Příspěvek při karanténě, tzv. Izolačka

Obsah

 

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. Izolačka náleží zaměstnanci podle zákona č. 121/2021 Sb. pro období březen/červen 2021 a podle zákona č. 518/2021 Sb. pro období prosinec 2021/ únor 2022. Definice karantény nebo izolace vyplývá ze zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví v kontextu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro posouzení typu sociální události jako běžné dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a izolace  doporučujeme čerpat informace z notifikací generovaných systémem eNeschopenka ČSSZ v souladu s dostupnými informacemi na webech MPSV Externí odkaz a ČSSZ Externí odkaz.

Změny v notifikacích generovaných systémem eNeschopenka ČSSZ

V souvislosti se zákonným nárokem na příspěvek při karanténě měly být systémem eNeschopenka ČSSZ zpětně za období března pro neschopenky, kterých se týká izolace, dodatečně vygenerovány změnové notifikace. Tyto notifikace mají obsahovat text izolace v poli Poznámka za textem o profesi. U později vzniklých eNeschopenek se tato informace bude objevovat i v notifikacích vzniku, trvání a případných změnových notifikacích.

V případě, že je neschopnost dodatečně posouzena lékařem jako izolace, je lékařům umožněno jednak změnit diagnózu u původní eNeschopenky nebo také původní eNeschopenku ukončit a vytvořit novou s novým číslem rozhodnutí datací navazující na předchozí. V obou případech jde o jednu kontinuální sociální událost, ze které bude náležet jedna náhrada mzdy a jeden příspěvek při karanténě od prvního dne první eNeschopenky.
Výjimkou může být situace, kdy zaměstnavatel disponuje informací, která zakládá důvodnou pochybnost o tom, že byl zaměstnanec od prvního dne skutečně v karanténě nebo izolaci. V takovém případě se může zaměstnavatel obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení s žádostí o prošetření případu. Pokud jde o dvě samostatné sociální události, pak by měly být zadány dvě samostatné složky Nemoc s rozdílnými daty Práce neschopen od,

 • první bez kategorie Karanténa nebo Izolace a
 • druhá s kategorií Karanténa nebo Izolace.

Příspěvek při karanténě by měl být zadán jen k druhé z nich za dny, za které je z ní vyplacena náhrada při DPN.

ČSSZ doplňuje informaci o karanténě nebo izolaci do notifikací jen v případech, že se o ní dozví z informací, které sama obdrží od lékaře (použití covidové diagnózy, vyplnění údaje o izolaci). Pokud tato informace v notifikacích chybí, je možné, aby zaměstnanec doložil nárok na příspěvek při karanténě zaměstnavateli doklady, z nichž je povinnost jeho karantény nebo izolace zřejmá.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zadávání a navazování složek nemocí a zadání kategorií KaranténaIzolace tak, aby nedocházelo k chybnému nebo neoprávněnému poskytnutí náhrady při DPN nebo příspěvku při karanténě.

Mzdová složka Příspěvek při karanténě

Pro vyplacení příspěvku se ve Variu používá mzdová složka Příspěvek při karanténě s typem složky Příspěvek při karanténě.

Podmínky použití složky Příspěvek při karanténě – prosinec 2021/únor 2022

Složku Příspěvek při karanténě vytvořte ke každé složce nemoci náležející události, která je posouzena jako karanténa nebo izolace:

 • Pokud taková nemoc začala po 30. 11. 2021 a trvala nejméně do 23. 12. 2021 nebo začala v období od 23. 12. 2021 do 28. 2. 2022.
 • Do období zpracování mezd, do kterých spadá prvních 14 kalendářních dní trvání nemoci.
 • Pokud z takové složky nemoci v daném období vyplácíte náhradu při DPN. V případě Varia tedy spolu se složkou Náhrada při DPN. Postup zadání složky v případě, že prvních 14 kalendářních dní připadne na přelom období, je popsán dále.
 • Nejdříve v období 12/2021 a následně v dalších obdobích, v nichž lze nárok na příspěvek uplatnit podle znění zákona.
 • Pokud bude nárok na příspěvek zákonným způsobem prodloužen, je nutná aktualizace na nové vydání Varia.

