Správce databáze

 

Výběrem příkazu Nástroje | Doplňky | Správce databáze zobrazíte dialog Správa databáze, který obsahuje následujícíc funkce


1)
Archivace a Archivace deníku
Nepotřebné doklady nebo události zaznamenané do deníku lze odkládat do archivu (databáze s číslem 5001 až 9999) pro zvýšení výkonu systému při velkém objemu dat (JEDNÁ SE O PŘEVODU ČÁSTI DATABÁZE S ČÍSLEM 000X DO DATABÁZE S ČÍSLEM 500X). Následně je archiv umožněn pouze číst a analyzovat (otevřít). 

Archivace se provádí přes Nástroje - Doplňky - Správce databáze - Archivace. Archivují se doklady aktuální agendy. Doklady se archivují do databáze s číslem 500x .

Postup archivace:

1. přepněte se do agendy, z které chcete archivovat data

2. spusťte funkci Nástroje - Doplňky - Správce databáze - Archivace

3.  nastavte parametry Datum, Záznamy z knih, atd.

Vysvětlení polí na kartě archivace:

Pole "Záznamy s datem vzniku k:" - budou se archivovat všechny doklady, které vznikly k tomuto datu, pokud nenastavíte jinak v nastavení níže.

 Pole "Pouze doklady se všemi položkami ve stavu OK" - budou se archivovat pouze doklady, které budou mít všechny položky ve stavu OK (NEDOPORUČUJEME - archivace prochází všechny položky na každém dokladu a proto je hrozně pomalá)

Doklady, které nejsou uhrazené se archivovat nebudou!

Pole "Záznamy z knihy" - je možnost archivovat záznamy ze všech knih aktuální agendy nebo pouze záznamy z určité knihy.

Otevření archivu

Pokud se budete chtít do archivu podívat, použijete funkci Soubor - Otevřít archiv.

Doporučení:

Před archivací si udělejte zálohu dat. Archivaci provádět na nejspolehlivějším PC ve firmě. Ve Variu v době archivace by neměl pracovat žádný jiný uživatel. Archivujte data po menších dávkách např. určité roky nebo knihy.

Varování

Je potřeba dávat pozor jaká data archivujete, protože Vám díky archivaci nemusí pak sedět  některé sestavy. Např. pokud budete archivovat skladové doklady, tak Vám nemusí sedět k určitému datu sestava Sklad ke dni V9.

 


2) Oprava a komprese

slouží k údržbě databází (všech firem, aktuální firmy nebo vybrané MDB databáze) umístěných v MDB souborech. Tato funkce zároveň provádí Kontrolu integrity (pouze body B2)B5) popsané v dokumentaci ke kontrole integrity). Komprese databáze má podobný význam jako defragmentace disku. Slouží k uspořádání dat v databázích podle indexů a uvolnění volného místa po odstraněných záznamech. Provedení komprese se doporučuje pro optimalizaci výkonu a úsporu diskového prostoru. Podrobnější popis operací prováděných touto funkcí naleznete v článku Oprava a komprese.
Opravu a kompresi spouštějte v pravidelných intervalech. V případě havárie systému, proveďte opravu a kompresi ihned.
Po spuštění operace je do souboru vario.ini v adresáři datového profilu zapsán řádek

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

Po bezchybném dokončení zůstane ve vario.ini řádek

Stop=

V případě, že dojde během tohoto procesu k chybě, je do souboru vario.ini zapsán řádek

Stop=jsou poškozena.

Při spuštění Varia se potom uživateli zobrazí hláška:

Data jsou nepřístupná protože: jsou poškozena.

V případě poškození se k datům nesmí nikdo připojit a je nutno vytvořit okamžitou kopii poškozených dat (lze využít funkce Záloha dat přístupné pomocí tlačítka Záloha dat.. umístěného na záložce Oprava a komprese - jedná se o zkopírování dat aktuální firmy a souboru Firmy.mdb do vybrané složky) a kopii všech záloh, které by mohly být nekontrolovaně přepsány. Teprve potom lze provádět další pokusy o opravu databází například pomocí funkce Kontrola integrity. POZOR, vždy je nutno prostudovat soubor s protokolem zmíněný v článku Oprava a komprese.
Po opravě dat je nutno provést aktualizaci Varia spojenou s vynuceným převodem dat. Převod dat provedete pomocí volby Vynucený převod dat instalačního programu Varia. V okamžiku převodu nesmí být nikdo k datům připojen (všichni musí mít vypnuté Vario).

Pokud nedojde k dokončení komprese (dojde k jejímu nečekanému přerušení), řádek

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

ve vario.ini způsobí, že nebude možno připojit se k datům. Pokud se nelze připojit k datům z tohoto důvodu, je nutno v souboru s protokolem (viz. článek Oprava a komprese) zjisitit, ve kterém okamžiku a komu komprese nedoběhla (jméno uživatele a počítače, ze kterého byla nedokončená operace spuštěna, zjistíte z prvního řádku protokolu) a dále postupovat stejně opatrně jako v případě poškození dat (k datům se v žádném případě nesmí nikdo z uživatelů připojit).

V žádném případě neodstraňujte řádek

Stop=probíhá oprava a komprese databází.

nebo

Stop=jsou poškozena.

dokud nenaleznete a neodstraníte příčinu prolému.


3) Kontrola integrity
slouží ke kontrole databází Varia. Pokud zjistí, že jsou některé z nich poškozeny, budete informováni. V případě poškození prostudujte soubor s protokolem zmíněný v článku Oprava a komprese.
Více informací naleznete v článku Kontrola integrity.Pokud problematice nerozumíte, nebojte se kontaktovat vašeho správce systému nebo naši technickou podporu.