Instalace Varia na terminálový server

Začínáme

Vario v terminálovém režimu můžete instalovat pouze na Windows Server 2008 R2 a vyšší.

Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní systému Vario používá ke svému běhu Microsoft Access, je nutné zajistit, aby měl každý uživatel k dispozici vlastní instalaci Varia. Protože některé zápisy v registru systému jsou společné pro všechny uživatele (klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Altus), je potřeba, aby logická cesta ke složce s instalací Vario byla pro všechny uživatele stejná.

Neinstalujte Vario do složek uživatelských profilů používajících tzv. User Profile Disks (http://woshub.com/user-profile-disks-in-windows-server-2012-r2-rds/). Tato funkcionalita není a z technických důvodů ani nemůže být podporována. 


Chcete-li používat Vario na Terminal Serveru, postupujte následujícím způsobem:

 1. Nechcete-li pro umístění jednotlivých uživatelských instancí Vario použít složky lokálních profilů umístěné ve výchozí složce C:\Users, vytvořte lokální (např. C:\VarioUsers) nebo síťovou složku (např. \\fileserver\VarioUsers\), ve které následně vytvořte složky pro jednotlivé uživatele (názvy podsložek musí odpovídat přihlašovacím jménům uživatelů). K jednotlivým uživatelským složkám nastavte oprávnění Úplné řízení.
   
 2. Pomocí dávkového souboru a příkazů subst nebo net use zajistěte mapování vámi definované virtuální jednotky (předpokládejme např. V:) na složky uživatelů. Dávkový soubor pojmenujte např. jako Map_drive_vario.cmd a zajistěte, aby jej mohli spustit všichni uživatelé.

  Příklady

  a) Pokud pro umístění Vario využijete výchozí složku C:\Users, bude obsah souboru Map_drive_vario.cmd takovýto:
  Set RootDrive=V:
  Net Use %RootDrive% /D >NUL
  Subst %RootDrive% /D >NUL
  Subst %RootDrive% "%USERPROFILE%"


  b) Pokud pro umístění Vario využijete vámi vytvořené lokální složky (viz bod 1), bude obsah souboru Map_drive_vario.cmd takovýto:
  Set RootDrive=V:
  Set Cesta=D:\VarioUsers\
  Net Use %RootDrive% /D >NUL
  Subst %RootDrive% /D >NUL
  Subst %RootDrive% "%Cesta%%USERNAME%"


  c) Pokud pro umístění Vario využijete vámi vytvořené síťové složky (viz bod 1), bude obsah souboru Map_drive_vario.cmd takovýto:
  Set RootDrive=V:
  Set Cesta=\\fileserver\VarioUsers\
  Net Use %RootDrive% /D >NUL
  Subst %RootDrive% /D >NUL
  Net Use %RootDrive% "%Cesta%%USERNAME%"

  Zástupce na tento soubor umístěte do složky %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup (Obvykle C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup) na serveru. Po přihlášení uživatele bude jednotka V: ukazovat na vámi definovanou složku.
   
 3. Uživatele, kteří se mají na Terminal Server přihlašovat, přidejte do lokálních skupin Remote Desktop UsersPrint Operators.
   
 4. Vyberte si uživatelský účet s administrátorskými oprávněními, který bude sloužit jako vzorový a přihlašte se pod ním.
   
 5. V případě potřeby nainstalujte Access Runtime ze složky Runtime umístěné na instalačním médiu Vario nebo ve složce datového profilu, nebo nainstalujte plnou verzi MS Access.
   
 6. V logické jednotce (V:), namapované během přihlášení pomocí dávkového souboru z bodu 2, vytvořte složku Vario.
   
 7. Vytvořte spojení (NTFS junction point) C:\Program Files\Vario odkazující na složku V:\Vario. Pro vytvoření spojení použijte příkaz mklink, který je součástí systému.

  Příklad vytvoření spojení

  mklink /J "C:\Program Files\Vario" "V:\Vario"
  Před vytvořením spojení vypněte nástroj Řízení uživatelských účtů (User Account Control) (dále jen UAC) a restartujte. UAC lze vypnout změnou hodnoty EnableLUA na 0 v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. Po dokončení instalace je možno UAC opět zapnout přepsáním hodnoty na 1.
   