Podmínky použití složky Příspěvek při karanténě – březen/červen 2021

Složku Příspěvek při karanténě vytvořte ke každé složce nemoci náležející události, která je posouzena jako karanténa nebo izolace:

 • Pokud taková nemoc začala po 19. 2. 2021 a trvá i po 4. 3. 2021, nebo začala 1. 3. 2021 a později.
 • Pokud nemoc začala nejpozději v dubnu (případně podle dalšího aktuálního znění zákona).
 • Do období zpracování mezd, do kterých spadá prvních 14 kalendářních dní trvání nemoci.
 • Pokud z takové složky nemoci v daném období vyplácíte náhradu při DPN. V případě Varia tedy spolu se složkou Náhrada při DPN. Postup zadání složky v případě, že prvních 14 kalendářních dní připadne na přelom období, je popsán dále.
 • Pokud karanténa resp. izolace nebyla nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.
 • Nejdříve v období 3/2021 a následně v dalších obdobích, v nichž lze nárok na příspěvek uplatnit podle znění zákona.
 • Podle původního znění zákona vzniká nárok na příspěvek do 30. dubna 2021.
 • Zákonem č. 182/2021 Sb. byla prodloužena doba nároku na příspěvek při karanténě poskytovaného podle zákona č. 121/2021 Sb. do 30. června 2021.
 • Pokud bude nárok na příspěvek zákonným způsobem prodloužen, je nutná aktualizace na nové vydání Varia.

Postup proplacení příspěvku ve mzdě složkou Příspěvek při karanténě

Pro proplacení složky Příspěvek při karanténě stačí provést 3 kroky základního postupu:

Základní postup:

 • Zadat ve vytvořené mzdě do mzdových složek nemocí vytvořených pro neschopenku, ke které příspěvek náleží, kategorii Karanténa nebo Izolace.
 • Vytvořit složku Příspěvek při karanténě pro každou DPN v obdobích, ve kterých je z neschopenky vyplácena náhrada při DPN.
 • V každé vytvořené složce příspěvku vybrat v poli Práce neschopen od datum vzniku neschopenky, ke které příspěvek náleží.

Měsíční mzdová složka Příspěvek při karanténě – po zadání uživatelem

Obrázek: Měsíční mzdová složka Příspěvek při karanténě – po zadání uživatelem.

 

Měsíční mzdová složka Příspěvek při karanténě – po výpočtu mzdy

Obrázek: Měsíční mzdová složka Příspěvek při karanténě – po výpočtu mzdy.

 

Pro pochopení všech principů, návazností a možných variant je připraven detailní postup:

Detailní postup:

