AVIS – pomocná funkce pro překonání výpadku dostupnosti Integračních služeb

Abychom ulehčili práci vývojářům třetích stran, kteří používají prostředí .Net, vytvořili jsme následující pomocnou metodu, která vám pomůže sjednotit a zjednodušit webové volání „Integračních služeb”. Metoda umožňuje opakovaně volat potřebnou část vašeho kódu a překonat tak bez většího úsilí krátkodobý výpadek dostupnosti Integračních služeb.

Kód je napsán v jazyku C#. Vývojáři, kteří používají jiné jazyky nebo jiné technologie, si mohou podobnou metodu napsat sami. Kód vzorové metody obsahuje komentáře, podle kterých je možné se zorientovat a funkci si přizpůsobit nebo napsat vlastní.

 1. Následující metodu zkopírujte a vložte ji na vhodné místo ve vašem projektu.


    //Metoda pro automatické opakované volání Integračních služeb v případě jejich výpadku
    //repeatSection - labda výraz nebo delegát, který je potřeba provést
    //remainingAdditionalAttempts - počet opakování volání v případě, že služby nejsou dostupné
    //sleepSeconds - délka intervalu v sekundách, po který se čeká mezi jednotlivými pokusy
    public static void CallSafeAVIS(
      Action repeatSection, 
          int remainingAdditionalAttempts = 3, 
      int sleepSeconds = 25)
    {
      try
      {
        //vyvoláme akci
        repeatSection.Invoke();
      }
      catch (System.ServiceModel.CommunicationException err)
      {
        //při běhu, při pádu nebo v době restartu budeme sledovat výjimky 
        //typu System.ServiceModel.CommunicationException
        //a jeho potomky
        Type exceptionContractType = null;
        bool isTerminalFault = true;
        bool isApplicationException = true;
        string exceptionDescription = null;
        string exceptionSource = null;
        int exceptionNumber = 0;

        var errType = err.GetType();
        if (!errType.IsGenericType) { }
        else if (!(errType.BaseType == typeof(System.ServiceModel.FaultException))) { }
        else if (errType.GenericTypeArguments.Length != 1) { }
        else if (err.GetType().GenericTypeArguments[0].Name != "ExceptionContract") { }
        else
        {
          //tady máme chybu, kterou vyhodily Integrační služby, 
          //takže zjistíme, jestli jde o chybu, která vynutila restart služby
          //v případě, že je vlastnost IsTerminalFault = true, došlo právě k restartu služby
          exceptionContractType = err.GetType().GenericTypeArguments[0];
          isTerminalFault = exceptionContractType
                         .GetProperty("IsTerminalFault")
                         .GetValue(((dynamic)err).Detail);
          isApplicationException = exceptionContractType
                         .GetProperty("IsApplicationException")
                         .GetValue(((dynamic)err).Detail);
          exceptionDescription = exceptionContractType
                         .GetProperty("Description")
                         .GetValue(((dynamic)err).Detail);
          exceptionSource = exceptionContractType
                         .GetProperty("Source")
                         .GetValue(((dynamic)err).Detail);
          exceptionNumber = exceptionContractType
                         .GetProperty("Number")
                         .GetValue(((dynamic)err).Detail);
        }

        if (isTerminalFault && remainingAdditionalAttempts > 0)
        {
          //služby nejsou dočasně dostupné, zbývají ještě nějaké pokusy
          //počkat a zkusit to znovu
          System.Threading.Thread.Sleep(new TimeSpan(0, 0, sleepSeconds));
          CallSafeAVIS(repeatSection, --remainingAdditionalAttempts, sleepSeconds);
          return;
        }
        else if (isTerminalFault)
        {
          //služby nejsou dočasně dostupné
          //došla trpělivost, oznámit chybu
          throw;
        }
        else if (isApplicationException)
        {
          //očekávaná aplikační chyba, víme, co se děje, a uživatel ví, co s tím udělat
          throw new ApplicationException(exceptionDescription);
        }
        else
        {
          //neočekávaná chyba 
          throw new ApplicationException(
            string.Format("Chyba číslo {0} v {1}:\r\n{2}",
            exceptionNumber,
            exceptionSource,
            exceptionDescription));
        }
      }
      catch (Exception err)
      {
        //ostatní typy výjimek předáme volajícímu
        throw err;
      }
    }
 1. Příklady použití pomocné metody CallSafeAVIS v praxi:

    public DokladyAVIS.DokladContract NacistDoklad(string id)
    {
      DokladyAVIS.DokladContract result = null;
      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          result = client.NacistDoklad(id);
        }
      });
      return result;
    }

    public void AktualizovatDoklad(DokladyAVIS.DokladContract doklad)
    {
      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          client.AktualizovatDoklad(doklad);
        }
      });
    }

    public Guid VlozitNovyDoklad(DokladyAVIS.DokladContract doklad)
    {
      Guid rg = Guid.Empty;
      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          rg = client.VlozitNovyDoklad(doklad);
        }
      }); 	
      return rg;
    } 1. Při volání různých metod v jedné funkci je potřeba, aby každé jedno volání bylo provedeno s pomocí metody CallSafeAVIS:

    public Guid ZapsatNovyDoklad(DokladyAVIS.DokladContract doklad)
    {
      Guid rg = Guid.Empty;
      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          rg = client.VlozitNovyDoklad(doklad);
        }
      }); 	

      …
      //doklad načteme, získáme hodnoty vyplněné šablonou
      …

      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          doklad = client.NacistDokladRG(rg);
        }
      });

      …
      //provedeme nějaké úpravy a zaktualizujeme
      …

      CallSafeAVIS(() =>
      {
        using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())
        {
          client.AktualizovatDoklad(doklad);
        }
      });