Přenesená DPH

Při aplikaci níže popsaného postupu ve Vario 11 je třeba vzít v úvahu, že toto je článek primárně určený pro Vario 12. Na rozdíly mezi verzemi je v textu upozorněno.

 

Dokument obsahuje:

 • Prvotní příprava nastavení
 • Postup pro evidenci přijaté faktury s přenesenou DPH
 • Postup pro fakturaci v režimu přenesené DPH
 • Záznamní povinnost
 • Nejčastější chyby

 

Tabulka 1: Zdanitelná plnění ve Vario 12

Zdanitelná plnění Pro doklady Popis
Stavba a montáž FV stavební a montážní práce
Přenesená DPH FV odpady
Přenesená DPH Z FV obchod se zlatem
Přenesená DPH E FV emisní povolenky
Přenesená DPH O FV Obiloviny
(pouze Vario 11)
Přenesená DPH K FV Kovy
(pouze Vario 11)
Přenesená DPH M FV Mobilní telefony
(pouze Vario 11)
Přenesená DPH I FV Integrované obvody
(pouze Vario 11)
Přenesená DPH P FV Přenosná zařízení
(pouze Vario 11)
Přenesená DPH V FV Videokonzole
(pouze Vario 11)
RCH stavba a montáž PD stavební a montážní práce
RCH stavba a montáž 2 PD stavební a montážní práce bez nároku na odpočet
(pouze Vario 11)
RCH stavba a montáž 3 PD stavební a montážní práce s kráceným nárokem na odpočet
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko PD odpady
RCH tuzemsko Z PD obchod se zlatem
RCH tuzemsko E PD emisní povolenky
RCH tuzemsko O PD Obiloviny
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko K PD Kovy
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko M PD Mobilní telefony
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko I PD Integrované obvody
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko P PD Přenosná zařízení
(pouze Vario 11)
RCH tuzemsko V PD Videokonzole
(pouze Vario 11)

Prvotní příprava nastavení

 • Zkontrolovat zadání DIČ v dialogu Naše firma
 • U kontaktů zadávat DIČ (musí být uvedeno na faktuře)
 • V číselníku Texty dokladů připravit povinný text na FV
 • Doplnit předkontace v Možnostech předkontací -> Zdanitelná plnění

 

Postup pro evidenci přijaté faktury s přenesenou DPH (obr. 1)

 • Položky faktury zapište tak, jak jsou na faktuře přijaté, tj. bez DPH, zdanitelné plnění Není. Poté přidejte další (pomocný) řádek. Tento pomocný řádek se nezapočítá do součtu, pouze vstoupí do přiznání k DPH.
 • Pomocný řádek pro služby: položka bude bez předkontace, uveďte pouze částku bez DPH ve výši přenesené DPH (celé faktury nebo její části), vyberte sazbu DPH a zdanitelné plnění RCH stavba a montáž*.
 • Pomocný řádek pro odpady: položka bude bez předkontace, uveďte množství v kg, částku bez DPH ve výši přenesené DPH (celé faktury nebo její části), vyberte sazbu DPH a zdanitelné plnění RCH tuzemsko.

 

Evidence přijaté faktury s přenesenou DPH

Obrázek 1: Evidence přijaté faktury s přenesenou DPH.

 

Postup pro fakturaci v režimu přenesené DPH (obr. 2)

 • Položky na faktuře zapište se sazbou DPH (nevšímejte si v té chvíli vypočtené částky DPH), poté vyberte příslušný typ zdanitelného plnění (Přenesená DPH pro odpady nebo Stavba a montáž pro služby). V okamžiku výběru tohoto plnění se vypočtená částka DPH vymaže, zůstane DPH = 0 v sazbě 20 %.
 • Odpady je třeba zapsat včetně množství v kg. Můžete použít i produkt, v tom případě musí mít základní jednotku kg a uvedený přepočet používaných jednotek.

 

Platí do 31. 3. 2014

Ve Variu 11 se pořízení položky pro fakturaci liší – sazba musí zůstat nulová. Informaci o sazbě doporučujeme zapsat do "Popisu položky" nebo zohlednit v povinném textu.

 

Fakturace v režimu přenesené DPH

Obrázek 2: Fakturace v režimu přenesené DPH.

 

Záznamní povinnost (obr. 3)

 • Všechna zdanitelná plnění vstoupí na správné řádky Přiznání k DPH. V běžné záznamní povinnosti (tiskový formulář Zdanitelná plnění) se zobrazí jen jednou a do součtu nevstoupí (s výjimkou RCH stavba a montáž 2).
 • Hlášení na finanční úřad se posílá pomocí tiskového formuláře Přenesená DPH elektronicky. K dispozici je i tisk pro interní účely. Před vytvořením xml souboru použijte volbu Zobrazit doklady..., pokud bude v načtení jakákoli chyba, Vario ji v této chvíli ohlásí. Povinný kód plnění uživatel nijak nevyplňuje, Vario ho doplní samo podle použitého typu zdanitelného plnění.

 

Dialog tiskového formuláře Přenesená DPH

Obrázek 3: Dialog tiskového formuláře Přenesená DPH.

 

Nejčastější chyby

Zdanitelné plnění se nenabízí
 

 • Zkontrolujte správnou sazbu – nula u FV, > 0 u faktur došlých.
 • Zkontrolujte vyplnění DIČ na dokladu, po jeho doplnění fakturu zavřete a znovu otevřete.

 

Fakturu nelze zaúčtovat

 • Doplňte zdanitelné plnění do Možností předkontací (obr. 4).

 

Přijatou fakturu nelze zaúčtovat, i když je předkontace nastavena

 • Doplňte účtování v Možnostech předkontací i pro Uskutečněné plnění (obr. 4).

 

Možnosti předkontací

Obrázek 4: Možnosti předkontací.

 

Doklad hlásí chybu při načtení do hlášení

 • Zkontrolujte uvedení jednotek (kg pro odpady) na dokladu, případně přepočet jednotek na produktu.

 

Související dokumenty