 1. Vytvořte mzdy v období, pokud nejsou dosud vytvořené.
 2. Zadejte jednotlivým zaměstnancům složky nemocí začínající v období (nebo použijte funkce pro načtení složek nemocí z notifikací doplňku eNeschopenky), a případně zkontrolujte složky nemocí pokračující z předchozího období.
 3. Zkontrolujte a případně proveďte propojení datací navazujících složek nemoci, pokud jde o jednu kontinuální sociální událost, viz Navázání složek nemoci do jedné kontinuální sociální události.
 4. V případě, že vyplácíte příspěvek za nemoc začínající po 19. 2. 2021 a trvající po 4. 3. 2021, vzniká nárok na příspěvek až od 5. 3. 2021. V tom případě „rozdělte” mzdovou složku nemoci na dvě. První bude končit 4. 3. 2021 a druhá začínat 5. 3. 2021. Zadáním únorového data vzniku nemoci do pole Práce neschopen ve druhé složce, proveďte provázání složek nemoci do jedné kontinuální události. Do pole Karanténa druhé složky zadejte kategorii Karanténa nebo Izolace. Složku Příspěvek při karanténě pak podle následujících bodů vytvořte jen ke složce nemoci začínající 5. 3. 2021.
 5. Do složek nemoci evidovaných z důvodů karantény nebo izolace zadejte do pole Kategorie kategorii Karanténa nebo Izolace. Pokud je jedna sociální událost zadána více provázanými mzdovými složkami nemoci, zadejte kategorii do všech těchto složek. Zadání kategorie je možné také později při zadání vlastní složky Příspěvek při karanténě. Pokud pro načítání složek nemocí používáte doplněk eNeschopenka, budou tyto kategorie v dostupných případech doplněny podle notifikací načtených doplňkem (viz dokumentace k doplňku eNeschopenka).
 6. Zadejte mzdovou složku Příspěvek při karanténě do měsíčních mzdových složek:
  1. Složku Příspěvek při karanténě zadejte v dialogu Mzda jako novou měsíční mzdovou složku na kartě Měsíční složky.
  2. V poli Práce neschopen od vyberte datum začátku nemoci, ke které příspěvek náleží.
   1. Pokud systém najde složky nemoci se shodným začátkem nemoci zadané v období, které dosud nemají zadánu kategorii Karanténa nebo Izolace, nabídne jejich přehled s možností zaškrtnutí složek, které se mají do výpočtu příspěvku zahrnout. Vybírejte jen takové složky nemoci, které skutečně jsou karanténou nebo izolací a splňují podmínky poskytnutí příspěvku.
   2. Pokud systém žádné odpovídající datumy začátku nemoci nezobrazí, zkontrolujte, zda zadáváte správné datum a zda skutečně existují složky nemoci se shodným datem Práce neschopen od, zda mají zadánu kategorii Karanténa nebo Izolace a nárok na příspěvek z nich vzniká.

Pokud jsou označeny odpovídající složky nemoci, systém zobrazí pro kontrolu jejich přehled.
Pokud zadáte složku Příspěvku při karanténě bez vyplnění pole Práce neschopen od, vyplatí se částka zadaná ve složce. Tento postup doporučujeme použít jen ve výjimečných případech s vědomím, že pokud je takto příspěvek vyplacen, neprovede systém žádné kontroly jeho výše a pro nemoc, ke které je vyplacen, není logicky vhodné vytvořit další složku příspěvku s automatickým výpočtem příspěvku. Obdobně není možné použít automatický výpočet příspěvku, pokud byla náhrada mzdy náležející k dané DPN upravována mzdovou složkou s typem složky Náhrada při DPN - oprava. Zadáním data Práce neschopen od a propojení na odpovídající mzdové složky nemoci se zadanou kategorií Karanténa nebo Izolace, je složka připravena k výpočtu, který proběhne při výpočtu mzdy.

Zadání složky Příspěvku při karanténě, pokud prvních 14 kalendářních dní nemoci připadne na přelom období

Pokud 14 kalendářních dní nemoci s nárokem na náhradu mzdy připadne na přelom období, vyplácí se náhrada při DPN ve dvou složkách (jednou v období vzniku za dny od vzniku do konce období, druhou v dalším období za zbývající dny) nebo jednou složkou v dalším období za celých 14 dní nároku. Druhý postup se volí obvykle v případě, že do zpracování mezd za období vzniku neschopenky nebylo potvrzeno trvání neschopnosti po dobu 14 dní. Postup je určen podle zadání datumů Likvidace oddo za dny od vzniku nemoci do konce období ve složce Nemoc začátku nemoci. Použitému způsobu bude odpovídat i zadání mzdové složky Příspěvek při karanténě.

 1. Dvě složky Příspěvek při karanténě při zadání datumů v polích Likvidace od a do ve složce Nemoci v období vzniku nemoci.

Dialog Měsíční složka–Dvě složky Příspěvek při karanténě při zadání datumů v polích Likvidace od a do ve složce Nemoci v období vzniku nemoci

Obrázek: Měsíční mzdová složka – Nemoc.

 

Pokud jsou ve složce Nemoci v období začátku nemoci zadány datumy do polí Likvidace oddo za dny od vzniku nemoci do konce období, vyplatí se za tyto dny náhrada při DPN v daném období.
První složku Příspěvek při karanténě zadejte do období vzniku nemoci. Příspěvek bude spočítán za kalendářní dny, za které byla vyplacena náhrada při DPN v období začátku nemoci. Druhou složku Příspěvek při karanténě následně zadejte při zpracování mezd dalšího období, kdy bude vyplacena zbývající část náhrady. Zadejte stejné datum Práce neschopen od jako u první složky, tedy datum začátku nemoci. Příspěvek se spočítá za zbývající dny ze 14 dní náhrady.

 

 1. Jedna složka Příspěvek při karanténě při nezadání datumů v polích Likvidace od a do ve složce nemoci v období vzniku nemoci.

Dialog Měsíční složka–Jedna složka Příspěvek při karanténě při nezadání datumů v polích Likvidace od a do ve složce nemoci v období vzniku nemoci

Obrázek: Měsíční mzdová složka – Nemoc.

 

Pokud nejsou ve složce nemoci v období začátku nemoci zadány datumy do polí Likvidace odLikvidace do, vyplatí se za tyto dny náhrada při DPN zpravidla v následujícím období díky složce nemoci, která se vytvoří automaticky při vytvoření mezd Průvodcem vytvoření mezd. V této složce jsou vyplněny datumy likvidace za předchozí období začátku nemoci.
Jedinou složku Příspěvek při karanténě vytvořte až do období výplaty náhrady při DPN za celých 14 dní obvykle tedy do dalšího období po období vzniku nemoci.
K zahrnutí do příspěvku se v tomto případě nabídnou odpovídající složky nemoci, pokud nemají zadanou kategorie Karanténa nebo Izolace včetně té vytvořené za období začátku nemoci. Pokud odpovídající složky nemoci dané kategorie zadané mají, zahrnou se automaticky.

 1. Jedna složka Příspěvek při karanténě při zadání datumů v polích Likvidace od a do ve složce nemoci v období vzniku nemoci v případě, že v období vzniku nemoci nebyla složka Příspěvek při karanténě vyplacena. Tedy např. v případě dodatečného došetření nároku na příspěvek nebo případného opomenutí zadání složky příspěvku do období vzniku nemoci. Technicky je možné i při dvou složkách Náhrada při DPN zadat jen jednu složku Příspěvek při karanténě až do období, ve kterém je vyplacena druhá část náhrady za zbývající dny do celkových 14 dní náhrady. Příspěvek se spočítá za celou dobu vyplacené náhrady při DPN. V tom případě se po výběru data Práce neschopen od k zahrnutí do příspěvku nabídnou:
 • Složky Náhrady při DPN se shodným datem Práce neschopen od z předchozího období, pokud v předchozím období nebyla ve složce nemoci zadána kategorie Karanténa nebo Izolace. Pokud odpovídající složka Náhrady při DPN v poli Údaj 1 text Karanténa nebo Izolace, zahrne se automaticky.
 • Složky nemoci se shodným datem Práce neschopen od z aktuálního období, které nemají zadanou kategorii Karanténa nebo Izolace. Pokud odpovídající složky nemoci dané kategorie mají zadané, zahrnou se automaticky.
 1. Spusťte výpočet mezd
  Při spuštění výpočtu mzdy proběhne kontrola zadané složky Příspěvek při karanténě a jejího provázání datem Práce neschopen od na složky Náhrada při DPN a výpočet částky příspěvku. V případě nesrovnalostí se mohou zobrazit (nebo zapsat do protokolu) informace o případném problému se zpracováním složky. Doporučujeme tyto neignorovat, ale reagovat vhodnou úpravou a výpočet opakovat.

 2. Zaúčtování složky Příspěvek při karanténě
  Složka příspěvku je nastavena k zaúčtování. Před první spuštěním zaúčtování vytvořte v modulu Účetnictví předkontaci pro účtování příspěvku do knihy používané pro zaúčtování mezd. Předkontaci následně zadejte do mzdové složky Příspěvek při karanténě v dialogu Mzdové složky nebo ve funkci Zaúčtování mezd.

