Tiskové výstupy agendy Mzdy

 

Agenda Mzdy má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře


Celkový přehled mezd

Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období.
V poli Možnosti v dialogu Tisk vyberte, zda se bude tisknout přes všechny pracovní poměry nebo v členění podle typu pracovního poměru, tzn. HPP, VPP, DPČ apod.  Dále je možné k tomuto TF vytvářet filtry pro různé typy pracovních poměrů, typy mzdy, střediska apod.

Celkový přehled mezd - za období od - do

Tento TF kumuluje mzdové složky za zadaná období od - do v aktuálním roce. Je obdobou TF Celkový přehled mezd, který zobrazuje mzdové složky jen za aktuální období.

Oba TF umožňují vytvářet filtry pro různé typy pracovních poměrů, typy mzdy, střediska, zakázky apod. Byl přidán počet zpracovaných pracovních poměrů. V případě vybraného rozsahu období od - do pak průměrny počet zpracovaných pracovních poměrů.

Denní vyměřovací základ

Výpočet denního vyměřovacího základu z ročního rozhodného období ke kontrole základu vypočteného uzávěrkou k použití pro výpočet DNP v dalším období.

DNP

Přehled dávek nemocenského pojištění za zaměstnance v kalendářním měsíci.

DNP - roční rekapitulace

Narozdíl od TF DNP obsahuje údaje z celého aktuálního roku a je členěn po zaměstnancích. Ve výchozím zobrazení se tiskne pro aktuální záznam, tedy pracovní poměr. V dialogu Tisk je možné v rámečku Rozsah tisku vybrat např. variantu Všechny záznamy nebo Podle filtru s výběrem období od - do nebo mzdové složky (DNP Nemoc, DNP PPM atd.) s možností uložení filtru.

Docházka

Přehled odpracovaných hodin a dnů u zaměstnanců za aktuální období včetně absencí. Přesčasové hodiny pracovníků v hodinové mzdě zobrazuje pouze v celkovém součtu hodin.

Malá rekapitulace

Tiskový formulář Malá rekapitulace zahrnuje údaje ze všech existujících knih včetně ostatních plateb a srážek do odstavce Ostatní platby a srážky - na účet.

Mzdové listy

Rekapitulace mzdových složek zaměstnance za kalendářní rok (členění po měsících).

Tiskový formulář zobrazuje také další údaje např. dny dovolené, nemoci, odpracované doby, omluvené absence. Hlavička mzdového listu zobrazuje také údaje o rodinných příslušnících. V dolní části je
připojena rekapitulace dávek nemocenského pojištění.

Tiskový formulář Mzdové listy zobrazuje také informace o důchodech. Tyto informace je možné zadat v agendě Personalistika v dialogu Pracovník na kartě Personální do tabulky Další údaje. Výběr ze seznamu umožňuje zadat datum nároku a nástupu do starobního důchodu a výběrem Důchody také typ a datumy
čerpání dalších důchodů. V členění na jednotlivé měsíce se také zobrazuje informace o příslušnosti pracovníka ke zdravotní pojišťovně aktuální v době provedení výpočtu. Informace o změnách zdravotní pojišťovny lze evidovat také v tabulce Další údaje pod výběrem Předchozí zdravotní pojišťovny.

Mzdové listy - SQL

Přehled mzdových složek v členění po měsících.

Mzdové listy - za období od - do

Rekapitulace mzdových složek zaměstnance členěná po měsících za zadané období od - do.

Mzdové náklady

Rekapitulace mezd za pracovníky podle hrubé mzdy, sociálního a zdravotního hrazeného
zaměstnancem a zaměstnavatelem a součet mzdových nákladů.

Mzdové složky

Přehled mzdových složek za kalendářní rok po měsících.

Mzdové složky - za období od - do

Přehled mzdových složek kumulovaně za období v členění po měsících za období od - do aktuálního roku.

Mzdové složky k zaúčtování

Souhrn mzdových složek za období v členění dle vlastnosti složky Účtovat a v členění dle středisek zadaných v mzdových složkách.

Mzdy

Přehled vyplacených mzdových složek za období.

Mzdy po složkách

Resumé mzdových složek v členění po složkách a pracovních poměrech.

Tiskový formulář obsahuje údaj o počtu dané mzdové složky v tisku. Tento údaj je možné použít pro kontrolu úplnosti zadání měsíčních mzdových složek.

Penzijní připojištění

Předběžný přehled odvodů penzijním fondům.

Penzijní připojištění - platba

Přehled hromadných plateb příspěvků penzijního připojištění pro jednotlivé penzijní fondy.

Penzijní připojištění - za období od - do

Přehled konkrétních mzdových složek za zadaná  období od - do s vyčíslením 3% uznatelných nákladů a rozdílem proti skutečně uplatněným.

Zobrazuje tyto sloupce:

Vyměřovací základ - suma základů vyměřovacích základů sociálního pojištění.
Příspěvek firmy - suma mzdové složky Penzijní připojištění - firma.
Částka uznatelná - suma mzdové složky Příspěvky PP - daňově uznat.
Částka neuznatelná - suma mzdové složky Příspěvky PP - daňově neuznat.
3% - 3% z vyměřovacího základu.
Rozdíl do příspěvku - rozdíl mezi výší příspěvku a částkou uznatelnou, tzn. rozdíl mezi dosud uplatněnými náklady a náklady, které mohou být uplatněny. 
Rozdíl do 3% - rozdíl mezi 3% vyměřovacího základu a částkou uznatelnou. Uplatnit lze jen náklady do výše příspěvku. 

Pojištění odpovědnosti

Formulář prohlášení Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání.

Průměry DNP

Přehled průměrů DNP spočítaných uzávěrkou aktuálního období.

Průměry PPÚ

Přehled průměrných výdělků spočítaných uzávěrkou aktuálního čtvrtletí.

Přehled čistých mezd a dávek

Přehled čistých mezd a dávek za kalendářní rok po měsících u jednotlivých zaměstnanců.

Přehled o platbě pojistného

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

Přehled o vyměřovacích základech

(nebude se dále v roce 2009 používat)

Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace.
TF je možné tisknout i v případě, že se neprovádí žádný odvod pojistného a vykazuje se tedy nulové pojistné.

Vyhodnocení částí dnů neplaceného volna:
-jako dny omluvené absence se vykazují pouze celé dny neplaceného volna.

Vyloučené doby se neuvádějí také v případě, že:
1. pracovní poměr končí v průběhu období
2. po celou tuto část období trvají vyloučené doby
3. současně je vyplácen příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení 

Přehled o vyměřovacích základech - druhá strana

Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace + str. 2 dílu A.

Přehled o výši pojistného

Podklad pro vyplnění Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za zvolené období.

Elektronické podání Přehledu o výši pojistného na sociální pojištění
V dialogovém okně Možnosti přehledu o výši pojistného, které se zobrazuje před tiskem (náhledem) tiskového formuláře Přehled o výši pojistného, je skupina Elektronické podání. Zde vyberete podání (Řádné, Opravné nebo Storno) a tlačítkem Vystavit se vytvoří XML soubor podání. Poté se nabídne spuštění doplňku Elektronická podání, které využijete v případě, že chcete soubor hned odeslat prostřednictvím služeb VREP a EPO.


Pokud odesíláte Opravené nebo Storno podání, musíte uvést Correlation Id, což je identifikátor Řádného podání, který naleznete v e-mailu s potvrzením o doručení Řádného podání nebo v seznamu odeslaných podání v doplňku Elektronická podání.
Pozor, systém nehlídá duplicitní odeslání Řádného podání.

Rekapitulace dle středisek

Rekapitulace mzdových složek podle středisek za kalendářní období.

Rekapitulace dovolené

Rekapitulace dovolené u zaměstnanců za kalendářní rok.

Rekapitulace dovolené - souhrn

Rekapitulace dovolené u zaměstnanců souhrnně za celý rok. 
Pokud byl zaměstnanci z minulého roku v rámci roční uzávěrky převeden zbytek dovolené, zobrazuje se ve sloupci Dovolená minulá. Tento TF obsahuje sloupec Zbývá minulá. Ve sloupci se zobrazuje zůstatek převedené dovolené po případném čerpání dovolené v aktuálním roce. V dialogu Soubor|Tisk vyberte v poli Možnosti volbu S minulou dovolenou. Vyberete tak pouze pracovní poměry s převedenou minulou dovolenou a můžete sledovat čerpání zbytku minulé dovolené.
Pokud volbu S minulou dovolenou nemáte v poli Možnosti k dispozici, je možné tuto nabídku rozšířit v dialogu Nástroje|Možnosti - karta Moduly - výběr Mzdy - tlačítko Možnosti - karta Agendy - výběr Mzdy - tlačítko Možnosti - karta Tisk - výběr Rekapitulace dovolené - souhrn - tlačítko Možnosti. Do pole Možnosti se za text: Aktuální;Neukončené;Všechny přidá ;S minulou dovolenou.

Rekapitulace dovolené - s průměry

Přehled zůstatku dovolené s aktuálním průměrem a celkovou částkou nákladů.

Rekapitulace mezd po obdobích od - do

Přehled vybraných mzdových složek pro jednotlivé pracovní poměry v členění po jednotlivých obdobích od - do  se součty za jednotlivé roky.

Rekapitulace mzdových složek

Rekapitulace všech mzdových složek zaměstnanců za kalendářní měsíc.

Rekapitulace mzdových složek od - do

Zobrazí součet a průměr mzdových složek a průměrný hodinový výdělek pro jednotlivé pracovní poměry za zadané období od - do.

Rekapitulace nemocí, POČR, PPM

Přehled o nemocenské, POČR, PPM zaměstnanců za kalendářní rok.

Rekapitulace po střediscích

Přehled měsíčních mzdových složek po střediscích.

Rekapitulace přesčasů

Rekapitulace mzdové složky Příplatek přesčas za aktuální rok v členění na pracovní
poměr a období pro sledování a kontrolu přesčasových hodin.

Rekapitulace příspěvků firmy

Rekapitulace příspěvků firmy na penzijní připojištění a životní pojištění s přehledem způsobu zdanění.

Sociální pojištění

Soupis částek sociálního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele v kalendářním měsíci.

Tiskový formulář je členěn podle typu pracovního poměru. Za každý typ poměru je uveden součet hrubých mezd, vyměřovacích základů a pojištění zaměstnance a zaměstnavatele.

Sociální pojištění a dávky

Soupis částek sociálního pojištění u všech zaměstnanců za zaměstnance a zaměstnavatele
v kalendářním měsíci.

Srážková daň

TF Srážková daň obsahuje Soupis a srážkové daně za období.

Srážky

Přehled srážek v členění po mzdových složkách a pracovních poměrech.

Statistika

TF Statistika – čtvrtletní výkaz pro Český statistický úřad.

Je podkladem pro Čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04 a pro Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3-04. Některé údaje jsou vyhodnoceny samostatně ve sloupci Z toho dělníci. Do této kategorie mají být zařazeni manuálně pracující zaměstnanci. V dialogu Pracovník na kartě Obecné je možné v poli Kategorie tyto zaměstnance zařadit do kategorie Dělníci, a tím toto členění zajistit.

Do počtu zaměstnanců jsou zahrnuti zaměstnanci s typem poměru: HPP, VPP a NV. Pro vyřazení z evidenčního počtu, např. u mateřské a rodičovské dovolené, je možné použít v dialogu Pracovní poměr tlačítko Vyřazení.

Mzdy bez ostatních osobních nákladů - zahrnují se mzdové složky vstupující do hrubé mzdy a složky s typem Auto odpočet 1% a Příspěvky PP - daněné zam. zaměstnanců v evidenčním počtu.

Z toho - odměny a prémie, další platy - zahrnují se složky s typem 13. plat, Pololetní prémie, Roční prémie.

Ostatní osobní náklady - zahrnují se příjmy z typu poměru DPP, DPČ, Statutáři a Učni a příjmy ze mzdových složek, kde Vliv = OON.

Statistika - měsíční

TF Statistika - měsíční vychází z TF Statistika. Vyhodnocuje stejné údaje, ale za aktuální období.

Statistika - Nem Úr

TF Statistika - Nem Úr je podkladem pro Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1-02. Pro členění údajů na ženy je rozhodné rodné číslo a pro členění na mladistvé datum narození. Pro členění pracovních neschopností na nemoci, pracovní úrazy, ostatní úrazy a nemoci z povolání je rozhodující pole Kategorie dané mzdové složky. Pokud v systému nejsou kategorie mzdy zadány, je možné je zadat v dialogu Nástroje|Možnosti - karta Číselníky - výběr číselníku Kategorie mzdy - tlačítko Číselník. Pro potřeby výkazu je vhodné zadat kategorie:

  • Pracovní úraz
  • Pracovní úraz smrtelný
  • Ostatní úraz
  • Nemoc z povolání

Složky pracovní neschopnosti založené na typu složky Nemoc, které v poli Kategorie nebudou mít zadánu některou z těchto kategorií budou automaticky zahrnuty do kategorie Nemoc. Není tedy nutné nastavovat kategorii všem složkám pracovní neschopnosti, ale pouze úrazům a nemocem z povolání. Kategorii je možné zadat při vytváření mzdové složky v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky v poli Kategorie. U pracovních neschopností, které přecházejí automaticky do dalšího období (nemají zadáno pole Platnost do), se automaticky přenáší také kategorie. Do již vytvořených složek v uzavřených obdobích je možné kategorii zadat po spuštění tisku Statistika - Nem Úr v dialogu Nemoci, kde se zobrazí všechny složky pracovních neschopností v daném období. Pokud složka přechází do více období, je rozhodující kategorie ve složce se začátkem pracovní neschopnosti. Při pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu se nesleduje, zda došlo k více než dvouměsíčnímu přerušení PN a tato se posuzuje jako nový případ pracovního úrazu.

Do počtu nemocensky pojištěných osob se zahrnují zaměstnanci v pracovním poměru s vyplněným polem Činnost, u kterých typ poměru není DPP nebo PZ. U skupin zaměstnanců, pro které platí zvláštní podmínky pro účast na nem. pojištění, se nezjišťuje, zda byly splněny v jednotlivých období. Přihlíží se k poli Činnost v době tisku.

Statistika - SP

TF  Statistika - SP je podkladem pro výkaz Měsíční dotazník SP 1-12.

Statistika - STAV

TF  Statistika - STAV je podkladem pro Měsíční výkaz ve Stavebnictví STAV 1-12.

Statistika - ÚNP

TF Statistika - ÚNP je podkladem pro Výkaz o úplných nákladech práce ÚNP 4-01 pro sekci 225 Počet zaměstnanců a 226 Odpracované a placené hodiny. Podkladem pro další údaje je nový TF Celkový přehled mezd - za období od - do, který kumuluje všechny mzdové složky za vybraná období 1 až 12 z aktuálního roku.

Výčetka platidel

TF Výčetka platidel pro výplatní listinu

Výplatní lístek

Výplatní lístek pro zaměstnance za kalendářní měsíc.
V sekci položek tohoto tiskového formuláře se tiskne sazba pro všechny mzdové složky s vlastností Formulář, nastavenou na hodnotu 1 a 9, tzn. na všechny složky vyplácené hodinovou sazbou - Hodinová mzda, Hodinová sazba, Mzda přesčas, Příplatek noční, Přesčas měsíční mzdy.

Výplatní lístek - obálky

TF Výplatní lístek - obálky

Výplatní lístek – po stránkách

Výplatní lístek pro zaměstnance za kalendářní měsíc po stránkách.

Výplatní lístek – souhrn

Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období - v části výsledných složek zobrazuje slevy na dani souhrnně.

Výplatní lístek – štítky

TF Výpltaní lístek - štítky

Výplatní listina

TF Výplatní listina částek vyplácených v hotovosti podle mzdové složky K výplatě za aktuální období.

Výplatní listina - převzetí hotovosti

Potvrzení převzetí částky podle mzdové složky K výplatě za aktuální období.

