Formulář Oznámení uplatnění slevy na pojistném

Tiskový formulář Oznámení uplatnění slevy na pojistném slouží k tisku a elektronickému podání formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance se sjednaným zkráceným úvazkem nebo mladším 21 let (obr. 1). Zaměstnavatelé, kteří uplatňují slevu na pojistném za své zaměstnance podle zákona č. 216/2022 Sb., musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance službou OZUSPOJ.

Oznámení je možné generovat v agendě Personalistika prostřednictvím tohoto tiskového formuláře pro zaměstnance s pracovním poměrem trvajícím k datu uplatnění slevy. Oprávněnost nároku na uplatnění slevy je nutné individuálně u každého zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek nebo mladšího 21 let posoudit podle platné zákonné úpravy.

Oznámení je odesíláno pouze elektronicky novou službou e-Podání OZUSPOJ a to od 1. 2. 2023. Z tiskového formuláře Oznámení uplatnění slevy na pojistném je toto podání možné odeslat běžným postupem pomocí doplňku Datové schránky nebo Elektronická podání.

Postup práce v tiskovém formuláři „Oznámení uplatnění slevy na pojistném”

Postup práce v novém tiskovém formuláři odpovídá způsobu práce s tiskovým formulářem Nemocenské pojištění.

 • V úvodním dialogu (obr. 1) je třeba vybrat požadovanou akci (typ podání 1, nebo 2, nebo 3) a zadat datum do pole Slevu uplatňovat od a případně do pole Slevu uplatňovat do.
 • Po klepnutí na tlačítko Načíst se načítají jen pracovní poměry (pole Poměr je HPP), které mají datum nástupu menší nebo rovno datu v poli Slevu uplatňovat od a datum ukončení není zadán nebo je roven nebo větší datu v poli Slevu uplatňovat od.
 • Pokud není žádný poměr načten, zobrazí se oznámení, že žádný poměr neodpovídá zadanému intervalu. U načtených poměrů se kontroluje, zda zaměstnanec v intervalu polí Slevu uplatňovat odSlevu uplatňovat do
  • je součet sjednané týdenní pracovní doby (pole Pracovní týden pracovního poměru) v intervalu 8–30 hodin nebo
  • je mladší 21 let

Pokud není pole zadáno, kontrolují se souběžné poměry v cca dalších 6 měsících. K nastavení termínů poměru se nepřihlíží.

 • Pokud není splněna ani jedna podmínka, zapíše se do sloupce Kontrola v tabulce načtených záznamů odpovídající text a zobrazí se informace o potencionálním důvodu nesplnění podmínky nároku na slevu.

Při klepnutí na tlačítko Načíst v úvodním dialogu (obr. 1), při editaci v tabulce načtených poměrů a v detailu podání probíhají některé kontroly pro zamezení odeslání chybného podání.

Kontroluje se:

A) zda pro akci Typ podání 1 a 3 datum v poli Slevu uplatňovat od:

 • není před 1. 2. 2023
 • odpovídá datu nástupu nebo 1. dni následujícího měsíce
 • spadá do měsíčního období od data podání, tedy aktuálního data
 • spadá do období, od jehož konce neuplynulo více než 20 dní, tedy do dne splatnosti pojistného za dané období
 • spadá do období, ve kterém je součet rozsahu sjednané pracovní doby v intervalu 8–30 hodin, nebo spadá do období, ve kterém je věk zaměstnance 21 let.

B) zda datum v poli Slevu uplatňovat do:

 • je k datu ukončení nebo k poslednímu dni měsíce.

Pokud není splněna některá podmínka, zapíše se do sloupce Kontrola v tabulce načtených záznamů a detailu odpovídající text a případně se zobrazí upozornění. Datum v poli Slevu uplatňovat od a případně do pole Slevu uplatňovat do je možné následně upravit v načtených záznamech nebo detailu načteného záznamu.

Tisk a elektronické podání

Po zadání akce (typu podání) a přípustných datumů do polí Slevu uplatňovat od, případně do pole Slevu uplatňovat do, údajů o zaměstnavateli a kontaktních údajů je možné provést tiskelektronické podání

Ve výchozím nastavení je načtení poměrů aplikováno na Aktuální záznam, protože služba elektronického podání OZUSPOJ neumožňuje v rámci jednoho podání odeslat oznámení pro více zaměstnanců najednou. Pokud je načteno více pracovních poměrů zaměstnance, je pro elektronické podání nabídnut výběr poměru, jehož daty uplatnění slevy má být podání provedeno. Slevu lze následně uplatnit z libovolného pracovního poměru.

Odmítnuté podání

Podání může být odmítnuto s kódem chyby 102 a popisem chyby: „Vaše podání bylo zamítnuto z důvodu dřívějšího uplatnění záměru jiným zaměstnavatelem.

TIP

Pro urychlení odeslání více podání na začátku zasílání záměrů od 1. 2. 2023 je možné vybrat i rozsahy tisku pro více záznamů přes menu Výstup -> Pro náhled. V tom případě je možné provést hromadné načtení poměrů, následně u každého zadat datumy uplatnění záměru oddo a poté přes tlačítko Elektronické podání (obr. 1) postupně vybírat jednotlivé pracovní poměry pro vygenerování jednotlivých xml souborů a jejich následné rychlejší odeslání doplňkem Datové schránky nebo Elektronická podání.

Dialog e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Obrázek 1: Dialog e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance”.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty