Vystavení faktury

 

1. Vytvoříte nový záznam

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

 

2. Ze seznamu Doklad vyberete o jaký druh dokladu se jedná

Poznámka: typ dokladu můžete pro nové záznamy předvolit v Možnostech knihy. V dialogu Možnosti knihy můžete přednastavit všechny potřebné údaje.  

V poli Variabilní symbol se uvádí variabilní symbol (u vydávaného dokladu to bývá zpravidla číslo tohoto dokladu). Tento údaj byste měli mít vyplněn automaticky stejně jako číslo dokladu.

 

3. Vyplníte Datum zdanitelného plnění. Pokud toto pole nevyplníte, nebude se jednat o daňový doklad a všechna pole týkající se sazby a částky DPH budou v dokladu nepřístupná.

Kontrola:

Pokud je Datum zdanitelného plnění starší než datum posledního daňového přiznání (to se nastavuje v modulu Účetnictví), systém zobrazí varování, že daň za toto období již byla odvedena.

Pozor!
Dialogové okno Platební kalendář bylo nahrazeno oknem Více datumů. Pomocí okna více datumů lze zadat, kromě platebního kalendáře další hodnoty, které nejsou dostupné v dialogu doklad:

Datum účetního případu - pokud je datum účetního případu jiné než Datum nebo Datum zdanitelného pnění, lze  jej zadat zde.

Rok - doklady jsou nyní zařazovány do účetních let nikoli podle údaje Datum, ale podle samostatného pole Rok. Jeho hodnota je přiřazena při založení dokladu do knihy, do číselné řady konkrétního roku. Pokud je potřeba již vystavený doklad přesunout do jiného roku, lze to udělat zde.

 

4. Vyplníte údaje o firmě, pro kterou je doklad vystavován. 

 

5. Podle potřeby doplníte ostatní pole na kartě Obecné

Pokud si nebudete jisti správností vyplnění položek, podívejte se zde Odkaz.

 

6. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na kartu Položky

 

7. Do textového pole nad Podformulářem Položky dokladu můžete zapsat text faktury

 

8. V Podformuláři Položky dokladu vyplníte jednotlivé položky dokladu:

Pole Stav informuje o stavu položky (OK, Rezervováno, Vydává se nebo v případě dobropisu: Přijímá se). Hodnotu doplňuje systém. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou (viz. dále):

Vydává se/Přijímá se:

S produktem se fyzicky nic neděje, položka je ve stadiu přípravy (jsou vyplněna pole Produkt a Sklad)

Produkt můžete vyskladnit /vrátit na sklad nebo rezervovat.

OK:

Produkt je vyskladněn ze skladu, nemůžete upravovat množství, produkt a sklad

Pohyb můžete vrátit nebo můžete upravit jeho cenu.

Rezervováno:

Produkt je rezervován na skladě.

Produkt můžete ze skladu vyskladnit nebo můžete rezervaci zrušit.

Poznámka: tyto stavy jsou dostupné pouze v případě, že jsou vyplněna pole Produkt a Sklad. (Mějte na paměti, že můžete vést více skladů. Z tohoto důvodu musíte vždy určit konkrétní sklad, pokud chcete provést skladovou operaci.)

Tlačítko stavu:

Tlačítko stavu bylo doplněno výběrem stavů. Díky tomu lze měnit hromadně libovolný stav. Například Rezervovat všechny položky na dokladu.

V poli Cena za jednotku klávesovou zkratkou Ctrl+MEZERNÍK otevřete dialog pro zadání slevy nebo pro výběr ceny. Stejné tlačítko je v dialogu Produkt a sklad. V tomto dialogu je nové tlačítko pro nalistaování použité ceny. Klepnutním na tlačítko se otevře seznam dokladů a jadnotkových cen, které byly použity pro daný produkt. V případě prodeje se zobrazí ceny pro konkrétní firmu z nabídek, zakázek, faktur, přijatých záloh a pokladních výdajových dokladů bez ohledu na firmu.

Díky tomu lze při prodeji vybrat cenu z předchozího prodeje nebo z nabídky. Při nákupu lze použít seznam pro kontrolu nákupní ceny.

Ve spodní části Podformuláře Položky dokladu se dynamicky zobrazuje součet položek (součet cen bez DPH, DPH a Celkových cen s DPH). Do tohoto součtu se promítají všechny uložené položky (záznam v Podformuláři uložíte např. přechodem na jiný záznam).

Jak se počítá DPH v položkách? Podívejte se zde Odkaz.

 

"Stalo se vám?"

Nadefinovali jste položky dokladu, provedli jste nějaké akce s dokladem a položky v Podformuláři najednou nejsou?

Neobávejte se nejhoršího, položky se mohli jen "odrolovat" - posunout nahoru; položky posunete zpět tak, že stisknete a podržíte levé tlačítko myši na horní šipce pravého posuvníku Podformuláře (táhlo posuvníku v tomto případě nic nenaznačuje).

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek položek dokladu a údaje, které se vztahují k celému dokladu (Poznámka dokladu ve spodní části dialogu, zákaznické údaje a Komentář dokladu pro účetní informace).

Pokud firma uhradila nějakou zálohu, můžete ji nastavit prostřednictvím dialogu Související doklady (možnost spárování faktury a zálohové faktury) - klepnutím na tlačítko vedle pole Uhrazená záloha.

 

9. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.

Nový doklad do knihy vydaných dokladů můžete alternativně vytvořit například:

  • pomocí funkce Fakturovat vystavené doklady
  • pomocí funkce Fakturovat zálohy zakázky z modulu Vydané doklady
  • pomocí funkce Fakturovat zakázky z modulu Zakázky
  • vytvořit doklad rovnou s aktuálním kursem 

 

Pokud změníte produkt v položce dokladu, odstraní se materiál k položce a množstevní skupiny (sériová čísla, balení, šarže).