 8. Do složky C:\Program Files\Vario (nyní symbolický odkaz nebo spojení) nainstalujte Vario.
   
 9. Pokud není uživatelům umožněn přístup na disk, na kterém je umístěna složka %HOMEPATH% používaná Accessem jako pracovní, je potřeba, aby v registru každého uživatele byla v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0(nebo 15.0 či 16.0 podle verze Accessu)\Access\Settings zapsána textová hodnota Default Database Directory odkazující na složku Varia, která je uživateli plně přístupná (v případě tohoto článku C:\Program Files\Vario). Nastavení pracovního složky lze v případě plné verze MS Access provést pomocí jeho uživatelského rozhraní v dialogu Možnosti aplikace Access.
   
 10. Pokud pro umístění Varia použijete výchozí složku C:\Users, můžete zajistit, aby se uživatelům poprvé přihlášeným k terminálovému serveru automaticky nakopírovala do jejich složky podsložka Vario a v ní umístěný soubor Vario.ini. Ve složce C:\Users\Default stačí vytvořit složku Vario a nakopírovat do ní soubor Vario.ini umístěný ve složce C:\Program Files\Vario (viz bod 8).
   
 11. Pokud potřebujete nakopírovat složku Vario do více (již existujících) uživatelských složek, vytvořte si pomocný dávkový soubor (např. InstalaceVaria.cmd), který vám tuto operaci usnadní.

  V případě, že se vzorový uživatel uvedený v bodu 4 bude jmenovat Administrator a uživatelské složky budou umístěny ve složce D:\VarioUsers, bude obsah souboru InstalaceVaria.cmd pro uživatele User1, User2 a User3 následující:
  xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\vario.ini" "D:\VarioUsers\User1\Vario\"  /y /c /h /e
  xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\vario.ini" "D:\VarioUsers\User2\Vario\"  /y /c /h /e
  xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\vario.ini" "D:\VarioUsers\User3\Vario\"  /y /c /h /e

Tisk

Terminálové služby umožňují automatické přesměrování tisku na tiskárny připojené k lokálnímu počítači klienta Terminal Serveru. Ve výchozím nastavení je pro tisk použita služba Terminal Services Easy Print, která eliminuje nutnost instalace konkrétních ovladačů tiskáren přímo na server.

Nevýhodou využití této služby je větší náročnost na kapacitu linky a v případě tisku čárových kódů nemožnost jejich načtení čtečkou. Tyto nevýhody jsou dány principem práce této služby. Tištěný dokument je nejprve na straně serveru převeden do formátu XPS, odeslán na stranu klienta a tam teprve vytištěn pomocí ovladače tiskárny u klienta připojené.

Chcete-li tyto nevýhody eliminovat, nainstalujte na server identickou verzi ovladače určeného pro tiskárnu připojenou ke klientské stanici a pomocí editoru zásad skupiny (gpedit.msc) změňte volbu "Použít nejdříve ovladač tiskárny funkce Snadný tisk ze vzdálené plochy" (anglicky: Use Terminal Services Easy Print printer driver first) ve větvi "Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Součásti systému windows\Služba vzdálená plocha\Přesměrování tiskárny" (anglicky: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Terminal Services\Terminal Server\Printer Redirection) na Zakázáno (anglicky: Disabled). Poté restartujte terminal server.

Aktualizace Vario

Update Varia na Terminal Serveru probíhá u všech uživatelů automaticky. V případě, že dojde ke změně binárních souborů (VarioLib.dll, VarioTree.ocx, Vario.exe), musí být první update spuštěn pod účtem s administrátorskými oprávněními. V opačném případě bude uživatel upozorněn, že nemá k této operaci oprávnění. Po aktualizaci binárních souborů budou již aktualizace ostatních uživatelů nezávislé na členství v lokální skupině Administrators.

Poznámky

Proměnné:

 • %ALLUSERSPROFILE%
 • %USERNAME%
 • %LOGONSERVER%
 • %USERDNSDOMAIN%
 • %SYSTEMROOT%
 • %COMPUTERNAME%
 • %HOMEPATH%
 • %USERPROFILE%

jsou systémové proměnné, jejichž hodnoty lze zjistit pomocí příkazu set.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty