Nastavení agendy Mzdy

 

Před samotným vytvářením mezd je potřeba provést nastavení – některá nastavení jsou měsíční, jiná roční. Soubor k načtení nastavení a popis nastavení je k dispozici vždy se začátkem roku u výrobce. Tento soubor obsahuje nastavení daňových sazeb, částek odpočtů ze základu daně, minimální mzdy, kalendáře, číselníku svátků apod. Nastavení je možné provést také ručně.

Nastavení provedete výběrem příkazu Mzdy|Nastavení

 

Karta obecné

 

Kniha
uvedete knihu interních dokladů, do které se bude vytvářet interní doklad se zaúčtováním mezd. Je možné vytvořit více knih. Důvodem k rozdělení zpracování do více knihy může být nutnost různých kompetencí účetních, samostatného sledování některých typů pracovních poměrů, při zpracování mezd z poboček apod.

 

Číslo dokladu
v tomto poli se po zaúčtování mezd objeví číslo interního dokladu, kterým se mzdy zaúčtovaly. Poklepáním na toto pole se interní doklad zobrazí.

 

Kalendářní dny
pro  každé zpracovávané období je nastaven počet kalendářních dnů.

 

Pracovní dny
pro každé zpracovávané období je nastaven počet pracovních dnů.

 

Svátky
pro každé zpracovávané období je nastaven počet svátků v dialogu. Za svátek se pro tento případ považuje pouze svátek připadající na pracovní den.

 

Vyplácet DNP
pole bude zaškrtnuté pouze v případě, kdy firma vyplácí dávky nemocenského pojištění.

 

Úvazek
kolik hodin denně činí pracovní úvazek.

 

Povinné pojištění
promile z vyměřovacího základu sociálního pojištění pro výpočet čtvrtletního zákonného pojištění odpovědnosti v důsledku pracovního úrazu.

 

Stav období:

Otevřené – období je otevřené pro vytváření nových mezd

Zavřené – období je uzavřené přes menu Mzdy – Uzávěrka a nelze do něj vytvářet mzdy

Uzavření období bez uzávěrkových výpočtů: je však možné změnit hodnotu pole Stav období ze stavu Otevřeno na Uzavřeno bez provedení uzávěrkových výpočtů, tedy bez výpočtu vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrných výdělků.

 

Výpočty vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrné výdělky, prováděné v rámci funkce Uzávěrka, zahrnují mzdové složky ze všech knih daného období. Uzávěrka spuštěná z kterékoli knihy provede výpočty ve všech knihách současně.

Otevření období lze provést v dialogu Nastavení v poli Stav období výběrem hodnoty Otevřené.

Bez kontroly – období není kontrolováno.

Volba Bez kontroly umožní práci se záznamy bez omezení, ale také bez kontroly, zda dochází ke změnám, ke kterým by nemělo dojít. Volba Otevřené zajistí, že se po spuštění funkce Uzávěrka toto pole nastaví na hodnotu Uzavřené. Po takto provedeném uzavření nelze v tomto období vytvářet mzdy a existující mzdy upravovat nebo mazat.

 

Dovolená
základní nárok na dovolenou pracovníků.

 

Průměrný výdělek
typ průměrného výdělku - od roku 2008 již nelze vybrat, je nastaven PHV

1. PHV - průměrný hodinový výdělek

2. PDV - průměrný denní výdělek

Výpočet PHV je přesnější a navíc od 1.1.2007 je jeho používání stanoveno zákonem.

 

Odpracované dny
potřebný počet odpracovaných dnů v kalendářním čtvrtletí k výpočtu PHV.

 

Pravděpodobný
pokud zaměstnanec neodpracuje počet dnů v poli Odpracované dny v kalendářním čtvrtletí, lze použít průměrný výdělek pravděpodobný, v případě zaškrtnutí tohoto pole.

 

Krátit odměny
umožní při zahrnování dlouhodobých odměn do výpočtu průměrného výdělku krátit podíl odměny v závislosti na době odpracované v daném čtvrtletí. Pokud zadáváte dlouhodobé odměny, zkontrolujte nastavení tohoto pole v období výpočtu průměrů.
Pokud je toto pole zaškrtnuté v měsíci, kdy se počítají průměry, zahrne se z poměrné části dlouhodobé odměny do výpočtu průměrného výdělku pouze částka odpovídající odpracované době v daném čtvrtletí. Pokud je pole nezaškrtnuté, vstupuje do výpočtu celá částka odměny připadající na dané čtvrtletí.

 

Den výplaty
uvádí se den výplaty stanovený pro výplatu mzdy.

 

Karta Daňové

 

Volbou Mzdy | Nastavení v dialogu Nastavení na kartě Daňové jsou zadané roční daňové sazby pro aktuální rok.

 

Odpočitatelné položky a slevy na dani
Volbou Mzdy|Nastavení v dialogu Nastavení na kartě Daňové jsou zadané slevy na dani  a odpočty daně pro aktuální rok.

 

Základ srážkové daně
uvedena hranice hrubé mzdy pro použití sazby srážkové daně.

 

Minimální záloha na daň
minimální sazba zálohy na daň z příjmů daná ze zákona o dani z příjmů pro členy družstev, společníky a jednatele spol.  s .r.o. apod.

 

Karta Zdravotní

 

Sazby DNP
Sazby DNP jsou zadané dle aktuální legislativy a jsou funkční jen pro firmy, které vyplácejí dávky nemocenského pojištění, tj. které mají zaškrtnuté pole Vyplácet DNP na kartě Obecné dialogu Nastavení.

 

Zdravotní pojištění
Sazba pracovníka – sazba zdravotního pojištění placená ze mzdy zaměstnancem.

Sazba zaměstnavatele – sazba zdravotního pojištění placená ze mzdy zaměstnavatelem.

Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát  - snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro pracovníky, za něž platí zdravotní pojištění i stát.

 

POČR
ošetřování člena rodiny.

 

Sazba
sazba náhrady při ošetřování člena rodiny.

 

Dny
počet placených dnů čerpaných na ošetřování člena rodiny.

 

Dny při osamělosti
počet placených dnů čerpaných na ošetřování člena rodiny, pokud je zaměstnanec samoživitel.

 

Nižší sazba
sazba náhrady na začátku nemocenské.

 

Vyšší sazba
sazba náhrady po zbytek nemocenské.

 

Dny nižší sazby
počet dnů, po které platí nižší sazba.

 

Karta Sociální

 

Sociální pojištění
Sazba pracovník – sazba sociálního pojištění, které platí ze mzdy zaměstnanec.

Sazba zaměstnavatel – sazba sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance.

 

Nezabavitelné částky pro srážky
Životní minimum jednotlivce – nezabavitelná částka pracovníka pro výpočet životního minima.

Normativní náklady na bydlení – nezabavitelná částka na bydlení.

 

Minimální mzda 
Měsíční – minimální měsíční mzda stanovená zákonem.

Hodinová – minimální hodinová mzda stanovená zákonem.

 

Nastavení hodnot v nastavení do dalších období
Pokud v dialogu Nastavení provedete změnu některé hodnoty, budete mít možnost promítnout změny nastavení i do dalších období. Pokud dotaz na promítnutí nepotvrdíte, provede se změna nastavení pouze v aktuálním období.

 

Karta Další

 

Na kartě Další je přístupný Číselník svátků.
Ve spodní části  je tabulka, ve které je možné nastavit provádění kontrol a zpracování některých druhů mzdových složek při výpočtu mzdy.

Pokud se volba zaškrtne, provede se testování a zpracování těchto mzdových složek běžným způsobem.

Pokud volba zaškrtnuta není, testování a zpracování se neprovádí. Tím se eliminuje nutnost při každém běhu výpočtu mzdy kontrolovat, zda mzda tyto mzdové složky obsahuje a zda je nutné je zpracovat.

Zpracování těchto složek (např. Procento z čisté mzdy, Procento zhrubé mzdy, Penzijní připojištění) si nastaví pouze firma, která tyto složky používá. Ostatní firmy mohou výpočet urychlit omezením tohoto zpracování.


Obdobně bude možné uživatelsky ukončit např. kontrolu příjmu starobního důchodce bez nutnosti aktualizace Varia v případě změny legislativy. Tuto tabulku je možné otevřít také v průvodci vytvořením mezd (tlačítko Nastavení kontrol) a v detailu mzdy (za tlačítkem Výpočet mzdy). Klepnutím na tlačítko Návrh systém provede návrh nastavení kontrol podle mzdových složek a nastavení, která jsou pro dané období aktuální.