Výplatní listina - převzetí výplatního lístku

Potrzení převzetí výplatního lístku podle mzdové složky Výplata na účet za aktuální období.

Výplatní listina záloh

TF Výplatní listina částek záloh vyplácených v hotovosti podle mzdové složky Záloha za aktuální období

Výplaty poštou

Výplatní listina částek zaslaných poštou podle mzdové složky Výplata poštou za aktuální období.

Zálohová a srážková daň

Soupis částek zálohové a srážkové daně za  aktuální rok. Nabízí přehled mzdových složek Srážková daň, Záloha na daň, Roční zúčtování daně z příjmu a Daň z příjmu - oprava za aktuální rok v členění po období. Tento tiskový formulář by měl poskytnout informace pro vyplnění formuláře Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou.

Zálohy daně

Soupis záloh daně z příjmů za kalendářní měsíc.

Zdravotní pojištění

Soupis částek zdravotního pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem v kalendářním měsíci.

Zdravotní pojištění - celkem

Soupis základů a částek zdravotního pojištění  za aktuální rok v členění dle období a zdravotních pojišťoven včetně zúčtování mezi pracovníkem a zaměstnavatelem.

Zdravotní pojištění - zúčtování

Soupis složek zdravotního pojištění za období rozčleněné dle zdravotních pojišťoven.

ZPS

Oznámení úřadu práce o plnění zaměstnanosti (podílu) občanů se ZPS.

ZPS - SQL

Oznámení úřadu práce o plnění podílu občanů se ZPS.

Zvláštní sazba daně 

Soupis zvláštní sazby daně za období.

 

 

Tiskové sestavy

 

Pro agendu Mzdy jsou předdefinovány následující sestavy:

 

Mzdy

Přehled měsíčních mzdových složek zaměstnance s odpracovanými dny.

Mzdy – hotově

Přehled vyplacených mezd v hotovosti.

Mzdy - od - do

Zobrazí součet mzdových složek pro jednotlivé pracovní poměry za období od - do.

Mzdy – roční přehled

Přehled mezd za kalendářní rok.

Mzdy - Výsledné složky

Zobrazí přehled výsledných mzdových složek pro jednotlivé pracovní poměry za zadané období od - do.

Mzdy a předkontace

Předkontace mezd pro modul Účetnictví.

Mzdy s pracovním poměrem

Přehled mezd s údaji o zaměstnanci a jeho pracovním poměru.

Nastavení

Přehled nastavení z dialogu Nastavení v menu Mzdy.

Odpracované hodiny

Přehled odpracovaných hodin u jednotlivých zaměstnanců.         

Přehled mzdových složek

Soupis mzdových složek z menu Mzdy/Mzdové složky.

Přehled vlastních typů složek

Soupis detailu mzdových složek.

Příkazy

Umožňuje zobrazit jednotlivé položky platebních příkazů, které byly vytvořeny z modulu mzdy v aktuálním roce. Sestava zobrazuje číslo dokladu, datum dokladu, text, identifikaci platby (název pracovního poměru, instituce pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, finanční úřad, penzijní fond apod.) a bankovní spojení provedených plateb.

Tisk tiskového formuláře Platební příkaz k odeslání do banky je možné tisknout kromě modulu
Banka, agenda Příkazy také z dialogy Mzdy|Nastavení. Karta Doklady zobrazuje všechny doklady vytvořené z modulu mzdy. Poklepáním na vybraný doklad se doklad zobrazí a pomocí tlačítka v panelu nástrojů dokladu je možné jej vytisknout.

Datové rozhraní

V rámci tiskového hromadné oznámení je možné exportovat údaje hromadného oznámení zaměstnavatele do datového rozhraní dle definice VZP. Pro vybranou ZP a období od - do je možné zobrazit existující kódy a přídávat další (tlačítko Zobrazit). Po klepnutí na tlačítko Export se vybere adresář, do kterého se vytvoří exportní soubor v definované struktuře txt v kódování Latin2. Kódy je dále možné tisknout do standardního formuláře nebo vytisknout průvodní dopis k exportu. Vyexportovaný soubor je možné použít pro elektronické podání přes portál zdravotních pojišťoven.