Založení nového pracovního poměru

Založení nového pracovního poměru

  1. Otevřete záznam pracovníka a přejděte na kartu Pracovní poměry
  2. klepněte na tlačítko Nový

Zobrazí se dialog Pracovní poměr, který obsahuje karty: OBECNÉ, NASTAVENÍ, PLATBY (SRÁŽKY), ÚČETNICTVÍ

Karta Obecné

Po otevření dialogu Pracovní poměr zadejte do pole Pracovní poměr název pracovního poměru. Obvykle se zadává příjmení a  jméno pracovníka, pokud je jednoznačné v rámci firmy. Pokud má pracovník uzavřen další pracovní poměr nebo dohodu, rozlišíte jejich druhy právě tímto polem.

Poměr - vyberete druh pracovního poměru:

z uvedených zkratek je např. DPC - dohoda o pracovní činnosti, DPP - dohoda o provedení práce, HPP - hlavní pracovní poměr

Typ mzdy - vyberete, jestli se jedná o mzdu měsíční, hodinovou nebo úkolovou

Výběr typu mzdy se řídí podle způsobu stanovení mzdy v pracovní smlouvě nebo dohodě. Pro pracovní smlouvu se stanovenou základní měsíční mzdou a pravidelný denním úvazkem se používá typ mzdy Měsíční. V případě stanovení hodinové sazby a pravidelného denního režimu se bude používat typ mzdy Hodinová. V případě, že není možné stanovit pravidelný denní režim, což je obvyklé u dohod, se používá typ mzdy Úkolová.

Podle výběru typu mzdy se řídí způsob výpočtu nebo zadávání odpracovaných hodin. U typu mzdy Měsíční se stanovuje počet hodin pracovního dne v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné v poli Pracovní den. Z této hodnoty a počtu pracovních dní a svátků v dialogu Nastavení se při výpočtu mzdy vypočítá počet odpracovaných hodin. V případě neodpracovaných dní nebo hodin se tento celkový počet hodin snižuje podle počtu dnů a hodin v mzdových složkách, které tyto neodpracované doby indikují. U typu mzdy Hodinová se odpracovaný počet hodin zadává do mzdové složky (např. Hodinová mzda) v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky.

Pro zahrnutí zadaných hodin do součtu odpracovaných hodin je rozhodující zaškrtnutí vlastnosti Odpracováno dané složky v dialogu Složka.

Typ mzdy Úkolová se používá nejčastěji u dohod konaných mimo pracovní poměr, kdy je stanovena celková částka a není předem znám objem odpracovaných hodin. Hodiny odpracované na dohodách je však vhodné (také z důvodu kontrol úřadů) evidovat. Pro zadání částky odměny a odpracovaných hodin je možné použít např. složku Úkolová mzda nebo Mzda – dohody. Pro tyto složky se pak používá nastavení vlastnosti Formulář na hodnotu 15. Pokud je předem znám také počet hodin, je možné ho zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení přímo do mzdové složky do pole Hodiny. Celkový počet odpracovaných hodin je možné po výpočtu mezd zkontrolovat na kartě Výsledné složky v řádku Hrubá mzda ve sloupci Hodiny.

Datum nástupu – datum nástupu zaměstnance.

Do pole Datum nástupu se zadává skutečný nástup zaměstnance do zaměstnání. Tento den je vznikem účasti na pojištění a používá se pro přihlášku k nemocenskému pojištění (TF Nemocenské pojištění) a pro tisk ELDP.

Datum uzavření smlouvy  -  je datum vzniku pracovního poměru a tento datum se zobrazuje na následujících tiskových formulářích:

Osobní karta
Potvrzení o příjmu
Zápočtový list
Mzdový list
Nástupy
Ukončení

Po zadání datumu nástupu v dialogu Pracovní poměr proběhne výpočet nároku na dovolenou. Systém zjistí z dialogu  Nastavení z pole Vyšší dovolená základnípočet dovolené a spočítá nárok na 1 odpracovaný kalendářní měsíc. Podle pole Datum nástupu a pole Datum ukončení určí počet celých odpracovaných kalendářních měsíců a tímto počtem násobí spočítaný nárok na 1 měsíc. Výsledek je zaokrouhlen na půldny a zobrazen v poli Nárok. Při zadání pole Datum ukončení se provede výpočet nového nároku na dovolenou, který uživatel může akceptovat nebo zamítnout. Výpočet zjišťuje pouze datumy nástupu a ukončení a nebere v úvahu, zda byla doba skutečně odpracována. Pokud by došlo teprve po zadání datumu nástupu ke změně Typu poměru, tak je nutno datum nástupu zadat znovu, aby byl nárok dovolené správně (např. u DPP není nárok na dovolenou vůbec a u DPČ jen, když se sjedná při uzavření dohody)

Datum ukončení – datum ukončení pracovního poměru. Při zadání pole Datum ukončení se provede výpočet nového nároku na dovolenou, který uživatel může akceptovat nebo zamítnout. Výpočet zjišťuje pouze datumy nástupu a ukončení a nebere v úvahu zda byla doba skutečně odpracována.

Důvod ukončení  - důvod zrušení pracovního poměru (např. výpověď) - vytvořit si můžete vlastní číselník důvodů ukončení (netiskne se již na TF Zápočtový list)

Číselník, který se zobrazuje v rozbalovacím seznamu Důvod ukončení, se musí jmenovat Důvody ukončení. Můžete ho editovat přes menu Nástroje | Možnosti | Číselníky.
 

Typ daně - typ daně z příjmů

Činnost – rozlišení pracovní činnosti (0 – první pracovní poměr, 1 –druhý prac. poměr atd.)

Pracovní týden – zadáte kolik má pracovní týden hodin

Pracovní den – zadáte kolik má pracovní den hodin

Plný denní pracovní úvazek - Pokud se jedná o zkrácený úvazek, zadá se do pole Pracovní den zkrácený počet hodin pracovního dne a do pole Plný denní pracovní úvazek plný počet hodin pracovního režimu, ze kterého je úvazek zkrácen.

Zkušební doba – zadáte datum, do kterého trvá zkušební doba

Platový výměr – zadáte datum platového výměru

Platový postup – zadáte datum platového postupu

Doplatek do ZP do MVZ – doplatek zdravotního pojištění do minimální mzdy

Pokud má pracovník v dialogu Pracovní poměr zatrženu volbu Doplatek ZP do MVZ (a pokud je vyměřovací základ ZP nižší než minimální mzda zadaná v dialogu Nastavení na kartě Sociální), bude při výpočtu mzdy vytvořena složka Doplatek ZP do MM. Systém spočítá částku ZP z minimální mzdy a částku ZP pracovníka ze skutečně dosaženého příjmu. Rozdíl těchto částek tvoří ZP zaměstnavatele. Částku ZP z částky převyšující skutečný příjem tvoří složku Doplatek ZP do MM a tato částka bude pracovníkovi sražena z platu.

Jestliže je současně v agendě Personalistika na kartě Personální zakliknuté pole Plátcem stát, tak systém nebude doplatek ZP do MM provádět.

Souběh – při založení dalšího pracovního poměru jednomu pracovníkovi je nutné zaškrtnutím pole Souběh určit způsob zdanění jednotlivých poměrů. U hlavního pracovního poměru pole Souběh nebude zaškrtnuto a v tomto pracovním poměru bude probíhat zdanění příjmů ze všech poměrů. Zbývající poměry budou mít zaškrtnuto pole Souběh a v nich se zdanění provádět nebude.  Pro správný způsob zdanění je nutné, aby v době výpočtu hlavního pracovního poměru, již byl zpracován souběžný pracovní poměr.

Zařazení:

 

Pracoviště název pracoviště, kde zaměstnanec pracuje
Funkce funkce pracovníka  (např. vedoucí obchodního oddělení)
Středisko na jakém pracuje středisku
Zakázka na jaké pracuje zakázce

 

Dovolená:

 

Nárok nárok na dovolenou pro pracovníka  v tomto roce
Minulá počet dnů dovolené, která zbyla pracovníkovi z minulého roku
Krácená v případě krácení nároku z důvodů dlouhodobé absence
Čerpaná počet dnů, které pracovník vyčerpal v tomto roce
Zbývá kolik zbývá pracovníkovi dnů dovolené v tomto roce
Výplatní místo pokud firma používá svá výplatní místa, může zde uvést místo výplaty
Průměr pokud pracovní poměr při zadání do systému trvá již od minulého období, je nutné vytvořit podklady pro výpočet průměru pro dávky nemocenského pojištění (DNP) a zadat průměr pro pracovněprávní účely (PPÚ). Čtvrletní výpočet průměrů pro pracovněprávní účely a měsíční průměr pro DNP se počítá v rámci funkce Uzávěrka.

 

Podklady pro výpočet průměru pro DNP v případě zahájení zpracování mezd ve Variu se zadávají v dialogu
Mzdy | Hromadné zadávání | Průměry | Průměry DNP:

  1. V modulu Mzdy otevřete rok a období předcházející prvnímu období zpracování mezd
  2. Volbou menu Mzdy|Hromadné zadávání|Průměry|Průměry DNP otevřete dialog Hromadné zadávání – Průměry DNP.
  3. V poli Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, pro který budete zadávat podklady.
  4. Klepněte na tlačítko Generovat období základu. Systém vytvoří dvanáct řádků pro zadání započitatelného příjmu. Zadejte započitatelné příjmy pro jednotlivá období
  5. Pokud měl zaměstnanec v rozhodném období dny, které se odčítají od dnů rozhodného období, klepněte na tlačítko Generovat období absence, a zadejte počet dnů absence do příslušných období. Tlačítka pro generování období nemusíte použít, období můžete zadávat ručně. Pokud zaměstnanec neměl započitatelný příjem ve dvanácti obdobích, prodlužujte rozhodné období vždy o 3 kalendářní měsíce tak, aby v takto prodlouženém období byl započitatelný příjem a alespoň jeden kalendářní den, jímž se dělí vyměřovací základ, a pro tato období zadejte řádky a započitatelný příjem. Pokud jste zahájili zpracování mezd ve Variu v průběhu roku 2003 zadejte pouze chybějící období tak, aby celkový počet zpracovaných a zadaných období byl 12.
  6. Dále pokračujte výběrem dalšího zaměstnance a opakováním bodu 4 a 5.
  7. Po zadání všech podkladů klepněte na tlačítko Spočítat denní vyměřovací základ k aktuálnímu období roku nebo zavřete dialog a vyberte volbu Mzdy|Uzávěrka.

Poznámka: Zadané hodnoty můžete zkontrolovat v tiskovém formuláři Denní vyměřovací základ.

 

Pro DNP - stiskněte tlačítko Pro DNP. V dialogu Průměry DNP zkontrolujte hodnoty v polích Rok, Čtvrtletí, Základ a Platný. Po potvrzení tlačítkem Ok pokračujte stiskem tlačítka Pro PPÚ.

Pro PPÚ - v dialogu Průměry pro PPÚ zadejte hodnoty do polí Rok, Čtvrtletí, Základ a zaškrtněte pole Platný. Pro zadání průměrů se zadává období, za které byly průměry spočítány.

Průměry, které se použijí pro náhrady např. v prvním čtvrtletí roku 2007 budou mít zadán rok 2006 a 4 čtvrtletí. Další průměry se budou počítat automaticky v rámci uzávěrky při zpracování mezd. Volbou menu Mzdy | Hromadné zadávání | Průměr můžete zadávat průměry hromadně.

Vyřazení – dočasné vyřazení pracovníka z důvodu nástupu např. vojenské služby, peněžité pomoci v mateřství (PPM), výkonu trestu , práce v zahraničí.

Převedení – datum, od kdy byla pracovnice převedena na jinou práci z důvodu těhotenství.

 

Karta Nastavení 

1. pro přidání složek mzdy stiskněte tlačítko Nový

2. po otevření dialogu Výchozí složka vyberte v poli Složka ze seznamu mzdovou složku. Základními složkami je Měsíční mzda pro měsíční typ mzdy a Hodinová mzda pro hodinový typ mzdy.

3. pro složku Měsíční mzda  dále zadejte Platnost od, tzn. od kdy se má tato složka nabízet do měsíčního zpracování, a Do v případě, že chcete platnost složky ukončit. Dále zadejte hodnotu do pole Častka.
Pro složku Hodinová mzda se místo pole Částka zadá pole Sazba, kde se zadá hodinová sazba.

4. stiskněte tlačítko OK a se vrátíte do seznamu dosud zadaných mzdových složek nebo můžete použít tlačítko OK + Další k zadání další mzdové složky.

5. po návratu do dialogu Pracovní poměr se můžete tlačítkem Upravit vrátit k již vytvořeným složkám.

6. tlačítko Odstranit odstraní vybranou složku ze seznamu.

7. stiskem tlačítka Načíst daňové slevy je možné provést přenesení odpočitatelných částek základu daně, které byly zadány v dialogu Pracovník na kartě Rodina.

Pokud v seznamu Složka v dialogu Výchozí složka nenajdete vhodnou složku, je možné klepnutím na tlačítko za polem Složka otevřít přehled mzdových složek a novou složku vytvořit.

Poklepáním na pole Složka otevřete dialog Mzdová složka pro konkrétní mzdovou složku, kde můžete zadat nastavení složky nebo dále zobrazit podrobnosti typu mzdové složky.

Pro vytvoření mzdových složek můžete použít tlačítko Načíst z jiného poměru. V následujícím dialogu se nabídnou pracovní poměry, jejichž výchozí mzdové složky lze zkopírovat do aktuálního pracovního poměru. Přidané mzdové složky je možné upravit obvyklým způsobem pomocí tlačítka Upravit nebo poklepáním na mzdovou složku. Doporučujeme zkontrolovat především pole Platnost od a do, Sazba a Částka. Pole Platba se vyplňuje v případě, že částka mzdové složky se má srážet ze mzdy platebním příkazem na jiný účet než dobírka. Tento účet se zadává na kartě Platby.

Karta Platby

Na kartě Platby je nutné nastavit způsob vyplácení mzdy. Každý pracovník zde bude mít minimálně jeden záznam (v poli Platba se vybere Dobírka), který určí, jakým způsobem se mu bude vyplácet dobírka mzdy, tedy částka, který zbude ze mzdy po provedení všech srážek a odvodů. 

1. v poli Platba vyberte nebo zadejte druh platby (dobírka, spoření, srážka)

2. v poli Způsob platby určete, jak se má platba provádět (na účet, poštou, hotově)

3. v dalších polích vyplňte Bankovní spojení nebo Adresu

4. pokud se platba provádí na účet a chcete tuto platbu pravidelně zařazovat na příkaz k úhradě, zaškrtněte také pole Příkaz v detailním zobrazení

5. pokud vyplácíte pravidelné zálohy, založte další záznam pro její výplatu v poli Platba a vyberte Záloha, vyplňte Způsob platby, bankovní spojení nebo adresu

6. v poli Předkontace můžete zadat předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním příkazem. Tím se usnadní párování příkazu s výpisem a jeho zúčtování.

Tlačítkem Vytvořit složku můžete vytvořit mzdovou složku pro danou platbu. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit složku zadejte platnost složky Od a Do, částku složky a vyberte, jaká složka se má vytvořit. Klepnutím na tlačítko se složka vytvoří a bude dostupná na kartě Nastavení. Tímto způsobem lze provádět také srážky.

7. v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby je tlačítko Načíst účet z jiného poměru. Při vytváření nových pracovních poměrů nebo opakovaných dohod u téže osoby je možné načíst čísla účtů z libovolného předchozího pracovně-právního vztahu, na které byly prováděny platby dobírek, spoření nebo srážek.

 

Srážky

Srážkami se rozumí částky, které zaměstnavatel sráží zaměstnanci ze mzdy a jsou poukazovány jiné fyzické či právnické osobě než zaměstnanci. Srážky lze provádět jen na základě dohod o srážkách ze mzdy a na účely výslovně a taxativně stanovené zákonem. Ze mzdy se nejprve srazí záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Ostatní dovolené srážky ze mzdy (exekuce) lze provádět jen v rozsahu umožněném v občanském soudním řádu v ustanoveních o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Předpoklady:

Pro správné zpracování srážek v modulu Mzdy je nutné připravit následující nastavení:

1. Nezabavitelné minimum pracovníka a domácnosti - dialog Nastavení, karta Sociální – zadání pole Nezabavitelné částky pro srážky Pracovník a Domácnost. Tyto částky vyplývají ze stanoveného životního minima. Jedná se o částku k zajištění výživy a ostatních osobní potřeb občana a částku k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce.

2. Srážky v pracovním poměru - dialog Pracovní poměr, karta Platby (použít Detail), dialog Srážky –zadání pole Pořadí a Druh srážky. Rozhodující pro pořadí pohledávek je den, kdy je plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li stejný den doručeno několik rozhodnutí, mají stejné pořadí. Jako Druh srážky lze zadat Výživné, Dlužné výživné, Ostatní přednostní pohledávky a Jiné srážky. Pokud se sráží částky ve prospěch pracovníka (např. spoření, penzijní připojištění apod., pole v dialogu Srážky se nevyplňují).

3. Vyživované osoby – dialog Pracovní, karta Rodina – zadání pole Vyživované u vyživovaných rodinných příslušníků (přiradit Vztah).

4. Mzdové složky pro srážky - dialog Pracovní poměr, karta Nastavení  - ve mzdových složkách pro srážky zadání pole Platba (vybrat), Základ, Částka. Pokud se jedná o pravidelnou každoměsíční srážku ve stejné výši (např. výživné), zadejte ve mzdové složce na kartě Nastavení tuto částku do pole Částka a do pole Platnost od období, od kterého se bude srážka provádět. V každém období se srazí tato částka podle níže uvedených pravidel. Pokud nebude sražena částka celá, převede se do dalšího období spolu s celou novou částkou také tato nesražená část. Pokud je známa celková částka ke srážce (např. dlužné daně, SP, ZP), do pole Částka zadejte celkovou částku a ukončete platnost této složky v poli Do ve stejném období jako je v poli Platnost od. Ze srážky se bude postupně v každém období odvádět maximálně možná částka podle níže uvedených pravidel až do výše celkové částky.

5. Při existenci více pracovních poměrů téhož pracovníka v aktuálním období musí být v okamžiku výpočtu mzdy, vytvořeny všechny mzdy, jejichž čisté mzdy nebo mzdové složky srážek do výpočtu vstupující.

 Způsob výpočtu srážek podle Občanského soudního řádu (odkaz míří do sítě Internet, sekce FAQ pro Vario 11)

 

Doporučujeme! Vzhledem k častým změnám v legislativě, prosíme, sledujte na www stránkách rubriku Uživatelé/Aktualizace/Novinky, kde je úplná historie změn Altus Vario. Pokud nemáte přístup k internetu, objednejte si Vario CD obsahující aktuální software. Můžete ho použít pro nové instalace i aktualizace. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na aktuální rok.
 

Penzijní připojištění

Dalším typem plateb může být penzijní připojištění, které se zadává do dialogu Penzijní připojištění. V rámci modulu Mzdy je možné vést agendu Penzijního připojištění. Systém Vario umožňuje provádět srážky zaměstnancům a vyplácet příspěvky zaměstnavatelů do penzijních fondů. Systém kontroluje povolenou hranici osvobozeného příjmu z příspěvku zaměstnavatele i hranici pro daňově uznatelné náklady zaměstnavatele z příspěvku zaměstnavatele. Z modulu Mzdy je také možné vytvořit příkaz k úhradě penzijnímu fondu.

 

Penzijní připojištění firmy u DPP

V případě poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění při pracovním vztahu, který nezakládá účast na sociálním pojištění (např. DPP), je vhodné vytvořit v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Prac. poměry nový typ vztahu, (např. DPP s poj.) se zatržením pole SP a ZP.

Tento typ poměru se vybere v dialogu Pracovní poměr v poli Poměr. Z mzdových složek zadaných na kartě Měsíční složky v takovém poměru se pak odvádí sociální a zdravotní pojištění a provede se i odvod z příspěvku na penzijní připojištění, který přesahuje 3% vyměřovacího základu na sociální pojištění, což je v případě DPP celá výše příspěvku.

Pro výplatu vlastní odměny z DPP je tedy nutné použít mzdovou složku, která nemá nastavené parametry pro odvod pojištění (např. mzdové složky založené na typu složky Mzda – DPP), aby se zajistilo, že z těchto odměn se pojištění neodvede.

 

Karta Účetnictví

V dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví je možné zadat také předkontace pro zaúčtování jednotlivých složek mzdy. Toto nastavení se provádí pouze v případě, že mzdové složky konkrétního pracovníka je nutné účtovat podle jiných předkontací než těch, které jsou nastaveny jako výchozí v dialogu Mzdové složky. Vhodným způsobem použití tohoto nastavení je účtování společníků a jednatelů. Předkontace je účetní souvztažnost, jejichž seznam je nutné vytvořit v modulu Účetnictví v agendě Interní doklady v knize, která je pro účtování mezd určena. V dialogu Nastavení na kartě Obecné v poli Kniha vyberte knihu dokladů, do které chcete doklad vytvořit a ve které jsou předkontace zadány. 
Nastavení účtování jednotlivých mzdových složek a pracovních poměrů, včetně nastavení účtování na Střediska a Zakázky můžete provést hromadně v dialogu Mzdy|Zaúčtování mezd.

 

Co dál?

Vytisknout údaje o pracovníkovi či pracovních poměrech nebo zpět nahoru