Obaly

Čtvrtletní výkazy EKO-KOM o používaných obalech se od 1. 1. 2021 již nedají zasílat ve verzi 2.54. Informace o úpravě funkce „Obaly” naleznete v Souhrnu změn v odstavci „Obaly: Čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM”.


Funkce slouží k evidenci obalů a k usnadnění jejich vykazování.

 • Eviduje druhy a hmotnost jednotlivých částí obalu u každé položky v Katalogu.
 • Umožňuje hromadnou úpravu položek obalů funkcemi kopírovat, aktualizovat a synchronizovat.

Zadávání a změny obalů k jednotlivému produktu v agendě Katalog

V tabulce agendy poklepejte na produkt, kterému chcete definovat obal. V detailu záznamu přejděte na kartu Ostatní a z nabídky pole Zobrazit ComboBox - Nabídka vyberete položku Obaly (obr. 1).

 • Z nabídky Combo pole Obal nastavíte, do jakých obalů se produkt balí.
 • Do pole Hmotnost obalu zapíšete váhu obalu na jeden produkt (v gramech, kilogramech nebo tunách).
 • Řádek tabulky (pole Obal, Hmotnost obalu) smažete v případě potřeby tak, že ji označíte a stisknete klávesu Delete.

Detail produktu, karta Ostatní a zobrazení Obaly

Obrázek 1: Detail produktu, karta Ostatní a zobrazení Obaly.

Hromadné zadávání a změny obalů v agendě Katalog

 • Nejprve filtrováním v tabulce agendy určíte skupinu produktů, které chcete definovat, změnit nebo kterým potřebujete přidat obal.
 • Pak z menu Nástroje agendy(Agenda)/Obaly… spustíte dialog Hromadné zadávání a změny obalů (obr. 2).

Dialog Hromadné zadávání a změny obalů

Obrázek 2: Dialog Hromadné zadávání a změny obalů.

 

Dialog Hromadné zadávání a změny obalů – nabídka pole sloupce Obal

Obrázek 2a: Dialog Hromadné zadávání a změny obalů – nabídka pole sloupce Obal.

 

Dialog Obaly – definice

Obrázek 2b: Klepnutím na tlačítko Definice obalů otevřete dialog Obaly – definice.

 

 • Z nabídky Combo pole Obal nastavíte, do jakých obalů se produkt balí (podle číselníku EKO-KOM).
 • Do pole Hmotnost obalu zapíšete váhu obalu na jeden produkt (v gramech, kilogramech nebo tunách). Tato hmotnost včetně zvoleného obalu bude pro všechny vybrané produkty v tabulce agendy stejná.
 • S definovaným obalem můžete provádět následující operace:
Kopírovat Zkopíruje zadané obaly do ostatních produktů zobrazených v aktuální knize (bere v potaz i filtry).
Aktualizovat Zároveň aktualizuje hmotnost stejných typů obalů ostatních produktů zobrazených v aktuální knize (bere v potaz i filtry).
Synchronizovat Nastaví zadané obaly a hmotnosti u ostatních produktů zobrazených v aktuální knize (bere v potaz i filtry). Ostatní jiné obaly u produktů vymaže.
Definice obalů

Funkce slouží k definici obalů, resp. doplnění nových rozměrů výkazů:

 • Barva (trasparentní, průhledné barevné, průhledné nebarevné, barevné, neprůhledné barevné)
 • Nápoje (obsahují nápoje, neobsahují nápoje)
 • Recyklát (primární, recyklát)
V agendě Katalog je k dispozici zobrazení Obaly – výkaz za období, které sumarizuje hmotnosti obalů dle definice a množství z prodejních dokladů. Exportem do Excelu a vytvořením kontingenční tabulky získáte hodnotný podklad pro vyplnění výkazu EKO-KOM od 1. 1. 2021. Viz také Souhrn změn ve vydání 20210330: Obaly: Čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM.

 

Ve všech třech případech se vás systém dotáže, zda-li si opravdu přejete Kopírovat, Aktualizovat nebo Synchronizovat definici obalů do všech produktů v tabulce agendy. Tato operace je nevratná! Proto nikdy nezapomeňte v tabulce agendy nejdříve zúžit výběr produktů pomocí filtrování.

Jestliže z menu Nástroje agendy(Agenda)/Obaly... spustíte dialog „Hromadné zadávání a změny obalů” a současně v tabulce agendy máte označený produkt s již definovaným obalem, tento obal se zobrazí v poli sloupce „Obal”. Dokud nepoužijte některé z tlačítek (Kopírovat, Aktualizovat, Synchronizovat), jedná se pouze o informaci, jaký typ obalu tento konkrétní Produkt používá. Jestliže některé z tlačítek použijete, promítnete definici tohoto obalu do všech produktů v tabulce agendy dle typu funkce tlačítka. Této vlastnosti lze s výhodou použít pro definici již používaného obalu (a hmotnosti) k produktům v tabulce agendy, aniž byste museli pracně vyhledávat číselný identifikátor obalu z nabídky pole Obal.

