Popis účetních závěrek

 

Účetní uzávěrka – poslední krok v účetnictví daného účetního období, jedná se o uzavírání jednotlivých účtů a převod jejich konečných zůstatků na uzávěrkové účty – 710 Účet zisku a ztrát (náklady a výnosy) a 702 – Konečný účet rozvážný (konečný zůstatek rozvahových účtů + zisk nebo ztráta).

 

Co by měla udělat účetní:


Před uzavřením účtů a vůbec před účetní uzávěrkou je třeba provést tzv. uzávěrkové operace – provádějí se pouze 1x za rok, a to k účetní uzávěrce – časové rozlišení nákladů a výnosů, opravné položky, rezervy, zúčtování rozdílů vyplývajících z inventarizace majetku (manka a přebytky), dokladovou inventarizaci rozvahových účtů a přepočet kursových rozdílů a u pohledávek a závazků, devizové banky a valutové pokladny.


Pozor na tzv. kalkulační a přechodné účty, které ke dni účetní uzávěrky nesmí vykazovat žádný zůstatek. Jedná se o účty 111, 131, 395 a 431 (v případě zůstatku dochází ke zkreslení rozvahy a nesouladu mezi hospodářským výsledkem vykázaným ve Výkazu zisku a ztrát a Rozvaze).

Převod těchto zůstatků uděláte interním dokladem v agendě Interní doklady – využijete možnosti napsat do předkontace obě strany účtů oddělené lomítkem.

 

Vario umožňuje tisk zůstatků jednotlivých účtů přes tiskový výstup Obratová a zůstatková předvaha.
Vario umožňuje vyhledat v deníku „chybné zápisy“ – jednostranné zápisy (chybí vyplněné konto MD nebo Dal), stejná konta na obou stranách zápisu a použitá konta dle rozvrhu. Funkce Účetnictví | Kontrola deníku rovněž umožní vyhledat zaúčtované doklady, které jsou oproti prvotnímu dokladu (částce) rozdílné, nebo doklady, které byly chybně odúčtovány.

Po těchto operacích je nutné zjistit účetní hospodářský výsledek a upravit ho o daňově neuznatelné náklady a výnosy a o připočitatelné a odpočitatelné položky. Tak zjistíte daňový základ a můžete zjistit daňovou povinnost, kterou je třeba zaúčtovat (vystavíte v agendě Interní doklady interní doklad a zaúčtujete ho do účetního deníku) a to v členění na daň z příjmu z běžné činnosti a daň z příjmu z mimořádné činnosti.

Než spustíte funkci roční účetní uzávěrky, proveďte ještě následující kontroly, které se běžně dají dělat i v průběhu roku:

1. Ve funkci KONTROLA DENÍKU

-zkontrolujte, zda je účetní deník po formální stránce správný (obě strany účtů vyplněné, různá konta proti sobě apod.)

2. V dialogu SALDOKONTA:
 -zkontrolujte jednotlivé saldokontní účty a dopárujte položky, aby se zbytečně nepřeváděly do dalšího období.
Pokud máte saldokontní nastavené i účty pořízení zboží nebo materiálu, doporučujeme u těchto účtů (vzhledem k potřebě mít je při uzávěrce nulové) spárovat všechny položky nebo alespoň zrušit před samotným převodem do dalšího roku označení Saldokontní u těchto účtů a toto nastavení zase nastavit až v novém účetním roce.

Zkontrolujte si také v prvotních dokladech tiskový formulář Závazky zpětně ke dni a Pohledávky zpětně ke dni - měl by souhlasit (pokud máte všechny doklady zaúčtované) s tiskovým výstupem Saldokonta v účetnictví pro účty 321 a 311.


Pak teprve můžete všechny účty uzavřít převodem na uzávěrkové účty.
Funkce Účetnictví | Roční účetní uzávěrka převede účty saldokontní položkově a nesaldokontní jen částkou konečného zůstatku.


Tímto krokem je účetnictví za daný rok uzavřeno a nesmí se v něm dodatečně provádět žádné změny a úpravy.

Účetní závěrka – jedná se o výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow.
Zde pozor na nesoulad mezi hospodářským výsledkem za zdaňovací období v Rozvaze a ve Výkazu zisků a ztrát. Rozhodující je hospodářský výsledek za zdaňovací období vykázaný ve Výkazu zisku a ztrát. Malé rozdíly mohou vzniknout rozdílným zaokrouhlováním, velké pak třeba zůstatky na účtech, které nelze do rozvahy nikam zařadit – kalkulační a přechodné účty.
Kontrolu nastavení jednotlivých řádků provedete v menu Účetnictví – Definovaná sestava, kde můžete zobrazit „jen vzorce“ a tak zjistit, které účty se načítají do jednotlivých řádků a případně je upravit dle skutečného rozvržení (vzhledem k tomu, že není pevně stanoveno analytické rozdělení účtů).