externí odkaz. Tiskový formulář Varia najdete v agendě Mzdy ve skupině Výkazy.

Obecné podmínky použití tiskového formuláře

Předpokladem použití tiskového formuláře jako podkladu pro vyúčtování je dodržení obecných podmínek pro nárok na kompenzace, jejichž dodržení Vario nekontroluje, a to zejména:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec, na kterého se uplatňuje nárok na příspěvek, nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP);
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Podmínky použití tiskového formuláře ve Variu

Podmínkou využití výstupu ve Variu je použití mzdových složek pro překážky v práci v členění podle režimů A (režim A – karanténa a omezení provozu a režim A Plus – nařízení omezení provozu – 100% náhrady nákladů) a režimu B – související hospodářské potíže, jak bylo dříve doporučeno.

Pro evidenci překážek k práci z důvodu omezení provozu (režim A a A Plus) je tedy nutné použít jinou mzdovou složku, než pro překážky v práci z důvodu absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek (režim B), byť by sazba náhrady náležela ve stejné sazbě procent průměrného výdělku.

V rámci režimu A jsou nadále nabízeny i mzdové složky pro překážky v práci z důvodu omezení provozu. Tyto složky budou v tomto režimu vybírat jen firmy uzavřené vládním nařízením, které ale nesplňují podmínky pro čerpání příspěvku v režimu A Plus. Ostatní firmy budou v režimu A vybírat pouze složky pro náhrady z důvodu karantény.

Zdrojem tisku jsou měsíční mzdové složky pracovních poměrů aktuálního období s typem složky:

 • Režim A: Náhrada při DPN, Náhrada při DPN – zvýšená, Náhrada při DPN – oprava. Mzdové složky Překážky organizace – denní, Překážky organizace – hodinové použijí jen firmy uzavřené vládním nařízením nesplňující podmínky čerpání příspěvku v režimu A Plus .
 • Režim A Plus – Překážky organizace – denní, Překážky organizace – hodinové. Mzdové složky Náhrada při DPN, Náhrada při DPN – zvýšená, Náhrada při DPN – oprava se použijí pro výpočet Maxima režimu A.
 • Režim B: Překážky organizace – denní, Překážky organizace – hodinové.

Složka „Náhrada při DPN” se do výstupu zahrne, pokud vznikla v souvislosti s měsíční mzdovou složku „Karanténa” nebo měsíční mzdovou složkou „Nemoc”, která má v poli „Kategorie” zadanou kategorii „Karanténa”. Složky „Náhrada při DPN – oprava” a „Náhrada při DPN – zvýšení” se do výstupu zahrnou, pokud mají v poli „Kategorie” zadanou kategorii „Karanténa”.

Postup použití tiskového formuláře

Tiskový formulář najdete v agendě Mzdy ve skupině Výkazy.

1. Výběr režimu

V prvním kroku vyberete režim (obr. 1), pro který chcete výstup tisknout:

 • Režim A – karanténa, nařízení omezení provozu - 80% náhrady nákladů

nebo

 • Režim A Plus – nařízení omezení provozu – 100% náhrady nákladů

nebo

 • Režim B – související hospodářské potíže - 60% náhrady nákladů

Dialog tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd s nabídkou režimů

Obrázek 1: Dialog tiskového formuláře „Antivirus – vyúčtování náhrad mezd” s nabídkou režimů.

2. Výběr mzdových složek

 • Pro režim A vyberte mzdové složky, které jste použili pro evidenci překážek v práci:
  • z důvodu karantény (§ 192 zákoníku práce) – mzdové složky „Náhrada při DPN”, „Náhrada při DPN – oprava” a „Náhrada při DPN – zvýšená”, pokud jste je poskytli v souvislosti s karanténou, viz výše.
  • z důvodu nařízení omezení provozu (§ 208 zákoníku práce), pokud tyto neuplatňujete v režimu A Plus  – mzdové složky, které jste pro tento účel použili, s typem složky „Překážky organizace – denní”, „Překážky organizace – hodinové”.
 • Pro režim A Plus vyberte mzdové složky, které jste použili pro vyplacení překážek v práci z důvodu nařízení omezení provozu. V dalším kroku je připraven výběr mzdových složek náhrady mzdy z důvodu karantény, pokud byly vyplaceny. Použijí se pro výpočet Maxima režimu A, který je nově součástí výstupu a exportu. Další informace uvádíme v mimořádném Souhrnu změn.
 • Pro režim B vyberte mzdové složky, které jste použili pro evidenci překážek v práci z důvodu absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu či omezení vstupních dodávek s typem složek „Překážky organizace – denní”, „Překážky organizace – hodinové”.

3. Zobrazení a kontrola údajů

Po zobrazení výstupu zkontrolujte, zda obsahuje všechny předpokládané zaměstnance, kterým byly vyplaceny náhrady mzdy a splňují podmínky pro kompenzaci, a všechny odpovídající vyplacené náhrady ke kompenzaci.

4. Export údajů do xls

Volbou menu Export do souboru výstup uložte do souboru jako typ „Microsoft Excel (xls)” na vámi vybrané místo v počítači pod vhodně zvoleným názvem souboru.

5. Vložení exportovaných údajů z xls do šablony programu Antivirus

Soubor vytvořený v bodu 4 otevřete a označte údaje ve sloupcích

- Příjmení, Jméno, Rodné číslo, § ZP, Náhrada mzdy, ZP a SP -  pro režim A

- Příjmení, Jméno, Rodné číslo, § ZP, Náhrada mzdy, ZP, SP a MaximumA - pro režim A Plus

- Příjmení, Jméno, Rodné číslo, Náhrada mzdy, Zdravotní pojištění a Sociální pojištění-  pro režim B

od řádku 2 až po poslední řádek obsahující údaje. Vybrané údaje zkopírujte do schránky (Ctrl+C).

Ve druhém kroku „Seznam zaměstnanců Měsíčního vyúčtování programu Antivirus” otevřete šablonu xlsx pro odpovídající režim „A”, „A Plus” nebo „B”. V šabloně pro režim A označte oblast B12 H12; (nebo) v šabloně pro režim A Plus označte oblast B12I12 (nebo) v šabloně pro režim B označte oblast B12G12; a vložte údaje ze schránky (Ctrl+V).

Jednotlivé xlsx soubory pojmenujte následujícím způsobem:

REŽIM NÁZVY XLSX SOUBORŮ
pro režim A Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-A.xlsx
pro režim A plus Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-A-plus.xlsx
pro režim B Antivirus-ičo-vyuctovani-Rok-Měsíc-datumTčas-B.xlsx

Příklad: Antivirus-12345678-vyuctovani-2020-04-20200420T143120-A.xlsx

 • Soubory připojte k odesílanému měsíčnímu vyúčtování.
 • V kroku „Souhrn vyúčtování” můžete podle tiskového formuláře vyplnit také kumulativní údaje o počtu zaměstnanců podle jednotlivých paragrafů, celkem a předpokládané maximum příspěvku.

 

Související dokumenty