eNeschopenky – promítnutí údajů o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek

Doplněk je plně funkční od vydání 20200108.02. Doporučujeme Vario pravidelně aktualizovat!

Obsah:

Promítnutí údajů o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek

Údaje o DPN v doplňku eNeschopenky je možné promítnout do měsíčních mzdových složek. Tím se omezí nutnost ručního vytváření mzdových složek nemocí, čímž se zrychlí a zjednoduší jejich zpracování a další navazující činnosti.

Předpoklady načtení notifikací o DPN z doplňku eNeschopenky do měsíčních mzdových složek

 • Kompletní načtení všech notifikací o DPN do doplňku eNeschopenky

Do doplňku eNeschopenky by měly být před zpracováním mezd načteny všechny notifikace o DPN začínajících nebo končících ve zpracovávaném období.

Doufáme, že v systému eNeschopenka Externí odkaz ePortálu ČSSZ nebude docházet k prodlevám ve zpracování a na začátku dalšího měsíce před zpracováním mezd budou k dispozici všechny notifikace vystavené v daném období.

Pro kompletní načtení proveďte před vytvořením mezd

 • Při použití datových schránek – načtení všech zpráv z datové schránky do doplňku Datové schránky a načtení notifikací v doplňku „eNeschopenky”.
 • Při použití elektronického podání – odesláním dotazu/ů pokrývajících v datech od a do celé zpracovávané období a načtení všech odpovědí v doplňku „eNeschopenky”.
 • Správné spárování notifikací s pracovními poměry.

Na kartě Notifikace doplňku „eNeschopenky” by měly být ve sloupci Pracovní poměr automaticky nebo ručně přiřazeny správné trvající pracovní poměry. Notifikace s typem notifikace „VznikDPNOznam” není nutné párovat.

Způsoby promítnutí údajů o DPN do měsíčních mzdových složek

 1. Při vytvoření mezd volbou menu „Vytvoření mezd” průvodcem vytvoření mezd

Pro promítnutí notifikací postačí v obvyklém termínu zpracování mezd při vytvoření mezd volbou menu „Vytvoření mezd” zatrhnout v druhém kroku průvodce vytvořením volbu: Mzdové složky nemocí z doplňku eNeschopenky.

 1. Při dodatečném načtení notifikací do doplňku „eNeschopenky” až po řádném vytvoření mezd volbou menu Aktualizace mezd dle eNeschopenek…

Pokud dojde k načtení notifikací až po vytvoření mezd, je možné zaktualizovat mzdové složky i dodatečně. V Průvodci aktualizací mzdových složek nemocí dle elektronických neschopenek můžete vybrat pracovní poměry, pro které je načtena notifikace, která nebyla dosud do mezd promítnuta.

Typ notifikace VznikDPNInfo a UkonceniDPNInfo

Při obou způsobech načtení notifikací systém:

 • Pro každou neschopenku začínající ve zpracovávaném období vytvoří mzdovou složku nemoci.
 • Doplní do pole „Neschopenka” číslo rozhodnutí a další údaje jako při ručním vytvoření složky (Platnost od, Likvidace od, Dny a Hodiny trvání a pracovní, Základ, Hodiny náhrady, Datum neschopen od).
 • Pro každou neschopenku končící ve zpracovaném období nastaví do existující složky nemoci datum „práce neschopen” do polí „Platnost do” a „Likvidace do” a upraví odpovídající údaje vzhledem k datu ukončení složky.

Při obou způsobech načtení notifikací uživatel:

 • Pokud zaměstnanec první den před uznáním neschopnosti nebo poslední den po ukončení neschopnosti pracoval, doplní odpracované hodiny do složky nemoci do polí „První den” resp. „Posl. den”.
 • Pokud na sebe dvě pracovní neschopnosti bezprostředně navazují, jedná se o pokračování původní neschopnosti. Pokud je notifikace o ukončení první DPN promítnuta do mezd až po promítnutí notifikace se vznikem druhé DPN, je nutné u druhé mzdové složky nemoci vybrat v poli „Práce neschopen od” datum začátku předchozí nemoci pro zajištění správného výpočtu náhrady. Tato informace je zapsána do protokolu vytváření nebo aktualizaci mezd, pokud je zápis do protokolu aktivován.

Mzdové složky nemoci vytvářené při aktualizaci mezd dle elektronických neschopenek

Systém vytváří tyto mzdové složky nemocí:

 • Pracovní úraz
  • Pokud je v notifikaci o DPN zatržen parametr „Pracovní úraz” identifikující, že jde o neschopnost v důsledku pracovního úrazu.
 • Nemoc - neplacená
  • Pokud je v notifikaci o DPN zatržen parametr „Úraz zaviněný cizí osobou” identifikující, že jde o neschopnost v důsledku úrazu zaviněného jinou osobou.
 • Nemoc snížená o 50 %
  • Pokud je v notifikaci o DPN zatržen parametr „Úraz po požití alkoholu” identifikující, že jde o neschopnost v důsledku úrazu po požití alkoholu nebo omamných látek.
 • Nemoc
  • V ostatních případech.

Před vytvořením mzdových složek pro nemoc je provedena kontrola, zda tyto mzdové složky v systému existují. Pokud některá z těchto složek není k dispozici, např. se používá uživatelsky vytvořená mzdová složka s jiným názvem, je nutné do pole „Kód složky” této uživatelské mzdové složky zadat odpovídající název požadované mzdové složky tedy Nemoc, Pracovní úraz, Nemoc - neplacená nebo Nemoc snížená o 50 %. Pokud složky v systému neexistují, není možné notifikace načítat.

Typ notifikace StornoDPNInfo

Notifikace typu StornoDPNInfo načtená do doplňku eNeschopenky, se promítne do měsíčních mzdových složek:

 • Při vytvoření mezd se zatržením volby vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky se nové složky nemocí nevytvoří, pokud k nim zároveň existuje notifikace StornoDPNInfo.
 • Při aktivaci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek se při existenci složky nemoci v aktuálním období a současné existenci notifikace StornoDPNInfo ke stejné DPN zobrazí volba:
  • Smazání existující mzdové složky nemoci v aktuálním období
   nebo
  • Ponechání existující mzdové složky nemoci v aktuálním období k další revizi

Typ notifikace ZmenaDPNInfo

Notifikace typu ZmenaDPNInfo načtená do doplňku eNeschopenky, se promítne do měsíčních mzdových složek:

 • Při vytvoření mezd se zatržením volby vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky se nové složky nemocí vytvoří a do nich jsou existující změny promítnuty podle typu změny.
 • Při aktivaci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek se při existenci složky nemoci v aktuálním období a současné existenci notifikace ZmenaDPNInfo ke stejné DPN provede změna dle typu změny.

Změny mzdové složky nemoci při notifikaci ZmenaDPNInfo s typem změny:

 • datumNeschopenOd – v případě začátku neschopnosti v aktuálním období se změní pole „Práce neschopen od”, „Platnost od”, „Likvidace od”. V případě začátku neschopnosti v předchozích obdobích se změní pole „Práce neschopen od”. Provede se přepočet náhrady.
 • datumNeschopenDo – při změně data ukončení v aktuálním období se nové datum doplní do pole „Platnost Do”, „Likvidace Do” a „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence”. Jestliže je nové datum ukončení DPN v dalším období, smaže se pole „Platnost do” a do pole „Likvidace Do” se vloží poslední den období. Do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” se vloží nové datum ukončení. Provede se přepočet náhrady.
 • upresneniNeschopnosti – při změně parametrů „Pracovní úraz”, „Úraz zaviněný jinou osobou” nebo „Alkohol nebo omamné látky” dojde ke změně složek podle nastavení.  Provede se přepočet náhrady. Pokud dojde k nastavení více parametrů současně, je nutná ruční změna názvu složky podle skutečné situace.

Funkce Aktualizace mezd dle eNeschopenek

Volbu menu Aktualizace mezd dle eNeschopenek je nutné spustit i v případě, že při vytváření mezd je aktivována volba vytvoření mzdových složek nemocí z doplňku eNeschopenky a mzdové složky nemocí jsou tedy vytvářeny při prvotním vytvoření mezd. Tato funkce nově nabízí i pracovní poměry, které mají vytvořenu měsíční mzdovou složku nemoci, ke které byla dodatečně načtena notifikace typu StornoDPNInfo nebo ZmenaDPNInfo. Po výběru poměru s DPN se stornem je nabídnuta možnost existující složku nemoci odstranit nebo ponechat k dalšímu řešení. Informace o provedených změnách a další upozornění jsou zapisována do protokolu k dalšímu řešení a kontrole.