Tisk formuláře Čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM verze 2.54

Pro tisk výkazů slouží tiskový formulář Obaly – čtvrtletní výkaz.

 • Tisknout lze z detailu záznamu Produkt nebo z agendy Katalog/Soubor/Tisk…/ Obaly čtvrtletní výkaz: za zvolené období (v obou případech všechny produkty s definovaným obalem – bez ohledu na filtr v tabulce agendy).
 • Otevře se dialog tiskového formuláře (obr. 3).

Dialog tiskového formuláře Obaly – čtvrtletní výkaz

Obrázek 3: Dialog tiskového formuláře Obaly – čtvrtletní výkaz (příklad).

 

 • V seznamu pole Tisknout Combo vyberete, co chcete tisknout:
Úvodní strana Vytiskne str. 0.
Vyplněný výkaz Základní volba, která obsahuje kompletní výkaz.
Statistická evidence Tiskne poslední stranu výkazu, kterou Vario neeviduje, takže je prázdná.
Prázdný výkaz Vytiskne str. 1 – 9.
Rozvržení obalů Vytiskne vyplněný výkaz (přehled), kde v každém poli je číslo obalu z číselníku, který se do příslušného pole vyplňuje.

V dialogu tiskového formuláře (obr. 3) je třeba zvolit nebo vyplnit:

 • Combo EKO-KOM ID.
 • Combo Vybrat období, za které se tiskne.
 • Combo V jakých jednotkách se eviduje hmotnost obalu.
 • Zatržítko Zaškrtnutí Znovu přepočítat výkaz znamená, že pokud už byl jednou vypočítaný, jsou vypočtené hodnoty uložené, ale při zaškrtnutí tohoto pole se uložené hodnoty smažou a znovu vypočítají.
 • Combo Výběr, zda tisknout nebo vyplnit MS Excel (společnost EKO-KOM výkaz vyžaduje zaslat e-mailem v MS Excelu, ale pro interní potřeby je tisk možný).
 • Combo Výběr kontaktní osoby (zobrazí se ve výkazu).

Načtení XLS šablony

Při volbě Zatržítko ukládání do MS Excelu program vyžaduje poprvé načtení XLS šablony. Tato šablona je k dispozici ke stažení na www EKO-KOMu (program při prvním spuštění vyplňování do XLS otevře dialog – obr. 4, kde je na výběr načtení šablony nebo přechod přímo na stránky, kde se dá šablona stáhnout).

Dialog pro načtení XLS šablony

Obrázek 4: Dialog pro načtení XLS šablony.

 

 • Po načtení je šablona uložena ve Variu a příště již není vyžadováno její zadání.
  • Pokud ale potřebujete použít šablonu novou, je možné ji v dialogu tiskového formuláře (obr. 3) ručně nastavit textovým tlačítkem Použít novou šablonu, (Šablonu si musíte nejprve stáhnout z oficiálních stránek http://www.ekokom.cz/Externí odkaz).
 • Při vyplňování do XLS jste dotázáni, kam chcete vytvořené XLS uložit (obr. 5). Po vyplnění XLS daty máte na výběr, zda chcete XLS zobrazit v MS Excelu nebo odeslat e-poštou na EKO-KOM ke zpracování (program má v sobě předdefinovaný e-mail, kam se XLS výkazy posílají ke zpracování).

Dialog pro volbu akce s vytvořeným souborem XLS

Obrázek 5: Dialog pro volbu akce s vytvořeným souborem XLS.

 

Poznámky

 • Pokud k produktu přidáte definice obalů 411111, 411112, 411212 nebo 411213, budou se ve výkazu EKO-KOM vykazovat na kartě 4–1. Upozorňujeme, že na tuto kartu nepatří všechny palety, ale jejich přiřazení závisí na tom, zda jsou vyrobeny v ČR, dovezeny ze zahraničí, nebo slouží pouze pro přepravu materiálu. Z tohoto důvodu je potřeba, aby produkt, který má přiřazený některý ze jmenovaných obalů, nepocházel z různých zdrojů.
 • K úspěšnému odeslání e-mailu s XLS souborem je třeba mít na uživatelském PC aktivní připojení k internetu a správně nakonfigurovaného poštovního klienta (například MS Outlook).
 • Nejvyšší podporovaná verze výkazu je 2.54
 • Další informace na webu EKO-KOM: http://www.ekokom.cz/ Externí odkaz

 

Související dokumenty