Peněžitý příspěvek na stravování

Pro zadání peněžitého příspěvku na stravování do mzdy v souladu s § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmu je možné využít mzdovou složku Příspěvek na stravování s typem složky Příspěvek na stravování. Tento typ složky má nastaven parametr Formulář na hodnotu 6 a je tedy určen k výpočtu částky složky jako násobku počtu dnů a sazby. V dialogu Mzdová složka (obr. 1) je možné do pole Sazba této mzdové složky zadat výši denního příspěvku.

  • Pro rok 2021 je maximální částka osvobozená od daně stanovena na 75,60 Kč.
  • Od začátku roku 2022 do dne 19. 8. 2022 byla maximální částka osvobozená od daně stanovena na 82,60 Kč.
  • S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným – 99,40 Kč.

Dialog Mzdová složka – Příspěvek na stravování. Nabídka pole „Zaokrouhlení” nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky.

Obrázek 1: Dialog Mzdová složka – Příspěvek na stravování. Nabídka pole „Zaokrouhlení” nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky.

 

Mzdovou složku Příspěvek na stravování je možné přidat do výchozích mzdových složek pracovního poměru.

  • Pokud bude ve výchozí složce v pracovním poměru zadána jiná výše sazby než ve mzdové složce, použije se sazba zadaná v nastavení výchozí složky.
  • Pokud bude sazba výchozí složky nulová, použije se sazba mzdové složky dialogu Mzdová složka (obr. 1).

Ve vytvořené mzdě je pak možné do měsíční složky (obr. 2) zadat do pole Dny trvání počet odpracovaných směn, za které bude příspěvek poskytnut. Výsledná částka se propočte následně: Dny trvání * Sazba do pole Částka. Částka této složky je osvobozená od daně z příjmu a nevstupuje tedy do výpočtu daňové zálohy ani do pojištění.

Dialog Měsíční složka – výpočet mzdové složky Příspěvek na stravování

Obrázek 2: Dialog Měsíční složka – výpočet mzdové složky Příspěvek na stravování.

 

Jestliže chcete definovat výši poskytovaného příspěvku na stravování zadáním celkové částky, můžete využít typ složky Příjmy osvobozené – k výplatě. V tom případě vytvořte novou mzdovou složku s vlastním názvem a typem složky Příjmy osvobozené – k výplatě. Při použití této mzdové složky ve vytvořené mzdě zadejte do pole Částka celkovou částku příspěvku.

Pro zaúčtování částek příspěvku na stravování vytvořte v modulu Účetnictví odpovídající předkontaci, kterou v modulu Mzdy nastavte ke mzdové složce Příspěvek na stravování (obr. 1).

  • V případě, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek ve výši překračující u zaměstnance osvobozený limit, zadejte tuto nadlimitní částku do samostatné mzdové složky s typem složky např. Plnění – peněžité, která bude vstupovat do zdanitelných příjmů zaměstnance a bude podléhat pojištění.
  • K překročení osvobozeného limitu může dojít např. i v případě použití maximální sazby 75,60 Kč za směnu v roce 2021 při některých násobcích počtu dní (21, 18, 16 a dalších), kdy dojde k zaokrouhlení složky nahoru a vznikne drobný zaokrouhlovací rozdíl. Příjem ve výši toho zaokrouhlení by měl vstupovat do zdanitelných příjmů zaměstnance a podléhat zdanění. Pro zamezení vzniku těchto drobných částek můžete využít možnosti nastavení zaokrouhlení měsíční mzdové složky, jejíž popis najdete v článku Zaokrouhlování měsíčních mzdových složek s typem složky s hodnotou 6 v parametru Formulář.

 

Související dokumenty