Mzdové složky

 

V menu Mzdy|Mzdové složky vidíte přehled přednastavených mzdových složek.

 

Související dokument:

Zadávání dlouhodobých odměn - Návod pro nové uživatele

 

 

Postup pro přidání nové mzdové složky

 

1. stiskněte tlačítko Nová

 

2. zadáte do pole Mzdová složka název mzdové složky

 

3. vyberete z pole Typ složky složku mzdy

 

4. za polem Typ složky se nachází detailní zobrazení vlastností - složky malé tlačítko – Detail mzdové složky

 

5. ostatní pole jsou nepovinná

 

Detail mzdové složky

 

V detailu mzdové složky lze určit vlastnosti jednotlivých typů složek, proto je třeba si uvědomit, že se dá změnit najednou více mzdových složek (které mají stejný typ složky). Některá nastavení ovlivňují způsob výpočtu mzdy, takže je nutné provádět změny s vědomím možných důsledků.

 

Složka
jednoznačné označení mzdové složky, nelze měnit.

 

Název složky
umožňuje úprava názvu složky pro tiskové výstupy.

 

Pořadí
umožňuje ovlivnit pořadí mzdových složek pro tiskové výstupy.

 

Typ
výchozí, měsíční, výsledná. Výchozí složky lze použít pro nastavení výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení. Tyto složky pomocí Průvodce vytvořením mezd tvoří základ pro měsíční zpracování mezd. K těmto složkám lze v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky přidat tvz. měsíční složky, které slouží pro evidenci např. absencí, mimořádných srážek apod. Po výpočtu mzdy se na kartě Výsledné složky objeví složky výsledné, které určují vypočtené hodnoty mzdy (Hrubá mzda, Základ daně, Čistá mzda, …). Změnu nastavení těchto složek není možné provádět. Změnu hodnot výsledných složek lze provést pouze úpravou složek zadaných na kartě Měsíční složky a následným výpočtem mzdy.

 

Vliv
hodnota v poli Vliv zařazuje jednotlivé složky do skupin, které mají určité charakteristické vlastnosti, které určují jejich vliv na výpočet mzdy. (např. Příspěvek, Náhrada, Srážka, Odpočet).

 

Formulář
určuje způsob zadávání hodnot mzdové složky v dialogu Mzdová složka na kartě Měsíční složky.

0– Hodnota se zadává do pole Částka – používá se pro odměny, odpočty, srážky, příspěvky, měsíční mzdu.

1 – Zadává se pole Sazba a Hodiny – používá se pro hodinovou mzdu, příplatky placené sazbou, přesčasy.

2 – Zadává se pole Základ (načítá se), Sazba (načítá se) a Hodiny – používá se pro náhrady, příplatky placené průměrem.

3 – Otevírá  pole pro zadání polí Platnost od, Platnost do a Likvidace od, Likvidace do. Datumy platnosti určují dobu absence, datumy likvidace určují dobu výplaty dávek nemocenského pojištění – Používá se pro dovolené, absence, OČR, PPM, voj.služba.

4 – Obdobně jako u hodnoty 3 – navíc otevírá pole pro zadání hodin odpracovaných První den nemoci, Diagnózu a číslo neschopenky –používá se pro Nemoc.

5 – Zadává se Sazba, Základ (Sazba * Základ/100) – používá se pro příplatky v % ze základu.

6 – Zadává se Sazba, Dny – používá se např. pro stravenky.

7 – Zadává se Sazba, Množství – používá se např. pro úkolovou mzdu.

8 – Zadává se Základ – počítá Základ/Pracovní dny * (Pracovní dny + Svátky)

9 – Zadává se Základ, Hodiny – počítá Základ složky Měsíční mzda * Hodiny / Pracovní dny * (Pracovní dny+Svatky)

10 – Zadává se Hodiny, Sazba 2 – Pokud je Základ/100 * Sazba menší než Sazba 2 pak se počítá Hodiny * Sazba 2 + Hodiny * Sazba. Jinak se počítá Hodiny * Základ/100 * Sazba + Sazba * Hodiny. Používá se například pro Pohotovost

11 – Zadává se Základ, Hodiny – počítá Základ složky Osobní ohodnocení *Hodiny / Pracovní dny * (Pracovní dny+Svatky)

12 – Zadává se Hodiny a Sazba – počítá se Sazba * Základ

13 – Takto nastavená složka má obdobné vlastnosti jako složky s typem formuláře 0, to znamená, že se u nich zadává pouze pole Částka. Z částky složkys formulářem 13 se při zaúčtování spočítá DPH podle sazby, která se zadá v dialogu Mzdová složka v Sazba (volba menu Mzdy|Mzdové složky - tlačítko
Upravit). Do položky dokladu se vloží Částka bez DPH, Sazba DPH, Částka DPH a Částka. Zdanitelné plnění se nastaví na Základ daně a nastaví se pole Datum zdanitelného plnění. Ostatní položky dokladu mají zdanitelné plnění Není. Pro fungování této funkce je nezbytné, aby se předkontace složky jmenovala stejně jako mzdová složka.

