Pokyny pro tvorbu importního souboru xls, xlsx

Charakteristika importního souboru ve vztahu ke mzdové složce

 • Při stažení doplňku se v instalační složce doplňku vytvoří vzorové soubory xls, které lze použít pro tvorbu importního souboru.
 • Pro import je možné vytvořit libovolný počet souborů ve formátu xls nebo xlsx MS Excel s libovolným počtem listů. Listy mohou být pojmenované podle mzdových složek, které existují ve Variu. Pokud nejsou takto pojmenované, musí každý list obsahovat sloupec se mzdovou složkou.
 • Jako propojovací údaj lze použít pole Kód poměru nebo pole Pracovní poměr. Pokud by soubor obsahoval údaje oba, přednost má údaj v poli Kód poměru. Údaje ve sloupcích Kód poměru (Pracovní poměr) musí přesně souhlasit se stejnojmennými poli z Varia, jinak nedojde k propojení na správný pracovní poměr. Sloupce s propojovacím údajem musí obsahovat každý list.
 • Jako propojovací údaj lze použít pole Kód složky nebo pole Mzdová složka. Pokud by soubor obsahoval údaje oba, přednost má údaj v poli Kód složky. Údaje ve sloupcích Kód složky (Mzdová složka) musí přesně souhlasit se stejnojmennými poli z Varia, jinak nedojde k propojení na správnou mzdovou složku. Při použití pole Kód složky v režimu Import editace nebo Import výchozí je nutné za kód složky zadat středník a název režimu, např. 56;Import editace. Sloupce s propojovacím údajem musí obsahovat každý list.
 • Názvy sloupců lze přejmenovat, v doplňku je možné nastavit, do kterých polí Varia se má daný sloupec načíst.
 • Listy mohou obsahovat další libovolně pojmenované sloupce podle typu formuláře dané mzdové složky.
 • Řádek s názvy sloupců a první řádek s daty lze posunout na další řádky v případě, že je nutné první řádky využít k jiným účelům. Řádek s názvy sloupců a první řádek musí ale být na všech listech na stejném místě!
 • Mezi sloupci, které se mají importovat, nesmí být prázdné sloupce! Taktéž v bloku, kde začínají data, nesmí být prázdné řádky!

Principy importu

 • V rámci importu mzdových složek jsou mzdové složky upraveny podle nastaveného formuláře složky.
  • (Pole Formulář v detailu Mzdová složka/Složka).
 • Do všech mzdových složek import nastaví aktuální rok, období a kniha.
 • Do pole Kategorie je doplněn text Import.
 • Do pole Datum a čas vytvoření je vloženo aktuální datum a čas importu.
 • Dále systém upravuje některá pole mzdových složek s typem formuláře 0, 1, 2, 3, 6 a 9 (viz tabulky níže).
  • (Důvodem je zajistit možnost zpracovávat pole složek ve mzdovém systému dále obvyklým způsobem.)

 

Formulář 0
Např. Prémie, Osobní ohodnocení, Bonusy, Srážky, apod.
Zadání Částka.
Úprava Částka se přesune do pole "Základ".

 

Formulář 1
Např. Hodinová mzda, Hodinová sazba apod.
Zadání Hodiny, Sazba.
Úprava Do pole "Částka" se násobí "Sazba" krát "Hodiny". Výsledek je zaokrouhlen na koruny matematicky.

 

Formulář 2
Např. Příplatek přesčas, Příplatek noční, Svátek, Překážky v práci, Náhrada hodinová.
Zadání Hodiny.
Úprava Pokud mají tyto složky nastaven vliv "Nahrada", zjistí se hodinový průměr, který se doplní do pole "Základ". Ze sazby dané mzdové složky se doplní pole "Sazba". Do pole "Částka" se doplní výpočet náhrady zaokrouhlený na koruny matematicky.

 

Formulář 3
Např. Dovolená, Náhrada denní, Neplacené volno, Rodičovská dovolená.
Zadání Datum od, Datum do, případně Dny, Hodiny a Dny pracovní, Hodiny pracovní.
Úprava
 • Pole "Datum od" se doplní do pole "Od_likvidace", pole "Datum do" do pole "Do_likvidace".
 • Pokud nejsou vyplněné dny, dopočítají se – u složek s vlastností "Pracovní dny" se dopočítají pracovní dny, u ostatních kalendářní dny.
 • Pokud nejsou vyplněné hodiny, doplní se do pole "Hodiny" násobek dnů a pracovního úvazku.
 • Jestliže "Datum od" nebo "Datum do" není z aktuálního měsíce, neimportují se.

 

Formulář 6
Např. Stravenky.
Zadání Sazba, Dny, Částka.
Úprava
 • Pokud je "Částka" nulová (resp. neimportuje se), násobí se "Sazba" krát "Dny".
 • Pokud je "Sazba" nulová (resp. neimportuje se), použije se pro "Sazbu" hodnota sazby mzdové složky (viz Mzdy/Mzdové složky.../výběr složky/tlačítko Upravit…/dialog Mzdová složka – pole Sazba).
 • Pokud je sazba této složky nulová, použije se sazba typu mzdové složky (viz Mzdy/Mzdové složky.../výběr složky/tlačítko Upravit…/dialog Mzdová složka/tlačítko  Detail mzdové složky/dialog Složka – pole Složka).

 

Formulář 9
Např. Přesčas měsíční mzdy.
Zadání Hodiny.
Úprava
 • Zjistí se hodnota pole "Základ" z aktuálních mzdových složek definovaných v poli "Vypočítat z detailu Mzdová složka" složky "Přesčas měsíční mzdy".
 • Zjistí se fond aktuálního období – počítá se dle rozvrhu v aktuálním období.
 • Zjistí se částka na hodinu připadající na hodinu fondu (Základ / Fond). Částka na hodinu se násobí zadanými hodinami. Výsledná částka se zaokrouhlí na koruny matematicky.

 

Úpravy složek náhrad

Pokud mají složky nastaveno v poli Vliv "Nahrada" ComboBox - Nabídka, zjistí se hodinový průměr, který se doplní do pole Základ. Ze sazby se doplní pole Sazba. Pokud je "Sazba" nulová (resp. neimportuje se), použije se pro "Sazbu" hodnota sazby mzdové složky. Pokud je sazba této složky nulová, použije se sazba typu mzdové složky (viz Mzdy/Mzdové složky.../výběr složky/tlačítko Upravit…/dialog Mzdová složka/tlačítko  Detail mzdové složky/dialog Složka/pole Sazba). Do pole Částka se doplní výpočet náhrady zaokrouhlený na koruny matematicky.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty