Výkaz INTRASTAT

 

Pro sestavení výkazu INTRASTAT je potřeba vyplnit několik dalších údajů, které nejsou součástí dokladu. Tyto údaje se vyplňují v samostatném okně (dialog INTRASTAT), které se otevírá místní nabídkou nad položkami dokladu.

Sloupec Datum deklarace: při založení položek se přebírá datum zdanitelného plnění nebo datum dokladu. Pokud se datum pro výkaz liší od data dokladu, můžete jej následně zadat podle potřeby (i pro jednotlivou položku).

 

Příprava

Práci při vyplňování údajů usnadní doplnění několika málo údajů do katalogu:

  • Celní sazebník - kód zboží podle celního sazebníku
  • Množství jednotek clo - pokud se liší jednotky dle celního sazebníku od jednotek v katalogu
  • Hmotnost
  • Země původu (nové pole ve skupině Výrobce/Dodavatel)

U položek, které mají v celním sazebníku uveden místo označení jednotek znak - (pomlčka) nebo znaky ZZZ, se množství neuvádí. Pokud vyplníte v celním sazebníku do sloupce jednotky znak - nebo znaky ZZZ, bude se vyplňovat množství 0.

 

Postup 

Nejprve se založí daňový doklad (výkazy se budou sestavovat podle data zdanitelného plnění, předpokládáme, že je nepravděpodobné, aby povinnost sestavovat hlášení INTRASTAT měl neplátce DPH). Doklad musí mít místo plnění EU.

Na dokladu se vyplní položky obvyklým způsobem. Po vyplnění položek se příkazem místní nabídky nad položkami dokladu otevře dialogové okno INTRASTAT. V okně se zatrhne volba Zahrnout do výkazu INTRASTAT. Tím se vyplní položky, které se objeví v hlášení. Do položek se vyplní pouze položky, které mají vazbu na katalog. Všechny údaje, které je možné získat z dokladu a katalogu se vyplní do tabulky. Tabulka má stejnou strukturu jako výkaz pro INTRASTAT a jednotlivé sloupce mají stejný význam. Položky lze libovolně upravit, odstranit nebo přidat další (pro případ, že na faktuře je souhrnná položka za různé zboží). Položky výkazu pro INTRASTAT se vyplňují jednotlivě, seskupení se provede automaticky při tisku.

Vyplňování údajů, o kterých předpokládáme, že se budou opakovat na všech řádcích, usnadní příkaz Zkopírovat kódy na následující řádky.

Tisk je dostupný v modulu Účetnictví, tiskový formulář se jmenuje Výkaz pro Intrastat. Dialogové okno pro zadání kriterií umožňuje výběr období (kalendářní měsíc, doklady se vyberou podle Data zdanitelného plnění) a volbu Příjem / Odeslání.

Tiskový formulář obsahuje tyto volby pro odeslání:

  • Odeslat na PVS (Portál veřejné správy)
  • Tisk výkazu
  • Export IDES

Odeslat na PVS

Odeslání na PVS vytvoří XML soubor s daty pro podání prostřednictvím portálu veřejné správy. Po vytvoření souboru nabídne odeslání podání prostřednictvím doplňku Elektronická podání (doplněk se instaluje automaticky, je však nutné zakoupit jeho licenci a zaregistrovat ho).

Informace ke komunikaci s PVS prostřednictvím doplňku elektronická podání jsou uvedena v článku Elektronická podání. Mimo jiné zde naleznete i odkazy na společnosti poskytující kvalifikované certifikáty.

Informace o možnostech podání naleznete na http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Intrastat/.

 

Tisk výkazu

Tisk výkazu vytiskne výkaz nebo zobrazí náhled před tiskem.

 

Export IDES

Export IDES vytvoří soubor pro odeslání programem IDES. Možnost podávat tímto způsobem byla prodloužena do konce roku 2008.

Při tisku výkazu pro intrastat je možné zobrazit přehled dokladů, které vstupují do výkazu. Na dialogovém okně pro zadání parametrů tisku je vlevo dole odkaz Zobrazit doklady. Seznam dokladů se zobrazí klepnutím na tento odkaz.

 

Intrastat - jiné datum

Období ve výkazu pro intrastat je určeno datem zdanitelného plnění. Pokud se však měsíc odeslání nebo přijetí zboží liší od měsíce v datu zdanitelného plnění, nebudou pohyby zboží vykázány ve správném období.

V dialogu pro zadání položek intrastatu je možné zadat jiné datum než datum zdanitelného plnění. Datum platí pro všechny položky zboží k danému dokladu. Pokud se datum neuvede, platí datum zdanitelného plnění.

 

Doporučujeme vám pravidelně sledovat nové články v sekci Novinky.