14 – zadává se Sazba a Částka, umožňuje při použití u složky Penzijní připojištění – firma zadat požadované procento z vyměřovacího základu na sociální pojištění do pole Sazba a do pole Částka maximální částku, která se má do složky započítat

15 – zadává se Částka a Hodiny, používá se např. pro úkolovou mzdu a dohody, kdy je předem známa částky odměny a počet odpracovaných hodin. Pokud se mají takto zadané hodiny považovat za odpracované je nutné ve vlastnostech složky zatrhnout pole Odpracováno.

17 - toto nastavení umožní použít mzdovou složku absence s náhradou mzdy ve výši podílu měsíční mzdy. Při zadání složky se zadají datumy od a do, dopočítají se dny a hodiny a provede se výpočet obdobný výpočtu částky přesčasu měsíční mzdy. Zjistí se základ měsíční mzdy a z něj hodinová sazba základu podle úvazku, pracovních dní a svátků v měsíci. Hodinovou sazbou se násobí hodiny zadané ve mzdové složce. Tento princip je možné využít například k evidenci a náhradě mzdy za dobu poskytnutého zdravotního volna.

Pro tento účel je připravena složka Náhrada měsíční mzdou. Nastavení složky:

Typ                          Měsíční
Formulář                  17
Sazba                      1
Hrubá mzda             Ano
SP pracovníka          Ano
ZP pracovníka          Ano
SP zaměstnavatele  Ano
ZP zaměstnavatele  Ano
DNP                          Ano
Absence                   Ano

 

Sazba
určuje podle pole Vliv způsob použití složky. Pro Příspěvky a Srážky nabývá hodnot 1 nebo –1 podle toho zda se k výsledné mzdě přičítají nebo odčítají. Pro Náhrady a Příplatky nabývají hodnot např. 100, 60, 50, 25 podle výše náhrady nebo příplatku v procentech.

 

Hrubá mzda
určuje zda se mzdová složka bude započítávat do hrubé mzdy.

 

Základ daně
používá se pouze pro složky, kde Typ je Výsledná nebo kde Typ není Výsledná, ale současně složka není součástí Hrubé mzdy.

 

Čistá mzda
určuje vliv na čistou mzdu, používá se jen pro složky, kde Typ je Výsledná.

 

K výplatě
používá se jen pro složky, kde Vliv je Srážka, Příspěvek, Výplata a složky Čistá mzda a Roční zúčtování daně z příjmu.

 

Zdravotní pojištění pracovníka
určuje zda složka patří do vyměřovacího základu zdravotního pojištění pracovníka.

 

Sociální pojištění pracovníka
určuje zda složka patří do vyměřovacího základu sociálního pojištění pracovníka.

 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel
určuje zda složka patří do vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnavatele.

 

Sociální pojištění zaměstnavatel
určuje zda složka patří do vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnavatele.

 

DNP
určuje, zda se složka započítává do průměru pro dávky nemocenského pojištění.

 

Odpočet dnů DNP
určuje, zda se doba složky odpočítává při výpočtu DNP (např. nemoc, OČR).

 

Dny kvalifikovaných důvodů
pro výpočet zdravotního pojištění (např. Nemoc, OČR).

 

Krátit dle odprac. dnů
při výpočtu mzdy se takto označené složky sníží poměrně k počtu odpracovaných dnů resp. hodin (např. Měsíční mzda).

 

PV
určuje, zda se částka složky zahrnuje do výpočtu průměrného výdělku, případně určuje počet čtvrtletí, po které se má složky rozpočítávat do průměrného výdělku (4, 2 čtvrtletí).

 

Opracováno
určuje, zda se doba složky považuje za odpracovanou dobu.

 

Pracovní dny
určuje, zda se pro výpočet počtu dnů složky použijí pouze pracovní dny.

 

Hodinový tarif
určuje způsob výpočtu částky (Ano = Částka = Základ * Hodiny; Ne = Částka = Základ).

 

Absence
určuje, zda se doba složky odčítá od odpracované doby.

 

Omluvená absence
určuje, zda se jedná o omluvenou absenci pro sociálního pojištění.

 

Vyloučená doba
určuje, zda se jedná o vyloučenou dobu pro sociálního pojištění.

 

Bez příjmu
určuje, že za dobu složky se bude počítat zdravotní pojištění z minimální mzdy.

 

Účtovat
určuje, zda se složka bude účtovat.

 

Předkontace
určuje, jakou předkontaci bude mít položka interního dokladu vytvořená z dané složky.

 

Platba
propojuje složky zdravotního a sociálního pojištění a daní s bankovním spojením institucí pro odvod plateb v dialogu Platby.

 

Středisko
určuje, zda se ve složce bude zadávat pole Středisko a zda se složka bude na střediska účtovat.

 

Zakázka
určuje, zda se ve složce bude zadávat pole Zakázka a zda se složka bude na zakázky účtovat.