Základní nastavení

 

Obchodní a informační systém Altus Vario nabízí zpracování dat více firem. Tyto firmy jsou vedeny samostatně. Každá má svoje vlastní data. Při práci s firmou máte možnost zadat určitá nastavení:

  • jaké vede vybraná firma účetnictví
  • jak pracuje se skladem
  • jaké akce chcete při práci s touto firmou zaznamenávat (přidávání, odstraňování, úpravy záznamů, chybové hlášky atd.)
  • jaká mají být výchozí nastavení jednotlivých knih

Informace k aktivní firmě (firma, se kterou právě pracujete) nastavíte v dialogu Možnosti, který zobrazíte výběrem příkazu Nástroje | Možnosti

Úpravy v tomto dialogu mohou provádět jen uživatelé s přístupovým právem "Měnit nastavení Varia".

 

Popis dialogu

 

Karta Obecné

Na této kartě jsou zobrazeny základní informace o aktuálním používání systému: kde je složka dokumentů, jak se otevírají agendy a jakou barvu má identifikátor záznamů.

Klepnutím na tlačítko Naše firma zobrazíte informace o aktuální firmě (firma, se kterou právě pracujete - její adresa, telefonní spojení, IČO. DIČ, bankovní účty apod. - tyto údaje se zobrazují na dokladech) - při úpravách se řídíte stejnými pravidly, jako při práci s adresářem.

Klepnutím na tlačítko Možnosti zobrazíte dialogové okno pro nastavení vlastností programu MS ACCESS. (Upozornění: tato nastavení jsou určena pro uživatele znalé databázového prostředí MS ACCESS. Měňte pouze ta nastavení, u kterých jste si jisti co znamenají.)

Poznámka:
Altus VARIO je určeno pro Access 2003 nebo 2000. Lze používat i Access 2007, ale tuto konfiguraci nedoporučujeme. Altus VARIO je a bude i nadále vyvíjeno a testováno pouze pro Access 2000 a 2003.

 

Karta Firmy

Na kartě je v seznamu zobrazen seznam firem zpracovávaných systémem Vario. Firmu můžete přejmenovat, odstranit či vytvořit novou klepnutím na příslušné tlačítko.

 

Karta Moduly

Na této kartě je zobrazen seznam modulů instalovaných na konkrétním PC, můžete sem přidat či odebrat modul Varia. Přes Možnosti jednotlivého modulu se můžete dostat na nastavení přístupových práv jednotlivých agend a knih a také nastavení a úpravy tiskových výstupů. Klepnutím na tlačítko Možnosti... se dostanete dál na nastavení toho konkrétního Modulu - a označením konkrétní agendy a klepnutím na tlačítko Možnosti se dostanete dál do vnitřních nastavení..až na nastavení knih - zobrazíte dialog možnosti knihy.

 

Karta Uživatelé

Na kartě lze přidat nové uživatele systému Vario, odebrat je, uživatelé si zde mohou měnit hesla. Možností je i kopírování oprávnění ke knihám a funkcím Varia mezi jednotlivými uživateli či jejich zrušení nebo nahrazení (pouze uživatel, kdo má konkrétně nastaveno oprávnění globální nastavení, pro tento druh nastavení <výchozí> nestačí) - viz. nastavení Oprávnění.

 

Karta Oprávnění

A kartě je možné nastavit přístupové právo pro Přidání firmy do systému a právo pro Změnu nastavení Varia (změny na základním nastavení - funkce Nástroje | Možnosti = přidat číselníky, uživatele, nastavit zaznamenávání událostí....)

"<výchozí>" uživatel je obecný uživatel = uživatel Varia (z karty Uživatelé), který není dále v seznamu oprávnění vyjmenován.

Pro funkci hromadné práce s uživatelskými oprávněními (kopírování, nahrazení, odstranění) je nutné, aby měl uživatel nastaveno oprávnění Změna nastavení Varia (konkrétně uživatel, nestačí oprávnění <výchozí>).

 

Karta Číselníky

Na kartě je zobrazen seznam všech Číselníků systému Vario. Můžete je přejmenovat, odstranit, upravit jejich položky nebo si prohlédnout ke kterým polím se vztahují a případně tyto vazby odstranit.

 

Karta Střediska

Na kartě můžete zadat střediska pro účtování stejným způsobem jako v dialogu Možnosti předkontací v modulu Účetnictví.

 

Karta Deník Událostí

Systém může zaznamenávat prováděné operace s daty. Na kartě Deník můžete nastavit, které události chcete zaznamenávat. Systém pak při takové události vygeneruje nový záznam do tabulky událostí, kterou si můžete prohlédnout prostřednictvím funkce deník (můžete zobrazit změny týkající se vytváření a úprav záznamů vybrané knihy i seznam odstraněných záznamů vybrané knihy), které zobrazíte výběrem příslušných příkazů z nabídky Zobrazit | Deník. Přístup k informacím týkajících se přímo určitého záznamu máte i prostřednictvím dialogu pro úpravy tohoto záznamu (dokladu, firmy či produktu) karta Deník.

 

Karta Účetní roky

Na kartě nastavíte jaký účetní rok používáte pro zpracování účetnictví:

  • standardem je kalendářní rok: začíná dnem 1.1. a končí 31.12.
  • pokud používáte fiskální rok, nastavíte např. : 2007     začátek 1.6.2007, konec 31.5.2008