Dialog Majetek - karta Daňové odpisy

Pořizovací cena zadáte částku pro daňové odpisování, bez ohledu na dosavadní oprávky, pokud budete evidovat majetek již částečně odpisovaný

Způsob odpisu ze seznamu vyberete způsob daňového odpisu, podle kterého se bude vytvářet plán odpisů (rovnoměrný použijí se rovnoměrné odpisové sazby, zrychlený - použijí se zrychlené sazby nebo vlastní umožní definovat vlastní odpisový plán). 

Daňový odpisový plán lze vytvořit podle účetního odpisového plánu. Tento způsob se volí výběrem hodnoty Podle ÚOP v poli Způsob odpisu. Pro použití tohoto způsobu je nutno nejprve vypočítat účetní odpisový plán. Daňové odpisy potom pouze převezmou součet účetních odpisů za každý rok.

Odpisová skupina ze seznamu vyberete odpisovou skupinu a tím také Odpisovou sazbu pro výpočet tabulky Daňových odpisů.

Nabízí se všechny skupiny definované v dialogu Odpisové sazby, které splňují:
Rok <= rok z data zařazení majetkové karty
Způsob odpisu = nastavený způsob odpisu z majetkové karty

Odpočet procenta vstupní ceny - ze seznamu vyberete procento vstupní ceny, které chcete zahrnout do výdajů (zdrojem je Odpočet procenta vstupní ceny můžete jej upravit). Toto procento nijak neovlivňuje výpočet odpisů.

Rok uplatnění odpočtu rok, ve kterém se uplatní odčitatelné procento.

Další pole jsou informativního charakteru systém je doplňuje (vypočítává) na základě ostatních údajů o majetku:

Technické zhodnocení 1. rok celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy v 1. roce

Úprava ceny 1. rok celková částka úprav ceny pro daňové odpisy v 1. roce

Vstupní cena vstupní cena pro daňové odpisy

Technické zhodnocení celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy (bez 1. roku)

Úprava ceny celková částka úprav ceny pro daňové odpisy (bez 1. roku)

Dosavadní odpisy celková částka uskutečněných daňových odpisů

Zůstatková cena zůstatková daňová cena

Daňové odpisy provedeny k roku rok, ke kterému byly provedeny daňové odpisy

Podformulář Daňové odpisy slouží k evidenci provedených i plánovaných daňových odpisů. můžete definovat daňový odpisový plán při použití funkce modulu Přepočítat nebo Aktualizovat daňový odpisový plán systém vyplní tabulku daňových odpisů.

Rok rok období odpisu

Sazba sazba odpisu ze zůstatkové částky

Odpis částka odpisu

Zůstatková cena zůstatková cena

Procento užívání procento pro uplatnění

Uplatněno uplatněná částka

Odepsáno informace o tom, zda byl plánovaný odpis uskutečněn

Klepnutím na tlačítko Přepočítat... a zadáním roku, od kterého se má začít přepočítávat, bude přepočtena tabulka daňových odpisů podle vstupní ceny, odpisové skupiny, způsobu odpisu a popř. technického ohodnocení. Tabulku můžete upravit, doplnit již provedené odpisy, nebo vytvořit celou podle vlastních představ, pokud je nevyhovující.

Poznámka: V případě, že máte nastaven Způsob odpisu Vlastní, tabulka přepočítána nebude, odpisový plán si definujete sami.

Upozornění: Při výpočtu plánu není brán v úvahu přechod na hospodářský rok. Pokud máte nastavený hospodářský rok, tak je potřeba plán ručně upravit.