Modul Mzdy umožňuje dva způsoby účtování mzdové složky Příspěvek při karanténě:

i. Rozvahově v rámci účtové skupiny 33, kdy se na vyplacené částky příspěvku zaměstnanci pohlíží jako na platbu hrazenou státem, kdy zaměstnavatel je pouze zprostředkovatelem dané platby. Jde o způsob obdobný dřívějšímu vyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnavatelem. V tomto případě k zaúčtování příspěvku nastavte pro mzdovou složku Příspěvek při karanténě předkontaci připravenou v modulu Účetnictví se souvztažností 336/331 s odpovídajícím analytickým členěním.

ii. Rozvahově i výsledkově, kdy se příspěvek posuzuje jako náhrada mzdy vyplacená zaměstnavatelem, která je kompenzována snížením nákladů na sociální pojištění. V tomto případě je nutné v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek zatrhnout u mzdové složky Příspěvek při karanténě-náklad pole Účtovat. K zaúčtování příspěvku pak nastavte pro mzdovou složku

 • Příspěvek při karanténě předkontaci se souvztažností 336/524 s odpovídajícím analytickým členěním

a

 • Příspěvek při karanténě-náklad předkontaci se souvztažností 521/331 s odpovídajícím analytickým členěním.

Výpočet částky Příspěvku při DPN

Do výpočtu částky příspěvku se zahrnou složky Náhrada při DPN se shodným datem Práce neschopen od. Ze zahrnutých složek se ve výpočtu zohlední vyplacené částky náhrady, počty kalendářních dní, hodiny náhrady a výše průměrného hodinového výdělku. Za každý kalendářní den náhrady je do příspěvku započítána sazba 370 Kč. Celková částka příspěvku v součtu s vyplacenou náhradou mzdy je porovnána s 90 % celkového průměrného výdělku, který by náležel za hodiny vyplacené náhrady. Pokud součet příspěvku a náhrady podíl průměrného výdělku převyšuje, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Do pole Kategorie složky nemoci se v případě redukce zapíše kategorie Redukce částky. Výsledná částka příspěvku je doplněna do pole Částka složky Příspěvek při karanténě. Do pole Hodiny náhradyDny náhrady jsou uloženy hodiny, za které byla vyplacena odpovídající náhrada a kalendářní dny, za které příspěvek náleží.
Při výpočtu příspěvku se nepřihlíží k částkám ručně zadaným do mzdové složky s typem Náhrada při DPN – oprava. Pokud se taková složka týká neschopnosti s nárokem na karanténní příspěvek, nelze provést automatický výpočet příspěvku. Je nutné provést přepočet částky příspěvku se zohledněním opravy a v případě rozdílu zadat částku přímo do pole Částka složky Příspěvek při karanténě bez vyplnění pole Práce neschopen od.

Zahrnutí měsíční mzdové složky Příspěvek při karanténě do výpočtu mzdy

Částka mzdové složky Příspěvek při karanténě je při výpočtu mzdy zahrnuta do složky Příspěvky celkem. Částka příspěvku dále zvyšuje částku složky Výplata na účet nebo K výplatě.

Dopady měsíční mzdové složky Příspěvek při karanténě do dalších funkcí modulu Mzdy

Měsíční mzdová složka Příspěvek při karanténě

 • Při použití volby menu Platební příkaz při výběru platby Odvody SP snižuje celkový odvod sociálního pojištění.
 • V tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného je od období 3/2021 připraven nový tiskový vzor formuláře, který nově zobrazuje počet zaměstnanců s vyplaceným příspěvkem, celkovou výši vyplaceného příspěvku a výsledný odvod sociálního pojištění.
 • Shodné údaje jako do tisku Přehled o výši pojistného jsou zapracovány do xml struktur e-podání pro novou službu PVPOJ21.
 • Částky mzdových složek Náhrada při DPN s údajem Karanténa nebo Izolace v poli Údaj 1, který se takto vyplní v případě, že mzdová složka nemoci v poli Kategorie zadánu kategorii Karanténa nebo Izolace (tedy i v případě, že je tato kategorie přidána při zpracování příspěvku při karanténě), se promítají do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd pro program A (a také pro výpočet limitu programu A+).
 • Složka je promítnuta do další tiskových výstupů: Sociální pojištění, Malá rekapitulace a některých dalších výstupů s přehledy mzdových složek.

 

Související dokumenty