Číselníky

 

Při práci s aplikací se budete setkávat s číselníky. Číselníky slouží k definování hodnot pro seznamy. Nezaměňujme však pojmy Seznam a Číselník.

Hlavní rozdíl mezi Seznamem a Číselníkem je:

 

 • Položky Seznamu jsou pevně dány a uživatel je nemá možnost upravovat, systém Seznamy aktualizuje sám (např. seznam druhů dokladů, seznam všech firem apod.).

   

 • Položky Číselníků můžete upravovat, definovat tak své vlastní položky (např. seznam Funkcí kontaktních osob, Kategorií firem apod.).

   

 • Číselníky se dále rozdělují na Systémové (ty jsou součástí systému) a Uživatelské (ty, které vytváří uživatel).

   

 • Číselníky můžete upravovat či vytvářet kdykoliv během své práce se systémem.

Upravení číselníku

Položky číselníku můžete upravit:

1. Vyberete požadovaný číselník ze seznamu číselníků (v dialogu Nastavení systému na kartě Číselníky)

2. Klepnete na tlačítko Číselník - zobrazí se dialog s položkami číselníku

3. Položky číselníku upravíte (přidáním, upravením či odstraněním celé řádky).

4. Klepnutím na tlačítko Zavřít bud dialog uzavřen.

Pokud dialog Číselník otevíráte během své práce z jiného dialogového okna (výběrem příkazu Číselník z místní nabídky pro pole dialogu), může se ve spodní části dialogu zpřístupnit tlačítko Vložit hodnotu. Klepnutím na toto tlačítko bude dialog Číselník uzavřen a aktuální položka číselníku bude vložena do pole vybraného v aktivním dialogovém okně.

Přejmenování číselníku

Vybraný uživatelský číselník (ten, který byl vytvořen uživatelem) můžete přejmenovat (v dialogu Nastavení systému na kartě Číselníky):

1. Klepnete na tlačítko Přejmenovat - zobrazí se dialog pro zadání nového názvu číselníku

2. Zadáte název číselníku (maximální délka je 30 znaků)

3. Klepnutím na tlačítko Ok bude číselník přejmenován

Odstranění číselníku

Uživatelský číselník můžete odstranit (v dialogu Nastavení systému na kartě Číselníky):

1. Vyberete číselník, který chcete odstranit ze seznamu číselníků

2. Klepnete na tlačítko Odstranit, systém zobrazí dialog o odstraňování číselníku

3. Dialog uzavřete:

 

 • Klepnutím na tlačítko Ano nenávratně odstraníte číselník (a tím i jeho vazby na pole viz. dále)

   

 • Klepnutím na tlačítko Ne máte možnost celou akci odvolat (číselník nebude odstraněn)

Poznámka: nelze odstranit číselník, který je součástí systému.

Vazby číselníku na pole

Během své práce můžete připojit číselník k libovolnému poli dialogu pro úpravu záznamu. Pole je pak svázáno s určitým číselníkem, vytvoří se vazba mezi polem a číselníkem. Z připojeného číselníku můžete do pole vkládat hodnoty (buď přímo výběrem položky ze seznamu nebo prostřednictvím detailu dialogu číselník). Vazby číselníku na jednotlivá pole si můžete prohlédnout, popřípadě je zrušit v dialogu Možnosti systému:

1. Vyberete číselník ze seznamu

2. Klepnete na tlačítko Vazby na pole systém zobrazí dialog se seznamem všech vazeb číselníku na pole

V prvním sloupci je zobrazen název tabulky (z něj byste měli určit agendu) a ve druhém název pole.

3. Vazbu můžete odstranit výběrem vazby ze seznamu a klepnutím na tlačítko Odstranit vazbu

4. Klepnutím na tlačítko Storno dialog uzavřete

Poznámka: pokud vazbu číselníku na pole odstraníte, můžete ji později znovu přiřadit.