Storno nebo změna DPN začínající v předchozím období

Pokud by bylo přijato storno nebo změna na dočasnou pracovní neschopnost, která začala v předchozím období, je nutné při změně nebo odstranění mzdové složky nemoci postupovat:

 • podle skutečného stavu pracovní docházky a případně skutečných důvodů absence daného zaměstnance
 • podle stavu uzavření daného období a
 • podle interních postupů dané firmy.

Změna nebo odstranění složky nemoci ze mzdy konkrétního zaměstnance tedy probíhá pouze v aktuálním, tedy neuzavřeném období zpracování mezd po výběru této akce uživatelem při vytvoření mezd a v rámci volby Aktualizace mezd dle eNeschopenek.

Změny ve vytváření a aktualizaci mzdových složek nemocí dle notifikací doplňku eNeschopenka od března 2021 v souvislosti s novou informací o izolaci a nárokem na příspěvek při karanténě

Změny ve funkcích pro vytváření a aktualizaci složek nemocí dle notifikací z doplňku eNeschopenka reagují na novou informaci o izolaci, kterou notifikace načítané do doplňku obsahují od března 2021. Systém přenosu této informace do složek nemocí je shodný s dříve používaným systémem vytvořeným pro informaci o karanténě. Informace z notifikací se do pole Kategorie složek nemoci přenáší při vytvoření mezd Průvodcem vytvoření mezd se zatržením volby Mzdové složky nemocí z doplňku eNeschopenky nebo funkcí Aktualizace mezd dle eNeschopenek.

Pro zjednodušení přehledu o DPN, které jsou dodatečně nebo nově označovány jako izolace a jejich případnému navazování do jedné kontinuální sociální události byly zapracovány nové kategorie:

Kategorie v poli Kategorie měsíčních mzdových složkách nemocí nastavované dle notifikací

Kategorie Trvání

Pro snadnější posouzení nároku na náhradu při DPN a příspěvek při karanténě je nově do složek nemocí promítána také notifikace o trvání DPN kategorií Trvání.

Kategorie Izolace

Informace o izolaci se bude promítat do pole Kategorie složek nemocí novou kategorií Izolace.

Vzhledem k dodatečně generovaným notifikacím a zpětným změnám je systém upraven tak, aby do složek nemocí promítal text pole Poznámka z poslední notifikace podle pole IdNotifikace, které je generováno chronologicky.

Pokud poslední notifikace o trvání nebo ukončení informaci o izolaci obsahuje, po jejím promítnutí do mzdové složky nemoci by pole Kategorie mělo kategorii Izolace obsahovat.

Kategorie K došetření

Pokud poslední notifikace o trvání nebo ukončení informaci o izolaci neobsahuje, ale některá z předchozích ji obsahovala, bude do pole Kategorie zapsána kategorie K došetření. V tom případě není nastavení kategorie jednoznačné a je na uživateli, aby platnost izolace prověřil a v kladném případě do mzdové složky nemoci kategorii Izolace doplnil ručně.

Kategorie Pokračování nemoci

Kategorii Pokračování nemoci systém generuje v případě, že v notifikaci vzniku je datum Neschopnost od, které navazuje na jinou dřívější složku nemoci v daném období. V tom případě je provedeno automatické provázání obou složek, použit datum Práce neschopen od předchozí složky a doplněny zbývající dny náhrady. Informace o tomto navázání se zapisuje do protokolu vytvoření mezd nebo aktualizace složek.

Pokud jde o výjimečný případ, kdy tyto dvě DPN nejsou jednou kontinuální sociální událostí, je nutné ručně v druhé složce nemoci zadat původní datum Neschopnost od ze druhé notifikace.

Kategorie Navazující datumy

Kategorie Navazující datumy se objeví v případě, kdy v notifikaci je datum Neschopen do, na který navazuje jiná pozdější složka nemoci. V tom případě není provedeno automatické provázání složek. V této situaci je nutné prověřit, že jde o jednu událost a případně je propojit zadáním data Práce neschopen od z předchozí složky nemoci do druhé složky. Informace o navazujících datumech se zapisuje do protokolu vytvoření mezd nebo aktualizace složek.

Kategorie Změna od, Změna před, Změna do

Pro správné navazování složek nemocí věnujte pozornost i kategoriím Kategorie Změna od, Změna před, Změna do, které indikují změnu data Neschopen od nebo Neschopen do, kde systém nemůže vždy sám posoudit, zda se následně jedná o navazující DPN nebo se změna týká jiných období.

Doporučujeme věnovat načítání notifikací do mzdových složek nemocí zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k chybnému navazování složek nebo k nesprávnému nastavení kategorií, které by způsobily chybné nebo neoprávněné poskytnutí náhrady při DPN nebo příspěvku při karanténě.

Přechodné období na začátku používání doplňku eNeschopenky nebo při prodlevách v získávání notifikací ze systému eNeschopenka ePortálu ČSSZ na přelomu zpracovávaného období

V přechodném období při začátku používání doplňku „eNeschopenky” mohou být některé mzdové složky nemocí vytvořeny ručně. Stejně tak v případě prodlev v systému eNeschopenka Externí odkaz ePortálu ČSSZ je možné zadat složku nemoci ručně dle údajů získaných od nemocného zaměstnance nebo z ePortálu ČSSZ. V tom případě je nutné dbát na správné vyplnění pole „Neschopenka” ve mzdové složce nemoci správným číslem rozhodnutí. Při aktualizaci mzdových složek z doplňku „eNeschopenky” se následně vytvoří pouze ty mzdové složky nemocí, které nebyly dosud vytvořeny.

Kontroly prováděné při aktualizaci mezd dle elektronických neschopenek

Při ukončení mzdové složky nemoci dle notifikace se kontroluje, zda od následujícího dne není evidována další nemoc. V tom případě se u druhé neschopnosti jedná o pokračování původní neschopnosti. Tato informace je zapsána do protokolu spolu s výzvou pro uživatele k úpravě pole „Práce neschopen od” v navazující nemoci pro zajištění správného výpočtu náhrady.

Při vytvoření mzdové složky nemoci dle notifikace se kontroluje, zda k předchozímu dni není ukončena předchozí nemoc. V tom případě se u nové složky nastaví pole „Práce neschopen od„ podle předchozí nemoci a dny náhrady jsou spočítány s ohledem na počet dní náhrady vyplacené v předchozí neschopnosti.

Tisk formuláře Příloha k žádosti o dávku a Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti už v průběhu období před zpracováním mezd bez vytvoření mezd

Pro tisk tiskových formulářů „Příloha žádosti o dávku” a „Hlášení při ukončení pracovních neschopnosti” v průběhu období před zpracováním mezd je možné provést tisk bez vytvoření mezd v daném období. Za tímto účelem je nutné pro otevření tisku:

 • Použít volbu menu Výstup – Pro náhled (u klasického vzhledu Soubor – Náhled).
 • Ve skupině „Nemocenské pojištění” vybrat „Příloha k žádosti o dávku” nebo „Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti” a v „Rozsahu tisku” volbu „Bez omezení” a klepnout na  OK .
 • V úvodní dialogu vybraného tisku použít tlačítko  Načíst eNeschopenky .

Tímto postupem budou načteny:

 • Pro přílohu k žádosti všechny pracovní neschopnosti začínající v daném období, ke kterým byla v doplňku „eNeschopenky” načtena notifikace TrvaniDpnInfo.
 • Pro hlášení o ukončení všechny pracovní neschopnosti končící v daném období, ke kterým byla v doplňku „eNeschopenky” načtena notifikace UkonceniDpnInfo.

Uvedený postup lze použít např. v případě, že do doplňku „eNeschopenky” byla načtena notifikace VznikDpnInfo se vznikem pracovní neschopnosti např. od 10. 1. 2020. Poté byla načtena notifikace TrvaniDpnInfo s trváním DPN k datu 24. 1. 2020 a poté notifikace UkonceniDpnInfo s datem ukončení DPN k 3. 1. 2020. Načtení tlačítkem  Načíst eNeschopenky  do „Přílohy k žádosti” je možné z období 1/2020 až do vytvoření mezd za 1/2020, které obvykle proběhne až v únoru 2020. Načtení tlačítkem  Načíst eNeschopenky  do „Hlášení o ukončení neschopnosti 1/2020” až do vytvoření mezd za 2/2020, které obvykle proběhne až v březnu 2020.

Pokud jsou mzdové složky nemocí již vytvořeny v rámci vytvoření mezd nebo funkcí pro aktualizaci mezd dle „eNeschopenek”, je možné k načtení událostí do obou tiskových výstupů použít standardní tlačítko  Načíst .

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty